Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

24*RALIK 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER yardnn durduFAXUKKIKrAY YALOVA - Yaklaşık 15 bin ailenin kira yariunından yararlandığı Yalova'da pre- fabike konutlara ilginin yetersiz olması netfcniyle Yalova Vahligi Kriz Merkezi, 22 Vralık tarihinden itibaren geçerli ol- mal üzere yeni bır "prefabrike konut önergesT hazvrladı. Önergeye göre, 1 O- cak 2000 tarihinden itibaren boş kalan pretabrikelerde, evleri az hasarlı olan dep- remzedeler, aldıklan onanm yardımını ıa- de ettiklen takdirde oturma hakkına sahip olacaklar. Yalova Müftüsü Yaşar Yap- rak'ın, yardım için gönderilen eşya ve pa- raları kışısel amaçlı kullandığı iddia edil- di. Adapazan'na. 17 Ağustos depremi sonrasında gönderilen yardımlann artık tamamen durduğu ve bölgedeki depretn- zedelenn gıda ıhtiyaçlannın valilikbütçe- sinden karşılanmasrna çalışıldığı bildirü- di. Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı'nca yaptınlan 5 bin 216. yardım gruplannca yaptınlan 432 olmak üzere toplam S bin 648 prefabrike konut bulunan Yalova'da, bugüne kadar sadece 915 hak sahibi pre- fabrike konutlara yerleşti. Yalova Kriz Merkezi tl Afet Koordina- törü Vali YardLmcısı Namık Vabit Abba- soğiu tarafından hazırlanan •"Prefabrike KonutÖnergesi'', Yalova Valisi NihatÖz- göTün onayı ile 22 Aralık'tan itibaren yü- rürlüğe girdi. Önergeye göre, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren boş kalan prefabrike- lerde, evleri az hasarlı olan depremzede- ler, aldıklan onanm yardımını ıade ettik- len takdirde oturma hakkına sahip ola- caklar. Yeni düzenlemeye göre, kiracı olan depremzedeler, ev sahibinın baskısı so- nucu evlerinden çıkanlıp çadırlarda ka- lanlar, deprem öncesi Sosyal Yardımlaş- ma ve Dayanışma Fonu'ndan daimi yar- dım alanlar. çadır ve benzeri geçici me- kânlarda kalanlar prefabrike konutlarda kalabılecekler. Öıtiyaç fazlası prefabrike yönergesince, aynca konutu hıç hasar görmediğı halde psikolojik nedenlerle konutlanna gireme- yen ve bunu sağlık kurulu ya da valilik ta- rafından onayh bir psikiyatr raporu ile ib- raz edenler de prefabrike konut hak sahi- bi olacaklar. 22 Aralıktarihinden itibaren yürürlüğe giren önergeye göre, ihtiyaç fazlası pre- fabrike konutlardan faydalanacak dep- remzedelerden, bu konutlara girmeden önce. valilikçe gerek görüldüğünde pre- fabrike konutuboşaltacaklanna ilişkin no- terden taahhütname vermeleri öngörûlü- yor. .y^b^asoğlu. prefabrike konutlann dağı- tmunın kura çekılerek gerçekleşeceğini vurgutadı. Mûftü dolandıncıhkla suçlandı Yalova'da günlük olarak yayımlanan Habercı gazetesinde önceki gûn yayımla- nan haberde, Yalova Müftüsû Yaşar Yap- rak'ın. depremzedeler için camilerden toplanan paralann yer aldığı tutanağı im- ha ettiği, bölgeye gelen yardımlan kendi yakmlanna dağıttığı, cami ımamlannı kendi tarlasmda çalıştrrdığı, kendısine ait cep telefonu faturasını imamlara ödettiği ileri sürüldü. Yaprak'm. evi hasarsız oldu- ğu halde depremzedelere tahsis edilen vil- îada banndığı, hacı adaylanndan 5'er mil- yon lıra usulsüz para aldığı, yardımlan depremzedelere dağıtmayıp çürümeye terk ettiği de iddia ediliyor. Gazetede çı- karhaberüzenne açıklama yapan Yaprak, komplo ile karşı karşıya kaldıgmı ve tüm ıddıalann asılsız olduğunu söyledi. Ken- disinin aynı zamanda Hacısaffet Çam Vakfı'nm başkanı olduğunu, Haberci ga- zetesinin de vakfa ait binada kiracı oldu- ğunu, ancak gazetenin uzun süredir vak- fa kıra ödemediğıni beürtti. Yardimlar durdu Adapazan'na, Marmara depreminin ardından, yurtiçinden ve yurtdışından gönderilen yardımlann artık tamamen durduğu ve bölgedeki depremzedelerin gıda ihtîyaçlannın valilik bütçesinden karşılanmasırıa çalışıldığı bildirildi. Sa- karya Vali Yardımcısı Ahmet Zateroğlu. depremin ilk günlerinde bölgeye gelen yardımlann çokluğunu ammsatarak, bu yardımlann, koşullann da zorlamasıyla fazlaca dağıtılmasımn sıkıntı yarattığıru beürtti. Depremin ilk günlerinde, yardım kuyruğuna giren herkesin ihtiyaç sahibi olduğu varsayılarak, hiç araştırma yapıl- madan dağıtım yapıldığını anlatan Zate- roğlu şöyle konuştu: "Keşke o günlerde stok yapsaydık. Ç ünkü aruk gıda yardımıgehniyorve eü- mizdekUerde btttL Dahaönce haftada bir kez dağrttığımız gıda yanhmmı, arük ay- da bir yapabüiyoruz. Depremin ilkgünle- rinde 389 kanryon gıda malzemesi 10 bin lâşiye dağmhnış. Şimdi. 29 kamyonla 15 bin kişiye gıda yardunı yapıyornz." Zateroğlu. gıda yardımı alanlann ger- çek ihtiyaç sahibi olup olmadığının belir- lenmesi amacıyla kart uygulaması başlat- tıklarını bildirerek "Yardım dağıtımuıda bu belgeyi istememize rağmen, hak sahi- bi obnayanlann kart almayı başardığmı gördük. Hak sahibi olmadığı halde yar- dun akkğıbefirlenen bin kişinin karünı ip- tal ettik. Aynca,ihtiyacıolduğu haldeyar- dun atmayanlan betirieyerek, bu Itişilerin evlerininönûnegecekimsegörmedenyar- dun bırakmaya başiadık" dedi. Adapazan'nda, kendilerine tahsis edi- len prefabrike konutlann bannmaya elve- rişli olmadığıru öne sürerek, Rotary 2000 Çadırkenti'nden aynlmak istemeyen dep- remzedelerin çadırlannın elektriİderi ke- sildı. Depremzedelerle tartışan çadırkent yöneticisi Sdahattm UysaL elektnklerin valilik karanyla kesildığıni söyledi. Ça- dırkentin boşaltılması talımatı aldıklan- nı bildiren Uysal, "Çaduiar sökükcek. Herkes başının çaresine baksm. Benim yapacağun bir şey yok. Depremzedekr gitnıezse sulan da kesflecek" dedi. Yeniyıh 'deprem karikatürleıiyle' kııtlayuu.. OKTAYEKİNCt Istanbul ve genelde tüm Marmara Bölgesi 2000 yılını "deprem korkusu" içinde karşılarken, bu korku yeni yıl kutlamalanna da yansıyor. Yılbaşı kartlanna yazılan mesajlarda, artık sadece sağlık ve mutluluk dolu bir yeni yü değıl, aynı zamanda "depremsiz bir 2000 yıh" dıleklenne de yer veriliyor... İstanbul Tabip Odası, işte hem bu herkesin ortak dıleğini yansıtması, ama hem de "depreme karşı toptumsal bifiDcin yükselmesine katkıda buhuunak" üzere anlamlı bir girişimde bulundu. Aralannda Yunan çızerlennın de bulunduğu bir grup karikatür sanatçısınm "deprem karikatörleriııi'' yılbaşı kartı (ya da yaklaşan Şeker Bayramı için de kullanılabilır) şeklinde basarak dostlanmn yeni yıllanm kutlamak isteyenlerin yararlanmasına sundu... Sanatçı Canol Kocagöz'ün yönetımınde gerçekleşen ve 15 çizerin çalışmalanndan oluşan yılbaşı kartlan setındekı karikatürler, depremi felakete dönüştüren sosyal ve sıyasal nedenleri sergiledikleri gibi, deprem sonrasında kara-mizaha dönüşen süreçleri de aklın süzgecinden geçırerek sorguluyorlar... Eğer henüz kutlama kartlannızı almadmızsa, bu seti ediomenizi tavsiye edıyorum. Dostlanrnza yılbaşı kartı göndenne niyetiniz yoksa bile; "Aalarunızı nmuda dönüstürmek için eibirligL, gönül birliğj" çağnsıyla hazırlanan ve geliri de depremzede sağlık personeline aynlan bu karikatür seti, kıtaphğıruzın deprem bölümüne de ayn bir değer katacaktır. (Edinmek için tel: 0212- 514 02 93 - tstanbul Tabip Odası.) TBMM Deprem Komisyonu raporu tamamlandı 'Sorumlu aramadık' ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Deprem Araştınna Komisyo- nu, 4 aylık çalışması sonucunda hazır- ladığı raporunu, dün Meclis Başkardı- ğı'na sundu. Genel saptamalann ve önerilerin yer aldığı raporda, Marma- ra depremi sonrasmdaki organizasyon bozukluğunun sorumluluğu kamu ku- rumlarına yüklenirken hükümetin "ye- tersizliğivekusurlan" görmezdenge- lindi. DSP'li Komisyon Başkanı Atü- la Mutman ise bu konudaki eleştirile- re karşı, "Biz sorumlu aramadık, du- ruma ilişkin genel saptamalar yaptik" savunmasmda bulundu. TBMM Deprem Araştırma Komis- yonu Başkam Mutman, dün bir basın toplanhsıyla raponı kamuoyuna açık- ladı. Mutman, gazetecilerin, "deprem sonrasmdaki organizasyon bozukluğu konusunda kamu kurumlan eleştiri- Urken hükümete ilişkin hiçbir değer- lendirmeye yer verflmediğuun" anım- saülması üzerine de, "Biz sorumhı ara- madık. Sorunlan, nedenlerini sapta- dık" dedi. 194O'lı yıllardaıı beri afetler karşı- smda alınacak önlemlere ilişkin bütün hükümetlerin sorumluluğu, ıhmalı bu- lunduğunu kaydeden Mutman, kamu kurumlanm da eleştirmediklerini, ek- siklerini sıraladıklanm ileri sürdü. Mutman, Istanbul'a ilişkin hiçbir özel değerlendirme yapümamasmın gerek- çesini net bir şekilde ortaya koyamaz- ken raporun genelinde bu ve diğer bü- yük illerin durumuna dikkat çekıl- diğirü belirtmekle yetindi. Bakırkoy Belediye Başkam Ahmet Bahadırlı 'Zemin etütleri olumlu' İstanbul Haber Servisi - Bakırkoy Belediye Başkam Ahmet Bahadırlı. istanbul Üniversitesi ve tstanbul Tek- nik Üniversitesi'nce Bakırköy'de ya- pılan zemin araştırmalannm ilk so- nuçlannm sevindirici olduğunu söyle- di. Bahadırlı, projenin Yeşilköy etabm- daki çalışmalarm başlaması dolayısıy- la yaptığı konuşmada, bu kadar aynn- tılı ve bilimsel çalışmanm ilçe bazın- da ilk kez yapıldığım belirterek "Ze- min etütleri tam ortaya çdamş bir Ba- kırkoy, Türkiye'ye örnek olacakür" dedi. Bakırköy'ün Ayamama Deresi'nin yukan bölümlerinde kalan zemin araşürmalannın İTÜ, aşağıtarafta ka- lan Yeşilköy, Yeşiryurt, Florya ve Ba- kırkoy bölümlerindeki araştırmalann ise istanbul Üniversitesi'ndeki uz- manlarca yapılacağını kaydeden Ba- hadırlı, alınan ilk sonuçlann sevindi- rici olduğunu kaydetti. Araşürmalar 8 av sûrecek Bakırköy'ün zemin ve jeolojikaraş- tırmalanmn 8 ay süreceğini belirten Bahadırlı. projenin 200-250 milyar li- raya mal olacağını anlattı. IÜ Mühendislik Fakûltesi Dekam Prof. Dr. CumaBayat da Yeşilköy'de- ki bütün alanlannrisklerininbir bilgi dosyasında toplanacağını ve elde edi- len bilgileri belediyeye ulaşüracakla- nnı söyledi. ANKARA GAYRİMENKUL 22. İCRA DAtRESİ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI DosyaNo: 1999/761 Saobnasına karar verflen gayrhDenkulûn dnsi, krymeti, adedi,evsan: .\nkara. Altındağ ilçesı Önder mahallesinde, Sıteler, Ereğh sokağı 30 kapı numaralı bınanın bulunduğu yere rastlayan ve unann 9133 ada 4 numaralı parselını teş- kıl eden ana gaynmenkulün 10/100 arsa paylı 1. bodnım kat 2 numaralı 356.40 m2 kullanun alanlı ımalathane nite- lıkli taşınmaz, bir borç nedeniyle açık arttırma suretiyle saulacaktır. Genış evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporun- da açıklannuştır. Takdir edBen la>meti: 25.000.000.000 TL %17 KDV ab- cı\-a airtir. Saüş şartlan: 1- Satış, 22.2.2000 günü saat 14.30'dan 14.40"a kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık arttırma su- retiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yûzde 75"ını ve rüçhanü alacaklılar varsa alacaklan mec- nıuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bır bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artnranın taahhü- dü baki kalmak şartıyla 3.3.2000 günü aynı yer ve aynı sa- atte ikınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gayrimenkul en çok arturarun taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artürana ihale edılecektir. Şu ka- daı ki arttırma bedelinın makn tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'ını bulması ve satış isteyeuin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan baş- ka paraya çevinne ve paylaştınna masraflannı geçmesi la- zımdır Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satış talebi dü- şecektir 2- Arttırmaya ıştirak edeceklenn, tahmin edilen kıyme- tin yûzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu mıktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelen lazımdır. Satış. peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçme- mek üzere mehıl verilebilır. Tellalıye resmı, ihale pulu, ta- pu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sahş bedelinden ödenır. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay- nmenkul üzerindeki haklannı hususiyle feiz ve masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sıcilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caklardır. 4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ıhalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri. teklif ettiklen bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faızinden müteselsüen tnesul olacaklardır İhale faria ve temerrût fa- izi a>Tica hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olu- nacâk, bu fark, varsa öncelikle temuıat bedelinden alına- caktır. 5- Şartname, ılan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesı için dairede açık olup masrafı venldiğı takdirde iste- yen alıcıya bır örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/761 sayılı dosya nunıarasıyla müdür- lüğümüze başvurmalan ilan olunur. 14.12.1999 (*) llgililer tabınne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 66830 ANKARA GAYRİMENKUL 22. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRJMENKULÜN AÇIK ARTnRMA ÎLANI DosyaNo: 1998'738 Satılmasın» karar verüen gajTİmenkulön dnsi, kıyıneti, adedi, evsafi: Ankara, Yenımahalle ilçesi, Çayyolu köyü, Çamlıca me\'kiınde kain olup 13668 ada, 9 numaralı parse- lı teşkıl eden 316 m2 mıktanndaki kayden tarla vasıflı ta- şınmaz, üzennde mevcut bodrum, zemin, 1 nonnal kat ve çatı katindan müteşekkıl olup, bodrum ve zeminde 170, nonnal katta 180 ve teras katta 60 m2 ınşaat alanlı muhte- saüa birlikte açık arttırma suretiyle saülacaktır. Gaynmen- kulün geniş e\safı dosyada mevcut bilirkişi raponmda açıklanmıştır. Tıkdir edUen taymeti: 87.884.598.675 TL %15 KDV alıcıya aıttır Satış şaı-tian: 1- Satış, 14.2.2000 günü saat 15.40'tan 15.5O*ye kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacak- lan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arturanın taahhüdü baki kalmak şartıyla 24.2.2000 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu aıttınnada da bu mıktar elde edılememışse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arthrana ihale edılecektir. Şu ka- dar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kryrnetınin yüzde 40'ını bulması ve satış ısteyenm alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan bas- ka paraya çevinne ve paylaştınna masraflannı geçmesi la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü- şecektir. 2- Artnrmaya iştırak edeceklerin. tahmin edilen kıyme- tin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşın para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl venlebılir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelin- den ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ir olan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar- dır. 4- Üıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefil- leri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrût faızinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrût fa- izi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alına- caktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebikne- si için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebılır. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münde- recatım kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 1998/738 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümü- ze başvurmalan ilan olunur 10.12.1999 (*) tlgililer tabırine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 66824 ZEYTİNBURNU 2. ASLÎYE HUKUK HÂKtMLİĞÎ'NDEN DosyaNo: 1999-168 Davacı Sekna Çakıcı tarafından, davalı Fikret Çakıcı aleyhine açılan boşanma dava- srnın yapümakta olan yargılamasında, Davacı, dava dilekçesinde davalı ile 1998 tarihinde evlendiğini, ancak davalının tu- tum ve davranışlanndan dolayı aralannda şiddetli geçimsizlik olduğundan bahisle bo- şanmalanna karar venlmesinı ıstemıştir. Yapılan tüm araştırmalara rağmen davalının tebligata yarar adresi tespit edilemedi- ginden dava dilekçesi ve duruşma gününün ılanen tebhğine karar verümiştir. Dunışma günü olan 2.2.2000 günü saat 11 .OO'de davalı Fikret Çakıcı'nın hazır bu- lunması veya kendını vekille temsil ettirmesi, varsa delillerini 10 gün içinde ibraz et- mesi aksi takdirde HUMK'nin 213-377. maddeleri gereğince yargılamaya yokluğun- da devam edılerek karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliğini ihti- va eden tebligat yerine geçerli olmak üzere ılanen tebliğ olunur. Basın: 66964 StLtVRt İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIKARTTIRMA İLANI 1999/119 Hacizli olup satışına karar verilen Kavaklı köyü Çayırbaşı mevkıınde kain 713 parselde kayıtiı 1508 m2 mıktarlı tarla vasıflı gaynmenkulün satılarak paraya çevrilmesine karar ve- rihniştır. GajTİmenkulün imar dunımu: Kavaklı köyü 713 no'lu parsel mücavir alan içi, uygula- ma ımar planı dışında kaldığından, 3194 sayılı yasanın 63. madde şartlan geçerlidir. Buna göre ınşaat alanı %5.250 m2'yi geçmeyen tek bir bağımsız bölüm seklinde yapı yapılabi- lir. Gayrirnenkulüıı dunımu: Satışa çıkanlan gayrimenkul tarla vasfındadır. Gsyrimenkuhuı değeri: Büırkişi tarafindan bu gayrimenkule 7.540.000.000- TL değer takdir edılmıştır. Saaş şartlan: 1- Satış, 25.01.2000 günü saat 14.00-14.15 arasında Silivrilcra Müdürlü- ğü'nde açık arttınna suretiyle yapılacakhr. Bu arthrmada tahmin edilen ^Tnetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şar- tı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 04.02.2000 günü 14.00-14.15 arasında ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttır- mada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu ka- dar ki artnrma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış is- teyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka pa- raya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı çık- mazsa satış talebi düşeceknr. 2- Arttrrmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey ak- çesi veya bu mıktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu venneleri lazrmdır. Satiş, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV'si, res- mi ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sahş bedelinden öde- nir. (Tellaliye satiş bedelinden ödenir.) 3- Ipotek sahibi alacakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hu- susiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde daire- mize bıldırmelen lazrmdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşma- dan hariç bırakılacaklardır. 4- ihaleye katilıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrût faizinden müteselsüen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrût faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak, bu fark, var- sa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masra- fı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakla- n, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/119 sayılı dosya numarasıyla tnüdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 07.12.1999 (*) llgililer tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 66672 DUZYAZI ORHAN BİRGÎT İsmet İnönü Belgeseli Dün İsmet Inönü'nün ölümünün 26. yıldönü- müydü. Büyük devlet adamlarını kendilerinden sonraki kuşaklann yeterince tanıyabildiğini söyle- mek mümkün değildir; özellikle İsmet İnönü gibi on dokuzuncu yüzyılın sonlannda doğmuş" 1884" ve bu yüzyılın üçüncü çeyreğine girerken "1973° aramızdan aynlmış bir asker-politika stratejisti- diplomasi ustası ve düşünce adamı'nın çok sevdiği ülkesine neler bıraktığını anlatabilmek... Bir başka deyişle, yeni binyılı, cumhuriyetimizin bu "2" numaralı kurucusu için ondan sonraki zaman dilimine götürecek belge köprülerini yapmak... CNN Türktelevizyonu, öyle bir belgesel için üç bölümlük bir çalışmayı dün gece Ankara'da izle- yenlerin beğenisine sundu. Belgesel üzerindeki beğeni ve eleştiriler bir başka yazının konusu olur. Ama İsmet Paşasız geçen 26 yıl, sanınm kendi- sini yakından tanıma şansını kazanmış olanlar için İnönü hakkında yapacaklan değertendinmelerde yeterince yansız olabilmeleri açısından yeterli bir zaman dilimidir. Ben, Paşa'yı 1950 bahannda tanıdım ve kendi- siyle hemen hemen ölümüne dek uzanan bir "ar- kadaşlık onunı "nu taşıdım. İsmet İnönü için anlatıp yazabilecekterim birkaç cilde ancak sığar. Ama bugünkü "Düzyazı", bu eski askerin de- mokrasrye beslediği inancın sayısız örneklerinden birisine aynldı. öyle fazla duyulmayan, yazılmayan, yaşanmış bir örnek. 1969 yılıydı. Rahmetli Orgeneral Cemal Tural, Genelkurmay Başkanlığı'ndan emekliye aynlmak üzereydi. Aynlacağı "makam"\ cumhurbaşkanlı- ğına açılacak bir kapının basamağı olarak bırak- mak istediği için olmalı, Merkez Bankası'ndan PTT Genel Müdürlüğü'ne kadar kendi görev alanı için- de bulunmayan birçok kamu kuruluşuna veda zi- yaretleri düzenliyor, öte yandan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ı yedi yılını tamamlamadan Çan- kaya'dan aynlmaya yönelik bir ortamı hazırlama- ya çalıştığı söyleniyordu. Sunay, Cezayir ya da Tunus'a bir resmi ziyaret yapacaktı. Tural yandaşlan, generalin bu geziyi bir fırsat bi- lerek Cumhurbaşkanı'nın ülkede olmadığı o gün- lerde yönetime el koyacağı söylentisini yaydılar. Söylentiyi CHP'nin üç eski asker, üç eski ihtilal- ci milletvekili de parti yöneticilerine taşımıştı. Or- han Erkanlı, Ortıan Kabibay ve Irfan Solma- zer'in anlattıklan, üçünün de geçmiş birikimlerj yüzünden yöneticilerin içinde de heyecan uyan- dırmıştı. Partinin Merkez Yönetim Kurulu, Meclis ve Se- nato Grup Yönetim Kurulları ile Inönü'nün baş- kanlığında ortak bir toplantı yaptılar. Paşa, her zaman olduğu gibi, sağ yanına Genel Sekreter Ecevit'i oturtmuş, soluna da uzun ma- sanın çevresindekilerin konuşmalannı kendisine tutanak biçiminde iletebilmem için beni almıştı. Konuşmalar birbirini izledi. Anlatılanlar, uzun toplantı masasının çevresindekilerin çoğu için adeta bir teslim bayrağı habercisi gibiydi. Gidip Tu- ral Paşa ile tanışmak, kendisine "sivil kadro" oluş- turmak amacıyla hizmet arzında bulunmak iste- yenler, bu düşüncelerini açığa vurmak için İsmet Paşa'nın yüz hatlannı çözmeye çalışıyor, görüşme- ler sonunda söyleyecekJerini merakla bekliyorlar- dı. Beklenen an geldi; Paşa, elini uzun masanın üzerindeki kalın cama vurdu. Kahverengi plastik evrak çantasını açtı ve yazdığım notlan içine koy- mamı söyledi. Sonra, "Demek Jeneral Tural, yönetime el ko- yacak" dedi. Bir iki saniye kadar durdu ve devam etti: "Bu iş için de Cumhurbaşkanı'nın yurttan aynl- masını beklediği anlaşılıyor. Olabilir. Jeneral Tural isterse bu el koyma işini başanya da ulaştırabilir." Masanın etrafındakiler arasında demokrasiye i- nanç beslemeyenler, Inönü'nün özellikle son söz- terinden memnun, bir an önce koridorlara çıkıp ha- beri ve havayı yaymak için acele ediyoriardı. Sonra birdenbire kendisinin bir genç kurmay yüzbaşı iken 1913'lü yıllarda Edirne'de içine ka- nştığı bir ihtilal girişimini özetlemeye başladı. Bu, onun ilk ve son ihtilalcilik denemesiydi. Aynı za- manda da ilk ve son Ittihat Terakki üyeliği. Kolordu içinde, sanınm bir girişim ile komutan değişikliği gerçekleştirmişlerdi. "Başanya da ulaşmışîık dedi: "Enterne ettiği- miz arkadaşlan oda hapsine aldık. Akşam oldu, el ayak çekildi. Ben makam odamda dinleniyorum ama kulağım koridordaki ayak seslerinde. Acaba bizim ıskat ettiğimiz birisi mi geliyor ve hesap sor- mak için karşılıklı ateş edilecek mi? Kan döküle- cek mi?" "Bu kura/ değişmez. İhtilal yapan ve başanya u- laştığını sanan herkes bilirki, birbaşkası da gelir ve ilk fırsatta onu, aynı şekilde devirir." İnönü sözlerini, başkaca hiçbir güncel yoruma gerek duymadan bitirdi. Yerinden kalktı ve o ünlü, allahaısmariadık'lanndan birisini daha söyleyerek kapıya yöneldi. Verdiği dersin ilgili adreslere yayılması için sa- bahı beklemeye bile gerek kalmayacaktı. Faks:O212 677 07 62 E-Mail:orhan.birgit(a do.nettr. KARTAL ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1 Sayı: 1999/153 Esas 1999/782 Karar Davacı Ayşe Himmelstein vekili Av. Hilal Köylü- oğlu tarafrndan davalı Isaak Himmelstein aleyhine açılan boşanma davasınm duruşması sonunda: Açılan davanm kabulüne, Kastamonu ili, Daday il- çesi, Değirmencik cilt: 0028, k. sıra no: 0051'de nü- fusa kayıtiı bulunan davalı Hasan ve Şehri'den olma 1974 d.lu Ayşe Himmelstein ile Ahnan uyruklu Isa- ak Himmelstein'in boşanmalanna, davacı vekili mü- vekkili için her türlü nafaka ve tazminat istemediğin- den bu konuda karar verilmesine yer olmadığma, da- va nedeniyle harç alınmasına yer ohnadığına, davalı- nın adresi meçhul olduğundan karar özetinin gazete ile ilan edihnesine, 09.11.1999 tarihinde yargıtay yo- lu açık olmak üzere karar verilmiştir. Adresi meçhul olan kendisine duruşma günü ve da- va dilekçesi ılanen tebliğ edilen davalı Isaak Him- melstein'e ilam tebliği yerine kaim olmak üzere hü- küm özeti ilan olunur. 07.12.1999 Basın: 67117
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog