Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordınatörû Hikmet Çetinkaya • Yazıışlen Müdünı: Ibrahim Yıldız • Sonımlu Müdur Fikret Ülriz • Haber Merkezı Müdüriı. Hakan Kara • Görsel Yönetmen. Fikret Eser tstıhbarat: Cengiz Yddınm • Ekonomı Özkm Yüzak*Kültür Handan Şenköken • Spor. Abdnlkadir Yûcelma» • Makaleler S»mi Karaören • Düzeltme Abdullah Yazıcı • Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Bugra • Yurt Haberlen. Mehmet Faraç Yayın Kurulu' Üh»n Selçuk (Başkan), Orhan Erinç. Hikmet Çetinkaya, Şttkran Soner, tbrahim Yıldız,Orfcan Bursaü, Mustafa Balbay, HakanKara. Ankara Temsilcisı Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125,Kat.4,Bakanhklar-AukaraTel 4195020(7hat), Faks: 4195027 • Izmır Temsücısı Serdar Kıak, H. Zıya Blv. 1352 S.2/3Tel:4411220, Faks:4419117«AdanaTonsılcısı: Çetin Yiğeooğiu, înönü Cd 119 S. No:l Kat:l, Tel. 363 12 U, Faks. 363 1215 Müessese Müdürii: Üstfin Akmen 9 Koordınatör: Ahmet Korulsan # Muhasebe Bnlent Yener # tdare Hnseyin Gürer • Satış Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönemn Kunılu Bajkanı - Geoel Mûdür Gülbin Erdarın • Koordınatör Reha Işıtmın • Genel MüdürYardıması SevdaÇobu Tel 514 07 53 - 51395 80-51384#)^l,Faks:5138463 \ft)imla>aB*e B u u : Yem Gun Haber \jansı. Basm \e Yayıncılık A Ş. Türkocağı Cad 3") 41 Cagaloğlu WJ4 tstanbul PK 246 - Sırtecı 34435 lslanbul Tel. (0/212) 512 05 05(20 hat) Faks (0/712)513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 26ARALIK1999 tmsak:5.47 Güneş: 7.21 Öğle: 12.11 Ürindi: 14.28 Akşam: 16.48 Yatsı: 18.17 Mevlana gecesf • tstanbul Haber Servisi- Mevlana'yı gelecek nesUlere tanıtınak amacıyla Kızıltoprak Lıons Kulübü tarafindan, önceki akşam Kadıköy Caferaga Spor Salonu'nda "Geleneksel Mevlana'yı Anma Şöleni" düzenlendı. Kadıköy Beledıyesı'nin katkılanyla gerçekleştinlen şölende tasavvuf müzıği sanatçısı Ahmet Özhan'ın katdımıyla Türk tasavvuf müağı konseri ve sema göstensı sunuldu. 2 bın kışinın katüdığı şölende Kızıltoprak Lıons Kulübü Derneğı'nce Kadıköy Beledıye Başkanı Selami Öztürk ve Ahmet Özhan'a bırer plaket verildi. Kadıköy Beledıye Başkanı Selami Öztürk, Mevlana'mn banşın ve kardeşliğin en güzel ömeklennden bıri olduğunu belırtti. Üreticilere miide • ANKARA (AA) - Ergene Nehri'nin kırliliğı sonucu çiAçilerin uğradığı zarar tazmin edılecek. Danıştay, bır çiftçının açtığı davada, Edirne ldare Mahkemesı'nin verdiğı karan onaylayarak, kesınleştirdı. Edırnelı çeltik üreticisi Yunus Atay, "Çevre Bakanhğı'nın görevıni yerine getirmemesi nedenıyle Ergene Nehri'nin kirlendığinı, bu kirlılik sonucu ürün kaybına uğradığını" belırterek, bir mıryar 285 milyon lıralık zarannın yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle davaaçnuştı. Kachna ev seçimi yok Anayasa Mahkemesi, kadının ikametgâhının kocasının ikametgâhı ile aynı olmasını zorunlu kılan yasa hükmünün iptal istemini reddetti. ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, kadının ikamet- gâhının kocasımn ikametgâ- hı ıle aynı ohnasmı zorunlu kı- lan yasa hükmünün iptal iste- mini reddetti. Kadın üyenın bulunmadığı ve halen 5 'i emekh olan Yük- sek Mahkeme Heyeti'nin 6 yıl önce aldığı karann gerek- çesi, Resmi Gazete'nin dün- kü sayısmda yayımlandı. Karara konu olan olayda, bir süredir eşinden ayn yaşa- yan kadın, kocasından boşan- mak için dava açu. Kadmın ko- cası, tt Davanm,kendiJkamet- gâhının bulunduğu mahke- medeaçılmasgerektiğinr öne sürerek, yetkd inrazında bulun- du. Bunun üzenne, kadımn boşanma davasuu açtığı Ka- man Asliye Hukuk Mahke- mesi, davalı kocanm itirazına gerekçe oluşturan ve Medeni Kanun'un 21. maddesınde yer alan, "Kocanın ikametgâhı kannın ikametgâhı addolu- nur" hükmünün iptalı ıçin Anayasa Mahkemesi'ne baş- vurdu. Itirazı inceleyen Yüksek Mahkeme, başvuruyu anaya- sanın "eşitök", "ikametgâh seçme" ve "yerleşıne özgürlû- ğû" ilkeleri çerçevesinde in- celedi. tptali istenen hükmün, aile birüğinin tek ikametgâh edın- mesini temin amacına yöne- lik olduğu kanaatine varan Anayasa Mahkemesi Heyeti, "Birliğin tek ikametgâhmın hnhmrnaanmt wKKk hiHigiıım Uzmanlar, zayıflamak için egzersiz ve diyet yöntemlerinin seçilmesini öneriyor. Zayıflamada ilaç tartışması tstanbul Haber Servisi - Yaşarn standartla- nnın yüksehnesi, fast food yiyecek tüketimı- nin artması gjbi nedenlerie toplumlarda gide- rek artan şışmanlık ilaçlaria önlenmeye çalı- şılryor. Uzmanlar, bir hastahk olarak kabul edi- len şişmaniığın önlenmesı için egzersiz ve di- yetin şart olduğunu vurgularken, ilaçlann an- cak yardımcı etkenler olabıleceğme dikkat çekiyorlar. Kolay yoldan zayıflamak isteyenlerin ter- cihi olan kımyasal ve bitkisel kaynakh ilaç- lar, zayıflama çaylan taruşılmaya devam edi- yor. Roche firması tarafindan çıkarnlan Xe- nical adlı ilacın öldürücü olduğu iddialanna değınen Prof. Dr. Üstün Korugan, doğru kul- lanıldığmda hiçbir zayıflama ılacının öldürü- cü olmadığım savundu. Insanlann yüzde 25'ınin şişman, yüzde 40'mm ise ideal kilo- sunun üstünde olduğunu belirten Korugan, bu hastalıkla başa çıkılması içm dünyada çe- şitli çalışmalar yapıldığım söyledı. Korugan şöyle konuştu: "Dışandan ahnan ilaçlar vü- cuttald yağın çözülmesini zortaşönr. Zayıfla- maua oglanmaa için >ücuda giren yağlann amltıhnası gerekiyor. Bu ilaç etkisini süıdirim sisteminde göstererek, vücuda gnvn yağbuın üçte birinin emiümini engeller. Daç kana ka- nşrnaz. tkcın bilinen tek yan etkisi ise bağır- saklardaki yağ pmilimini arttınlığı için ishale neden olmasıdır. Bu nedenk yaşta insanlarda ve genşimini tamamhunamış çocuklarda kul- sakucab olabiür" ı ypdiİ7Pnmin «fg- lanmasmdaki kamu yaran amaanı gercekkştirdigr ka- ran nı verdi. Söz konusu hükmün, eşit- lık ilkesine aykın olmadığı sonucuna ulaşan Yüksek Mah- keme'nin gerekçeli karann- da, "Eviüik birnğinin i\i işk- mesinin ve düzeninin sağlaıı- masuıdaki kamu yaran, iti- raz konusu düzenlemeyi hak- b kılmaktadır" denıldi. Anayasa Mahkemesi, ipta- li istenen hüküm ile kadımn ikametgâhını seçme özgürlü- gunün, aile birhğinin sağlan- masmdaki kamu yaran nede- niyle sınırlandınldığına dik- kat çekti. Yüksek Mahkeme Heyeti, bu sınırlamanın, ana- yasada yer alan aileyı konıma- ya ılışkın kurallara uygun ol- duğu gıbı, demokratik toplum düzeninin gereklenne de ay- kınhk oluşturmadığı sonucu- na vardı. Sınırlamanın, amaca ulaş- maya elverişh, uygun ve ba- zı durumlarda kan kocaya ay- n ikametgâh seçme özgürlü- ğü tanıyan kurallann varlığı nedenıyle "Ölçülü" olduğuna işaret edilen Anayasa Mah- kemesi'nin karannda, bu ge- rekçelerle iptalı istenen hük- mün. "ikametgih seçme ve yerleşme özgürtuğü"ne aykı- n olmadığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi, bu nedenle kadımn ikametgâhı- nın kocasının ikametgâhı ile aynı ohnasmı zorunlu kılan düzenleminin iptal istemini oybirliğıyle reddetti. AL GÖZÜM SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜKK Kişisel Tarihin Peşinde TT~T T Tamam, şu güzelim ülkede birer fıgüran duru- mundayız. Garip bir bilimkurgu fibninde oradan oraya dolaşıp duruyoruz. Her seferinde başımıza kocaman taşlar düşüyor. Her seferinde duvarlara çarpıp geri dönüyoruz. Başrolde başkalan, onlar bizim adumza bankalar kurtanyor, bizim adımı- za vergiler koyuyor.. arada da gencecik çocuklan "MecKs'te pankart asnlar" diye sekiz yıla mah- kûm ediyor ve mafya babalarmı krallar gibi ağır- hyorlar. Bu arada hayatımız geçip gidiyor. Günlerimizi, aylanmızı, yülanmızı çahyorlar. Neşemizi, sevin- cmıizı, umudumuzu çahyorlar. Ama hâlâ bir şan- sımız var, bu bilimkurgu filmini bir pazar günü, hava soğuk da olsa, üşü- . . . t sek de terk edebiliriz. — L "I—'—r—' | Kendi kişisel tarihimizin ve kendi filmirnizin sı- cak sulannda yüzebdiriz. Yalnızca kendimızin bil- diği mutluluk anlannı ye- niden kurup yeniden şu bitip giden yüzyılda ken- dimize bakabUiriz. Ve şa- şınnz. u Tannm,nekrya- ynrnym!" Bence bu yolculukta ön- celıkle bıze eşlık edecek müziklen seçmeliyız. Ben kendi payıma Elvis Pres- ky'in Love Me Tender'ıy- la "Beni şefkatle sev" işe başhyorum. Ardından bel- ki arabayla Toroslar'a çı- karken sonuna kadar açtı- ğun Pavarotti'run Norma'sı gelir ya da damardan bir flamenco. Sonra Astor Piazzo- la'dan bir tango tavsiye edebilirim. Astor Piazzo- la ohnasa da Seyyan Hanrm'dan bir parça kişisel tarihımıze usulca girebüir. Hiç kuşkum yok, he- pimız bir gün bir yerlerde mutlaka bir tango yap- mışızdır. Hepımizin yüreğinin yerinden çıkarca- sına atoğı anlar vardır.. çünkü şu aşk perisı okunu cömertçe dağıtır. Aşk ve tango! Kırrnızı ve kara- nın muhteşem birlıktelığı! Her şeyin unutulduğu, sadece ve sadece dans edilen kışınin var olduğu o muhteşem an! Bu- tango daha koyun! Arjantin'in varoşlanndan kopup bütün dünyaya aşkı öğreten bu muhteşem sesı bır kez daha dınleyelim! Ve lüt- fen benimle dans edm! Az sonra güneş batacak. Bir derüz kıyısmda ya da bir bozkırda, fark etmez. Güneş batarken bü- tün sesler geri çekikr ve Muharrem Ertaş bir boz- lakla hayatımıza girer. Bir yakarmayla, bir aşkla. Bütün bildiklerinizi unutursunuz, bütün yaşadık- lannızı ve sadece çok acılı, çok gurbetçi bir şaırin dizeleri gelir aklınıza; "Ibprak, gflneş ve ben bahtryanm." - '• Onun dinmeyen acısını hissedersiniz, yorgun yüreğini ellerinizin arasına ahp dinlendirmek is- tersiniz. Ağlarsınız. Ağlayın! Ağlamakbize aıttir. Yalon zamanlarda çok ağladınız. Deprem me- leklerine ağladmız, çocuklara ağladmız! Yeryüzü- nün bu büyûk öfkesı karşısmda nasıl da çaresiz- dik. Hiçbir müzik gelmıyoı benim aklıma, Yaşa- dığımız acıyı anlatacak hiçbir bir müzik. Belki buraya Carmina Burana gerekir. Insan seslerinin o yüce haykınşı gerekir. Seslerden olusan bir ko- ro kurabUiriz. Seslerimızi birbirine ekleyip dire- nebihriz, acunızı ve çaresizliğimizı yok edebüiriz. Bırakm yeryüzünün bütünborazanlan çalsın! Bı- rakm yeryüzünün bütün kadm erkek sesleri büyük XT3 rrrrr x bir yakanşla kâınatı do- laşsın! Bırakm! Ah benim şu 68 ruhlu yüreğun. JoanBaez'stz, BobDybn'sız, EricOap- ton'suz ohnaz. Ve Ruhi Su'suz olmaz. Ganp.. on- lan bir arada düşlüyo- rum. En orta yerde Ruhı Su. Gözleri kapalı, elle- ri sazının tellerinde gezi- niyor, diğerleri durmuş, onun saz çahşına bakı- yorlar. Ve Karacaoğlan Toroslar'danrnıpkentle- rin sokaklannda, varoş- larda, gökdelenler ara- smda yürümeye başlıyor. Bırçalımh, bir çahmlı. Ve benim aklıma sevdikle- rimin cenaze törenleri geliyor, idam edilenler, öldürülenler bitmek bü- miyor! Joan Baez haykı- nyor, a We Snaü Over Come!" Bir Gün Mutlaka Yeneceğiz! Şimdi sessızlık. Bu- soluk alma. önemli değil, günler aylar bu+>iri ardma geçip gidiyor. Sonra bir yerlerden usul bir türkü başlıyor: "AJtan hryın» incidir, yûreğim yâr içindir.'' E>urun, ne çocuklarm okul masrafi ne ild gün son- ra alacağınız tahhlin neticeleri ne de fıgüranhğm verdiği öfke yeniden gelip sizi bulmasın. Bugün kendi kişisel tarihinizi yaşayın, öfkenin hoşgörü- ye dönüştüğünü, sizı inciten şeylerin sizi nasıl yu- muşatıp değiştirdiği ve ne uzun yaşamış olduğu- nuzu hıssedin. Ve bence bütün fona "Love Me Tunder" parçasmı yerleştirin. Ve sevdiğiniz insa- mn kulağına fisıldaytn: "Beni şefkatle sev!" Sonra bır yerlerden yüzyıhmızm en romanrik dev- rimcisi Cbe'mn güzel yüzü beursin ve dünyanın bütün halklan ortak bir şarkıda buluşuversin: "ComandanteCHEGuevara!" isozS0@ hotmaiLcom Çarşı, Yıluı Perakendecisi Ödülü'nü kazandı. Yılın Perakendecisi Ödülü Ahşveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği'nin (AMPD) düzenlediği ödül programının amacı. Türkiye'de gelişmekte ve hızla büyümekte olan perakendecilik ve alışveriş merkezleri sektörünü, uluslararası standartlara uymaya teşvik etmektir. Oluşturulan bağımsız, uluslararası kimlikli jüri, değerlendirmeyi, kaühmcüarın bilgi ve belgelermi içeren karJım dosyasmı esas alarak ve AMPD'nin bağımsız bir araşbrma şirketine yaptırdığı tüketici araştırmasım göz öniinde tutarak yapmaktadır. Katüımcılann 1998 yüı içinde elde ettiği ve belgelediği sonuçlar, finansal göstergeler, tüketici memnuniyeti ve sektörel katkı kriterlerine göre değerlemürilmektedir. Yıllardır, müşterilerimizin mutluluğu için çaba gösternıenin ödülünü. sizlerdeıı gördüğümüz yakınbk ve ilgi ile kazandık. Bugün buna, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği'nin ilk kez bu yıl verdiği Yılın Perakendecisi Odülü "ÇARŞI MAĞAZALARI BIR BOYNER HOLDİNG KURULUŞUDUR ekleniyor. • Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş., kazandığı bu ödülü, çalışanları, tedarikçileri, sermaye ortakları ve işbirliği yaptığı tünı kuruluşlar ile bir bütün olarak katıldığı, küresel ölçekte bir yarışnıanın ilk merhalesi olarak görüyor. Ve Çarşı, bu büyük yarışın, yeni, zorlu, lıeyecan verici aşanıaları için hazırlanıyor. nbul Capttol. Maslak, Carrefour, Şaşkınbakkal, Beylikdüzü, Bakırköy Ankara Çankaya, Migros, Kızılay Bursa Kumluk Adana Carrefour İzmlr İzmir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog