Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

26 ARAUK 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HAİ3İlix{JLrLİ\ dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Cezayir'de kattiam • HEMİS-MtÜANA (AA) -Cezayır'de öncekı gun bır karayoıuna pusu kuran saldırganlar 30 kışıyı katlettıler Hemıs- Mılıana kasabası yakınlannda yola bankat kuran mılıtaniar durdurduklan 1 mırubus ve 4 otomobüdekılen araçlardan ındırerek otomatık sılahlarla taradılar Ramazan ayı boyunca köktendıncılenn saldınlannda ölenlenn sayısı lOO'ügeçü BM fomı yanhş hesabayatn • CHICAGO (AA) - Aralannda Turiaye'nın de buJundugu 6 ülkenın Bırleşmış Mületler Çevre Fonu'na gonderdığı toplam 700 bın dolann yanlışhkJa bır kaduun banka hesabına yatınldığı anlaşıldı New Yorklu Susan Madakor. Chase Manhattan bankasındakı hesabında 700 bın dolan fark edınce ıkramıye kazandığını duşünerek ışınden aynldı ve 100 bın dolara bır çamaşırhane satın alarak 30 bın dolara yakJaşan kredı karü borçlannı odedı Yanlışlığın farkına vanlmasından sonra Madakor'un hesabı donduruldu Bunun üzenne bır avukat rutarak dava açan kadın, parayı lotodan kazandığını düşündüğünü ıddıa ettı hgntere'de şMdetÜ fıptna • LONDRA(AA)- Ingıltere'de hızı saatte 110 km'yı bulan şıddetlı fırtına can kaybına yol açö Cuma gününden bu yana etkılı olan fırtınada kabaran nehır sulannın taşıdığı çamurun bastığı bır evde oturan 85 yaşındakı bır kadın boğularak yaşamını yıtınrken, yüruyüş yapan bır kışı de nehre düşerek öldû Hong Kong bandıralı bır yük gemısınde de bır deoızc! hayatmı kaybettı Günlenfir emir bekleyen Rus askerieri dün sakürrya geçtfler. (REUTERS) Ruslar başkent Grozni'ye saldırdı • Çeçenistan'ın başkenti Grozni'yi almak üzere harekete geçen Rus birlikleri dört koldan saldın başlattı. Dtş Haberfcr Servisi- Rus bırlıklen dun Çeçenis- tan'ın başkenti Groznı'yı almak ıçınhareket geçtüer Askerlenn, her yönden kentın merkezıne doğru ılerleddden ve şıddetlı ça- tışmalar yaşandığı bıldın- lıyor Içışlen Bakanlığı'na bağlı bırlıklenn komutanı Albay NikotoyZaitsev, AFP muhabınne, Groznı'yı al- mak üzere saldınya geçuk- lennı soyledı Albay Zaıt- sev, saldın oncesı askerle- nne yaptığı konuşmada, "Nereyegideceğinuzi bflijo- nız ve dikkatle Uerfcyece- ğiz. Önemli olan kendioizi konımamz, dikkatli 01un" dedı Rus NTV telev ızyo- nu da operasyonun başla- dığını bıldırdı Bolgedekı NTV muhabın, "Groz- ni'nin kurtanlmasına >ö- netiközeloperasvon başta- dı" dedı NTVf 500 Rus yanlısı Çeçen gonüllunun de operasyona katıldığını söyledı Groznı'de 2 bın Çeçen mılıs bulunuyor Çeçen yetkılüer kent rferkejıne yakın bölgeler-; dekı çatışmalarda 300 as- ken oldürdûklennı ve 20 zırhlı aracı yok ettıklennı one surdûler 'Kayıplar önemsJz' Rus yetküılerse kayıpla- nnnı "önemsız" olduğunu ve çabuk sonuç peşınde ol- madıklarmı belürtüler Rus bırüklennın Çeçen ateşı al- tında kaldıklan anda Rus topçusunun ateşe başladı- ğı behrtılıyor Çeçen komutan Aslan- bek İsmailov, kentın çatış- malann çıktığı bolgelen- nın, Çemoreçıye, Sıur-Kort tepelen, Hankale ve Sımjen tepelen ıle petrol rafınen- sının bulunduğu bölüm ol- duğunu söyledı Merkez- dekı Mınutka meydanı ya- kınlarında da e şıddetlı ça- üşmalar yaşanıyor Fildisi Sahili ndeki ayaklanma Devrik başkan ülkeden gidecek Dtş HaberJer Servisi- Fıldışı Sahıh'nuı eskı Genelkurmay Başkanı Robert Guei gorev den aldığı Dcv let Başkanı Henn Konan Betüerun Fransa'ya gıtmesını kabul ettığını ve kendısının başkanlık ettığı "Uhısal Halk Kurtuluş komitesrnın kurulduğunu açıkladı. Gueı. Bedıe'mn "nereye isterse gkiebileceğüıi*' soyledı Gueı, 10 asker üyesı olan komıtenın muhalefet partılenyle "geniş uzbşma tabanfa birdevtet"kurmak uzere goruşmelere başlayacağını söyledı Askerler, paralan ödenmedığı ıçın ayaklannuşlardı * • Eylemciler, Hindistan'ın tutuklu arkadaşlannı bırakmasını istiyorlar Hava korsaıılan sonunda konuştunçIttberierServia-Hm- dıstan Hava Yollan'na aıt A300Aırbus üpı yolcu uça- ğını oncekı gün Nepal'uı başkenti Katmandu'dan Hm- dıstan'ın başkenti Yenı Del- hı'ye gıderken kaçıran 5 ha- va korsaru, ısteklenru, uça- ğın halen bekledığı Afga- nıstan'ın Kandahar Hava- alanı'nda ılettıler Afganıstan'ın buyûk bö- lumunün denetımını ehnde bulunduran Taleban yöne- Umının sozcüsu Vekil Ab- met Mütevekkü, hava kor- sanlannın Hındıstan'dakı bır cezaevuıde buiunan Pakıs- tanlı dını lıder Manfauta Me- sud Azhar ıle bazı Keşnur- h mılıtanlann serbest bıra- kılmasını ıstedıklennj bıl- dırdı Korsanlann ısteklen- nı New York'takı Bırleşnuş *4ılletler (BM) merkezıne ıleten Taleban, BM'den kor- sanlarla temasa geçerek ara- buluculuk yapmasını ıstedı BM de, eylerrun sona erme- sıne yardımcı olmaya hazır olduğunu bıldırdı BM,Af- ganıstan'dakı koordınatorü Erick de Mul'u uçak kaçır- ma olayıyla ılgılenmekle gö- revlendırdı Taleban, Hınth yetkılılenn de Afganıstan "a gelerek sorunun çozümüne yardımcı olmalannı ıstedı 161kişikaMı Korsanlann, uçakta halen rehın tuttuklan 161 kışıyı Azhar'ın bırakılması duru- munda serbest bırakacakla- nbelırtıldı Korsanlann. ta- leplenyle ılgılı olarak ken- düenyle görüşulmemesı du- rumunda rehınelen ve ken- dılennı öldürme tehdıdmde de bulundukJarı belırtıldı Kandahar'dakı bır srvıl ha- • Hint uçağını kaçıran 5 hava korsanı, Hindistan'daki bir cezaevinde buiunan Pakıstanlı dini lider Azhar ve bazı militanlann bırakılmasını istediler. Korsanlar, ısteklen yerine getirilmezse 'kurban vermeye ya da ölmeye hazır olduklannı' söylediler. nn telsız aracılığıyla "arka- daşiaruun ve vakudarmiB serbest bmkdmanıası do- runmda knrban vermeye ya da ötaneye hazn- oktalda- nm" söyledıklennı kaydet- n. Havakorsanlanndan btn- nın Azhar'ın kardeşı tbra- bim olduğu öğrenıldı 1992'degeMi Hindistan'ın açıklaması- na gore Keşmır'dekı bağun- stzlık yanlısı Muslüman mı- btanlarayardımıçm 1992'de Hındıstan'a gelen Azhar, 1994'te Hmdıstan'm Cam- mu-Keşmır eyaletınde tu- tuklandı ve eyaleün kışlık başkenti Gammu yakının- dakı Kot Bhalval'dakı bır ce- zaevinde tutuluyor Azhar'ın bağlı olduğu eskı adı Ansar harekeb olan Mücahıdın Ha- reketı, Azhar' ın serbest bı- rakılması ıçın bırkaç kez adam kaçırma eylemlenn- de bulunmuştu Mûrettebatlabutkte 189 kışı taşıyan uçak, öncekı ge- ce Lahor'dayakrt ikmahyap- tıktan sonra Bırlesık Arap Emıruklen'ndekı El-Man- had asken ûssüne ınmıştı Korsanlarburada, kadın, ço- cuk, yaşlı ve yarah 27 yol- cuyu serbest bırakmışlardı Korsanlar, Hmdıstan'm Am- ntsar Havaalanı'nda 4 yol- cuyu öldünnuş, en az 5'ını deyaraJamışlardı Dubaı'de serbest bırakılan yolcular, erkek yolculann gözlennın bağlandığını, yolculardan bjnnın bıçaklanarak oldü- rülduğünû anlattılar Sığmma istediler Korsanlar daha sonra Af- ganıstan'tn başkenti Kabü'e mmek ıstemışlerancakbu ıs- teklen kabul edılmeyınce Kandahar havaalanına ın- mışlerdı Korsanlann Tale- ban yönetımınden sığmma ısteğı yetkılıler tarafından kabul edılmedı Uçakta, aralannda 8 Ne- palh, 4 Isvıçrelı, 4 tspanyol, 2 Fransız, 1 Itaryan, 1 Kana- dab, 1 Belçıkalı, 1 ABD'lı ve 1 Japon'un da bulundu- ğu 161 kışı kaJdı Korsanlar açıklama >ap- madan once Yenı Delhı yö- netnnı, eylemm Islamı Se- lamet Cephesı ya da Leş- kar-ı Toybe grubuna bağlı müıtanlartarafından gerçek- leşünlmış olabıleceğını bıl- dımuştı MerkezıPakıstan'da buiunan koktendıncı Leş- kar-ı Toybe grubu, Cammu- Keşmır'dekı bırçok saldın- dan sorumlu tutuluyor Hın- dıstan Başbakanı Atal Be- hari Vacpa>i bır açıklama yaparak "Hindistan'ın bu tibi eğmeyeceğiııi'' so> ledı Bu arada. Nepal'ın baş- kenti Katmandu'da buiunan Tnbuvan Havaalanı'nda 4 ışçı, korsanlara yardmı etnk- len savıyla tutuklandı KAÇIRDIGINIZ YAPÎMLAR TAKSİM SERGİ SALONU'NDA - 28 ArM Sslı PAGUACCI Ruggero Leoncavalo'nun öümsüz yapıtı 2 Perde (Bir Pranco ZefTırelli Filmi) Plâcido DomİDgo, Teresa Stratas, Juan Pons, Florindo Andreolli, Alberto Rinaldi, Alfredo Pıstone Ivan del Manto Scala-Mılano Orkestra ve Korosu ŞefrGEORGES PRETRE (Vıdeo Göstenmi) Saat 15 00 Süresı 70 Dakika istiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 ANKARAASLtYE 32.H11OJK MAHKEMESt'NDEN Sa>ı 1999 570 Davacı HAvana San- kaya tarafından davalı nürus mudûrluğu aleyhı- ne açılan ısım tashıhı da- vasının mahkcmemızce vapılan açık cturuşması sonunda 10 9 1999 tanh ve 1999'570 esas 1999/231 sayüıkarann- da, Bolu ılı. Mudumu ıl- çesı, tğnecıler köyû, cılt 0050, sıra 0021'denüfu- sa kayıtlı buiunan tbra- hım ve Melahat'dan ol- ma, 3 2 1977 doğumlu Ha\ r ana Sankaya'nın ıs- mının ıptalı ıle ısmının Havva Nur Sankaya ola- rak düzeltılmesıne karar venhnıştır M K.nun 26 maddesı gereğınce ılan olunur Basın 66811 ~ vfcılık yetkılısi, konsanla- Kaçmian nçakta yakmkn tahdianlar kaygı IçİDde haber beldryorlar. (Fotoğraf: REUTERS) ^ULÜSIARARASI ~ ~ ~ SİNEMA - TARİH BULUŞMASI 2ndMERHATWHAL METIHBOFCIHEm&MSTORY 27 Aratık 1999 - 6 Ocak 2 Bayan kuaförüne kalfa ve yardımcı aranıyor. Tel: 0212 5061014 Film Festivali başlıyor... • • Festival Seansları Ucretsizdir. KUŞADASI tCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI DosvaNo 1998789 Tal Satdmasına karar verüen ga\ rimenkulün cinsi, knmeti. adedi, evsafi: Kuşadası Hacı- feyzullah Mahallesı Baklakuvu me\kıı 64 cılt, 6254 sahıfe, 1769 ada, 17 parselde tapuda ka- yıtlı 1/36 arsa payh 1 no'lu dubleks mesken olarak tapuda kayıtlı ıse de gaynmenkul halıha- zırda Efes Evlen Kooperanfi'nde tapuda kat ırtıfakı kurulmuş ıse de halıhazırda boş arsa nı- tehğındedır tkı katlı konut ımarhdır, ınşaat ruhsatı alınmış tek tıp projesı yapılnuş vazıyette- dır Kısmen denız manzaralıdır altyapılarmınkooperatıfısıteyönetımı) tarafından yapılmak- ta olduğu tespıt edılmıştır Bıhrkışı tarafindan ışbu gaynmenkule 1 500 000 000 (bır mılyar beş yüz mıJyon) değer konulmuştur Sat^şarÜan: 1 - Satış, 08 022000 Salıgünusaat 1000'dan 10 15'ekadarKuşadasıadbye çay bahçesınde açık arttırma surenyle yapılacaktır Bu arttırmada tahnıuı edılen kıymetın yûz- de 75'ını ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şar- tı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkroazsa, en çok artnranm taahhüdü bakı kalmak şar- tıyla 18 02 2000 Cuma gunü aynı yerde aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır Bu artnr- mada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok artfıranın taahhüdü saklı kalmak ûzere arttırma ılanında göstenlen muddet sonunda en çok artnrana ıhale edılecektir Şu kadar kı arthnna bedelınm malın tahmın edılen kıymetmın yûzde 40'ım bulması ve satış ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevınne ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı dûşeceknr 2- Arttırmaya ışnrak edeceklerın. tahmın edılen kıymenn yüzde 20'sı nıspetınde pey akçe- sı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış, pe- şın para ıledır, ahcı ıstedığınde 20 gunü geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye tesmı, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan ahcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedehnden ödenır 3- İpotek sahıbı alacakhlarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hu- susıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremı- ze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- nç bvakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelmı yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm ahcılar ve kefıllen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dı- ğer zararlardan ve aynca temerrût faızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve te- merrüt faızı aynca hukme hacet kahnaksızm daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, v arsa önce- lıkle temınat bedehnden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup rnasrarı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenJenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1998/789 Tal sayılı dosya numarasıyla mudurİuğumuze baş- vurmalan ılan olunur (*) Hgıhler tabınne utıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basm 672"J5 TÜRKİYE İŞ BANKASI _ türsak Festival Salonları Alkazar Avrupa Sineması 293 24 66 Kadıköy Bahariye Sineması: 0216-414 35 05 AKM Sinema Salonu 251 56 00 Levent Kühür Merkezi. 325 72 88 Alman Kültür Merkezi 249 45 82 Fransız KüJtiir Merkezi 244 44 95 Bilgi Üniversitesi: 216 22 22 Festival Ofisi: Türsak Vakfi - 244 52 51 Faks: 292 03 37 ESPİYE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATTŞ MEMURLUĞU'NMNGAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI Dos>aNo 1999/3 Sahş Satdmasına karar verilen gayrimenkulûıı cinsi, krymeti, adedi, evsafı Espıve ılçesı. Gaa Mustafa Kemal Cad tapunun 101 K_ 24011 pafta, 151 ada, 1 parsel no'lu taşınmaz olup 89 92 m2'dır Şehır unarplanında bmşık duzende 6 katlı bına yapmayn aynlmış yapı adası üzenn- de bulunmaktadır Halıhazır S9 92 nû alan ûzennde zemm kat dükkân üzennde 104 m2 da tane daıre bulunmakta olup toplam ûç katlıdır Ze- mm kat dükkân olup ılçenın en ışlek caddesıne cephelıdtr Daıreler ortada genış bol. bır salon, ıkı yatak odası. bır mutfak, bır banyo ve wc'den ıbaretbr Yatak odasının bır tanesınde ıkı taraflı balkon ıle mutfakta bır balkon bulunmaktadır Daırelenn zemm katlan ahsap döşemeiı. hol ıse karo seramıktır Pencereler ıse ahşap dogramadır Bılırkışı tarafindan 19 04 1999tanhlifaponmda20000000 000-TLbyroettakdtreddnııştır Sadj^rtlan: 1-Sanş, 21 02 2000 günû saat 14 00"ten 14 10 a kadar Espıye HuJcûmd forıağı önümk acık arttmna sureüyle vapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetn yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satıs masraflannı geçmek şart ıle ıhale oiu- nur Böyle bır bedelle aha çıkmazsa, en çok armranm taahhüdü bakı kalmak şartyla 02 03 2000 Perşembe gunü aynı yerde aynı saatte ıkıncı arttırmaya çıkanlacakur Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok armranm taahhüdü saklı kalmak uzere arttırma ıla- nında göstenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektir Şu kadar kı arturma bedehnın malın tahmın edılen kıymeürun vüzde 40'mı buiması ve satı^ ısteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bondan başka para)a çevırme ve pavlaşbrma masraf- lannı geçmesı laznndır Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı dûşeceknr 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerın, tahmın edılen krymeun yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanm temmat mektubunu vermelen lazımdır Satış. peşın para ıledır, ahcı ıstedığınde 20 gunü geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıye resmı, ıhale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınknuş vergıler sanş bedelmden ödenır KDV alıcıya aıtnr 3- İpotek sahibı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gaynmenkul üzermdekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayana- ğı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç btrakı- lacakiardır 4- ihaJeye katılıp daha sonra ıhale bedelmı yatırmamak suretıyle ıhalenın feshme sebep olan tüm ahcılar ve kefillen, tekhf ettüden bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrût fa- ızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark, varsa oncehkle temınat bedehnden almacaknr 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup masrari venlchğı takdırde ısteyen alıcıya bır ömeğı gönden- lebıhr 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı görmüş, ve münderecatmı kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999/3 sauş sayı- lı dosya nutnarasıylamudurlüğumüzebaşvurmalan ılan olunur 15 12 1999 (*) tlgılıler tabınne utıfak hakkı sahıplen de dahıidır Basuı 66914 tmmob makina mûhendisleri odası istanbul şubesi 24. DÖNEM GENEL KURUL TOPLANTI DÜYURUSU Şubemızln 24 Olagan Genel Kurulu aşağıda belırtllen günlerde gündemımızdekı konulan görûşmek üzere toplanacaktır Genel Kurul toplantısının daha etkin ve güçlü bir döneme başlangıç olması umuduyla, tüm uyelerimızın katılmasını önemle rlca ederiz. Saygılanmızla 23. DÖNEM YÖNETIM KURULU GÜNDBM: 1. GÜN: Görüşmeler (Saat 9 OO-17 OO) 1 Açılış 2 Başkanlık Divanı seçlmi 3 Saygı Duruşu 4 Yonetlm Kurulu Başkanının Konuşması 5 Konuklann Konuşması 6 Çalışma Raporunun Okunması ve Değerlendınlmesi 7 Ülke, Kent, Meslek ve Meslektaş Sorunlan 8 Oda Genel Kuruluna Göturülecek Önerllenn Görüşülmesı 9 Adayların Belırlenmesi a Şube Yöneüm Kurulu Adaylan b Oda Genel Kurulu Delege Adaylan 10 Adaylann Tutanağa Bağlı Olarak Ilanı 11 Dilekler 2. GÜN: SEÇIMLER (Saat: 9.00-17 OO) 12 Seçimler 13 Kapanış ÇOĞUNLUK ARANMAK KOŞULUYLA TAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISI 1. GÜN: 15 Ocak 2000 Saat 9 OO 17 OO 2. GÜN: 16 Ocak 2000 Saat 9 OO-17 OO YER: Hüseyinağa Mh. Sakızağacı Sk. No. 16 BeyoğlU' İSTANBUL 16 Ocak 2000 gunü çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul Toplannsı aşağıda belirtılen t a n h ve yerde yapılacaktır. ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN TAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISI 1. GÜN: 22 Ocak 2000 Saat. 9 OO-17 OO 2. GÜN: 23 Ocak 2000 Saat 9 00-17 00 YER: YILD1Z TEKNİK UNtVERSITESI ODITORYUMU Y1LDIZ BEŞlKTAŞ 1STANBLL Romanlarınız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 SATILIKDAİRE Merter'de 100raetrekare doğalgazlı temiz daıre. TEL 02126358135
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog