Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMrKEStfTttZM&MET r f Vf SMTMMEKKtnPTEnM / / f SMT OYHİK KÜBUÜ) A 4 * SMTKtlM» tiMtfŞ OUUUÛ mtm m SMT TMKSİTU idlRP SXnH Düechğınız kıtabm adını lcredı kartınızın numarası ve son kullanma tanhı ıte buiıkte bıldınn, kıiap eMiuzde oîsun \dımzı soyadınızı ve letefon nomaranızı da bıldınifej 1 UBUtgjflm^LVe de|ılsemz. dılersenız üye de :O212 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDlBERG Sp\ -ttalya T«ıslermdc örenlmıştır t TOftocŞCaddeaNg 3^41(34334) O&toQu Tt(21Z)5U 01 96 F*st212)514 01 95 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 ARAUK1999 CUMARTESİ H U R î î N K U Ü R H î M THEODOR STORM ÇIDAN OYKULER Almancadan çeviren: Nijad Akipek Masal öinlemeyi ve anlatmayı çok seven bir çocuk... Büyüyor, yazar oluyor; şiirler, öyküler yazıyor... 19. yüzyıl Alman yazınının önde gelen adları arasında yer alıyor... Ama en güzel masal anlatan arkadaşı Hans'la eski bir fıçının içine girip birbirlerine masal anlatışlarını unutmuyor... F1Ç1DAN I ÖYKCLER Halk masallarından esinlenerek yazdığı üç öyküsünü bir araya getiren bu kitabın adı işte o çocukluk günlerinden geliyor: "Fıçıdan Öyküler". Öykülerin hiçbiri halk masallarının yeniden yazımı değil... Ancak, içine masal örgeleri serpiştirilmiş gerçekçi birer masal oldukları soylenebilir. Kitaptaki öykülerin her birinin kendine özgu bir ozyapısı var. "Yağmur Perisi Trude" derin bir doğa duygusunu yansıtıyor; "Bulemann'ın Evi" hortlaklı dünyasıyla coşumcuların masal biçemini, özeilikle Hoffmann'ı anımsatıyor; "Ciprianus'un Aynası" ise, Storm'un aile öykülerinin ilk örneği. Alman yazınının usta uzun öykücüsü Storm'dan Cumhuriyet okurlarına sevimli bir yılbaşı armağanı, "Fıçıdan Öyküler"... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Emek cephesi, yeni ekonomik paketle sosyal devletin ortadan kalkacağını vurguladı IMF'yekarşıdirenişToplumsal huzursuzluöa dlkkat Sendikacılar, kamu birikımlerinin özelleştirme a < ^ a l t m ( * a y°^ edilmesini, çalışanlann, emeklilerin gelir düzeylerinin düşürülmesini, sosyal güvenlik sisteminin özel emeklilikle çökertilmesini ve tanmsal desteklemelerin kaldınlmasını öngören stand-by programını onaylayan hükümeti suçladılar. Türk- îş Genel Başkanı Bayram Meral, asıl hedefin sosyal devlet olduğunu vurgulayarak anlaşmanın toplumsal huzursuzluğa ve yoksullaşmaya yol açacağını söyledi. 'IMF tefecl bir kuruluş' ^SSa ^ak-tş Genel Başkanı Salim Uslu, IMF'den V ^ c 16 kez 'kazık' yenilmesine karşın yeniden < * anlaşma imzalanmasına tepki gösterdi. DİSK Ankara Merkez Temsilcisi Tayfiın Görgün, hükümeti IMF hayranı olmakla suçladı. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, gelinen noktada ekonominin çöktüğüne ve sosyal sorunlann arttığına işaret ederek "Hükûmetın IMF'nin tefeci bir kuruluş olduğunu artık görmesi gerekıyor" dedi. • 3. Sayfada ifZL 10 * Meclls'ln yetklslne el konuldu' ^ S S Öğretim üyeleri, Türkiye'nin Uluslararası ^ a r a F° n u 'yl a (IMF) imzaladığı stand-by konusunda kaygılannı ortaya koydular. Akademisyenler, açıklanan niyet mektubunda çok aynntılı dûzenlemeler yapıldığına dikkat çekerek egemenliğin devredildiğini, politik iktidarın önemsizleştiğirü, TBMM'nin yetkisine el koyan bir manifestonun ortaya konulduğunu bildirdiler. Prof. Dr. Oğuz Oyan, yüklerin yine eşitsiz dağıtıldığını vurguladı. • 3. Sayfada DYP-CHP HÜKÜMETİNİN EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI ' Sorunholdingbankacılığı'• Onur Kumbaracıbaşı, 1995 ytluıda mevduatın yüzde 100 devlet güvencesinden çıkanlmasını önerdiklerini, gözlem altında olan bankalan bildirdiklerini, bunlann içinde batan ufak bankaların da olduğunu söyledi. Kumbaracıbaşı, sorunun yanhş yönetimden değil, "holding bankacıhğı" mantığından ve banka kuruluşu için verilen izinlerde titiz davranılmamasından kaynaklandığını belirtti. > Kumbaracıbaşı, "Daha önce batan baaa bankalar, tnterbank ve Bank Ekspres'e açış iznini biz vermedik. Direndik, daha sonra bunlar açıldı. Holding bankalanrun içi boşaltıldı, devlet aldı" dedi. RANUSALMAN ANKARA - DYP-CHP hü- kümetının ekonomıden sorum- lu Devlet Bakanı Onur KUID- baraabaşı, hükümette olduk- lan dönemde mevduat güven- cesininaşamah olarakkaldınl- masını önerdiklennı, "gözfcm BTK Başkanı tarikatçıyla kolkola • RizeValı Yardımcısı ve bu ildeki Başbakanlık TakipKuruiu(BTK) Başkanı Meön Yahşi, Nakşıbendı tarikaGnın temsilcisi olduğu iddia edilen Mustafa Yddız'labiriiktehah öptû ve cami açtı. • Yahşi'nin, Rize Müftülüğû'nûn uyarüanna karşın oğrenci yurtlannda mescitlerin açılmasuıa, din dersleri venlmesine engel olmadığı, birçok Atatürkçü öğretmeni sürgûne gönderdiği iddia edüdı. Rize ADDBaşkan Yarduncısı Sami Kosif, Yahşi'yi isafaya çağırdı. • 19. Sayfada altında olduğunu Başbakankga bildirdikleri'" bankalann ara- sında el konulan bankalann da bulunduğunu söyledi. Kumba- racıbaşı, ANASOL-D hükü- meti döneminde el konulan tn- terbank ile Bank Ekspres'ın kendı dönemlennde yapılan kuruluş ıznı başvurusunu ka- bul etmedıklerine, ancak ken- dilerinden sonraızin verilenbu bankalann da biıkaç yıl içinde battıklanna dikkat çektı. DYP-CHP hükümeti döne- minde ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Onur Kumbaracıbaşı, 1995 yıhnda mevduatın yüzde 100 devlet güvencesinden çıkanlmasını önerdiklerini, gözlem altında olan bankalan büdirdiklenni, bunlann içinde batanufak ban- kalann da olduğunu söyledi. Sorunun yanlış yönetimden değil, "holding bankacıhğı" mantığından ve banka kurulu- şu için verilen izınlerde titız davTanılmamasından kaynak- landığını anlatan Kumbaracı- başı, "Daha önce batan baa bankalar, tnterbank ve Bank Ekspres'e açışizninibizverme- dik. Direndik, daha sonra bun- lar açıldı. Holding bankalan- mn içiboşamkh, devlet akh" de- di. Batan bankalann rehabilite edilmesinin de mûmkûn olma- dığını, bankalannposasınnı kal- dığını söyleyen Kumbaracıbaşı, "tçini devlet niye doldursun du- rup dunırken. O zaman devlet anlaşma yapsm bunlarla, kâr et- tiği zaman sizîn otsno, zararian UArkasıSa.l9,Sü.3'te Amkara'da eyfem yapan Bergamah köylükr, potis tarafindan tartaklanarak gözarana ahndıktan sonra serbest bıraküdL (SEROAR ÖZSÖY) ^Memleketi saüyorlar' protestOSU Tahkim ve nükleer santrallan protesto etmek için Ankara'ya gelen Bergama köylüleri, TEAŞ'ın önünde üstlerindekini çıkararak yaptıkları eylemde hükümeti yuhaladılar. Polis tarafindan tartaklanarak gözaltına alınan köylüler, "Memlekete sahip çıkmak suç mu? Bu memlekette yaşamayı köylüye zehir ettiniz" diye bağırdılar. Y a r ı n geç o l a b î l i r ' Yurtta nükleer protestolar kurulması planlanan nükleer santrallar, gefecek kuşaklan ipotek altına alacağı ve ülkeyi nükleer çöplüğe dönüştüreceği gerekçesiyle sivil toplum örgütlerinin düzenlediği eylemlerle prOtestO edİldİ. • 19. Sayfada ANKARA (Cumburiyet Bürosu)-Eurogold'unsıya- nürle altm çıkarma girişün- lerine karşı eylemleriyle seslenni duyuran Bergama köylülen, Akkuyu'dayapıl- ması planlanan nükleer santral ve uluslararası tah- kımı protesto etmek üzere Ankara'da çıplakeylem geT- çekleştırdıler Otobüslerle Türkiye ElektrikOretim Üe- tim AŞ'ye (TEAŞ) gelen Bergama köylüleri, elbise- lerinin üstlerini çıkararak yaptıklan eylemde, "Atoma hayır. Siyanûrlûfirket, Tûr- ldye'viterket Memleketisa- tanlarayuhobun" sloganla- nyla hükümeti kınadılar. Daha sonra polis tarafindan tartaklanarak gözaltına alı- UArkasıSa.l9,SH 7'de 'ENERJİİHALELERİ ŞAÎBELİ' • 5. Sayfada Davada 6 polis yargılanıyor. Göktepe clavası 2000'eı Yargıtay 1. Ceza Dairesi, gazeteci Metin Göktepe'nın öldürûlmesine ilişkin davada 7 yü 6'şar ay ağır hapis cezası alan 6 polis hakkındaki temyiz istemine ilişkin karannı, 20 Ocak 2000 tarihinde açıklayacak. ı Yargıtay Curnhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde, 6 polis memuru hakkındaki mahkûmiyet kararlannın onanması istenirken emniyet amiri Seydi Battal Köse hakkındaki karann bozuhnası yönünde görûş bildirilmişti. Davada 5 polis memuru da beraat etmıştı. • 4. Sayfada 30 Aralık Çakıcı'nın sorgu tarihi beliriendi # Alaattin Çakıcı'nın; içişleri, adalet ve maliye bakanhklanndan birer uzman ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerinden oluşan bir ekip tarafindan 30 Arahk'ta Istanbul DGM Başsavcılıgı'nın gözetiminde sorgulanacağı açıklandı. Tttrk gdrevlnl yapsın' İçişleri, enerji ve adalet bakanlıklan ' bütçelerinin görüşüldüğü TBMM " Genel Kurulu'nda FP ve DYP'h üyeler Alaattin Çakıcı'nın sorgulanması konusunda Adalet Bakanı'nı eleştirdiler. • 9. Sayfada Korsanlar Dubai'ye indi Uçakta kanlı eylem: 4 ölü # Hint HavayoUan'na ait bir A300 Air- bus tipi uçak dün Katmandu ile Yeni Delhi arasında sefer yaparken 5 hava korsanı taranndan kaçınldı ve 4 yolcu korsanlar taranndan öldürüldü. #189 kişı taşıyan uçağı kaçıran korsanlann 5 kişi olduğu sanılıyor. Korsanlar, bazı kaynaklara göre Sih, Hindistan terörle mücadele uzmanlanna göre ıse Keşmırli mÜitanlar. Dubai'ye yakıt ikmalı için indirilen uçağın nereye götürüleceğı henüz açıklanmadı. • 11. Sayfada ÖCALAN'EN AVUKATLARIKARAR DÜZELTMESİİSTEDÎ • 8. Sayfada ARAŞTIRMA: HALK AB'Yİ BİLMÎYOR M 8. Sayfada KAHRAMANMARAŞ KATLİAMI KINANDI • 9. Sayfada »OWA OOn DOLMI aaajoo MMtK oTT7JDOO 2uas.ı» GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hayatımızı Şaşrtan 3'lü1 Niyet mektubumuzu IMF'nin onaylamasından son- ra umutla kararnsariık arası bir hava yaşanıyor. Medyanın büyûk bölümü IMF'ye teslım olan hükü- meti övüyor. Ama iç sayfalarda üç yıl boyunca toplu- mu prangaya vuran ekonomik koşullan sıralıyor. Eleştiri ile övme isterisi iç içe. llgili bakanlar diledikleri kadar niyet mektubunun içenğinde IMF dayatmalannın soz konusu olmadığt- mArkasıSa.l9,Sü.l'de ĞlünısüzliiL mıimkünmüî Arar gemisinin Marmara bulguları Yeni bir beyne sahip olabilir miyiz? Uiusal ekonomi, teknoloji ve Türkiye İzmit Körfezi'nde toplu balık ölümleri Deprem bölgesinde yeni yapılaşma Bolu tünel viyadükleri Paskalya Adaları'mn sırrı çözülüyor mu? Bueün CumhurİYet 'le birlikte... GÜNDEM MUSTAFA BALBAY 2000'e Doğru... Geçen gün Ayşeabta Koleji oğrencileri Fikret Bila ile birlikte, "20. Yüzyıldan 21. Yüzyıla" diye başlayıp, "lletişimin Rolü" diye devam eden söyleşıye çağır- dıktannda, "dersimi çaiışarak gıtmeliyim'' diye dü- şündüm. Insanlığın bilgi edınebildiği en eskı tanhten günümüze neter oldu, satır başlanyta not edeyim de- dim... Başvurabilecegim kaynaklaria haşır neşir, iki miryon mArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog