Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

3ARAUK 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER a sikolog Nevin Dölek, anne babalann eğitim verirken disiplinli ve kararlı olması gerektiğini söyledi 'Çocıığunuza iyi örnek ohm 9 Ebeveynlere uyarı 'Başarısız olsa da destekleyiniz' tstanbulHaberServisi-Psikolog Dr SerdarSerdaroğia, sınavlara gıren ço- cuklann, başansızhklan durumunda arme-babalannın desteğını yıürmek- ten korktukiannı söyledi MEF Okullan'nca düzenlenen Ana- Baba Okulu Programı kapsamında konferans veren Dr Serdaroğlu, an- ne-babalann, çocuklannın korkulan- nı gıdermelen ıçın her durumda onJa- n desteklemelenm ıstedı Çocuğun ruhsal durumunun, dûnyayı algılama- smı etkıledığını vurgulayan Serdaroğ- hi, huysuzluk davranışı gosteren ço- cuklann, anne sesı ıle sakınleşünlebı- lcceğını kaydettı Serdaroğlu, çocuk- lardakı panık atak bozukluğumm, te- dav ı edılmemesı dunımunda dıkkat ve hafizayı olumsuz etkıledığını belırte- rek bu durumun oğrenmeyı ve grup çalışmasuu engelledığmı soyledı Süreklı olarak hazza yönelık davra- nış gosteren çocuklarda kaygı düzeyı- nrn yûksek olduğunu kaydeden Ser- daroğlu. buçocuklann parmak emme, mastürbasyon yapma gıbı davraıuşlar gösterdıklenra belırtu kanbuIHaberServisi- Psıkolog Ne- vin Dölek, çocuk yeoşnrmede hoşgörü- nun sınıruun onemlı olduğunu kayde- derek çocukyetıştırmede anne-babala- nn da mutluluğunun çok etkıh olduğu- nu ve çocuğu olduğu gıbı kabul etmek gereknğını söyledı Fevzıye Mekteplerı Vakfı Işık Okul- lan'nca Nışantaşı kampusunda dûzen- lenen "Çocuk Dbipiininde Hoşgörü ve SertHkSarkaa" konulu panelde konu- şan Nevuı Dolek, anne-babalann, ço- cuğu neler hıssettığını anlayarak drnle- mesıgerektığınıbeluttı Çocuklaraon- lan anladığımızı hıssetürmenın önem- lı olduğunu vurgulayan Dölek, "Ço- cuklan çizdığimiz sınııiarla kontrol et- menuz gerek. Bu suurlar da kurallar otacak, ancak kurallan koyarken pren- siplere dayamnasına. çocuğun bu ku- raDann arkasındaki prensipleri anla- masnu da dikkat etmetiyiz" dedı Dölek, kurallann takıp edılebüır, gerçekleştınlebıhr, tutarlı, adıl ve esnek olmasrnın önemlı olduğunu kaydedıp çocuklan kurallara bogmamak gerek- tığını kaydederek "KuraBara uyulma- dığında buna bir bedel vereceğiz, adfl, kurahçiğneyen davranışla bagjanuh ce- zalar vercbiüriz. Çocuk. cezafledavra- nışı arasındakı bağlantm görebümeh. Kurallar, sakın ve kararlı bir şekflde uy- gııtanmah" dıve konustu Çocuklann ılende başanlı bu" yaşam sûreceğıne ınanarak onlann büyümesı- nı de kaçırmamamız eerektığını de vur- gulavan Dölek, "Pröbtemı kabullendi- ğinizdeprobkıngeneoiacak.anıaprob- lem karşsmdaki tepkmizin dozu düşe- cek. Aynca problem her zaman kötû bir şey de değil, sne oğretme nrsaü da verir"dedı Dölek, toplumun uısanlardan "Uyumta ol, tenuz oLpaytaş, dözenhoL, gûfer yüztâ ol, tembd ohna, yorgnn ol- rna,hast»otanaJ" gıbı beklentılen oldu- ğunu anımsatarak şunlan soyledı "Kendinikabul etmekdemek,ohun- lu-olumsuz duygulanmla benim, de- mektir. Yani kızacağun da. Ben kendi- mi kabul edip, kendi ihtiyaçlanmı yeri- ne getirmeye önceHk venr, muthı ohır- sam,bu çocuğa da yansır. Mutsuz oidn- ğum hatde muttuymuş gıbı gözükûr, kendimi bir kenara rtersem, zaten ço- ctridarbununsabteotduğunuantar.Kn- raüar prensiplere dayanmah. Benim prensiplerim, çocuğun sağhkve güven- fiğine Otşkin,başkaiarmı düşûnmesi,işi- ni tam yapması ve tabiata ve mal varb- ğma, emeğe savgı duyması gerektiğini içerir. Çocuğun oğrenme sürecinde on- bra model olacağunız ıçin çocuğun bu kurallann arkasındaki prensipleri de anlamas gerekir." Annelerden barış çağrısı "Yenibiııydab«ışla ^reBm9 çağnsı yâpb. însan HaklanDenıeğitstanbul Şobesi'ndedünBanf Analan Inisiyatifi adına basm açıklaması yapan yüzytan karakterini, çiz^eriniyenibir>Ü grerken değiştirmek Türidye'de ajTİuılann güademi "banş, demoknsi ve kardeştik" ofaıua gerektiğiııikaydetti. (KAAN SAĞANAK) Cezaevlerî Açık görüşler başladı lstanbul Haber Servbi - tstanbul'da kapalı ve özel tıp cezaevlennde yılbaşı nedenıyle 4 gûn surecek açık görûş dün başladı Adalet Bakanbgı'run talı- maüyla 4 gun surecek açık görûş kapsamında dûn B-5, B-10, B-11 ve finn koğuşu- nun tutuklu ve hukumlülen aılelenyle buluşup hasret gıderdı Tutuklu vehükum- lüler cezaevt şarüaruun ıyı- löştırâmesı ve ozellıkle af konosuy\a ügıh sıkınulannı dde getırdı "AT* ıle ılgılı hazırladıklan yazılı açıkla- mayı gazetecılere dağıtan tutuklu ve hukumluler ya- sanın askıda bekletılmesuıı de eleşurdüer 28 Aralık Sa- h gûnü sona erecek açık gö- rûşte, gelen zıyaretcı başka bir gunde ıkıncı defk yakını olan tutuklu ve hükümluyle görûşturulmeyecek Kaital Ozel Tıp Cezaevı'nde kalan Alaatnn ÇaJoa. Erol Evcfl, Nuri ve VedatErgin kardeş- ler guvenlık gerekçesıyle cezaevı yoneümuıce belır- lenecek gunde yakmlanyla açık görüş yapacak Kartal Cezaevı'nde bu- lunan Adnan Oktar'ı anne- sı Medıha Oktar zıyaret ederken Şehriban Çoşkun- firat'ı öldurduğu ıddıasıyla yargılanan ve "satanist" olarak bılınen Ömer ÇeHk açık goruşte kendısını gö- rûntulemek ısteyen gazete- cılere saldırdı Yeni kadro lObin yeni polis almacak ANKARA (Cumhuriyet Börosn)-Hükümet, baa ku- rumlara yeni kadrolar venl- mesını ongoren 4 yasa tasa- nstnıTBMM Başkanhğı'na sundu Hükümet, Emnıyet GenelMüdurluğu'ne lObın yeni polıs kadrosu venyor TBMM Başkanlığı'na sunulan tasanlann ılkıne gore, çıkanlan bir yasa\la oluşturulan "mera fonu"na ışlerlık kazandırmak ıçın, Tanmve Köyışlen Bakanlı- ğı merkez ve taşra teşkıla- undan 246 kadro ıptal edıle- rek bu kadrolar bakanhğın fon teşkılatına venlecek Devlet Su Işlen'run taşra teşkılatına dakorumave gu- venlık gorevhsı olarak 136 kışı alınacak Denızcılık Musteşarhğı kadrolannda değışıklıkyapan tasan uya- nnca da, merkez teşkılatına Teftış kurulu başkanlığı ıle araştırma, planlama ve ko- orduıasyon daıresı başkanlı- ğı eklenıyor Teftış kurulu başkanı ıle mufettış un\-anı taşıyan gorevlere mûşterek kararla atama yapılacak Denızcılık Musteşarhğı merkez teşkılatına teftış ku- rulu ve APK daıresı başkan- lıklan ıçın 37 kadro tahsıs edılecek EMEK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER Ç1KARILM 5 StRMA^ÇMCIN 2T?t 418 614 000 TUftK URASl MAKfT KARŞlUût 527 900 000 00C USK U«AS IÇKAYNAKIARDAN KAR5ltANM« SURETmE 2 639 446 399 000 1URK URASlNOAN 5 938 764 913 0O0 TURK L RASINA ABTIR1LMAS1 VE MAKIT KAPJIllâ ARTIRILAN SERMAYtYl TtMSİL EDEN HISSE SENETLER 5ERMAYE m/SAS) «.URUIUNCA t4/t2/1999 TAR1HVÎ172/ 392 SAYI ll£ KAYDA AUNM 5TIR MKAIC KAY DA ALIHMA OBTAKLK5IMI2IN VE HlSSt SENFOEIIININ KUHUL VtYA KAMUCA TEHFfUlU ANIAMINA 5RMEZ Onatüğınz ıle I9J iynml. bilgı ıçertn ızahrame 24 12 1999 or*»nde 4948 T*aı« Sıolır* tesci) Mıkrvş « 2 4 1 2 1 9 9 9 urih ve 4948 Sa>» TTSGrtdeyayınlanmıs ofcjp aynca bajvury yeriertnde ncetemeye a& tutulmaktatitr ^ YENİ PAY AU4A HAK1AMNIN KUUANIMINA İÜJOM (tlGIUK OrtaWar«n^»ısrtııtoı3 299 3ie614OO0 TL «k sem»(e>< ttmsıl eden payterOan % 105 oran nd3 y«n pay % 20 oranmdâ becletstz pay alma hakian varctır < c p*, aknı haUan aj*5ıdj belırtler ba$vu-u yertemde 30 12 1999 ıle 13 01 2000 af»r> da 1S gun sureyto kulanfknlacakTır &u surentn son gunufıun fvsmı tatıle rastlaması Kalmde yeni pay alna hakkı tcıjantfn sures alel^n q gunu ak>amı sona erecektr B» Myn nommal dejen 1 000 Tl oluc 1 000 T l sndar » ı v >n «Meceb» OtaklannHz a^ğıda behrtüen yeriere ba$vurarak sahıp olduldar htsse senetfennın 13 nokj yeni pay atma kuponkan l sahıp otdukian y e t tase senettetı ykAtflığncta yeru pay afcna haUam 14 nolu yera pay alma kuponlan M bedetsa pay alma naUarm kularıacaUantr Bu setmaye amntnında yeni pay akna hjklunı kcullanmalc stenieyen ortjtdanmz lqh kuponu yeni pay »ma hakkj kutarem suresı ^mde satabrivier mıwııııu «rtl Sennaye artırvnında yeru pay aırufc ısteyen OfUUanmo. a ^ ^ d a Eıcfarien yedare ba$vurarak IkOsat Bankas T AŞ Merku subesndeto 2105043 01 nolu hesaba pay bedeilenrn yawarak y»ne a}4$taa beSrtılen yertere pay bedetennın yatıntdığma da t makbuzrieyer« pay »tma «LU- poriarnt b aı eöecekierd» ktoat Yaönn- Wenkul Değener A 5 nm acentta o ıktsat BOTIU& T A 5 Mentez şubes Bjyukae'e Cad No 65 Esemepe / IST 80SO4 Iktısat Banfcra T A Ş Ankara subelı AtaturV Buhan No 169 06680 KavakkdereANKARA iktKai Bankası T A Ş lzrrw şubesı Cumhu^yçi Meydan Act No l 1 Kat V 2 AfeaTKjk 1ZM1R Bedellı ve teoeu h^se ser«<it ^ac>tm çienilen başuunı yenen obrak gâsterilen yertenje yem pay aima bakkı kuMarufn suresınce yapuacaktır Bu unhtensonra Kısse senedî <jağmr^ ı;lerienne istanbul Kore ^ehnlen Cad No 13 adresıncte bu unân Emek Sıgorta A Ş Gtfne^ Modurluğu nde devajn ediecHctır 2. HAUCA AIU SÜKESİNİN UŞLAMâk; V[ BfTİŞ TAKİHlf»I 30 12 1999 13 01 2000 3-MAU DURUM I U ILGIU «İ16IU» CWTAKLIÖIM SON 3 YIOIK BİLUtÇOiAKI ILE 30 6.1998 'Jt 30 6 1999 TAMHÜ HESAP DOKUMUNA GÖRE AKT1F Vt PASIFI MILYON Tl) AKT1FUEB 31 12.1996 31 12.1997 31 12.1908 PASFLER 31 12.1996 31 12.1997 31 12.1996 3GV6/96 3Ot»W NAKTT D6ÖERLER Kasa Bankalar MENKUL DEÖERLER CUZDAN MenM Değerter Cuzdanı MenkulDegenerDeOsrAzahşKarşıliŞıO ALACAKLAR Sgortalılar SıgortaMar SıgortalıûnSrı Pnm Alacs* Karşılığı ( ı Acente(«r AcantaMoMPnmAbcaKKaı;ıkğı() SıgortaveRea&rans Şiriü30enCan Hesab S«gv»ReasüransŞ«k Nezdmdekı Depolar Ikratfar CHğet Alao*lar Alacak Reeskontu »ARİ VE KANUH TAKİPTEK1 ALACAKLAR öar ve Kanjnı T^ıptekj AJacaMar Wan ve Kanum Takıptekı AlacaK Karşılıklan ( ) tŞTTRAKLER l^raMerOeğerAzalışKarşılığıO tşoraMer Sermaye TaahhuSen ( ) SABTT DEÖERLER MenKuıer Menkuter Gaynmer+l*» Gaynmenkultef Gayrmenkuller Bırikınş Amomsmanı ( ) DtĞER AKnFLER (Net) 4 634 801 3.833 299422 299941 (19) 567J86 116.033 116 033 0 401725 ' r 410225 "'~ »500) 23618 758 0 58027 (32 565) 617 3568 (2.951) 28.0SO 28 050 0 0 1380.387 39277 65 706 (26429) 1321120 1390 483 (69363) 165 14.689 5417 9^72 T55JD7 755373 (166) 1JSO862 239825 239 825 0 1646 631 1670131 (23800) 28586 1761 0 144 184 (210125) 588 4860 (4^62) 31.457 31 457 0 0 £439103 90610 142 358 (51748) 2348493 2 473 415 (124922) 0 42.971 4363 38608 1124X01 1124 001 0 S.447.394 426439 426 439 0 4 809 055 4874066 (65 000) 44259 1761 0 165880 0 21322 33099 (11577) 31.457 32.590 0 (1133) 220&060 363522 519 423 (155901) 1844538 1.884 972 (40434) 0 41308 7702 35606 90*093 908093 0 3 770J08 306049 306 049 0 3^15 653 3İ39153 (23500) 47865 1761 0 196980 566 4818 (4İ62) 31.457 31 457 0 0 3.436J61 187891 267 981 (80090) 3.248 670 3 421971 (173.301i 0 123.118 1974 121144 889727 889727 0 4 74&B95 284879 284 879 0 3.846.786 4163402 (316616) 365872 1761 0 246.597 190.127 341112 (150 965) 32JSM 33 723 0 (1133) 2^09161 534549 757 377 (222828) 2274612 2 342.658 (68046) 0 BOftÇLAR agorla ve Reasûrans ştffcenen Can Hesafcı SçoeiaveReasüransŞttaHennın Depotan Ödeoecok Ver» ve D^erBorçlar Alacak Reeskontu -KARŞIUKLAR A TeKnK Karşıllktar Can Rakolar Kstrşıkği Can Ftaıkolar Karşık* ReasurfSrier Payı ( ) Muafa*Hasar Kafşılıö. M a M k Hasar Karşdığı Raasürölier Payı O Depı»nı Hasar Karşıhflı B-S«t>eS Kajşılıklar Kjdstn Tazmmatı Kar^bğı Oıjer Sertjea Karşılıklar DtĞER PASİFLER Ö2KAYNAKLAR Ûctenmış Semıaye Nommal Sermaye ödenmemş Sarmaye ( ) Otaûanustu Hasar Karyhfr lt%an Yedek AkŞBtec OtağanustuYedekAkçsler Yeraden Değerteme Fonu ÖMİFortar 2arar[) Dönem Zaran ( ) GecmşYılZarartanO KAR NetDûnemKan 321.483 111578 123485 24861 115439 (53 880) 411.360 396816 279692 509 838 ( 2 » 146) 92803 280547 (187 744) 24.321 ' 14544 14 544 0 0 1.482.104 830667 830667 0 28161 0 77522 0 555.752 2 0 0 0 38.434 36434 1 125346 566345 252647 25469 509135 1227 950) 864.611 869635 671641 1.213^24 (S41 583) 129020 416323 (287 203) 68974 24 976 24 976 0 0 2367 132 1702869 1702869 0 31.225 0 86618 0 1046 418 2 0 0 0 Î04J27 204327 2.666^58 694 951 513355 35012 1425 540 0 2.743.792 2692422 2110 709 3220 600 (1109 891) 467_274 894457 (427 183) 114439 51370 51370 0 1713 3.347195 2639446 2639446 0 47 498 0 144865 1637 59 563 454 186 0 0 0 113347 -113847 1M0J66 903 967 256058 44287 736 534 0 1 738348 1700 789 1378.282 1956.289 (578007) 217934 7706SB (552.722) 104,573 37 759 37 759 0 598.025 3343.934 1702869 1702.869 0 47496 0 146501 0 1947 066 2 0 0 0 6&910 68910 1.686.473 814 131 462479 185218 234 645 0 3.74X960 3637952 1114 797 1648 691 (533394) 2095524 3.046601 (951077) 427631 106 008 71306 34 702 2.672.710 677 475 2639446 2639446 0 57521 0 155610 1637 505 942 454187 (3136 868) (3136868) 0 0 0 A K T I F T O P L A M I 2-261.381 5391516 8375405 M9OJ2B3 8.790.618 PASİF T O P L A M I 2J61381 5091316 8375.405 8.190^83 8.790618 • C Başbaka^kk HazTie Mus»53r1^! S^orta Defıetleme Kundu uzmantannca yapıla^ »Keteme sonucu 3112 '998rtıbanytesrteöf "ran 1 2 Trdyon TL oiarak tespıt edıtnnşör " 5*ricetın 30 06 1999 31 12 1998 tantıler ıtıbanyle menkU kıyme*f * 2 reesfcomtanyta ılgıfe erte*ennnş vergften kayıtiaıa nt*al «tnıemtş ve 1997 senes ıle 4qb br duzettme de bukjnamanışt r Şırier Tı 31 12 99Q ânh- tibanyte «rtetenmıs vergıler ^le 191b kaf^ık ayınnas ve geçmış donemlens ıltjkjn ve henuz malı ^yjolara ıntıkaf ertırTTwd^ı vergı yukümlOhjklennı' öncekı Oonen Gıder ve Zarati1 darak 9ehr tablosuna yansıtmas oefekmektedK AYRIKTtU GEUR TABLOSU (Milyon TL) 31 12.1996 31 12.1997 31 12-19 30/06/99 TEKMK GEÜRLER Alınan Prtmler AJ nan Konnsyonlar Odener Tazmnatta ReasurCner Payı Devrocton Tsknık Karşıl.klar (Net) Can Rız*o*ar Karşılığı Muaüak Hasartar Kan>ı<ığı Aynlan Tekr* Kanş ReasunNier Payı Can Rtzkoör Karşıl.gında ReasunSrier Payı MuataK Hasar Karşılığında Reasu(Ww Payı DığerGefcter TEKNIK GKJCnLER (-) Reasurofefe Verilen PnnHer ( ) Odenen Kormsyonlaf ( ) Ödenen TaznnnaDar ( ) Ayntan Takmk KarçılıMar ( ) Can Rızkoiar Karşılıği ) MualaV Hasar Kar^ıl^ı ( ) Oeprem Hasar Karşıltğı ( ) Dığer aaertef () TEKNIK; KARZARAR GENEL GIOERLER (-) Personel Gıderien ( ) Genel Yoneom Gıderier ( ) Verçı ve Dğer Yukun**jkler ( ) Amocteman Gıderlen ( ) KarşılıMaH) Dığer Gıderter ( ) MAUOEURLER FaızGelınan Kat Payı Gedrten SatışKanan KraGeSrten Kambryc Kartan DığsrGeMer MAU GBERLER (-) Fai2 aoertan ( ) Satış Zaranan ( ) Kanîbn/o Zaranan ( ) KarşıliKlar ( ) ftöer GKtenar ( ) DONEM KARZARARI Vergı ve Yasal YuKumiuluMer Karşıhjı ( ) NET DÖNEM KJkRVZARAM 3378J89 1656 236 213 322 56*747 217 438 150159 67^79 417 890 230146 187 744 8966 (2331220) (769 712) (228.062) (1 051 415) (803364) (509 838) (280 547) (12979) (81667) 144.379 (307 049) (138064) (144.204) 0 (13 551) (6344) (4 887) 290327 150 340 318 59453 20451 1274 16 691 ( (21 913) (160) (3^58) 81.2J6 (24 861) 6.452.162 3890140 516 987 832 933 372 495 279 692 92 803 828 786 541 583 287 203 10 821 (5340311) (1 776 504) (545 790) (1725 646) (1 674 100) (1 213.224) (416.223) (44 653) (117 971) 612.151 (658.268) (274 220) (318135) 0 (26 585) (26.820) (12-506) 421302 305 536 3.238 34066 36162 5 561 37 239 (145389) (141 514) (703) (16) (166) (3 656) 229.796 (25 469) 204.327 17.32*382 11288138 1491284 2178 009 800 661 671 640 129 021 1 537 074 1 109 891 42^183 34.216 (15333377) (4 090 760) (1 688407) (5873 860) (4160 583) (3220600) (894519) (45464) (120067) 1395 705 (1435398) (558-220) (638 056) 3.348 (136310) (78199) (21 763) 458392 5 210517 54 940 4 851 179 891 (719344) (719 495) (45) (4) 0 0 (148398) (35 012) 113347 7.438.1S1 4 618252 527 624 851796 308 787 179 767 129 020 1 130 729 578 007 552 722 1 003 (6.905.402) (1 806 964) (650 930) (Z106766) (2.270 671) (1 464416) (770656) (3S-599) (71081) 53Z789 (575.26S) (236 433) (290 502) 0 (28 831) (12617) (6 882) 372280 210 869 5 100 730 31 170 2519 27.287 (216307) (216557) (45) (5) 0 0 (113.197) (44 287) 68310 11 154.4S8 5189299 463 487 1429687 2577 900 2110709 467191 1485643 534 566 951 077 8452 (12231 723) (1 771 550) (931 132) (4 535475) (4 908793) (1648694) (3.046.801) (213.498) (84 773) 1.077.255 (1JO7127) (412 321) (451926) 85123 (89 976) (410 959) (56 822) 164 533 0 114.258 104.251 0 86 227 (1321 755) (875170) (19) (97433) 0 (49133) (3.136388) (3.130368) 1999tar»ıve RefPKnt 114707 say*vazj6a 31 12 1996 « 3 0 06 1999 taıMbağmsc deneom raporiamn yukanda verfen gonjş ve sayfatannda be&rtıien hu. suslaria i g i ctarat Baha geçen mutabakaoann cyM 1999 » a maf tabb dânemnde ta- marrteYfcoı ve mevcut (aıtlann duzelöcn* EyU 1999 kayrtlanra ve n-a» uUolanna yanstMğı bu mutahakatlann Hazran 1999 Maf Tatfctama onerrfi b<r eossm oiTiaaj^ rrHjtabakatiar netıcesmüe btr <;ok acente fe hesap tasfiyeane gıd*dıgı tahsıl «Smeyen mebtağiann mev2ua* çcfçeve- srete ie^ertenoHerek kayftiara yansıt**gı Eksk aynlan kar^kdaria i g i oiar* 30 06 1=99 'an™ mah tablolann du- zentenmes srasnda 31 12 1998 .anhh karşifc hesapiannın yemden mcsle- •ler* fafUam 30 06 999 tarihi m â ratıtaaıa yansroldıg ve u r ^ y d a n avnmasmcla VUK md 32.3 w S^octa Mutakabebe Kjnunu n d 25 m ess aknrtğı beyan edümç» Şrtet beyarre 9ore 30 06 1999 tartn «fcanyfe ayntan kjti*kUria lo« b* ır^fyon TLdır Acente bazroa lemmat rmktartan « pnm alacak karjlığı ıpnmeUağlar dustidukten sonra '<Jan « Kanunj taluptekı aiacakjar karjÂğı' aynJm^tr c)Mua8akhasa!kar5*ğnSMK md25) 2 095 524 miyon TL * 30 06 1999 tanh robam* oderanen»} tun hasar dosyalan noelenerek 30466C! ttvtyor TLtoolarr ve reassurorier payı 951 077 miyon TL U2e- '«*-ı net 2 095 524 rnlyon TL "Muatak Hasar Karsıtğı' Jynlmstr dl Deprem Hasar Karslı^ (S M <-md 25) 427631 mrfyonTL* 31 !2 !998rtarVeiet*ça«5Jıa-ı-S1 168 m*yon TLtutarmdatakarş* 30 06 1999 tanhb mai jbbiara yansnrirmş» Buna gore 30 06 1999 tenht bagımsa deneOm raporunda 31 12 1998 ta- rîn ıtibanyle efcsfc kars^ık ayntmış akjugu beartien ancak Şrtet tarafından 30 06 1999 tanhf mat tablolara duzertme kjynümn yansrtklgı belmlen hesap kaiemlennn bagınsız denetnmnden geçnts 3112 1996- 30 06 1999 ma« tabtoları üe bagımsa denrerrmien geOTKTT»} 30 09 1999 mai tattobnnda yeı atan bakıyeten asağda b» taUo hafcıde venVnektedr a) Acenteler Pnrn Alacak KarçıkŞı (S M K md 25) 316 6'6 mılyon TL d» 30 09 1999 stht «tanyte tum "Acerte ve Beasurans Can Hesaplan muîabatatı ç n ekstreter çek*r«ş ve geretd rMjtdbakaHaf yaptmçör Yapı- iân mutaoakatiar netıcesınde bir çok acentefek ıesap tasfiyeane 9ıSmrj ve baa acenteler kanum taldbe verfrnjştr Çaksma tcaran ahnan acenteler den se gunu ge*m«j pnm borçlannın tarısiaona başianmış ohjo Şırket t*- yanma gore 31 12 1999 tanhne kadaf <um geakrms alacaklar tahd edt- m^ olacakir Sofaınu ödemekten ırntına eden acente% otması haünde kanuK takie vertocektr Nıtebm3009 1999 tariht Mançoda kanurıta- Idbe verkn acenntenn artmasıyla tdan ve U n j n Taioptekı AboUar Kat5*ğ' hesabı 30 06 1999 tanhnde 341 miyar TL iken. 30 09 1999 ta- nhnde 249 ırjtfar TL anarak 590 rrijar TL ye ubşnstır bl Uac * Kanın lataotefaabcakjar ka^ılıgı V«LU md 323) 150985 3 12 1998 30 06 1999 30 091999 Acenttte Pnm Atacak Kars* 6 5 X 0 316616 366564 Mualak Hasar Kanj." 467 274 2 095 524 2142 010 Deprtm Hasar Karç* 1 4439 427631 463827 • SMKmd25esasalıwakaynlmışt» Şıntet m Sermaye Pryasas. Rurulurj yapuğı 12 11 1999 arihk beyanrvja. Ey4GI 1999tartn ıDbanyteturn acente ve nssurans can hesaplan mutaba- kao «pr ekste'etCT çeUtğı ve gerekf mutabakaHaıın yapkkgı vapton miitabakatiar nencesnde br çok acerae ie rıesap tasflyesne gKSmş ve bazı acenteterm kanun takjbe venbnıs oldugu ıfade adlfcıy^ıj Şırket 30 09 1999 tanN «fcarr^e 590 536 mtyon TL tutanndakı Idan ve Kanun Takıptekı alacakjann tamamı ıçn karîJik aytrmçtır Emek Sıgorta Anonım ŞırVetı'nın 31 Aralık 1998 ve 1997 Tanhlennde Sona Eren Hesap Donemlerine Aıt Bağımsız Denetçı Raporu Emek Sıgorta Anonım Şntetı nm (Şırket) 31 Aralık 1996 ve 1997 tanhten ıtıbanyie duzentenmış bılançola- nnt ve bu tanhlerde sona eren hesap donemtefine an geta tabkjlannı mceiemts bulunuyoruz tncelememız asağ'dd bahsedılen sınrrtama dışinda gene4 kabul gor muş dençtVâme ılke esas ve standartlaina uygun ola- rak yapılmrj ve dolayrsryia hesap ve şjemlerfe ılgılı ola- rak muhasebe kayrtlann n konlrolu İe gerekl gordugu- muz d§er denetleme yontem ve tekn*lenn îçermıştjr 31 Aralık 1998 tanr» mbanyle Atenteier kalemmın 986 801 m tyon TL sı ve Sıgorta ve Reasurans 5 rketlen Can Hesatn kalemınB^ 157 723 mdyon TL sı kismı ıçm mutabakat atmarrıamtş ve attematrf prosedurler takbık edilememıstır Aynca Sıgorta ve fceasurans Şırketten Ca- n Hesabı kalerrnnm 359 373 rmryon TL sı kjsmı ıçn mu- tabakat çaksrnalan de»am etmekteo» Göruşurnu2e gore bmno pragrafta soz konusu edılen malı tablolâr varsa bir oncek. paragraha Dâhsedılen. hususun yaratabıJecegı etioler dtşında Emek Sıgora Anonım Şırketı nm 31 Arahk. 1998 vs 1997 tarhletmde- kı geroek mal durumunu ve tanhlerdç sona eren hesap donemlenne an gcrçek faalryet sonuCL.nu Turk Tıcaret Kanunu ve Sıgorta Murakabe Kamjnu na ve bir oncek hesap donemırietutartı bir sektlde uygulanan genetica- bul gorrraj} muhasebe ılkelenne uygun otarak dogru bir bıçımde yansrtmaktadır (bakınız bılanço dıonotu 11) Goruşumuze sart get rmemekte bırlıkte Sırket ın 34 Mo lu brianço dıpnotunda açklanan esasiara gore he- sapladıg verg karsılığ rtususuna dıkkaunızı çekmek ıs- tenz lstanbul 14 Mart 1999 ' Cevdet Suner Denetım ve Yemınh Mal Musaviriık Anontm Strketı Memduh Ozargun Sorumlu Ortak Başdçnetçı Emek Sıgorta Anonım Şırketı'mn 30 Hazıran 1999 ve 1998 Tanhlerınde Sona Eren AKı Ayiık Ara Donemlenne Aıt Sınıriı Denetım Raporu Emek Sıgorta Anonım Şrtfitı rnn 30 Hazıran 1999 ve 1998 tanhlen rtıbanyte duzenlenm; Mancoliır nı ve bu tanhlerde sona eren aftı ayhk ara donemlere aıt geltr tablolannı sınıri denetım ıtke ve kuraRanna gore ncele- mış bulunuyoruz Ara bJanço ve geiır tablosu uzçr nde yapOgımız çalısma yıllık malı tablotara ürjkın otsrak ge- nel kabul gormuş denetım dke esas ve standartlanna gore yapılan ıncelemeye oranla sınıriı tutulmuştur lnce- iememtz aşagıda behrtıler sınırlamalar drşında esas ola- rak ara bılarrço ve ge^ır tabiolannın hazırlanışındak sıs- terru anLamaya yonelâ olarak analatık mceıeme bılgt toplama ve sınıriı denetım ılke ve kurallanmn gerektırdf ğ çesrtlı denetleme tekrntienntn uygulanmasından o^us- muştur Bu nedenle raporumuzun yrflsk bağımsız dene- üm raporianndan f3fkl^ degerlendmknesi gerekmekte- dır 31 Aralık 1998 tariht malı tablolann denetımı ıle Igık olarak 14 Mart 1999 tanhınde duzenledıgımız raporu- muzda Acenteler kaJerrunm 986 301 mâyon TL s< ve St- gorta ve Reasurans Şırketlen Can Hesabı kalemının 157 723 mttyon TLsı kemı ıçın mutabakat alıramamış ve artematrf prosedurler tatbık edılememıs olduğunu aynca Sıgorta ve Reasurans Şırketien Can Hesabı kalerr»- nın 359 373 mıryon TL sı ksmı ıgn mutabakat oalısmala- nnm devam ettıgını beirtmış ve sank goruş bıldırmışt k Sırket 30 Hazıran 1999 tanhı ıtîbanyie acenteler ıle mu- tabakat çahsmalannı devam ettjmnş ve mutabakat yapt- lan acente hesaplannda belırlenen farklan İ 9 9 9 gelır tablosuna yansrtmışt. 31 Aralık 1998 tanhmde muta- bakat yapdamayan dıger acentele' ve reasurans sırket ieo ve 30 Hazıran 1999 tanhnde mutabakat yapilama- yar acenteler ve reasurans sırketler ıçn ıse 30 Hazıran 1999 tanh robanyte mutabakat calısmalan halen devam etmefctedır Sırket m bdgrsayar sstemındekı aksakbk ve ısiem hacrrnnn yogunlugu nedenryle (e rrutabakatı de- vam eden Acenteter ve Sıgorta ve Reasurans ŞırkerJen Can Hesab katemlertnrie olaMecek farklarm etkıtenn al- tematrf prosedurler uygulayarak tesprt edebttrne mkanı- rmz olmamışiır dO9abt)ecek mutabakat farkjarı 30 Haz>- ran 1999 tarıNnde sona eren altı aybk ara donemtere aıt geltr tablolannı d»rak cAarak etkıleyecektıt 1999 senes ıçnde Sıgorta Murakabe ICurukı denetçlen yaptıkiar ınceiemede 31 Araitk 1998 tanhı ıtıbanyie rnu- allak hasar karsılıklannın 776 869 mılyon TL pnm ala- cak karsrtıklannın 511 424 mdyon TL ve deprem hasar karsılıklannın 187 S43 mılyon TL eks* ayr klığınt tespıt etmısterdır Şırket yonetjm pnm alacak karsıhklarmdak eksikiıgın mu^abakat 1999 senesı »gnde tamamtanabı- len acente hesaplanndan mualtak hasar karsılıktan ve oeprem hasar karyhkiannctakı eksıkj gın se bıtgrsayar SB- ttmmdekı aksaklık nedenryte hatalı raporiamadan kay- naklandıgını tiade etmıs ve bu halalar 31 Araiık 1998 tanhlı mai tablolann hazırianması sırasında tespıt edıle- medıgı ıçm kasten yantıs btig verme gtb» bir hususun soz konusu odnadıgını belrrtmıstır Sıgorta Murakabe Kurutu denetçılenrıın detayl* raporu henuz duzenienme- dıgı ıçn eksık karsılıklar 30 Hazıran 1999 tanhmde otan bakryeien «e 30 Hazıran 1999 tanhınde sona eren arb âylık ara doneme aıt gehr tablosunda gosterılmıştır 31 Aralık 1998 tanhoe sona eren yi ıle * 3 * geh tablosu yenıden duzenlenmemıştır Bu çerçevede yukanoa bahsetiılen gerekçeterte sozko- nusu ara matı tabtolar butunuyie Emek Sıgorta Anonım ŞırkeO nın 30 Hazifan 1999 tanhındekı gerçek. malı du- njmunu ve bu tanhte sona eren altı ayhk hesap donemı. ne aıt gerçek faairyet sortucunu bn oncekı yıhn aym ara donemı He tutahı bir şekride uygulanan genel kabui gör mus muhasebe rlkelen ve ara maSı tabtolann hazırtanma- »na tiskın Ske ve kurallanna ve Turk THaret Kanunu ve Sıgorta Murakabe Kanunu na fbaknc bılanço dtpnotu 11) uygun olarak dogru bir bıçımde yansrtmamaktadır Ştrket 30 Hazıran 1999 tanfı nde sona eren altı aylk ara donem 3 136 868 mılyon TL zarârla kapatmtçtır ve do- nem ıçmde yapılan sıgorta ışien ve duzenlenen pol*ce sayısı azalmrştır Şırketın sureklıltg acentelerden ve » gortabiardan alacaklannı tahsîl etmesıne ve buna bagb olarak ksa vadelı borçlann odeyebılmek çm kaynak bulmasına veya sermaye arttırmasına baglıdır 8u ne- denie Bılanço Dıpnotu 12 de bahsedıtdıgı gibı Sırket yo- neam kurulu 13 Agustos 1999 tanhmde yaptıgı toplan. M a Sırket sermayesını 5 542 756 mılyon TL na arttırma karar aknıştır lstanbul 13 Agustos 1999 Cevdet Suner Denetım ve Yemınlı Malı Musavvfik Anonım Şırketı Memduh Ozargun Sommlu Ortak 8asdenetg Depremzedeler sıkıntılı Yeniyüa kuynıkta gireceklerVnrt Haberieri Servisi -17 Agustos'takı depremden son- ra çadırlarda bannan dq5remzedeler. havalann so|uması>- la bırlıkte ağıılaşan yaşam koşullan karşısında, henuz elekt- nğı ve suyu bağlanmamış prefabnke konutlara yerieşmeye başladılar Bolu da yaşanan 12 Kasun depremının olumsuz sonuçlarnu üzeTİeruıden atmaya çalışan depremzedeler, ye- ni yıla çadırlarda, ahşap barakalarda ve ekmek kuyruklann- da gınneye hazırlanıyorlar lzmıt"ın \ah>akaptan Mahalle- sı'nde kcndüenne tahsıs edılen pTefabnke konutlara yerle- şendeprcmzedeler, bu konutlardakı elektnk ve su bağlantı- lannınhenuz tarnamlarnnarnış olmasına rağmen başlannı so- kacak bir yer bulmarun heyecanını yaşıyorlar öte yandan, prefabnke konutlann elektnk bağlantılannın hafta başında tamamlanacağuu bıldıren Korfez Elektnk Da- gırom AŞ (KEDAŞ) Genel Müduru HaM Konuk. konutlann kendılenne yeni teslım edıldığını belırterek. bırkaç gun ıçm- de elektnk tesısatlannın vapılacağını söyledi Turk Telekom Başmudurluğu'nûn, depremın ardından Yahyakaptan Mahallesı'nde kurduğu kışlık çadırlarda ban- nan personelı, bır sûre önce kendılenne tahsıs edılen prefabnke ko- nutlarayerleştı Ancak, aym bölgedekı çok sa- yıda deprernzede ıse yazlık çadırlarda her turlü olumsuz koşulla- rakarşı koymaya çalışı- yor Sağanak yağış ve sogukta yazlık çadırlar- da bannan çok sayıda depTemzede, Turk Te- lekom personehnın bo- şaltnğı kışlık çadırlann boş bekletihnesı yenne kendılenne tahsıs edıl- mesını ısteyerek şunla- n söyledi "TfirkTete- kom personehnın bo- şahöğı5Okışhkçadır,2 haftadır boş duruyor. Bu çadırUr boş durur- ken,bizya2Ucçadıriar- da çotnk çocuk titriyo- rat Oys», bu çkdtrtar geçid obrak bfae tahsis edflebair." 17 Agustos'takı dep- remde, oturduklan e\- ler az hasar goren kıra- cüar, ellennde herhan- gı bu belge bulunma- ması nedenıyle, kışlık çadır ya da prefabnke konut alarruyorlar Yenıköy'dekı çadır- kentte kalan depremze- de aıleler. kıracı olup da guç duruma duşenlenn sorununun çözülmesı ıçın yeni bu dûzenle- meye gıdıhnesı gerektı- ğını ıfade ederek hûku- metın, konuyu günde- trune taştmasuu ıstedı Kocaelı'mn Körfez ılçesınde 37 gûn sürdû- rûlen kampanyada, 0-6 yaş grubundakı 7 bın 329 çocuğa kızamık aşısı yapıldı Üçe Sağ- hk Grup Başkanı Dr Fehmi Cengiz, Körfez'de, bulaşıcı has- talık tehlıkesıne karşı alınan onlemlenn surd\>ruldugûnü de belırterek "Aşı kampanyamız sona ermesinc rağmen henuz DUŞ çocuğa ofaın aileter varsa, bunlar sağhk ocakla- Kızılay lOOpersonel işten çıkanlıyor ANKARA (Cumhurrj-et Bürosu)-Kızılay Genel Baş- kanı Ertan Gönen, kurum- da, "sicili bozuk" yaklaşık 100 personeh kapsayacak aşamalı ışten çıkarmalann olacagmıbıldırdı Gönen, dk aşamada 40'ın uzennde üst kademelı personehn ışten çı- kanlacaguu kaydettı Kızılay Genel Merkez Ku- rulu, genel başkan Gönen başkanhğında Renda Koş- kû'nde olağanüstû toplandı Göuentoplantı sonrast gaze- tecılere yaptıgı açıklamada, Kızılay'vn yenıden yapılan- dınlması çalışmalannı ve sözleşmelı personel konula- nnı ele aldıklannı belırttı Kızılay' ın sozleşmelJ $ t hşan persone.lının 30 AraV hk'ta sozleşmelennın sona creceguu, bu personelden büvuk bolümünun ışten çı- kanlacağını behrten Gönen, ılk aşamada basın ve adlı mercüerce on plana çıkan- lan kışılenn ışten çıkanlaca- gmıbıldırd! "Tenkisat bu- ndabıtmey'ecek,devamede- cdOJr" dıyen Gonen, ışten çıkarmada personeluı sıcılı- nmesasalındığını. "'skiübo- mk" 100 Kızılay personeh- nın aşamalı olarak çıkanla- cagını söyledi Gönen. ışten çıkarmada hıçbır ayncalık tanınmayacağıru kaydettı rnu btşvnrarak aşı yapttnbQirler'> dedı Sakarya'da, depremde evlen yıkılan ve ağu hasar gören hak sahıplennın tamarruna prefabnke konut tahsısı yapıldı- ğı, boş kalan konutlara da sağhk kurulu raporu olan vatan- daşlann yerieştrnleceğı bıldınldı Valı M. OüıitKıraç, bölgede. Bayındırldc v e Iskân Bakan- hğı ıle özel sektor kuruluşlan taranndan yaptuılan 9 buı 700 prefabnke konuttan 8 bın 924'unûn hak sahıplenne teshm edıldığını söyledi Bursa Anadolu Lisesi Depremzede çocuMardöviUüyor BURSA (Cumhuriyet) - Depremzede oğrencılenn dövuldüğü ve baskı altında tutulduğu Bursa Anadolu Lısesı'mn yetkılüen hak- kmda Bursa Valısı AR Fuat GüvEn'uı talrmatıyla soruş- turma açıldı Soruşturma devam ederken "dövüldûk- lerini ve horbndıklannı'' ılen sürerek mıllı eğıtun mûdürlüğune başvuran ve sıkmtılannı gazetelere de açıklayan ögrencılenn bu kez de öğretmenlenn kış- kırtmalanyla Fethullahçı oğrencıler tarafindan dövül- dûklen behrtıldı Bursa Anadolu Lıse- sı'ndekı depremzedelere uygulanan baskının u Fet- huBahçdara yakın >öaetid- terveöğretmenler" tarafin- dan gerçekleşünldığı, özel- hkle de uygulamalan sor- gulayan öğrencılere yonehk baskılann arttığı öğrenıldı Deprem psıkolojısınden kurtulamayan bazı öğrencı- lenn de çevredekı Işıkevie- ri*ne göndenldıklen bıldı- nldı Çağdaş Yaşamı Destek- leme Derneğı (ÇYDD) Bursa Şubesı'ne yapılan başvurularda, hem Anado- lu Lısesı hem de Cumhun- yet Lısesı'nde benzer uygu- lamalara rastlandığı belırul- dı Bu arada Bursa Anadolu Lısesı'ndekı Fethullahçı kadrolarm, dayak ve baskı olayının duyuhnasmdan sonra kendılenne yakın oğ- rencılenn vehleraıe, Bursa 11 Mıllı Eğıtun Mudurlü- ğu'ne dayakçı oğretmenle- n savunan fakslar yazmala- n ıçın telkınlerde bulunduk- lan da öne suruldü Bursa Mılh Eğıtun Mu- durlüğû'nden bır kaynak Cumhunyet'e yaptıgı açık- lamada, "Anadolu lise- si'nde bizi hayme dusüren ııygıılamalar var. Uzun SÜ- redir şikâyet ahyorduk. Bu kez genis kapsamh bir so- ruşturma açüdt Oğrencikr- den belletıcılere verümek ûzeretoplanan35'er mılyon tirahk bağışlan da mceleme- ye akuk" dıye konuştu Bu grup velı ıse okulda oğrencılen bıle karşı karşı- ya getuen uygulamalan ya- pan ve soruşturma kapsa- mına alınan yonetıcılenn, soruşturmalann sağhğı açı- suıdan gorevden aluımalan gerektığmı vurguladılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog