Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

J% JSMTKEIİniSİHbMET / / f SMTOYHKKJUUÜ) A * # r SMT KtHIP SfcM& OUMâ Av I 8MTnKsm£Ktnpsxnşi Dsbd^mz ktfabın adrnı. kredj kartmızm numarasi ve son kullanma tanhı ifc buitle tnldına kıtap eıınızde olsun Adınızı, soyadımzı \t telefon mmranız] da bıldırmev unutma>m C>e değılsenız, dılersenız üye de olun ya da üyelıgınızı yenıleyın HER İŞLEM BİR TELEFONLA:t>212 514 01 96 CumhuriyeC76. YIL SAYI: 27108 / 250.000 TL <KDV,ç,nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZM: NADİR NADİ (1945-1991) Q Q*"•"«! Uriyet Kitap Kulübü rpda ve Temsilciliklerinde :G< >A-lnlyıTe»ıknxleintıtaa|tır) Tî toaö Cadcfca Na 3*41 P4334) Ca0*0u fa rtxiT*pi2)514O196F*s<212)5U0i95 26ARALJK1999RAZAR u M H U R İ I N K Ü Ü R H I M THEODOR STORM FIÇIDAN ÖYKÜLER Almancadan çeviren: Nijad Akipek Masal dinlemeyi ve anlatmayı çok seven bir çocuk... Büyüyor, yazar oluyor; şiirler, öyküler yazıyor... 19. yüzyıl Alman yazınımn önde gelen adları arasmda yer alıyor... Ama en güzel masal anlatan arkadaşı Hans'la eski bir fıçının içine girip birbirlerine masal anlatışlarını unutmuyor... FIÇIDAN ÖVKOLER Halk masallarından esinlenerek yazdığı üç öyküsünü bir araya getiren bu kitabın adı işte o çocukluk günlerinden geliyor: "Fıçıdan Öyküler". Öykülerin hiçbiri halk masallarının yeniden yazımı değil... Ancak, içine masal örgeleri serpiştirilmiş gerçekçi birer masal oldukları söylenebilir. Kitaptaki öykülerin her birinin kendine özgü bir özyapısı var. "Yağmur Perisi Trude" derin bir doğa duygusunu yansıtıyor; "Bulemann'ın Evi" hortlaklı dünyasıyla coşumcuların masal biçemini, ozellikle Hoffmann'ı anımsatıyor; "Ciprianus'un Aynası" ise, Storm'un aile oykülerinin ilkömeği. Alman yazınımn usta uzun öykücüsü Storm'dan Cumhuriyet okurlarına sevimli bir yılbaşı armağanı, "Fıçıdan Öyküler"... Sah günü Cumhuriyet 'le birlikte... Cumhurbaşkanı Demirel, 1999 yılını değerlendirdi; idam için referandum istedi ıılıat bitmediCumhurbaşkanı Sûleyman DemireFin, basın toplantısında gazetecilerin çeşitli konulardaki sorulanna zaman zaman esprili yanıtlar verirken 'özeleştirilerde' de bulunması dikkat çekti. Bu çerçevede Demirel, hükûmetin verdiği sozleri tutmak zorunda olduğunu belirtirken "Herkes benim gibi 'Dün dündür, bugün bugündür' deyip geçemez" dedi. Demirel, REFAHYOL hükümetinin sonunu getiren 28 Şubat kararlannın bugün de geçerliliğini koruduğunu belirterek "28 Şubat son bulmamıştır" dedi. 18 maddeden oluşan 28 Şubat kararlannı tek tek sayan ve bunlann halen geçerliliğini sürdürdüğunü belirten Demirel, ordunun din düşmanı olarak gösterilmesinin de son derece yanlış olduğunu belirterek "Bütün garnizonlarda camiler vardır. Ben cuma namazını burada, askerlerle birlikte kılıyorum" dedi. , adımn kanşüğı usulsüzlükve olumsuzolaylar konusundaki tavnna iHşldn bir soruya "Suçun şahsili- ği ilkesi vardır. Herkes, anasından ayn doğmuştur" karşdıgını verdi (Fotoğraf: HASAN AYDIN) ANKARA (Cumburiytt Burosu)-Curnhurbaşkanı Si- leyman DemâneL REFAH- YOL hükümetinin sonunu getiren 28 Şubat kararlannın bugün de geçeıiılığını koru- duğunu vurgulayarak "28 Şu- bat son bulmamışör" dedi. ölüm cezasına ılışkin tarnş- maJara da dikkat çeken De- mirel, Türkiyeye idamın de- ğil, Abdulaa Ocalan hakkındakı mahkeme karan- nrn ınfazının tartışıldığını belirterek "Keşke refe- randummelauıizzııasıqlea1se''dıyekonuştu "Avru- pa'nm yoto, kendhnizi Avnıpa'ya uvdunnaktan ge- çer" dıyen Demirel, darbeler oLmaması durumunda Türkıye'nın şimdiye kadar AB'ye üye olacağına ınandığını bildirdi. Akrabalannın adının kanştığı 'Devlet ekonomiden çıksın' • 5. Soyfoda 'Dereyi görmeden paça sıvamam' • 5. Soyfoda AB için ulusal seferberlik çağrısı • 4. Soyfoda usulsüzJük, yolsuzlukve olumsuzluklann anımsatıl- ması üzenne de Cumhurbaşkanı. "Suçunşahsliği il- kesi vardır. Herkes anasmrtan ayn doğmuştur" sa- vunmasında bulundu. Demirel, 1999 yılını değerlendirdiği ve 3 saat sü- ren basın toplanüsında keyıfli gorünüyordu ve sık sık espn yapd. Ünlü sözüne ılışkin de ılk kez espnli bir özeleştiri yapan Demirel, hükûmetin verdıği sözle- ri tutma zorunluluğunu anımsatırken "Benim gibi 'Dün dündür, bugün bugündür' deyipişin içinden sıy- rtanuasuuı" dedi Demirel'ın çeşıtlı konulardaki sorulara verdıği yanıtlar şöyle: mArkosıSa.6,Sü.3'U Tam metni yann Cumhuriyet 'te IMF'ye sunulan niyet mektubu IMF'yle stand-by imzalanması için Türkiye ekonomisini bütünüyle değiştiren ve gelecek 50 yılı belırleyecek düzenlemelere gidilcü. IMF'nin onaymdan geçen niyet mektubu; deprem vergisi adı aJunda getirilen yeni vergi yülderinden çahşaıûara yüzde 25'Iik 2000 yıl sonu enflasyon hedefine bağlı maaş artışı verilmesine; Telekom ve enerjinin yabancılara teslimini sağlayacak özel hukuk kapsamına alan düzenlemderin vapümasından Bankaiar Yasası değişiklıği ve banka operasyonfanna; tanmda desteklerin kaldınlmasından kamu birikimlerinin özelleştirmeyle yok edilmesine kadar uzanan taahhüderi içeriyor. ANAP'lı Bülent Akarcalı, sorumlulann hesap vermesini istedi Bankavurgunu• Hükûmetin, Yaşarbank dışmdaki diğer bankalarda sistematik bir boşalma olduğunu kabul ettiğini anımsatan Akarcalı, konuya ilişkin olarak ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na soru önergesi vereceğini söyledi. Akarcalı, "Adalet Bakanlığı'na 'Içi boşaltılan bankalarda örgütlü suç işleme niyeti olup olmadığı konusunda savcılığa talimat verecek misiniz' diye soracağun" dedi. » Türk bankacılık sektörünün "işportacüığa" döndüğünü ifade eden ANAP Istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Hazine'nin görevini yerine getirmediğini söyledi. Akarcalı, siyasilerin de bu konudaki zaaflannın gözler önüne serildiğini belirterek "Siyasiler fiili olarak iş dünyasından çekilmeli. Banka patronlan kadar bunlann da sorumluluğu var" diye konuştu. TURSAK Başkanı Müjde Ar ' Şinema bir ihtiyaç' # 2 . Uluslararası Sinema-Tarih Buluşması yann Istanbul'da başbyor. Festivali düzenleyen TURSAK'ın yönetim kurulu başkanı Müjde Ar, geçen yıl beklenen ilgıyi görmeyen etkinliğin bu yıl ücretsiz olarak gerçekleştirilmesinden dolayı daha fazla kişi tarafindan izleneceğını düşünüyor. TURSAK'ın belli teması olan festivalleri düzenlemekten yana olduğunu belirten Ar, "Sinema-Tarih Buluşması, Istanbul'a çok yakışıyor" dedi. • 14. Sayfadtt Pazar konukları ReklamcılannI yasası var # Reklamcılar Dernegi ve Reklamverenler Derneği, kendi sektörlerindeki başıbozuklugu kontrol altına almak amacıyla yasa niteliğindeki "Reklam Ajansı Seçiminde Uygulanacak Yöntem ve llkeler" başlıklı bir kitapçık hazırladılar. Reklamcılar Derneği Başkanı Hulki Aktunç ve Reklamverenler Derneği Başkanı Babür Çelebi'yle konuştıîk. • 12. Sayfada HAZALATEŞÇAKIR Hükûmetin, likidite ve mali durumu bozulan S bankaya el koymasının yankılan süreıken ANAP Istanbul Milletvekili Bülent Akarcah, ıçı boşaltılan bankaiar konusunun "örgûtlû birsuç" olarak ele alınması ge- rektiğinı söyledi. Hükûmetin, Yaşarbank dı- şındaki diğerbankalarda siste- matik bir boşalma olduğunu kabul ettiğini belırten Akarca- lı, konuya ilişkin olarak ekono- miden sorumlu Devlet Bakan- lığı veAdalet Bakanlığı 'na so- ru önergesi vereceğini ve "Bankalarda örgürJü suç işle- me niyeti olup olmadığı konu- sundasavabğa tattmatverecek misiniz'" diye soracağını kay- detti. Merkez Bankasfna bağlı Tasarruf Mevduat ve Sigorta Fonu kapsamına alman Es- bank, Sümerbank, Egebank, Yaşarbank ve Yurtbank'ın ma- li yapılanndaki bozukluğun MArkasıSa.6,SiL4'te î r VÜZVll l s *« n b u l ' d « y«yınılanan Takvim-i Vekayi gaze- guerre adlı marifet sahibinin ciKeti bir ayna fizerinde güneş ışığını yankı yaptmp nesnete- rin hatlannı rıkarHığınHan ha-n «ılthnmM gprpkpn pyierin hnyk» MprpHilrfıil«>rpgi dnyi- nfilfffk olıırsa hıınıın ıw» layrrwrti hir ira# nlrfngıınıın anlaybragımian wfr pdiüyntiriıı Tiir- Idye'nin bu 'cttveli ayna'yla tanışmasınuı ûzerinden bir buçuk yfizyıl geçti. Türk fiıtoğntf- çıhğuım tarihi ve en seçkin örneİderi Pamukbank ve Tarih Vakfi'nm işbnüğiyle haznia- nan 'Tfirkiye'de FotoğraT adh albüm-kitapta bir araya getirildi • 75. Sayfada Yasa tasarısı Telekom yabancılara açılıyor • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Telekom çalışanlannın statüsü ve ücret rejımlenne ilişkin maddelen kabul edildı. • Tûrk Telekom çalışanlannın istihdamında güvenlik soruşturması yaptınlacak. Telekom, yönetim kurulu karanyla sözleşmeli olarak yerli ve yabancı yönetici ve uzman çalışorabilecekler. • Hazine tarafindan yılbaşından önce zam konusunda uyanlan Telekom'da dûnden itibaren telefon ücretleri, kûmülatif olarak yüzde 68.4 arttınldı. • 6. Sayfada Gülay Aslıtürk 'Bana komplo kuruldu' • Kefaletle serbest bırakılan eski Şişli Belediye Başkanı Gülay Ashtürk'ün iadesi için hazırlanan dosya, Noel tatili yüzünden, en erken 29 Aralık'ta îngiliz Adalet Bakanlığı'na ulaştuılabilecek. • Aslıtürk, serbest kaldıktan sonra "Suçsuzum, yargı hükmünü vermeden suçlu ilan edilmem haksızukhr" açıklamasını yaptı. • 3. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKtLDl: 2-7-18-22-36-37 KEMALGÜRÜZ'E İSTÎFA ÇAĞRISI M 6. Sayfada HAVA KORSANLARI ARKADAŞLARININ BIRAKILMASINI İSTEDİ U11. Sayfada F. BAHÇE ERZURUM KARŞISINDA MORAL BLfLDU mSpor'da GUNCEL Sinema-Tarih buluşması CUNEYT ARCAYUREK Kendini Unutturamayan Tarih Haberlere bir göz atalım: BİR: "Başbakanlık Teftiş Kurulu raporiannda yol- suzlukla suçlanan Diyanet Vakfı, Atatürkçûlük ve cumhuriyetin temelrirteliklerinieleştimn kitaplannya- yımcıfığını yapıyor. Diyanet Vakfı'nca bir komisyona hanrtatılan Türk Eğitim Sistemi Altematif Perspektifi 1 adlı kitapta, 8 yıllıkkesintisizeğitime karşı çıkıldı ve imam-hatip düş- MArkasıSo.6, Sü. l'de 27 Aralık 7999-6 Ocak 2000 tarihleri arasında İstanbul'da ilginç bir sinema olayı gerçekleşecek. Sinema sanatının tarihi yorumlama ve çözümleme çabasındaki belgesel ve kurmaca yapıtlarından 80'i seyirciye ulaşacak. GUNDEM MUSTAFA BALHAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Vedah Dega VadeB Konuşma... Ağustos 1993'te Cumhuriyet'in Ankara Temsilcili- ğı görevıne başladığımda siyasetin belli başlı konu- lanndan biri şuydu: 16 Mayıs 1993te Köşk'e çıkan Cumhurbaşkanı Sûleyman Demirel kendisi için nasıl bir hareket sa- hası oluşturacak? MArkosıSa.6,Sü.8'ae
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog