Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 ARALIK 1999 PAZAR 16 TELEVIZYON GtJNÜN FîLMLERİ AşkHikâyemiz 12.00 TRT 1 Melodram Varlıklı bır aılenın oğluyla, yoksul ve guzel bır kızın zoriuklarla dolu aşk oykûsünde, Hûl- va Avşar, Tank Tarcan, Nazan Ayaz ve Şemsı In- kaya rol akyor Yönetmen Orhan Elmas 14.50 / Kanal 0 / Züğurt... Aynntı yanda ÇıJgm Casus 15.00 Kanal E Güldürü •Oı (Freaked) - Rıcky Coogın, 'Ayakkabı Hanç Kİ/ Her Şey' firmastnın temsılcısı olarak Santa Flan'agondenlır RakıpfiımaZygrot27'nın yet- kılılen, şırketın urunlennın ölûmcul bır toksın ta- şıdığı ıddıasınıortayaatarlar Rıcky'nınamacıbu olayı ortaya çıkarmak ıçın casusluk yapmaktır Yönetmen Alex Wınter, Tom Stem Oyuncular Alex Wınter, Megan Ward (1993 ABD, 79 dk) Bir Avuç Cennet 15.00 TRT INT Dram /^\ Buyûk kente goç eden taşralı bır aılenın sı- *& ğındığı hurda bır otobustekı yaşam savaşı- mınınöyküsû Isveç'teyaşayanMuammerÖzer'ın bır gazete habennden yola çıkarak çektığı fılmın başrollennde, Tank Akan, Hale Soygazı, Yavu- zer Çetmkaya ve Savaş Yurttaş oynuyor (1985) Sahil Güvenlik 20.30 BRT Macera (SOS Barracuda) - Dort pohsten oluşan bır denız ekıbı, goreve başladıklan ılk gün don- mak ûzere olan bır Rus çocuk ıle bır kadın cese- dı buludar Yön Thomas Freunder Oyuncular Nıck Wılder, Chnssy Schulz, Wolfgang Krewe Yübaşuıda Evde~ 21.00 Kanal E Dram © {VU Be Home for Chrisrmas) - Ikıncı Dun- ya Savaşı yıllarında geçen fılmde. savaşa karşın mutlu olmaya ve ıyı bır Chnstmas geçır- meye çaiışan bır aılenın öykusu anlatıhyor Yö- netmen MarvınJ Chorsky Oyuncular Cortney Cox, Peter Galagter, Hal Halbrook Roseland 21.00 Pnma Duygusal (Roseland) - 'Roseland', ınsanlann mutlulu- ğu dansta aradıklan bır \ erdır Bu ınsanlardan bın olan May, kocasından boşandıktan sonra geç- mışınden kurtulmayı bır türlü başaramamıştır May'ın dans arkadaşı Lou ıse onun gerçeklen gor- mesı ve hayatını yaşaması ıçın çabalamaktadrr Yönetmen Jameslvory Oyuncular TeresaWngnt, Lou Jacobı, Geraldıne Chaplın (1977 ABD, 103 dk) 21.00/CINE5/Kaçak Aynntı yanda Fırüna~. 21.45 Show TV Macera (Storm Catcher) - Jack, başanlı bu savaş pı- lotudur Aynı hava ussunde çalıştığı arkadaşı Sparks, kansı ve küçuk kızı Nıcole ıle beraber mut- lu bır yaşam sûrmektedır Sonmodelteknolojıha- nkası bır savaş uçağı teronst bır grup tarafVndan kaçınlırvesuçJack'ınustunekalır Yon Anthony Hıckox Oyn Dolph Lundgren, Mystro Clark Gerçek Suçlu 21.50 ctv Macera ©(Daughter of Yemanja) - Uç yıldır görme- dığı kız kardeşını gormek ıçın Rıo'ya gıden Sınnı, kardeşırnn ıkı aydır kayıp olduğunu oğre- nır Anlatılanlara ınanmayan Sınnı, kardeşını ara- maya başlar Yönetmen Pıa Tıkka Oyuncular Petra Kanalaınen, Luı Mendes Meleklerin Dansı 22.30 l.star Macera <Oı (Angel's Daoce) - Lo Brutto aılesı, yenı te- *O' tıkçılen Tony'nın eğıtılmesı ıçın Steve Rosel- lını adındakı kıralık katılden yardım ıster Rosel- lını, Tony'yı eğıtmek ıçın telefonrehbenndenrast- gele bırısmı seçmesını ıster ve şans Angel Chas- te'ye gûler Yönetmen Davıd L Corley Oyun- cular James Belushı. Sheryl Lee, Mac Davıs Silinmeyen lzler 24.00 ctv Dram /O, (Tracks) - Vıetnam'dan donen bır yüzbaşı, vf^ savaş sonrası normal hayata uyum sağlaya- mamakladır Yaptığı bır tren yolculuğu sırasında süreklı savaşta yaşadıklanyla ılgılı halısûnasyon- lar görûr Yönetmen Henry Jaglom Oyn Den- nıs Hopper, Taryn Povver (1976 ABD, 90 dk) 00.10 / Kanal D / Gece . Aynnt yanda BüyükKmnar 00.40 TRT 1 Dram s^s (High Stakes) - Evlılıkte yaşadığı sorunlaryû- \zJ zunden kendını kumara v eren Annıe, bu alış- kanlığından kurtulmaya karar verır Ancak ku- mardan brr türlu kurtulamamaktadır Yönetmen DonaltVVrye Oyn CynthıaGıbb,Robrn Thomas Kayboluş 01.40 atv Macera jOv (Disappearing Act) - Tımmy, anne ve baba- v£/ sından a>Ti bır şehre taşınmıştır Burada genç ve guzel bır emlakçı olan Carolın'le yaşamaya başlar Tırruny'denuzunsürehaberalamayan aı- lesı endışelenerekCarohne'ıarar Yön PaulSchne- ıder Oyn Patty Duke, Kelly Rovvan, Robert Floyd Kan Davasının- 02.00 Kanal D Westem (Last Train From Gun Hill) - Bır katıl ıle kanstnı öldürduğu polıs arasındakı heyecan dolu kovalamacanm oyküsu konu alınıyor Yönet- men JohnSturges Oyuncular Kırk Douglas, Ant- hony Quınn, Carolyn Jones (1959 ABD, 94 dk) Izleyin Orta Değmez Q Yabancı O Yeriı UYDULAR KTl 08 25DisneyClub09 55 Fruh ubt sıch Detektıv zu seın 10 45 VVınnıe The Pooh11 10DıePyramı- de des Sonnengottes 12 50 Dısney Fılmpara- de 13 00 Eın Weıch- nachtstraum 14 40 Bal- to 16 00 Hılfe, es vveıh- nachtet sehr 17 45101 Dalmatıner 19 45 RTL aktuell20 10 Davıd Bla- ıne 21 15 Randezvous mıt eınem Engel 23 40 Tango und Cash 07 15 Das Povverteam 08 00 Captaın Sımı- an&Dıe VVettraum Affen 08 50 LachparadeO9 15 Fısh Polıce 09 40 Der frohlıche VVanderer 11 30 Frankensteın Junıor 13 20 Noch metır Aben- teuer der Famılıe Robın- son ın der VVıldnıs 15 10 Chısum 17 15 Der Ölp- rınz 19 00 blıtz 19 30 Nachnchten19 45Rac- heıstsub21 15 Vertra- uter Feınd 23 25 Maxt- mum Rıs 01 20 DerTod kommt zvveımal 03 20 So gesehen 03 24 Amrty- vılte Horhor EUROSPOBT 09 30 Fun/Extremsport 11 30 Funsport 12 00 Kayak13 30Bıatlon14 30KızakYanşlan15 30 Bloopers 16 00 Futbol 17.00Tenıs18 00Dans 19 00 Aerobık 20 00 Mo- tor Sporfan 22 00 Boks 23 00 Futbol. 1V5 17 15 TV 5 Ouestıons 17 30Vasavoır18 05Le Ctrque de Moscou 19 00 Journal Televıse TV 5 1915 Vıvenrtent Dımanc- he21 00 Journal Televı- se Belge 21 30 Journal Televıse de France 2 22 05 Faut par rever 23 00 Journal Televıse TV5 23 15 Bıenvenus au grand magasın 01 00 Jo- urnal Televıse Suısse 01 30 Soır 3. Kanal6 11.30 Enine boyuna sporda şiddet TV Servisi - Doç Dr Man- sur Beyazyürek, Dr Özkan Pektaş ıle Dr AyhanKalyon- cu'nun bırlıkte hazırlayıp sun- duğu "Dcrinlikler" programm- da, toplum ve spor açısından "spor psikolojisi" tartışılıyor Akşam gazetesı spor yazan Turgut Renklikurt de Türkıye gazetesı spor yazan Ali Sami Alkış'ın katıldığı programda, "Sporda vaşanan şiddefin kay- nağı nedir", "Sporcu \ e taraf- tar ilerişimi nasıl olmalıdır", "Avrupa ve Türldye'de spor kûltürü nasıldır" sorulanna açıklık getınlıyor İnterstar 12.00 Son ekonomik kararlar TV Servisi - "Kjrmızı Kol- tuk"ta bu hafta, Ankara Sana- yı Odası Başkanı Zafer Çağla- yan konuk oluyor Esen Ünür ıle Feyzi Hepşenkal'ın hazırla- yıp sunduğu programda Çağla- yan'la, gundemdekı son ekono- mik kararlar, Uluslararası Para Fonu (1MF) mektubu, Türkıye ekonomısının dunû, bugûnü ve yannı tartışılıyor Discgvery 19.00 Amazon'un dev yılanı TV Servisi - "Vahşi Doga" belgeselınde Amazon'un dev yılanı anakonda tanıtılıyor Ya- pımda, 9 14 metre boyuna ve 250 kg ağırlığına ulaşmış bu- anakondanm yılda ıkı veya dört kez yemek yedığı anlatılarak, Amazon'un bu devyüanının na- sıl av landığı, nerelerde yaşadı- ğı ve uremesı ekrana gelıyor tv8 19.10 Türkiye'de yaşayan AB'li TV Servisi - Turkıye'ye yer- leşmış ve uzun zamandır bura- da yaşayan yabancüann ya- şamöykulennı ekrana getıren "Bir Yabancı" bu hafta, AB Buyukelçısı Karen Fogg'un evıne konuk oluyor BaşakCoş- kun'un hazırlayıp sunduğu ya- pımda, Fogg'un yaşamından ke- sıtler sunuluyor NTV 21.05 Filmlerdeki propaganda TV Servisi - "Yüzyü" bel- geselınde, yûzyılın ıkıncı yan- sında film endüstnsının, Ame- nkan kültûrûnü nasıl bıçımlen- dırdığı ıncelenıyor "Ikinci Dünya Savaşı'nın ardıodan fılmlerin giderek artan pro- paganda gücü ulusal güvenli- ği tehdit edebüir miydi" soru- suna yanıt aranacak Devletin yok etmek istediği 'suçsuz' CUMHUR CANBAZOĞLU Amenkah federal ajan Sa- muel Gerard, ya da bızım ta- nıdığımız adıyla Komıser Ge- rard yenıden ışbaşmda Yıllarca Turkıye'yı ekran başında tutan,finalbolumun- de sokaklan boşaltan Gerard, bır turlu yakalayamadığı Dok- I CESE5 2100 Kaçaklann Peşinde - U S Mars- hals / Yönetmen Stuart Baird / Oyuncular: Tommy Lee Jones, VVesley Snipes, Robert Dow- ney Jr., Irene Jacob, Joe Pan- toliano, Kate Nelligan, Latan- ya Richardson, Daniei Roebuck 1998 ABD yapımı, 133 dakıka Tommv Lee Jones'in oynadığı film, Harrison Ford'nn rol aldığı 'Kaçak' fUminin bir versivonu niteliğinde. tor Kunble'la kedı fare oyu- nu oynadıktan sonra bu kez de zencı bır suçlu "suçsuz"un peşıne dûşuyor Unlu televızyon dızısmde Barry Morse'un canlandırdı- ğı komısen bu kez Tommy Lee Jones oynuyor, kaçak ıse Da\id Jannsen'ın yenne VV esley Snipes olmuş Film, bır şekılde, doksanlı yıllarda Harrison Ford'un başrolunde beyazperdeye ak- tanhnış bu komıser - kaçak öykûsunün versıyonu nıtelı- ğmde Zencı suçlu, ışlemedığı ıkı cmayet sonucu aranmaktadır Işrn ıçrnde CIA ve Çınlı ajan- lar da vardır Olaylann ucu Bırleşmış Mılletler'e ve ulus- lararası ıhşkılere kadaruzanın- ca zencı suçlunun yakalanıp ortadan kaldınlma- sı geTekmektedır Konu kaçış olunca aksıyon sı- neması bu fılmde de tüm kadrosuyla devreye gırmış Fılmın çekım not- lan arasında, yal- nız akrobat-dublör olarak tam yetmış sekız kışının görev aldığı yaalı Ozel efektler yardrmıyla da seyırcı buyuk ölçude konu- nun ıçıne gınp ıkı saatı aşkın sure o heyecam duyabılıyor Örneğın Ohıo nehrıne dûşen uçaktata goruntüler çok eda- leyıcı Jerry Goldsmith'ın mü- zıklen ıse bugunun moda ez- gılen yenne geçmışten me- lodılerle tansıyonu yaratma- ya çahşıyor TV'nin toplum üzerindeJa etkisi TV Servisi - Sunuculuğunu Cumhun>et Gazetesı Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay'ın ustlendıgı "Toplum ve Medya" ılk bolûmuyle ekrana gelıyor Medyanın toplumsal yaşamdakı yen ve kıtlelerle olan ılışkısınm ele almacağı yapımda ılk olarak, TV'nın toplum uzenndekı etkısı, asparagas, cevap ve duzeltme hakkı ıle tanhtekı ılk haberleşme sıstemlen konu edılıyor Programa Cumhunyet Gazetesı Genel Yaym Yonetmem Orhan Erinç, Doç Dr Bülent Çaph, Prof Dr Naci Bostancı, Doç Dr Murat Güvenir, Dr Mehmet Yüksel ve Prof Dr Korkmaz Alemdar katıüyor • TRT2,19.25 Şüpheli gece bekçisiTV Servisi - Danımar- kalı yönetmen Ole Bor- DedaVın senaryosunu ya- zıp, yonetmenlığını de ust- lendığı "Gece Bekçisi" (Nıghtvvatch) Kanal D'de ekrana gelıyor Hukuk fakultesınde okuyan genç bır avukat ada>ı (Ewan McGregor), bır hastanede gece bek- KanalD 00.10 Gece Bekçisi - Nıghtvvatch/ Yönetmen - Senaryo' Ole Bornedal / Oynr: Nick Nol- te, Patricia Arquette, Ewan McGregor, Josh Brolin, La- uren Graham, Alix Korom- zay/1998 ABD, 101 dk. çısı olarak part-tıme çalışmaya başlar O gunlerde sen cınayetler ışleyen brr katıl şe- hırde teror esrumektedrr Genç avukat adayının çalıştığı morgta ar- tan ceset sayısı ılgıhlerde şuphe uyandınr ve gece bekçisi cınayetler- den sorumlu tutulur Suçlamalan kabul etme- yen genç, bu" dedektıften (Nick Nolte) de yardım alarak azımle araştırmala- ra başlar Fakat, gün geç- tıkçe kendını ıçınden çı- kılması guç ola> lann ıçın- de bulacaktır Giderek doruğa tırma- nan genlmı temposu ve efektlen>le dıkkat çeken filmde Nıck Nolte v e Ewan McGre- gor'un yam sıra Patricia Arqnette de yer alıyor "Gece Bekçisi", ozellıkle turun me- raklılanna onenlır ) Kanal D 14 50 Ağahk kunımuna gülmece boyutlan içinde eleştiri getiren fılmde Şener Şen var. Şehirde çöken ağalıkdüzeni TV Servisi - Yoksullaşanbır Guneydoğu Anadolu kö- yundekı gör- kemlı ağanın, goç ettığı kent- te suren önlene- mezçökuşûnun öyküsu Nesli * — - i »™™-™~™J Çöigeçen'ın 1985'te YavmTurgul'un senaryo- sundan yonetüğı "Züğürt Ağa", değışen dun- yaya ayak uyduramayan ağanın, yenı bır duzen kurmak ıçın goçtüğu Istanbul'da, sonsuza dek sû- receğıne ınandığı ağahk gucünü yıtırmemek ıçın duenışmı espnlı bır ddle ortaya koyuyor 1986 Istanbul Fıhn Festıvalı'nde, Şen oyuncu, SdçukTavianergorüntuodullen 23 AntaryaFüm Şerüığı'nde Turgul senaryo, Füsun Demirel ve Ozyağcüar yardrmcı oyuncu odullen aldı Züğurt Ağa / Yönetmen: Nesli Çölgeçen / Oyuncular Şener Şen, Erdal Özyağcıiar, Atil- laYiğit,NilgQnNazlı/ 1985 Mıne Film yapımı. Kanal 6 13.25 'Avrupa'ya giden yol' TV Servisi - "Ölüm cezala- n" ıle " Avrupa'y a giden yol" konulan "Ankara'dan" prog- ramında tartışılıyor BakiÖzü- han'ın hazrrlayıp sunduğu ya- pıma DSP Mılletvekılı Ulnç Gürkan ıle TBMM tçışlen Ko- mısyonu Başkanı ve MHP Mıl- letvekılı Faruk Bal katılıyor BRT 14.10 Yeni futbol yasa tasansı TV Servisi - Gençlık ve Spor- dan Sorumlu Devlet Bakanı Fik- ret Ünlü'nun konuk olduğu "Zirve"yı Nazmi Bilgin su- nuyor Programda Unlu, şu so- rulara yanıt v enyor "Tûrk spo- ru nereye gidiyor", "Futbol- daki taraftar anarşisi nasıl ön- lenecek", "Yeni futbol yasa ta- sansı neler getiriyor." TRT1 21.00 Demirerie siyasi gündem TV Servisi - "Politikanın Nabzı"na Cumhurbaşkanı Sû- leyman Demirel katılıyor Ga- zetecı Kurtul Altuğ'un sundu- ğu yapımda, "Çankaya, AB sflrecini nasıl değerlendiri- yor", "tdam cezasının kaldı- rüması konusunda ne düşü- nüyor", "Cumtaurbaştkanlı- ğı seçimine nasıl bakıyor" so- rulanna açıklık getınlıyor Tv PROGRAMLARI 07.00 Yarınlar Bızım 09.05 Pazar Panorama 11.00 Işıtme Engellılere Haber 11.10 Halıt Kı- vanç ve Konuklan 12.00 Yeriı Film: Aşk Hıkâ- yemız 13.30 Belgesel Iznık Çınılen 14.05 Pazar Kon- sen 15.00 Dızı Çıçeğı Buyutmek 15.40 Dunya Mutfak- lanndan Iftar Sofrasına 16.15 Iftar Progranm 16.40 Bel- gesel Ebru Sanatı 17.05 Yorelenmız Turkulenmız 17.35 Ver Ehnı Anadolu 18.00 Haber 18 18.20 Belgese) Kuş lar 1a55 Spor Gundemı 19^0 Turk Sılahlı Kuvvetler Sa atı 19.55 Hava Duaımu 20.00 Haberler 21.00 Polıtıka nın hiabzı 22.35 Spor Studyosu (Canlı) 23.35 Dızı Ro- bocop 00.25 Haberler 00.40 Yabancı Film: Buyuk Ku- mar 02.10 Turk Halk, Turk Sanat Muzığınden Seçme ler 03.10 Yeriı Film: Beklenen Şarkı (0312 428 22 30) 07.35 Belgesel Macera Peşinde 08.30 Karde- len 09 00 Pazar Sabahı 10.35 Bır Kelıme Bır Işlem 11.05 Dızı Ruzgânn Önunde 12.00 Me- raklısı Içın 12.50Aydın Bolak'la Pazar Sohbetı 13.05 Dı zı Kopeğın Dunyası 13.35 Ekoyaşam 14.05 Ve Sıne- ma 14.35 Dızı Dans Akademısı 15.05 Okudukça 15.40 Belgesel BeyazFıl 16.30 Belgesel ResımSevmcı 17.00 Deprem Özel ia00 Mını Konser i a i 5 Sahne Işıklan 1&45 Halıl Inalcık la Sozlu Tanh 19.00 Akşam Bultenı 19.20 Işıtme Engetlılere Haber Bultenı 19.25 Toplum ve Med ya 19.50 MuzıkKondoru 21.00 Sanattan Kesıtler21 25 Portreler 22.00 Gece Bultenı ve Ingılızce Haberter 22.30 Fasl-ı Muhabbet 23.30 Dızı Sessız Tanık 00.20 Unlu- ler Frank Sınatra 01.05 Kapanış (0 212 259 72 75) 08.00 Spor Arşıvınden 0935 Çızgı Film Na- nook 10.25 Çızgı Film Yaramaz Solucan 10.30 Çızgı Film Kedı Bılly 10.55 Çızgı Film Futbol Öykulen 11.00 TBMM TV 24.00 Kapanış 07.00 Açıkoğretım Usesı Ders Programı 12.00 Bır Solıst 12^0 Gonul Bahçemız 13.40 Turku Turku Turkıyem 15.00 Bır Dılden Bır Telden 16.20 Fasıl 16.50 Ikı Solıst 17.20 Istanbul Radyosu TSM Sanatçılan Konsen 18.00 Anadolu Unıversıtesı Açı- koğretım Fakultesı Ders Prog 22.00 Gonul Bahçemız 23.10 Turkulerden Bır Demet 01.10 Kapanış 07.00 Yannlar Bızım 09.05 Pazar Panorama 11.10 Halıt Kıvanç ve Konuklan 12.00 Yeriı Film- Esır Hayat 13.30 Belgesel Efsane Dağı Ağn 14.00 Geçen Hafta Türkıye 14.30 Ver Elını Anado- lu 15.00 Yeriı Film: Bır Avuç Cennet 16.25 Dunya Mut- faklanndan Iftar Sofrasına 16.41 Iftar Programı 17.10 Dızı Samyelı 18.00 Haberler 18.20 Almanya'dan 19.20 Belgesel 2000 e Doğru Asmalımescıt 20.00 Haberler 21.00 Politikanın Nabzı 22.35 Spor Studvosu 23.35 Belgesel Beylıkten Imparatoriuğa00.25 Haberter00.40 Ingılızce Haberler 00.50 Spor Haberterı 01.10 Yerii Film: Yayla Kızı Yıldtz 02.30Trenın Penceresınden Bu Dıyar 08.30 Çızgı Film Mucıze Çocuk 09.00 Çocuk Ku- lubu 10.00 Çızgı Film An Maya 10.30 Çızgı Film Bır Var- mış Bır Yokmuş 11.00 Çızgı Film Şırınler 11.30 Pazar Magazın 13.00 Zırvedekı On 14.10 Kokpıt 14.50 Yeriı Film: Zuğur Ağa 16.48 Iftar Saatı 16.50 Fılmın De- vamı 17.00 Param Yok Memed 18.10 Dızı Zevna 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 19.50 Spor Gundemı 20.05 Şahane Pazar 22 15Tele- vole 24 00 Haber Saatı 00 10 Ya- bancı Film Gece Bekçisi 02.00 Yabancı Film: Kan Davasının Sonu 04.30 Turkuler 05.00 Sa- hur 06.00 TSM (021221551 11) i _ _ 09.20 Super Dıs- 3 ¥ l f ney'le Hafta Sonu * • • w 10.20 Dızı Lassıe 11.00 Hanka Pazar 13.00 Gun Ortası 13.25 Baş Tacı 14.20 Dı- zı Wıshbone 14.55 Yerii Film: Sen Alım Yazımsın 16 40 Iftar 17 05 Dızı Sabrına 17.40 Belge- sel Yıldızlar Polıs 18.15 Bır Bıl- mecem Var 19.00Ana Haber Bul- tenı 19.50 Otomobılcı 19.55 Ha- va Durumu 20.00 Dızı Tatlı Ka- çıWar21.15Dızı Gurbetçıter22J0 Şakarazzı 23.15 Bızım Stadyum 01.00 Gece Haberien 01.10 Ger- çek Polıs Operasyonları 01.40 Yabancı Film: Kayboluş 03.40 Ayşe Özgun (0 212 655 00 00) 07.30 Show Başlıyor 10.00 Vahşı Yaşam 10.30Yer1ıFilm:Be- lalılar 12.15 Ilk On 13 00 Lezzet Turu 13.30 BızBıze 14.15 Dızı Av Peşinde 15.00 Yabarva Rlm: Gu- naha Ghrme 16.48 IftarVaktı 17.00 Pazar Surpnzı 17.45 Show Za manı 19.30 Haber 20.45 Bızımkı- ler 21.45 Yabancı Film: Fırtona Operasyonu 23 30 Maraton 00.30 Kaprtal 01.45Yabancı Film: Genç Şampryonlar 03.00 Show Haber 04.00 Sahur 04.30 Yeriı Film: Guneş Doğmasın 06.30 Sevımlı Bucur (0 212 286 35 35) 08.30 Gundemde- kıler 09.20 Basın ~" özet 09.30 Belge- sel Altın Sıvının Öykusu 10.05 Ateş Çemben 10.30 Imleç 11.15 işte Anadolu 12.05 Ekodıyalog 13.10 Italya Lıgı nden Özetler 14.10 Basketbol Panorama 15.10 Motor Spor 16.10 Voleybol Pa- norama 17.10 Futbol Mundıal 17.35 Transworld Sport 18.10 Avrupa'dan Futbol 19.05 Dun- yada Bugün 19 30 Sporda Bugun 20.00 Haber 20 20.40 Spor 21.05 Belgesel Yuzyıl 22.05 Kntık 23.30 SporSuare (0 212 286 36 36) 08.00 Top 20 09.10 Çat- kapı 10.10 Yeriı Film: Tu- nst Ömer 12.00 Kırmızı Koltuk 13.10 Yeriı Fılm- Senı Sevmek Kadenm 15.00 Motor Sporian Dunyası 15.40 Pazar Ekspres 16.40 Iftar Programı 16.50 Yeriı Film: Hasret 18.20 Dızı Bızımkıler 19.30 Star Haber 20.40 Super Telegol 22.30 Ya- bancı Fılm: Meleklerın Dansı 00.30 Spor Ekstra 01.30 Gece Hattı 02.00 Star Haber (Tekrar) 03.00 Star Top 10 (Tekrar) 04.00 Yeriı Fılm: Fıruze 05.30 Sahur Programı (0 212 448 80 00) 08.00 Sabah Haberle- n 09.00 Huzura Doğru 09.30 Muzık Market 10.30 Çızgı Fılm 11.00 Baş Ba- şa 12.00 Haberler 12.30 Surpnz 13.30 Sınevızyon 14.30 Hey Gı- dı Gunler 15.30 Yenı Vatan 16.15 Iftar Saatı 17.00 Haberter 17.15 Dızı Paşa Babanın Konağı 17.45 Pazar Show 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Izzetı Ikram 22.00 Telekntık 23.30 Dızı YıldızGeçı- dı 00.30 Haberter 01.00 Mehtap- lı Geceler {0 272 652 25 60j 09.00 Haber 09.12Tekno-lojık 10.12 Eğılım- ler 11.12 Stıl 11.50 Ekonomı 13.42 Stıl 14.12 I CNN Turk Muzık 15.50 Ekonomı 16.12 Krtap- ça 17.12 Tekno-lojık 18.12 Vrtnn 18.50 Eko- nomı 20.12 CNN Turk Muzık 21.00 CNN Turk Masası 21.42 Net 22.20 Spor 22.30 Haber 23.00 Gunun Sonu 23.42 Tekno-lojık 24.00 Haberler (0 212 677 10 00) L. 07.00 Yabancı Fılm: Rapsodı 09.00 Çocuk Sı- ğ î \ neması Gulıver'ın Seyahatlerı 10.00Yeriı Film:A '*• ŞahaneIntıkam 11 30Dennlıkler13.00Haber- ler 13.25 Ankara dan 14 30 Sanat Saatı 15.30 Pazar So- kağı 17.15 Dedıkodu Pazan 18.30 Ana Haber Bultenı 19.30 Dızı Sevda Kondu 20.50 Dızı Gerçek Bır Masal 22.25 Objektıf 00.30 Gece Haben 01.00 Yabancı Film: Arka Sokak 03 00 Ana Haber (Tekrar) 04.00 Sahur 05.00 Yabancı Fılnr Op Benı Kate (0212 284 31 50) 10.10 Avrupa Gollen 10.35 Wow Oda Sıne- '/& ması Kuşağı 11.10 Spor Manşet 12.10 Bız- den Bın 13.10 Pruva 13.45 Moda 14.10 Ah- met Oktay'ın Deften 15.10 Gala 17.10 Melıh Kıbar ıle Muzık 18.10 Sekızıncı Etap 19.10 Bır Yabancı 19.25 Gez- gın Korkuluk 20 00Ana Haber Bultenı 20.30 Kulturel Gun- dem 21.20 Wow Oda Sıneması Kuşağı 21.45 Spor Ana- lız 23.00 Soru - Yorum 00.15 Belgesel Avrupa Gollen 00.40 Gezgın Korkuluk (0212 288 51 52) • j — p - 09.30 Çızgı Sınema Wılham Tell 10.20 Pı- I . İ J M M Ş |re ^ a Ş | r a 11-00 Haber 11.10 Dızı Ayna vmmM^ Ayna 11.40 Yabancı Fılm: Hayal Peşinde 13.20 Remıks 14.10 Zırve 15.10 Çızgı Fılm Brtmeyen Öyku 15.30 Adrenalın 16.30 Iftar 17.10 Karızma 18.00 Otolojı 18.30 Dızı Hastane 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Yabancı Fılm- Sahıl Guvenlık 22 10Spor Expres 23.00 Selım llen'nın Not Defterınden 24.00 Gecenet 01.00 Yabancı Fılm: Lanetlı Elmaslar (0 212 313 50 00) ü~"W>e ° 8 - 55 Yabana Fılm Galyalı Astenks 10.05 IU K r CJÜ Yabancı Fılm Olıver Twıst 11.40 Yaban- ^ J J V J cıRlm ErkekSeverse 13.45 Yabancı Fılm Jerry&Tom 15.30 Yabancı Fılm Kan, Kurşun ve Pontı ac 17.00 Futbol Manchester Unıted -Bradford (Canlı) 19.30 Dızı Seınfeld 20.00 Belgesel 20 Yûzyılın Dev- lerı 4 21.00 Yabancı Fılm: Kaçaklann Peşinde 22.50 Yabancı Fılm Rastlantının Boylesı (Altyazılı) 00.25 Ya- bancı Fılm Perşembe (Altyazılı) (0 212336 15 15) 08.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Muzık 11.00 Sı- ne -Top 12.00 Rash Takıp 13.30 Sevılen Me- lodıler 14.30 Polıtıka Gunluğu 16.15 Iftar 17.15 Dın ve Toplum 18.30 Rumelı Ruzgan 19.30 Flash Haber 20.30 Yabancı Fılm- Itıraf 22.00 Flash Gundem 24.00 Yabancı Fılm: Ölmek Zamanı 01.30 Sızın Içın Seçtıklerımız 02.30 Polıtıka Gunluâu (0212 256 82 82) 08.00 Tımsah Avcısı 09.00 KeşıfGuncesı 10.00 Vahşı Doğa 11.00 Bugunun Sığı- naklan 11.30 Gızemlı Okyanuslar 12.00 Zıplat 12.30 Bılım ötesı 13.00 Blast Off 15.00Tıbbı Dedektıfler 16.00 Dıscover Magazıne 17.00 Yenı Dedektıfler 18.00 Gızlı Kamera 19.00 Vahşı Doğa 20.00 Sonsuz Bılım 21.00 Blast Off 23.00 Ka- natlar (0 212 288 75 75) I M f\4-wT 09.00 Çızgı Kuşağı m C t V 10.30 Dızı Flıpper 11.30 Yabancı Flm: Kontrol Noktası 13.15Çıkar Yoi 13^5 Ustaca Yaşamak 1450 Kiasık Muzık 16. 00 Iftar Programı 17.00 Rock Statıon 17.50 Yabancı Fılm: Acemı Kovboy 19.30 Ana Haber Bultenı 20.10 Yaban- cı Film: Tanık 21 50 Yabancı Film: Gerçek Suçlu 24.00 Yabancı Film: Silinmeyen lzler (0212282 36 00). e09.00 Kiasık Muzık 10.00 Ya- bancı Fılm: Broken Arrovv 12.00 Dızı Davvson's Creek 13.00 Neydı O Gunler 15.00 Yabancı Fılm: Çılgın Casus 16.00 Kon- ser Joe Cocker 17.00 Yabancı FNm: So- mebody to Love 19.00 Dızı Avukat Shannon 20.00 Belgesel Yuzyıl 21.00 Yabancı Film: Yılbaşında Evde Olaca- ğım 24.00 Yabancı Fıhn. Yaşamın Içın- den 03.00 Klıp (0 212 328 01 01) • 09.40 Belgesel Bıtkılerın PRİA/19 Gızemlı Dunyası 10.30 Ya- bancı Fılm: Bebek ve Sa- vaş Gemısı 12 30 Genış Açı 14.00 Mu- zık 15.10 Yabancı Fıim: Mathılda 17.00 Dızı Gorunmeyen Adam 18.00 Yaşan- mış Oykuler 18.30 20 Yûzyılın Buyuk Olayları 19.00 Belgesel Doğal Yaşam 20.35 Genış Açı 21.00 Yabancı Film: Roseland 22.50 Jazz 23.30 Yabancı Film. Get Back (0 212 502 98 02) 08.30 Gulşah 11.00 Top 2012X0 Denız 14.00 GU- şah 15.00 Sanem 16.00 NumberOne News 16.15 Klıp 17.00Top 1018.00 Specıal Weekend 19.00 Yunus 21.00 Number One Classıcs 22.00 De- ep Space 23.00 Geyık Parkı 01.00 Dan- ce Zone 01 45 THM fn ?1? Pflfl 7* 7*\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog