Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 ARALIK 1999 PAZAR HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul Edıme Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı PB Y PB Y Y Y PB PB 10 6 10 11 15 11 14 9 Sınop PB 11 Zonguldak P 9 Antalya Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır K(onya Sıvas Y Y Y PB PB PB Y 11 10 11 5 6 4 7 B 12 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkân Van B B PB PB PB PB PB PB 17 17 9 12 10 12 2 3 Orta ve Doğu Karade- nc Iç Anadolu nun ku- zeydoğusu ve Doğu n . Anadolu'nun kuzeyı ıle *- > s l 0 zamanla Marmara nın Helsınkl batea ve Kuzey Ege kı Stockholm DIS MERKE2LER K 1 yılan yağışlı dığer yerter . . parçalı bulutlu geçecek "-onara K 0 8 Yağışlar Marmara nın Amsterdam Y 7 bats. Kuzey Ege kıyıla- Brüksel Y 7 n de Karadenız kryılann p y 5 dayağmur dığeryerter r d n : > ' ° de karla kanşık yâğmur POnn ve kar şeklınde olacak Munih Beriın Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Y K PB K Y Y Y PB 5 2 10 3 4 7 13 14 3 Zunh Y 4 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Trflıs Kahıre PB PB PB PB PB PB Y PB -1 10 -9 7 8 5 6 20 PB 16 £ 3 Parçalı bulutlu i Sıslı Bulutlu k ÇoKbu(utlu Yağmurlu Kartı Sulu kar ı Gok gurultûkj GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada . - manlığı yapıldığı savunuldu Kitapta Atatürkçûlük de eleştınlerek şöyle denıldı Total projeler kısa zamanda katılaşır ve kendını yenıden uretmeyeteneğını kaybeder Başlangıçta anlamlı olan unsurtar, basmakalıp hale gelıp ıçını boşaltırfar Bugun ne anlama geldığı uzennde hıç duşunulmeden tekrarlanan (çağdaş uygarfık düze- yı, Atatürk ılkelen, cumhunyet) gıbı sembolık ıfa- deler, bu duruma ornek gostenlebılır" Ataturk ılkelennı, çağdaş uygarlık duzeyını ve cumhunyetı "sembolık ıfadeler"den sayan bu ka- falar; Dıyanet Işlen Başkanlığı'na "yakın" bırvakıf- ta kumelenıyor Sozu edıldığınde ırtıcayı sıkı denetım attında tut- tuğunu attını çızerek ıfade eden Ecevrt hukumetı, bumunun dıbınde topluma mal olan oğelen "sem- bolık" dıye tanımlayan Dıyanet Vakfı'nın bu yayın- lanyla ılgılı ne duşunuyor, ne yaptı acaba? İKİ: "TBMM Genel Kurvlu'nda Içışlen Bakanlığı butçesı göruşulurken, tûm partı gruplannın ortak onergesıyle oylama yapılarak cuma namazı ıçın saat 12 00 ıle 13 00 arasında ara venlmesı" kabul edıldı Habenn ıçenğı yenı değıl. Refah Partısı'nın guç- lenerek çıktığı 1995 seçımlennden sonra Erbakan ve çevresı, devlet daırelennde cuma namazı saat- lennde çalışmalara ara venlmesını ıstedı Refah'ın ektığı tohumlar şımdı yavaş yavaş ye- şenyor önce TBMM'de cuma namazı ıçın çalış- malara ara venldı Arkası kım bılır nasıl gelecek? UÇ "Koalısyonun büyük ortağı DSP, FP'lı Mer- ve Kavakçı'n/n TBMM Genel Kurvlu'na türbanla gelmesıyle ortaya çıkan knzı önleme konusunda yalnız kaldı DSP, TBMMIçtûzüğu'nu değıştırerek, 'mılletve- kıllennın Meclıs çalışmalanna başı açık katılması- na ılışkın' onerge verdı DSP'nın bu yolda onerge vereceğını bılmesıne karşın Anayasa Komısyonu'nun ANAP'lı uyelen toplantıya katılmadı (Şevket Yahnici dışında) MHP'lı uyelenn de DYP ve FP ıle bıritkte hareket etmesı ûzenne, bu düzenleme yent metne yerieş- tınlmedı" Peki ne oldu? Gelelım manzara-ı umumıyeye Bu uç haber ara- lıklarla yayımlandı. Bır arada okunduklarında geç- mışın kımı anılannı, hatta olaylannı çağnştırmıyor mu? 28 Şubat Kararları ırtıca provalanndan sonra 28 Şubat kararları MGK ye getmldı REFAHYOL gıttı. Fakat gelenler, Yrlmaz'lar, hat- ta Ecevıt'ler, 28 Şubat önenlennı, değıl uygulama- ya devam etmeyı, unutturmayı yeğledıler. Bır döneme ve ulkenın geleceğıne damgasını vuran 28 Şubat tarıhı, asker-sıvıl onderlenn ko- nuşmalannda bır suredır yer almıyor Oysa, tehlıkenın surduğunu hemen her çevre kabul edıyor. Ama, ırtıca tehlıkesının varlığını açıkça ortaya koyan 28 Şubat tanhını vurgulamaktan sankı özen- le kaçınılıyor Kuşku yok, askerler laık demokratık cumhunye- tı kollayıp korumakta dun olduğu gıbı bugun de, yann da karariı Ama, çevrenıze, ozellıkle medyaya bakınız En azından 28 Şubat'ı anımsatan bır cumle söyleyen var mı'? örneğın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kıv- nkoğlu'nun ırtıcaya karşı son konuşmalannda 28 Şubat tanhıne rastlanmıyor Beklenen oldu Tanh konusunda bu suskunluk Cumhurbaşkanı Demirel'ın basın toplantısında soruya donuştu "28 Şubat sürecı bıttı mP" Demırel, duraksamaksızın "Son bulmadı kı" de- dı ve ekledı "Neden bulsun k\?" Bu soylem, anayasaya gore TSK Başkumanda- nı Cumhurbaşkanı'na aıt Zaten sorunun yanıtı, akıllardan çıkmayan ve gundemden duşmeyecek soruyu yansıtıyor "28 Şubat surecı neden son bulsun?" Deıııirel: 28 Şubat bitmedi • Baştarafi 1. Sayfada - AB'ye gkfen yol nereden geçer? O sıze bağlı Nereden geçmesını ıstersenız ordan geçer Banasorarsa- nız, bu saydığım refornüardan geçer Kendımızı Avrupa'ya uydurmaktan geçer Ama sız daha kolay "Başka yerden geçer" dıyorsanız, mesele oraya varmakör Ben kolay yerde sı- zınle beraber olurum - 28 Şubat sûreci son bakhı mu? Hayırbulmamıştır Nı\e bulsun kı Evvela 28 Şubat surecı neydı kı ona bır bakalım 18 tedbır, tavsıye var, hûkumet tarafından benımsenmış, ı- lanedılmış Orda hukumetın başka- nı da var, dığer üyelen de var 28 Şu- bat 1997'de hukumet bu 18 madde- lık tedbıre ımza koymuş. Bakanlar Kurulu ımza koymuş Sonra da ım- za koyanlar dahıl, bırçok kışı buna ıtıraz etmış Neymış bu 28 Şubaf Bınncı maddesı laıkhk ılkesı korun- malı Buna mraz eden kımse var mı9 Yok lkıncı maddesı tankatlarla bağ- lantüı vakıf \e okullar, Mılh Eğıtun Bakanlığı'na devredılmelı Şıkâyet şu, bırtakım dını cemaatler, tankat- lar, vakıflar, ozel yurtlar açmış Bu- rada sadece çocuklan banndınyor değıl, dın eğıtımı venyor değıl, dın ıstısmanna dayalı bırtakım ışler ya- pryor Iddıa bu Bunlar Mıllı Eğıtun Bakanlığı'nın denetımıne gnrnelı 8 yılJık eğıtım uygulanmaya konuldu, ama uygulama devam ettınlmeh Dın adamı ıhtryaç olduğu kadar ye- tıştınlmelı Camıler, mescıtler ıstıs- mar edılmemelı Bu da doğrudur Camıler dolup taşıyor, ezanlar oku- nuyor, ekranlar dualarla do- lu, mevhtler ılahılerle dolu Buna bır şey dıyen var mı, yok Ama bınsı çıkıp da, gazetelerdekı tartışmalan hutbeye taşırsa, cemaatı bo- lersımz Camıye, sıyasetı sokmayın kardeşun "Ka- nunla men edttmiş tarikat- larm faahyetierine son ve- rihnehV Eğer bunlar doğ- nıysa, kanunu kaldırmak lazım Tankatlar devam edecekse ttıesaılenne, ka- nunlan kaldırmak lazım "TSK dme karşrvmış gibi gösterümemehV Gostenl- suı mı 7 TSK'nın her garnı- zonunda camı var Ben de her cuma namazrmı burada askerlerle beraber kılıyo- rum TSK'yı kucaklayan halkür Bazı beledıyeler "Sanki TSK'de yanhş işler yaparsan. biz sizi bımaye ederiz" ga>Tetı ıçuıde bu- lundu "Kryafetie Ugii kn- ralar u\gulanmah." Meş- hur türban hadısesı buna dahıldır Anadolu'da kım- senın kıyafetıne kanşıldığı yoktur Kıyafet, cumhunyet düşmanlığı sımgesı halıne getınhyorsa o zaman o kı- yafet olmaktan çıkar, cum- hunyet düşmanlığının sım- gesı oluyor Bu da gayet ta- bıı mılletı rahatsız edıyor 18 madde "Atatürk'e ya- pılan savgısızhkiar önlen- meh." Bunlar >enı değıl, 50 sene evvel bu konuda ka- nunlar yapılmış Canım "3 tane ken- dini bdmez bunu vapıyor" dıyemez- sınız Ondan sonra, bır ulke duşûn, Ataturk'u korumayacak, bayrağını korumayacak, mıllı duygulannı ko- rumayacak, o zaman nasıl koruyaca- ğız bu ıç banşı - 57. hfikumet başanh mı? Ben "57. hûkümet bana gore ba- şanh" desem muhalefet bana kızar Çünku ben muhalefetteyken cum- hurbaşkam boyle dedıkçe kızdun Tuıkıye'nın bugun ıstıkrara çok ıh- üyacı var Ekononuk durumu duzelt- meye çalışı>oruz, fe\kalade zor ka- rarlar alınmıştır Yanı IMF, stand-by kolay bır şey değıldır Bu hükumet 3 partıden oluşuyor Her 3 parünın de kendme göre bakışı var, gorûşlen, sorunlan var Ve dun söyledığı laflar var tkıde bu önunuze getınr koyar- lar, "Sen bunu söyiemedm mi" dıye Yanı herkes benım gıbı "Dün dfin- dûr, bugün bugûndür" deyıp çıka- maz ışın ıçınden Boyle 3 partı Mec- lıs te çoğunluğu var Şımdı onumûz- de reform kanunlan var Ve bugun halk Meclıs'ten şıkâyetçı değıl Ben- ceher3paıtıdeçokdıkkatlı ahenk- lı gıdıyorlar, partı başkanlan ıçın dı- yorum Ve taşıdıklan sorumluluğun ağırlığını da bılıyorum Umuyorum buoyle devam etsın Zaten bukoalıs- vonlarBaö'nınışıdır Geçmışteyap- tık ama ıyı yapamadık - Enerjı yatmmlan konusundaki önerflerinız nedir? -Bu kadar enerjiyı ne yapacaksj- nız, toprağa mnçreceksıniz" dem- yor Bu kadar >anlış taba tasavvur edemıyonım Toprak enerjıyı ne ya- pacak9 Yam fışı toprağa sokacaksı- nız Yakarsuıız ortalığı Şımdıye ka- dar Meclıs bunu çıkaramadı En kı- sa zamanda tahkımın genye ışleme- sıne ılışkın uyum kanunu çıkanlma- h - AB'ye nyeliğı bakunmdan gide- rimesi gereken bazı eksiklikkrimiz vardır dedmiz. Burada kastettiğiniz öJüm cezasmm bır an önce LakhnJ- ması mıdır° MGK'nın durumu ne oimah? Şımdı şu Avnıpa hukuk sıstemıne uymanızlazımdırdıyorum EğerAv- rupa şablonu yararsız bu- ışse, Avru- pa şablonunu düzeltsın Yok. boyle dıyemeyeceksek, bızım yaptığımız yanlış onlannkı doğruysa bız de o doğruyauyanz Bıze şunu yapın bu- nu yapm dıye ıstenen bır şey yok Bu önümûzdekı zaman ıçmde ıstenecek- ör Bızım söyleyeceğlmız şeylenn de dıkkate alınması gerekecektır Tabu söylendığı zaman nedenlennı nasıl- lannı anlatacağız MGK, Tûrkı- ye'nm yapısında, anayasal muesse- sesuıde, 39 senedırmevcuttur MGK karşıdan göstenîdığı şeklıyle, "Bu- rada asken ü\ekr \ar. MGK ne der- se hukumet onu yapfyor, burası aske- ri demokrasi" gıbı bırtakım yanlış ımajlar ve tanıma maruzdur MGK'yı sıstemuuzden çıkann dıye bır şey bızden talep edılmemıştır Şımdı program yapılıyor, ona göre behrleyeceğız Zaten fıılen ölüm ce- zası ıcra edılmıyor Turkıye'de Tabu bu konudakı karan TBMM v erecek- tır Keşke Türkıye'nın referandum Son 8 yılda gerçek ucretler • Son 8 yılda kamuda ücretler [ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Jcretter 100.0 157.2 229.4 299.3 422.3 8003 14421 2 232.4 3 216 9 3 702 7 DİE ve Malıye dayandınldı f Enflasyon 10ÖÖ 1701 282 5 5829 1 128.4 2 024 4 3 759 4 6 939 8 11 450 6 13 168 2 Gerçek Ocretler 1000 92.4 81.2 51.4 37.4 39 5 384 32.2 28.1 28.1 Bakanlığı Kaynaklanna *etrol Iş Araştııma Enflasyon A 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20Ö0 röşı, % 70 1 66.1 106.3 93 6 804 857 846 65.0 150 Kamu Çahşanlan Ücnrtteri Artışı, % 57 2 45 9 30 5 41 1 89 5 80 2 89 5 441 151 DİE ve Malıye Bakanlığı kaynaklanna dayandınldı Petrol Iş Araştımna 'Memursefalete mahkûm' Istanbul Haber Servhi - Hukumetın, 5 özel bankayı şımdüık açıklanan 2 katnlyon lıra uzennde malıyet ıle kurtanp yenıden ozel sektore de\Tetmeyı planladığı, 2000 yı- lı ıçm kamu çalışanlan ûcretlenne ıse yüz- de 15 arüşla onlan sefalet ucretıne mahkûm etnğıbelırtıldı Petrol-lşSendıkası'ndanya- pılan yazıh açıklamada, bütçe ıçınde kamu çalışanma aynlan yûzde 23 2'hk payın çok görüldüğû, ancak 2000 yıhnda kamu borç- lanma kâğıtlan bono ve tahviller ıçın yûzde 110 faız odeneceğınden ve yûzde 42'sının yalnızca faızlere gıdecek olmasmdan hıç söz edılmedığı vurgulandı Açıklamada şu gö- rüşlere yer venldı "KamuçahşaniarmBirtd ucrederil991>Thndanbu)-anasûrektigeri- iemektedİE Buoran2000vıfcna girerken yia- de 72dir. 2000'de iddia edflen enflasyon tut- sa bie. yıne düşuk gerçek ücretler yaşana- cakdı:Memurücre«art^lanl996 d^mdasü- rekfienfiasy(muna»andabeMrtaınıiştir.2000 yıh ortalama memur ucreti 166 ndyon ira ohırken kasım 1999 mutfak gkkri 118 mfl- yon. asgan geçun standardı ıse 360 m%on- duc Burakandar >tzde 20artsa bfle memur 2000 yıhnda akbğî ûcretie mutfajk giderfcri- tû dahi karşdayamaz duruma düşecektiıf Hukumetın, son yıllardakı kayıplann te- laflsını sağlayacağına, memurlan meydan- larda polıs kopeklerme ısırtarak ve>a döv- dürerek susturmayı hedefledığı ıfade edılen açıklamada, 87 ve 151 sayıh ELO sözleşme- len gereğı memurlara gre\h, toplusozleş- meh sendıka hakkının yasal olarak tanın- ması ıstendı. Eğınm-Sen Istanbul şubelen de Mersın'de çalışanların yaptığı \ ızıte ey- lemınde çıkan olaylar nedenıy le, Mersuı Valılığı ve Mersın Emnıyet Mûdürtüğü'ne dün Galatasaray Postanesı'nden protesto faksı çekü mekanızması çahşsa, bu çeşıt mese- lelen referanduma goturursek tarüş- malan çauşma halıne geürmekten çı- kannz Ben onun ıçuı ıstıyorum re- ferandumu PKK başının meselesı henuz tekemmül yam oluşum aşa- masındadır Ben bunun onunu kes- mek ıstemıyorum Turkıye'de huku- kı sûreç tamamlandıktan sonra, be- nım kanaanme göre, Tûrkıye Avnı- pa tnsan Haklan Mahkemesı'nuı (AİHM) karannı beklemelıdu-, on- dan sonra TBMM'ye gıdılmelıdır AlHM'yı tammıyorum dıvorsanız, o zaman daha başlangıçta ıp koparAv - rupa'yla. - AB'ye gırmek üzere oMuğumuz sürecte acaba genye donup bakmak zorunda kaldtğnnızda bu 27 Mayıs, 12 Martve 12 E>1üldarbelennıvaşa- masavdık, bız bugün tam u\e olabi- ür mı>dik. herdarbeTüriave'vı 10yd gen gotürmûş müdür? Kaülıyorum, onu soyleyenlerden buı benım - Üye ohır muyduk? Olurduk. - Yıhr önce köprii dergisinde "YAŞ kararları yaıgı denetımıne açık olmah" drvordunuz. Bu görûşü- nûzü konıyor musunuz? Askerlıkten ıhraç edılmış kışılenn bu karara karşı çıkamamasını, huku- kı bulmadığımı soyluyorsunuz Bun- dan sonra, bu gıbı kışıler AİHM'ye gıtmış, orada mahkemeyı kaybetmış- lerdır Şöyle kı "Eğer siz bu çeşit fa- afa)etlerie uğraşmak ıstıyorsaıuz, or- dununfbşma çtîan" demıştır mahke- me Ordu bır dısıplın müessesesıdır Ordunun koyduğu kuralla- ra uyacaksınız Bu kural- lara uymazsanız, ordu sızı kendı ıçmde tutmak mec- bunyetınde değıl -"Demırel" soyadmıta- şıyan kişflerin kamuovıuıa da yansıyan ohunsuz dav- nuuşbn sizi rahatsız etmi- yor mu 9 Bu durumu nasıl karşıhyorsunuz? Ismımı taşıyan kışıler, suç ışlemışlerse, TC vatan- daşıdırlar, suçun şahsılığı asıldır ve TC kanunlan on- lann yakalanna yapışır Benım ısmımı taşıyanlann bır hareketı benı ılzam et- mez Ve benım soyadımı taşıyan bır kışının sahıbı olduğu bankanuı kararna- mesı önume geluıce bak- tım, devletın ıddıalan var Devletın karan var Eğer o ıddıalar muknı (ınandıncı) olmasaydı her- hangı bır vatandaşun ıçın de aynı şeyı yapardım A- ma ıddıalar ınandıncıdır Adamın elınden bankasını ahyorsunuz Altındada be- nım unzam var 1975'te başbakanken Yahya Demi- rel'ı kendı ellenmle hapıs- haneye gonderdım Bu kı- şıden dolayı ben kotülenı- yorsam, bunun mantığı yoktur, ınsafi da yoktur Rahatsızlığım yoktur Çunkü herkes anasuıdan ayn doğar, ben de ayn doğ- dum G U N D E M MLSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Sıyasetın ıçınden gelen Özal, Köşk'e çıktığında cumhurbaşkanlığının yetkılennı yetersız bulmuş, baş- kanlık sıstemınden dem vurmuştu Demırel de sıya- setın ıçınden gelıyordu. Çankaya'yla ılışkılen sryası mucadelesınde önemlı bır yer tutuyordu Demırel, Aralık 1993'te ılk basın toplantısını duzen- ledığınde sozlenne şoyle başlamıştı "Bundan böyle heryılın sonunda bır değeriendır- me toplantısı yapacağım " Demirel'ın 93'ten 99'a yedı basın toplantısını da ız- ledım Değışıklıklerden bın şu Ilk basın toplantısını, uzun dar bırsalonda, uzun bır masanın etrafında duzenlemıştı Sonra, davetler ıçın kullanılan buyuk salona geçıldı Dun de yepyenı bır salon gorduk Öncelen yuzme havuzu olarak kulla- nılan bolum ve devamı yenıden duzenlenmış Demırerın ılk basın toplantısından sonuncusuna sureklı dıle getırdığı değışmeyen konu ıse şu oldu Devletın yenıden yapılandınlması Başlangıçta cumhurbaşkanının gorev ve yetkılen- nın netleşmesı gerektığını vurgulardı Baktı kı her şe- yı kendısı ıçın ıstıyor gorunuyor, genışlettı. Dunku tumcesıyle, devletın tepeden tımağa yenıden yapı- landınlması gerektığını duşunuyor Son basın toplantısında dıkkatı çeken noktalan maddeleyelım 1 - Dunku toplantı anayasal gorev suresı bakrmın- dan Demırel'in son yıllık değerlendırmesıydı Ancak buna hıç gırmedı 1 Demırel, goreve devam etmenın planlannı dın tutuyor Basın toplantısı bır bakıma son yedı yılın ozetını ıçenrken bır başka yanıyia da yenı bır goreve ısteklı kışının 2000'lı yıllarda yapmayı plan- ladıklannı yansıtıyordu Yanı vedalı değıl vadelı söz- ler vardı 2- Demırel gorev suresıne ılışkın soruyatemkınlı ya- nıt venp "Dereyı görmeden paçalan sıvamam" dedı, ama paçalar zaten sıvalı durumda Bınaenaleyh pa- ça zaten sıvanmıştır asıl olan paçayı kaptırmamak- tır Paça, dere var dıye sıvanmamıştır, sıvandığı ıçın sıvanmıştır 3- Demırel ıçın hukumetın dorduncu ortağı demek abartma olmaz Hukumete verdığı destekle geçmış yıllarda cumhurbaşkanlannın bu konudakı ışlevlenne duydugu tepkının çelışmış olduğunu duşunmelı kı, hukumetı başanh bulduğunu soyledıkten sonra ek- ledı - Şımdı muhalefet buna kızar Eskıden ben de kı- zardım' Bering Boğazı'ndan Atlantik'e 4- Demırel 28 Şubat'la ılgılı sorunun yuzde yuz ge- teceğını duşunmuş ve hazırlanmış. O gunkü 18 mad-' de önunde hazırdı Bunlann doğru şeyler olduğjunUj, söyledı, her maddeyı ffdeledı Demırel ıçın 28 Şu-j bat'la banş ıçınde, ıç ıçe olmasa da yan yana bir sü- reç devam edıyor Hukumet ıçın aynı şeyı soylemek bıraz zor Arada bır yen gelınce, "Elhamdulıllah 28 Şubatçıyız" deyip bıldıklenne devam edıyorlar, gıbı bır hava var 1 5- Demırel konuşmasının kıtap halıne getınlen kıs- mının bınncı bolumunu hemen hemen aynen okudu. Bu bolumde tumcelenn gınşını ya da sonunu şunlar susluyordu Donum noktası Yenı ufuklar lyımseriığımızı art- tıran gelışmelerden bın de Yenı bır aşamaya ulaş- tı Bu olumlu havanın devamında Türkıye'nın 2000'lerde yapacağı patlamayla heye- can duyanlar Demirel'ın konuşmasını yılbaşı hedıye- sı olarak dağrtabılırler 1 6- AB'ye uyum ıçın gundeme gelen konular el ya- kıyor Demırel ıdamdan MGK'nın durumuna kadar tartışma yaratabılecek soruların etrafında dolaştı. "Bunlar tartışılıyor, henüz olguntaşmadı" turunden yanıtlar verdı Anlaşılan Demırel bu konulardakı çö- zum onenlennı sorun çozuldukten sonra soyleyecek! 7- 1990'lann başında yaygınlaşan slogan şuydu "Adnyatık'ten Çın Seddı'ne " Demırel ortak olduğumuz uluslararası kuruluşlan dıkkate alarak coğrafyayı genışletmış "Benng Boğazı'ndan Atlantik'e. " Sıkı dur Antartıka, gelryoruz! YÖKBaşkanı J na istifaçağnsı ANKARA (Cumhuriyet Bû- rosu) - TBMM Genel Kuru- lu'nda mıllı eğıtım ve kultûr ba- kanlıklan butçelen goruşmelen strastnda MHP sozculen salon- da bulunan YOK Başkanı Ke- malGürüz'u hedef alan eleştın- lerde bulundular MHP Bahke- sırMılletvekılı HüseyinKalkaıı, "Gürüz'ün istifa ederek Cum- hurbaşkanı'nı rahatiatmasmı" ıstedı FP v e DYP hlenn 8 yıllık kesıntısız temel eğıtımle ılgılı eleştınlenne yanıt veren Mıllı Eğıtım Bakanı Metin Bostana- oghı. "\rnk bu konuvıı konuş- makftızuüışgalden başka bir jey değfl"dedı MHP mılletvekılı Hûseym Kalkan YÖK'un bugunkû yapı- sıyla ünıversıtelerın onunu ûka- dığını savunarak, "Saym Cam- hurbaşkanı maafcsef TBMM'ji kak almadan YÖK Başkam'nı yenıden atamısur. YÖK'ün ba- şmdakı kısmin kraannı araşnr- mak uzere bu MechVte bir ko- mis\on kurulmuştur. Bu kışi da- ha fazla beklemeden ısttfa etme- n ve böylece Cumhurbaşkanı'm da rahattatmabdu-" dıye konuş- tu TBMM Genel Kurul Salo- nu'nda bulunan Gurüz'u hedef alarak konuşmasını sûrdüren Kalkan, ümversıte rektorlennm makama çağnlarak ıstıfaya zor- landığını ılen surdu Kalkan, Güruz'ün bır kamu görevlısı ol- duğunu ve hangı partıye oy ver- dığmı açıklayarak kamu çalışan- lanaın tarafsız olması ılkesuıe golge düşurduğunü savundu MHP MılleUekıb Bekh- On- gun da ûnrversıte öğretnn ûyele- nnın katüdığı KPDS suıavında tngılız ve Amenkan kûlturleny- le ügılı sorular yonelüldığını sa- vunarak Anadolu çocuklannın önünun tıkandığını beluttı On- gun, umversıtelerde 1980 önce- sı anarşı ortamını yaratmak ıste- yenler bulunduğunu one surdu FP'hSaitAçbadaSyıllücke- sıntısız temel eğıtım karannm "TBMM'ye ipotek konularakve Mecns iradesı bv-pass edikrek çıkankhğını''öne surdu Umver- sıtelerdekı turban yasağını da eleştiren Açba, YÖK Başkan ve üyelennın TBMM tarafindan se- çılmesı gerektığuıı savundu ANAPh AhmetKabflde "tnan- cı gereği türban takanbrm irn- cacı oiarak nhelendirikliğini" one surdu DSP mılletvekılı Hasan Erçe- lebi oğrencılenn master ve dok- tora ıçın yurtdışına gıtmelennın ekonomık açıdan kaynak ısrafi- na neden olduğunu belırttı MHP sozculen Turkçenın ya- bancı sözcuklenn ışgalı altında olduğundan yakındılar Melek DenHKaraca da "Öz Türkçesöz- cükleringeknekleritahripettiği- ni ve diM katfettiğmı'' one surdu DSP mılletvekılı Süleyman Yağız da, Kultür Bakanlığı'nın bu- kültürevı nıteLğı taşıyan ce- mevlennı desteklemesını ıstedı Yağız, "Cemevieri camrve alter- natif değadir. Ben cemevtermin caminin karşısuıa değfl, camhun yanma v^apınnası gerektiğmi sa- vTinuyorum" dedı Mıllı Eğıtun Bakanı Bostan- cıoğlu, eleştırüen yanıtlarken 8 yıllık eğıtım uygulamasının Meclıs'uı ve mılletın iradesı doğrultusunda başlatıldığını be- hrterek bu konunun artık tartışıl- mamasrnı ıstedı Kultur Bakanı tstemihan Tala> da Türkıye'nın değışık kulturlerm bır arada bu- lunduğu bır ulke olduğuna dık- kat çekerek "Havravı, kttisevi ve camrvi aynı mekânda yan yana bulunduran bir ulusun bugünte- ferruat olarak gorühnesi gereken bazı konular uzennde uzlaşmaz bir görüntü vermesi dogru değUdBr" dedı Telekom yabancılara açılıyor ANKARA (Cumauri>et Bürosu) - Telekom Genel Mudurû Fadh YordaL Hazıne tarafindan yılbaşmdan önce zam yapmalan konusunda uya- nldıklannı ve dûnden ıtıbaren yurûrlüğe gıren yûzde 30 zamla, kûmulatıf olarak yüzde 68 4 oranmdatelefon ücretlennm zamlandığmı bıldır- dı Telekom'un ozelleştınbnesıne ılışkın yasa taslağını dun Haber-Sen üyesı memuriar duzen- ledflden eylemle protesto ethler Telekom Yasası TBMM Plan ve Bütçe Ko- mısyonu'ndagorüşülmeve devam edıldı Komıs- yonda, Telekom*un ozelleştınlmesmı sağlaya- cak yasa tasansınm, Telekom çalışanlarının sta- tusu ve ücret rejımlenne ılışkın maddelen kabul edıldı. Telekom'da, yöneüm kurulu karanyla sözleş- meh oîarak yerh ve yabancı yoneöcı ve uzman çahşürabılecek. Yanı stratejık bır kurum olmasına karşm Te- lekom'u yabancı bu-kışı deyönetebılecek özel- leştırme olmadan yabancı sermayenın temsılcı- len Telekom'da yetkı sahıbı yapılacak Persone- le yılda 4 ıkramıye odenecek Telekom'da kadrohı v eya sozleşmeh personel statusûnde çalışanlardan ısteyenler, ışçı statüsü- ne geçınlecek, ıstemeyenlenn ıse me\ cut hakla- nyla ıstıhdamlan surecek Isteyenler dığer kamu kurum ve kuruluşlanna nakledılecekler Haber-Sen üyesı memuriar, dun Ulus'ta top- lanarak sloganlarla Telekom'un ozelleştınlmesı- nı ve IMF'yle yapılan stand-by'la yürurluğe ko- nulan polıtıkalan protesto ettıler 'Bankalarda vurgun yapddı' • Baştarafi 1. Sayfada uzun zamandır bılınmesıne karşın gecıken bu operasyon, Turkıye'de soygıınlarm dene- tım altında yapıldığını ortaya koyuyor ANAP Istanbul Mıl- letvekılı Akarcalı, 1994 yıhn- dan sonra holdmglenn yapısı- na bakılmaksızm banka kurul- masına ızın venldığım anım- satarak sektorun meslek ahla- kına uymayan kışılenn el attı- ğı bu alan olduğunu soyledı Bu konuda sıyası ıradenın bu- yuk hatası bulunduğunu ıfade e- den Akarcalı, "Bankaahk olayı Türidve'de çok ayaga düşûriU- dü. Baa dünyasmda bankaab- ğm son derece nuzbut, her tür- lü annıştan kaçan bir meslek dah olduğu Turkıye'de unutul- du. İşportacıhğa donuştü. İşa- dambn param var ben de ban- ka sahibi oturum di>%ortaya çık- u. Ufak bankalaruı yaşayama- yacağnu, hem Hazme burokra- sisi hem de siyasi ırade gormek istemedl Bab'da bü)~uk banka- lar kendüeruu ufak kabul edip bırleşırken, onlann şubesi ola- mayacak bankalar bizde ortaya çjkü" dıye konuştu Bugun fon kapsamma alınan bankalarda Hazıne tetnsılcılennın bulundu- ğunu anunsatan Akarcalı, "Bunlar doğru rapor vermedi- lerse hakUnnda soruşturma açıtmah. Hazine'vi uyardıysalar bunu değerlendinneyenler bak- kmda soruşturma gereidr. Hû- kümet banka murakıptannı devreye sokabitirdi" değerlen- dırmesını yaptı Dunyanın hıç- bır yennde bır bankanuı kendı sermayesınden daha çok rekla- ma para harcamadığını kayde- den Akarcalı. Egebank'm son uç ayhk reklam kampanyasının 20 mılyon dolar olduğunu anım- sattı Bu bankanm 250 dolara hesap açarak ganban ınsanlann parasına el koyduğunu anlatan Akarcalı, bunlan goren Hazı- ne'nın görevını yapmadığmı soyledı Akarcalı "Hazıne, gö- revimi v-apum,srvasıu-adeengel- ledidiyorsa medenicesaretk bu- na »yıktogn Bankacüıkta suçu y ç i^eyen patronlar birinci derece- Ecevit: LPG'de kesin karar yok ANKARA (AA) - Başbakan Büent Ecevit, araçlarda hkıt petrol gazı (LPG) kullammryla ü- gıh olarak, Bakanlar Kurulu'nda kesın bır kara- ravanlmadığmı söyledı Ankara UmumOtomo- bılcıler ve Şoforler Odası, araçlarda, tüpgaz ola- rak bılınen lıkıt petrol gazuıın (LPG) kullanımı- na son venlmek ıstenmesıne, şofor esnafının ses- sız kalmayacağını bıldırdı TMMOB Makına Mûhendıslen Odası, yasal denetım altında ger- çekleştınlen araçlann kamuoyunda otogaz ola- rak bılınen smlaştınlmış petrol gazına donu- şümlennın uluslararası standartlarda öngorülen gûvenlık koşullannda olduğunu açıkladı Ecevrt, dun Başbakanlık tan aynlıricen gaze- telerde "Araclarda LPG imlfaMimmı yasakla- yer aldjğuun" anım- saülması ûzenne, Bakanlar Kurulu'nda genel olarak akaryakıt konusunu ele aldıklannı belırt- tı Ecevrt şunlan kaydetü "Kesin bir karara va- rdmadL t^ffi bakanlann ve uzmantann bir ara- v^geunesiiebukonudakitutıımumuzbeliriene- cek. Akaryakt konusunu bfr bötûn oiarakeleal- ddc, ama kesin sonuca baghmadık henûz." Türkrye Şoforler ve Otomobılcıler Federas- yonu tkmcı Başkanı, tzmır Şoförier ve Otomo- bılcıler Odası Başkanı SedatÖnerde *TLPG'nin yasakianması takski esnafinın çöknıesine neden ohu-" dedı Bu arada, Enerjı ve Tabıı Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, düşunülen önlemlenn tıcan taksıler hanç uygulamalar ıçın söz konusu olduğu kavdedüdı de suçlu. tkinciderecede Hazme sorumhı" dıye konuştu Turk Bankalar Bırhğı'nın de görevuu yapmadığuıı kaydeden Akarcalı, "Türkrye'de ciddi bankacüar var. Bu sektörün so- runlan hakkında kamuoyımu avdınlatacak sorumlular yok mu? Devlet üzerine akü, banka- yı boşaltanlann 4-5 mü\ < ar dola- nnı devlet, vatandaş ödeyecek. Sorumluluğu olup kullanma- yanlar da sorgulanmalı" dedı Akarcalı, ekonomıden so- rumlu Devlet Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı na soru öner- gesı vereceğını beluierek, oner- gede ıçı boşaltılan dort bankada orgütlu suç ışleme myetı olası- lıgının araştuılması ıçuı savcıh- ğa talımat venhp venlmedıgını soracağım kaydettı Akarcalı, "Sadece banka kurup tşfetmesi değü. füb olarak ış hayaondan tamamen çekttmesi gerekir. Kendi işini kardeşine, çocuguna devTederek değfl,Idmi ülkekrde olduğu gibi kayyuma devrede- rek çekfimesi gerekir. Ya da mahkeme 3 kayyum gösterecek, birini seçecek. Iş dûnyasıfleüş- Idsmikoparmaagerekir. tşdün- >asınm da menfaau için siyasi- lere baskısı var. Iş dünyaa Istan- bul miBetvekulerine sanavi ve ti- caretm durumu konusunda bri- fing venniyor. Ama millervekûi bakan ohuica,çıkarlan nedeniy- le etrafında dort dönüvorlar.An- kara'ya sıvası ahlak aşılamaya çahşırken kendueri ticari ahbk ilkesı ohnadan çaasıyoıf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog