Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26ARALİK1999PAZAR 8 HABERLER Esas sorun: Türkiye AB için çok pahah EROLMANİSALI Türkıye-AB ılışkılennde esas sorun, AB ıçınTurfaye'nınbedeluunolağanus- tü yuksek olması Bızde ne sıyasıler, ne sennaye çevrelen, ne de medya ışın bu yanını hıç gönnek ıstemıyor AB Türkı- ye'yı tam üye >apıp ıçıne alsa, "kazanç- h çıkan tarafyalnızca ve yalnızca Türki- ye otacak" AB geleceğın Avrupa Bırle- şıkDevletlen'nıolusturuyor Devcusse- lı ve genç nüfuslu Türkıye'nın burada yer alması demek Avrupa Bırlığı'nın "Tûrkfcşınesi'" demektır Türkıye'nınAl- manya üe bırlıkte, AB'nın en tepesınde, sıyasal, ekonomık ve sosyal olarak AB yönetımıne katılması demektır Fakır Türkıye'ye cebınden mılyarlarca Euro akıtması demektır Avrupa'yı serbest do- laşım sonucu Turklenn doldurması ıle orada butûn sosyal ve kulturel dengele- nn altüst olması demektır Türkiye nın ıçındekı bütun etnık, dın- sel, kulturel ve ekonomık sorunlann AB ıçıne taşınması demektır \B bunu ne on yıl sonra, ne de 40 yıl sonra kabul edeı AB'nın kendısını Tûrkıye ıle aynı pota- ya koyup yoğurması, AB'ye bıçbır şey kazandırmaz Işte bu yuzden AB, Turkıye'yı bır a- day olarak "bekleme odasmda" surek- h olarak tutacaktır Helsınkı koşullu ka- rarlan ıle de butun kozlan elıne geçır- rruştır Istedığı anda Kıbns, Ege ve Gu- neydoğu konulannda Ankara'v ı sıkış- ürarak, "Ankara'nın \eremeyeceğı şey- terüster" v e Ankara'y1 Bruksel de kar- şı karşıya getırebılır önce gümriik birllfil, sonra koşullu HelslnM kararları AB, önce 1995'te Turkıyeyı Brüksere tek yanlı bağımlı duruma getırmıştır Sonra da, pratıkte tam uyelık açısından hıçbır cıddı anlam taşımayan "koşullu Hdsmki kararlanna" evet dedırtmıştır Türkiye nın AB ıle ılışkılennde, Anka- ra'nın elındekı butun kozlan almıştır Onümuzdekı yıllarda artık ıpleT tama- men AB'nın elındedır Bu durum hem Türkıye'nın ıç dengelennde hem de Tür- kıye-AB ılışküennde çok büyük sorun- lar yaratacaktır Son 7-8 yıl ıçınde Türkı- ye'nın yaşamakta olduğu ıç polıtık zaaf- lar bu acı sonucu doğurdu Türkiye'de gerçekten toplumsal bır demokrası olsay- dı, Ankara'da ulusal çıkarlanmızı uzun vadeb olarak değerlendırebılecek ılen görüşlü de\let adamlan bulunsaydı, Tür- kiye bu acı gelışmelen yaşamazdı Turklye artık blr 'mavna' glbl Türkiye artık bır mavna durumuna s o kuldu Römorköre hıçbır zaman alınma- yacak, AB'nın arka bahçesı durumunda kalacak Peb bazı büyük sennaye çevre- len ve onlara baglı basın, baa aydınlar, bazı sıyasıler ve bürokrası bu oluşuma neden destek verdı'' Hatta, neden Brük- sel de "işbirfiğT yaptılar'' Bu kadar kö- tüyse, neden sendıkalardan, meslek ku- ruhışlanndan, tanm kesımınden, küçük ışletmelerden, aydınlardan tepkı gelme- dı' Çoğunluğu bılgı yetersızlığınden ve "Doğululaşma korkusundan" bu gelış- melen, "BatoHaşma" zannettıler AB'nın "vesayeti attma" grrmekte oldugumuzu göremeddeT Öte yandan, özellıkle Türkıye'nm u nhısalçıkartariDikoraınadaT ', son 25 yıl ıçınde büyuk bır zaaf yaşanmaya başlan- dı Ulusal çıkarlan koruyacak sıyasal, sosyal, ekonomık ve entelektuel bınkım ve örgütlenme saglanamadı Ya kısır "iç böiüşum kavgalan" ıçınde sıkışıp kaldık, ya da uluslararası güç odaklannın uzantısı durumuna geldık Türkıye'nın "örtnlü bir vesawt attnu sokulmasT bırçok çevre tarafindan da gönüllü olarak desteklendı - Turkıye'yı bolmek ıste>enler, v esayet altındakı bn Türkiye'nın dırencmın zayıf- layacağını düşunduler - Uluslararası buyuk sennaye ıle kader bırlığı yapan bazı sermaye çevrelen, AB vesayeü altında daha guvende olacakla- nna ınandılar - Şenatçı kesım bu yolla. "askenn bu konudakiduvarhlığınıntörpulen«ceğını" düşundü - Entelecensıyanın, Turk toplumuna yabancılaşan kesımı "uhısalcıoJjnakye- rine.vesavetahındauluslararasılaşınayi'' yeğledı - Polıtıkacılann bır bolumu esen ruz- gâra kapılıp "kısa vadeb koltuk kaygısı içjnde" oldular Bazılan da, buyuk ser- maye çevrelen de kader bırlığıne gırdıler Bunlara, bazı burokratlan da eklemek ge- rekır Ben kotümseT değdun Türkıye buyuk bır ulkedır Insanımız, aydınımız gerçek- len zamanla gorecek ve kafasını kaldıra- caktır Bu topraklan, bu topraklarda ya- şayan msanlan düşunenler ılelebed "mavnada oturmayr kabullenmeyecek- lerdır Bırkaç yıl sonra Türkiye üzennde baskılar gelmeye başladıkça ınsanımız doğrularla yanlışlan daha ıyı ayıracaktır Batı'da Turkıye üzenne hesap yapan- lar hep yanıldddannı görmüşlerdır Turk toplumu, ulusal çıkarlanıu koruma sağ- duyusuna sahıp olduğunu, sonunda mut- laka gösterecektır Erol Muıısah'nın bu konudakj yayınlan 1 Gümrük Bırlığı nın Sıvasal ve Eko Bedelı Baglam Ya> , 1995 2 Turkıye Avrupa tlışkılen, Çağdaş Yay 1998 3 Dun>a \e Turkıye Cumhunvet Yav 1998 İİTTİ Noel, üahüede kuûandı Haber Merkezi - Turkıye'de Türkçe ezan ve ıbadet tartışması surerken, Halep Ortadoks Met- ropolu Öyas Yusuf, gençlenn Arapça ve Rumca yapılan ayuılen anlamadığmı vurgulayarak, bır- kaç yıl ıçensınde aymlenn Turkçe > apılması ge- rektığını soyledı Mardın'de yaşay an Suryanı ce- maatı mensuplan, Noel bayramlanru, Turkçe, Arapça ve Ibranıce ılahıler okuyarak kutladılar Iskenderun'da Protestan, Ortodoks ve Katohk kılıselennde yapılan aymlere çok sayıda kışı ka- üldı Hatay'ın merkez üçesı Antakya'da dün sa- at 05 00-05 30 sıralarmda Gmaa, Mıgros, Toyo- ta, Honda, Seat gıbı ünlü firmalann satış mağa- zalanna patlayıc» atıldı Buyük gurültüyle patla- yan bombalar can kaybına yol açmazken, bazı mağazalarda önemlı maddı hasarlara yol açtığı gözlendı Istanbul'un en büyük kılısesı olan Saınt An- tuan Kılısesı'nde dün sabah düzenlenen "Nod ayini"nı de Başrahıp Bone&o Dominik yonetn Ayıne katılan Hınstıyan cemaat kıhsede dua okuyup mum yakarken, org ve gıtar eşlığınde dahı soyledı Meslek eğitimine önem verilecek YOK'ten > üniversitelere revizyon EBRUTOKTAR ANKARA - Yukseköğ- retnn Kurulu (YOK), 21 yüzyıl hedeflennı behrle- dı 20 muhendıslık-mı- marlık fakultesı, yem ku- rulan 25 unıversıtedekı 24 fen-edebıyat fakultesı ıle 20 meslek yüksekokulunu gelışnrmeyı hedefleyen YOK, "matematik, fizik, kiım^ ve bıvolojı" prog- ramlannı da guncelleş- tırecek. YÖK, yem yıldakı he- deflennı "Yûkseköğretim Altyapı Gefaştirme Proje- si" adı altında topladı 21 yüzyılda "makme, mşaat, bü^sayar, tekstiL etektrik- ekktronik mübendislikle- rinin" onemının daha arta- cagım ongoren YOK, ara eleman gucü kapsamında da meslek yuksekokullan- nı "yüksek teknotojiyle" donatmayı planladı Şu an- daümversıtelerde öğrenım gören 1 5 ırulyon oğrencı sayısının 2005 yılında 2 müyon 145 bıne çıkacağı- m hesaplayan YOK, mes- lek yuksekokuUannın mutlaka gelıştınlmesı ge- rekügıne dıkkat çekö YOK, amaçlannı şoyle sıraladı 9 Dunyada yaygınlaşan kureselleşme ve bunun ya- rattığı rekabet ortamı, meslekı ve teknık eğıtun becenlenyle donatıhnış nıtelıklı ınsan gücune olan ıhtıyacı sürekh arttırmak- tadır Bugun devlet ünrver- sıtelennm çağın gerektır- dığı evrensel duzeye ula- sabılmesı ıçın bılımsel- teknolojdc ve sosyo-eko- nomık gelışmelere göre kenddenm sureklı yende- yebdmelen ıçın yenı pro- jeler ortaya koyrnalan ge- rekmektedır # Mûhendıslık eğıtun ve temel fen bdımlennde yem kurulan ünıversıtele- nn gelışmelen sağlanacak % Meslekı \e teknık eğı- tımde, orta-yüksek kade- mede entegrasyon, koordı- nasyon ve ışbırhgı sağla- nacak • Her dde meslek yuk- sekokulu kurulması sağla- nacak # Mûhendıslık branşla- n dahıl teknık ve meslekı eğıtımde 5 yılda brr prog- ramlaryemlenecek. Bu ne- denle meslek yüksekokul- lan surekh egıtım merkez- len hahne dönüştürülecek lstıhdam edılen personel de sureklı gelıştınlerek ışı- m kaybedenlere yem bece- nler kazandınlacak • Meslekı eğıtımde okullaşma oranı yuzde 15'tenyüzde 25'e çıkanla- cak 2005'te hedeflenen 644 bın oğrencıye büyuk ölçude ulaşılacak 9 Gelışen unrversıteler, fen-edebıyat, mûhendıslık fakultelenmn gelıştınlme- sı üe gelışmışhk düzeyle- nnı kabul edılebılır sevı- yeye çıkaracaklardır Cumhuriyet Mahallesi Not Defteri'nden... \fisan 3 nır ' 9 8 - 1 -- '99... CumhonyetMahaJiesr* ı >urutırek uzere Yapua C kuruldu ve çalışmava başladı | btfs u ! Eylül '99. Tamamianan on pro|elcnn, Cumhurıyet Mahallelılere gonderılmesıne başlandı Henüz katılamayan dostlarımızı da aramıza alabilmek için... Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi daha ekleniyor: CUMHURİYET KlNALI MAHALLESİ (2. BÖLÜM!) \^/uı umhurıyet mahallesi I. Bolum'dekı 565 parsel sahıplerını buldu ve proje çalışmaları hızla ılerhyor. Ancak, mahallermze henuz katılamayan okurlanmızın, dostlarunızın ısteklerı de suruyor. * Şu anda bu isteklen de karşılayabıldığımız ıçın mutluyuz. I Bolumun yaklaşık 1 km guney doğusunda, denıze yaklaşık 800 metre uzaklıktakı yenı bır arazı uzerınde Cumhurıyet Kınalı Mahallesı'nı kurmak ıçın çalışmalara başladık. 122.450 m2 buyukluğunde olan bu arazıdekı 140 parselı okurlarımıza jeolojık zemın raporları hazırlanarak duzenlenmış depreme dayanıklı projelerıyle bırlıkte sunuyoruz. Ayrıca, ağaçlandırmaya olabıldığınce genış alan aynlabılmesı ıçın de parsel sayısı 140'la sınırlanmış ve parsel buyukluğu en az 500 m 2 olarak belırlenmıştır. Parsellerde ınşaat ıznı oranı, tabanda %20 olup projeler tek ve ıkız vılla olarak tasarlanmıştır. Denıze daha yakın olan ve I. Bolum'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesıslerın de yer alacağı Cumhunyet Kınalı Mahallesı'nde parsellerın metre kare fıyatı 14 mılyon TL'dır. Peşınat 1,5 mılyar TL olup kalanı 6 eşıt ve sabıt taksıtle odenecektır. Okurlarımızla, dostlanmızla bırlıkte yaşayacağımız Cumhunyet Mahallesi adım adım gerçekleşıyor. Mahallemızle ılgılı her yenı gelışmeyı sıze bıldıreceğız. Cumhuriyet maha lles i "Doğayla uygarlık buluşuyor" YINE DENIZ CORUNUMLU IMARLI IFRAZLI BACIMSIZTAPULU Cumhuriyet Mahallesi nerede kuruluyor? •Cumhunyet Mahallesi Istanbul un batrsında, Tekırdağ-Çorkj yokj Kınalı kavşağı Oçgernnde, Çanta Köyü beledıye sınırlan ıçınde kuruluyor Istanbul a uzaklığı TEM yolundan 4S dakıka E5 yolundan 55 dakıkadır •1 Bölumün hemetı guneyınde yer alan Kınalı Bölürru arazısının de stabıtıze yollan vardır •Bu araarHn de yalnızca % 14'u evlere aynldı Kalan % 86 nm kuçuk bır bölumu yo( ve otopark, çok büyük bir bölümü ıse bahçe ve park olacak Başvuru: ÇAĞ PAZARLAMA Basın Sarayı Kat 4 (Gazetecıler Cemıyetı Ustu) Cağaloğlu - ISTANBUL Sataş yapılan Cumhunyet Kıtap Kulübü burolan: Ankara Ataturk Bulvan No 125 Kat 4 Bakanlıklar - ANKARA İzrmr. Halrt zıya Bulvan 1352 Sok No 2/3 Alsancak - İZMİR Tel (0212) 520 21 91 - 32, Faks (0212) 520 50 23 Tel (0232) 419 50 20 pbx, Faks (0232) 417 19 57 Tel (0312)441 12 20pbx, Faks (0312)441 91 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog