Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

24ARALJK1999CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Pntf. Dr. Çağtf ve Tunakan oMu • lstanbul Haber Servşi- Istaabul Ünıversıtesı (ÎÜ) Huiuk Fakültesı Medeni Hukuk Bölümü emeklı öğretım üyelennden Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl ve eska IÜ Fen Fakültesi Genel Fızik Kürsüsü Başkanı, emeklı Prof. Dr. Sadrettin Tunakan dün vefat etti. Prof. Dr. Çağıl, Şışlı Camiı'nde bugün kılınacak cenaze namazmm ardından Zıncırlıkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Prof. Dr. Tunakan'ın naaşı ıse Kadıköy Moda Camii'nde, kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahraet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Artçı sarsntılar sünıyor • tstanbul Haber Servisi - Kocaelı \ e Düzce depremlermın artçı sarsıntılan devam ediyor. Boğazıçı Ünıversitesi Kandıllı Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstıtüsü'nden yapüan açıklamaya göre, öncekı gün Bolu-Yığılca'da saat 11.40'ta 2.8, Yalova'da saat 22.01tte2.4, îzmit'te saat 22.15'te 3.2 ve dün Düzce'de saat 16.40'ta 3.3 büyüklüğünde artçı sarsmtı kaydedildi. Bu arada, dün saat 05.03 'te, raerkez üssü Muğla'da 2.9 ve saat 14.48'de ise merkez üssü Muğla Yatağan'da 3.4 büyüklüğünde bır deprem meydana geldı. YTthten Affye grişedestek • lstanbul Haber Servisi- Yddız Teknık Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, Helsinkı kararlannın Türkiye'nin önünde yenı bir ufiık açtığı kaydedilerek Türkiye'nin AB ıle bütünleşme sürecınde gerekli hukuksal düzenlemelen acilen yapması gerektiği belirtildi. 31Arahk tamgüntatil • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- 1999un son günü olao 31 Arahk, "dıjital kıyamet" endişesı nedeniyle tam gün tatıl olacak. Içışlen Komisyonu'nda görüşülen tasan, 31 Aralık'ın yanm gün tatil olmasını öngörüyordu ABkupukıUk toptantısıiı yaptı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) - Türkiye'nin AB adaylığının ardından mevzuatında AB nıüktesebatına uyum yönünde yapması gereken değişikliklerin ele alındığı AB Koordinasyon Kunılu ilk toplantısını yaptı. Müktesebatın yüzde 60'ııun incelendıği belirtüirken içişleri ve adalet alanlannda mevzuat incelemesi yapılmadığı kaydedildi. Trafik kazası: 10Ökİ • TRABZON (Cumhuriyet Bürosu) - Gümüşhane'de bir minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi öldü. 8 kışi yaralandı. Abdullah Celepçı yönetimindeki 29 AU 802 plakalı Turay Turizm'e ait yolcu minibüsü, Zigana Tünelı yakınlannda uçuruma yuvarlandı. Kazanın şoförün yolda uyuması sonucu meydana geldiğı belirtildi. THY'dekaza • lstanbul Haber Servisi - Türk Hava Yollan'nın (THY), uçaklara bagaj taşıyan traktörü, apronda park halindeki Tupolev-154 tipi Rus yolcu uçağının kanadına çarptı. Atatürk Havalimanı fç Hatlar Terminali önünde meydana gelen kazada. TFTY şoförü Süleyman Bozkurt yara almadan kurtuldu. Kanadı ağır hasar gören Rus uçağının tamin için teknık bir ekibın Moskova'dan, lstanbul'a geleceği belirtildi. Bektrik kesintisi • tstanbul Haber Servisi - TEAŞ Genel Müdürlüğü'nün Kurtköy Trafo Merkezı'ndeki çahşmalan nedeniyle pazar günü. Anadolu yakasında bazı semtlere 5 saat süreyle elektrik verilmeyecek. Aktaş Elektrik'ten yapılan açıklamada, 08.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak yerler şöyle: Sultanbeyli, Kurtköy, Göçmen Konutlan, Emirli, Kurna, Kurtdoğmuş ve BallıcaköyleriıleîSKİ Ömerlı tesisleri. / T^T • • "I "• NÜSED hükümete yazdığı açık mektupta santral ^ I ^W ~m ~m • 7" I d~^f^W* ihalesinin durdurulmasını istedi; kapatılan Yeşiller Partisi X ^ 1 - P ' ^ " " J\ JM üyeleri de elektrikkesintilerinin şantaj olduğunu savundu saplaııüsuıdaıı vazgeçin'Haber Merkezi - Nükleer Enerjiye Karşı Banş ve Çevre İçin Sağlıkçılar Demeği (NÜSED) Başkanı Prof. Dr. Leziz Onaran, Türkiye enerji gereksınimınin yüzde 2.5- 3'ünü karşılayacak nükleer santral saplan- tısından vazgeçilmesini isteyerek doğacak tüm somıçlardan hükümetın sorumlu olaca- ğı uyansında bulundu. Yeşüler de, hüküme- tin Akkuyu'da nükleer santral yapılması ka- rarmın "karanhk bir siyasi karar" olduğu- nu belirterek elektrik kesintisi şantajıyla ka- muoyuna benimsetilmeye çalışılan nükleer santral ihalesinin durdurulmasını istedi NÜSED, hükümete yönelik açık mektu- bunda. nükleer santrallann tehhkelerini şöy- le sıraladı: "Bütün gelişmiş ülkekr kendi ülkekrin- de nükleer santraDann kapatılrtığı şirketler, buteknoiojiyi aüayıp puDayıp geüşmemiş ül- kelere aktarmaya çahşıyorlar. Nükleer sant- raHann,arukekonomikoimaAğı, abk soro- nunun hiçbir ülkede çözflmlenemediği. pek çok kazaya neden olduğu. demokratik ülke nalklannm kazalar dışuıda da sağhğazarar- lan olduğu gerekçesi ile istenmediği için şir- ketler ve yönetküer için bûyük bir sorun ol- du. Bu şirketler büyük propaganda ve pro- mosyon gösterikri ile göz boyayarak kandı- rabiîecelderi her ülkede amaçianna ulaşma- ya çahşıyoıiar. Kunüacak nükleer santral elektrik potansiyeümizin yüzde 2.5-3'ünü karşdayacaknr. Buna karsriık iletim ve dağı- tnn hatlannuzdaki kasıptanmKyüzde 26'ya kadarçıkmaktadır. Önce kayıplânn gideril- mesi, yeniknebilir enerji kaynaklarunızın değerlendiribnesi için plan ve program ya- prfması ve nükleer santral kurulmasından vazgeçflmesigerekmektedir. Çernobil ve tld- teffi feiaketkrini yaşayan ülkemizde seçenek- lerimiz varken değerlendirflınemesini > öne- tnnde bulunanlann bir eksikliği olarak gö- rüyor, uyaniara karşuı saplantı hahnde nük- leer santral açma çabalannı kuuyoruz." Kapatılan Yeşiller Partisi'nin yöneticı ve üyelerinın oluşturduğu sivil inisiyatif olan Yeşiller tarafmdan yapılan yazılı açıklama- da ise TEAŞ ve TEDAŞ tarafindan 29-30 Kasım'da uygulanan elektnk kesintisinin hemen ardından nükleer santral karanmn kesınleştığı anımsatüarak bu "şantajdan" önce hükümetın nükleer lobisi tarafindan sıkıştınldığı ileri sürüldü. Bu şantajın, nükleerenerjiye soğukbakan Başbakan Bülent Ecevit'ı sındırmeye yöne- lik olduğu savunulan açıklamada, elektrik kesintilerinin kamuoyu ve hükûmet üzerin- de baskı oluşturduğu kaydedildi. Yeşiller. Avrupa Komısyonu Başkanı Ro- mano ProdS'ye de bir mektup göndererek Avnıpa Birliği'nin (AB), Enerji Bakanlığı ve TEAŞ tarafindan 1997'de başlatılan Ak- kuyu Nükleer Enerji thalesi'yle ilgili duru- mu ve politikası hakkmda derin kaygı duy- duklannı bildirdi. İHALELER AÇIKLANIYOR Yeııi santraüann adresi Sinop ve Iğneada ANKARA (Cumburi- yct Bürosu) - Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santral ihalesi- nin sonuçlannın bugün açıklanması beklenir- ken, 2020 yılına kadar Sinop ve Iğneada'da ya- pılmak üzere toplam 10 nükleer ünıtenın daha devreye sokulmasuıın planlandığı öğrenildi. Ecemiş fay hattuun 25 kilometre baOsında bu- lunan Akkuyu'da 6.4 bü- yüklüğündeki depremın yaratacağı 0.25 yer şıd- deti ıvmesine göre sant- ral yapılacağı belirlendi. Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer sant- ral için teklifveren "AE- CL (Kanada)-Hitachi- Güriş, Gama. Bayındır''. "Westinghouse: (USA- Japonya), Mitsubishi, Enka-MNG", "NPI (Fransa-Alman>-a>-Si- eroens-Framatome, Gel a Campenon Bernand, Hochtief. SLMKO Ga- ranti Koza, STFA, Tek- fen" konsorsıyumlann- dan hangisinin ihaleyi kazandığının bugün açıklanması bekleniyor. 2007 yılında devTeye gırecek santral 3 bin MWe gücünde elektrik üretecek. Türkiye Elekt- nk Üretım tletim AŞ (TEAŞ) 2020 yılına ka- dar Sinop ve Iğneada'da nükleer santrallar yap- mak üzere toplam 10 bin MW'lik kurûlu güce u- laşmayı hedeftiyor. Dokuz Eylül Üniver- sitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretün üyesi Prof. Dr. Atilla Uznn, Prof Dr.SuıçuGökçen, öğretim görevlısı Erde- niz Ozd ve Ingiltere'den Keele-Staffs Ünıversite- si Jeolojı Anabılun Da- h'ndan Prof. Dr. Gibert Keüing ın 1991 yılında yaptığı araştırmaya gö- re, denize kadar uzanan ve aktıf olan Ecemiş fay hattuun 25 kilometre ba- tısmda bulunan Akku- yu'da "64" büyüklüğün- deki depreme göre nük- leer santral yapılacak. Üniteler 600-800 MWe gücünde olacak. Beykoz'da olayh yıkmıa devatn Beykoz Betedivesi yıkun ekipleri, bu kez Yarbay Mehmet Ay komutasuıdaki jandarma desteğiyie Etanah'dald kaçak 8 viDanın yıkmunı gerçekieştirdi. Belediye Zabıta Müdürû Hacı Ulurak, yıktlan tüm viDalarm Hazine aransinde olduğunu betirtti. V ıknra engeDemeve çalışan inşaat sahipleri yıkım ekibine saldırmak istedi Saldın, ekibi konımak için yoğun çaba gösteren tstanbul Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevfi Yarbay Mehmet Ay komutasuıdaki jandarma tarafindan engeUendL Yıkun sürerken Elmab beldesiodeki cami hoparlöründen "Beldemizde beiediye yıkını yapmaktadır. Camide toplanm" şeldinde anons >'apıküğı göztendl YTllalann Hazine arazbinde otduğunu kabul eden Elmahlar, önce kodamanlann vfltalannm yıkümasını istedüer. Belediye vetkilOeri. Elmalılann Hazine arazilerini dışandan gelenkre satarak dola>lı rant ^gj^lclanm, "Siz evinizi }-apın. Kimse griüp yıkamaz. Yıkartmayız" şeklmde ğaranti verdikkrini," tepküerin bundan kavnaklandığını kaydettikn(Fotoğraf: UĞÜR GÜKYÜZ) Mannara Üniversitesi'nde öğrencilere yapılan saldırılara tepkiler devam ediyor 'Ulkücüler gerçek yüzlerini gösterdi' tstanbul Haber Servisi - Marmara Üni- versitesi'nde "onıçtutmadıklarrbahane- siyle solgörüşlü öğrencilere saldırarak ara- lannda Usküdar Oımhunyet Savcısı Erol Otici'nin oğlu Ergun Citid'nin de bulun- duğu 6 öğrenciyı yaralayan faşıstlere tep- kiler sürüyor. CHP, tP ve StP, MHP ve ül- kücülerin gerçek yüzlenni bir kez daha gös- terdiklenni açıkladılar. Faşistlerin, öncekı gün sopa ve döner bı- çaklanyla, sol görüşlü öğrencilere saldır- malanm değerlendiren CHP lstanbul tl Başkanı MehmetBölük, son saldınnın. de- ğıştigi öne sürülen MHP ve ülkücü tabanın ırkçı, saldırgan, din istısmarcısı ve şiddete tapan özelliklenni bir kez daha arumsattı- ğını belirtti. Bölük. yaptığı yazılı açıklama- da, "tktidar katü, çetecL uyuşrurucu ka- çakçısu kara paracı ağabeylerini sorgula- vamayuıca, onlara kucakaçınca ünrversite- deki ülkücükr de bundan cesaretieniyor" dedı. Çevık kuvvetın de okulun önünde ol- masma karşın olaya müdahale etmediğmı ifade eden Bölük. şiddetın üniversitelerden içen bu kadar kolay girmesınde çevik kuv- veün ülkücü ve şeriatçı öğrencilere hoşgö- rülü davranmasının da etkilı olduğunu sa- vundu. Bölük şöyle devam etti:"DSP ağır- hkb iktidar sadece ünh ersitede değiL her- yerde ülkücü ve şeriatçılar karşısında âciz Serkan aydınlansın' tZMtR^CanuuBİyetEgeBüro- su) - Ege Üniversitesi Üetişim Fa- kültesi tuvaletınde ölü olarak bu- lunan Serkan Eroghı olayının ay- dınlatılamamasını protesto ama- cıyla, Bornova Cumhunyet Ala- nı'na yürümek isteyen öğrencile- re polis izin vermedi. Olayda 30'a yakın öğrenci gözahına almdı. Ege Üniversitesi'nin çeşitli fa- kültelerinde okuyan bir grup öğ- renci. iletişim fakültesi önünde bir araya gelerek 24 Aralık 1997 gü- nü EÜ Üetişim Fakültesi'nintuva- letinde ölü olarak bulunan Serkan Eroğlu olaymın bugüne dek ay- dmlatılamamasını protesto ettnek amacıyla Bornova Cumhuriyet Alanı'nda basın açıklaması yap- mak üzere, kampustan dışan çık- mak istedi. Ancak polıs öğrencı- lerin kampus dışında yûrümesine izin vermedi. İHD tzmir Şube yönetiminden Sebhattin Dgaz. ÖDP yönetımm- den Nad Çetm. TÜMTİS lzmir Şube yönetiminden Ozkan Uvez, Selahâttm Koç ile Halkevle- ri'nden ABye Turan öğrencilere destek amacıyla EÜ Kampusu'na geldüer. Kampus kapısında dur- durulan öğrencilere polis yetkili- leri, eylemin yasadışı olduğunu belirterek izin vermedi. Ancak polis Serkan Eroğlu olayııun ay- dınlaülması için Bornova Cum- huriyet Savcdığı'na suç duyuru- sunda bulunulması halinde. sade- ce öğrenci temsılcüenne izin ve- rileceğını açıkladı. Öğrenciler, Bornova Cumhuri- yet Alanı'nayürüyecekleriniaçık- ladılar. Öğrencileryürüyüşte ısrar edince, çevik kuvvetpolisleri mü- dahale etti. Potisincop kullanarak ögrencileri dağıtaak istemesi üzerine çıkanolaylarda 30'a yakın öğrenci gözakına almdı. kafayor. Çevik kuvvet solcu gençleri dövüp sürükleyerek gözalüna ahrken ülkücükre ve şeriatçılara dokunmuyor. İçişleri Baka- nı'nı bu çifte ölçüt konusunda uyanyoruz." tP Oncü Gençlık lstanbul ll Başkanı Gökçe Fn-at Çulhaoğhı da ülkücü saldır- ganlara artık dur denmesı gerektiğini kay- detti ve saldu^anlann polis tarafindan açık- ca korunmakta olduğunu vurguladı. Çulha- oğlu, saldırganlann saldın sonrasında elle- rini kollannı sallayarak okuldan çıktıklanm ve hak- lannda hiçbır işlem yapıl- madı^ğını söyledi. Çulhaoğ- lu, "Llkücü saldınlar bizle- ri demokratik ve banşçıl üniversite mücadetemizden ahkoyamaz" dedı. StP'li öğrenciler de poli- sin her anlamda desteğini MHP'li ve BBP'li öğrenci- lerden yana kullandığmı ifade ettiler. SİP'li öğrenciler, faşist saldınlarm faillennin ülke- mizi IMF, uluslararası tah- kim, MA1 ile emperyalistle- re teslün edenler olduğunu vurguladı. NGÎLTERE'DE YASAKLANDI Genetik üreticfleri ürünleriııi yemiyor ERGtN YILDIZOĞLU Dünyanın, ürün biyo- teknolojisi alanında et- kin en büyük firmalann- dan Monsanto'nun tngil- tere'deki kuruluşlanna yemek servisi yapan Suttclif Catering fırması, Monsanto çalışanlanna sunduğu yemeklerinin hazurlanmasuıda genetik olarak değiştinlmış maddelerin kullanılma- sını yasakladı. Genetik olarak değiş- nrilmış ürünlen küresel olarak satabılmek için kartel oluşturmakla suç- lanarak hakkmda ABD'de dava da açılan Monsanto, uzun süredır uluslararası tüketici ku- ruluşlannın ve çiftçi ör- gütlerinin eleştirilerine hedefoluyordu. Suttclif Catering'in bu karan, genetik ürünleri- nin tüketici tarafindan kabul edilmesı ıçın yürü- tülen kampanyalanyla da bilinen Monsanto açı- suıdan onur kıncı bır ge- lışme oldu. Çevreci Friends of the Earth (Toprağın Dostla- n) örgütünün, karan se- vinçle karşıladığı bıldıri- liyor. Örgütün sözcüsü, "Beffi ki genetik olarak değistirUmis ürûnlere, Monsanto'nun ken- di yemek servisi şirketi- nin bile güveni yok" de- dı. ^tf^»•tf^l* a n ı l r l ı l w 2'de,YunanişgaBaltmdakitznıir'eü1i^nsuvaribiriiğininbaşın- Ç c l c l c i l l l l i l l da bulunan vehükümetkonağmabajTağıçekenYüzbaşıŞereftîaaıir, â ' d ld A l d P f D Ad Ab Yüb ğ j ğ ç ş Ş Yahva Efendi Dergâhı'ndaki mezan başmda aıuldL Anma toplantısında konuşan Prof. Dr. Aydın Aybay, Yüzbaş^ Şererin Aybay ailesine mensup bir Kuvayi Milüjeci olduğunu belirtti. Yüzbaşı Şererin 1951 'de vefat ettiğim veza- manla mezannın tamnamaz hale geldiğini anlatan Aybav, mezann yenilenmesine katkıda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği tstanbul şubelerine teşekkür etti. ADD lstanbul şubeleri adına konuşan Sany er Şube Başkanı Fahrertin Serdaroğlu da Şeref Yüzbaşı'mn mezannın eski durumunun çok kötü halde olduğunu ve ADD'nin ts- tanbul'da bulunan 20 şubesi olarak mezan yeniledüderini belirtti Hasan Heybetli İstanbul'da îşiniayarlayan mafyatideri Türkiye'yegeiiyor MURATtLEM ÖZKANGÜVEN ATİNA/İSTANBUL - Alaattin Çakıcı'dan son- ra, Hasan Heybetli de dün gece Türkıye'ye döndü. Heybetli'yi getiren Türk Hava Yollan'na ait uçak, saat 21.15'te Ata- türk Havalimanı'na indi. Uçağm merdivenlerine yanaştınlan bir polis oto- suna konulan Heybetli, daha sonra Vatan Cadde- si'ndeki lstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getinldi. Heybetli'nin eşi Nesfihan Heybetn' ile birbkte hava- limanına gelen avukat Mubjttin Yüzüak. gazete- cilerin sorulanru yanıtla- dı. "Babalann tek tek yur- da dönmek istemelerinin sebebi, bana göre Avnı- pa'daki cezaevkrinde uy- gulanan agır şartlar çekil- mez durumda olduğu için- dir. Türkiye'deki cezae\le- rindeld rahattığı bulama- dıldan için geri dönüyor- lar" dıyen Yüzüak. bunun bir nedeninin de 28 Nısan gunüne kadar işlenmiş olan suçlarla ilgili bir af ta- sarısmın bulunması oldu- ğunu kaydettı. Yüzüak, yurtdışmda bulunanlann da bu af yasa tasansına gö- re hareket ettığini ılen sür- dü. Heybetli'nın Organıze Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne getirihşı sı- rasında ilginç manzaralar yaşandı. Geçen hafta Tür- kiye'ye getınlen Alaattin Çaloa'yı görüntülemek isteyen gazetecileri "çeşit- li oyunlaria" atlatan polıs, Heybetli için aynı uygula- mayı yapmadı. Geçen yaz Bodrum'da bir gece kulübünde sılah atarak Yunanistan'ın Kos adasına kaçan Heybetli, burada yakalanarak gözal- tuıa alınmıştı. Heybet- li'mn Yunanh avTikat ara- cılığı ıle Atına'daki Aios Pagos Mahkemesı'nde görülen dava sÜTesi ıçinde Bodrum'dakı silah atüma- sı olayı iddıalara göre ka- paöldı ve Heybetli temize çıktı. Edinilen bilgilere göre, silah aülması olayı- nın televizyonlarda haber olarak görüntülü venlme- sine rağmen eylemı Hey- betli'nın bır adamı üstlen- dı ve mahkemede ünlü ba- banın suçsuzluğu kanıt- landı. Kos mahkemesmde görülen ilk davalarda Tür- kiye'ye ıadesıni ıstemeyip üst mahkemeye ıtu^ız edip zaman kazanan Heybetli, bu süre ıçınde Bodrum da- vasuun kapatılmasını sağ- ladı. Yaklaşık beş buçuk aylık bır süreç sonunda, Türkıye'de suçsuz bulu- nan Heybetli. bu defa ül- kesine gıtmek istedığini belirten bır dilekçeyi avu- katı ile Yunanistan Adalet Bakanlığı'na verdı. Yunan Adalet Bakanlığı'nın baş- vunıyu geçen ay kabul et- mesinin ardından ıki ülke lnterpol görevlılen arasın- da vanlan anlaşma ile Heybetli 'nın dün gece Türkıye'ye dönmesine karar verildi. Türkiye'den giden tnter- pol dairesme ait polisler, Heybeth'yı kalmakta ol- duğu Atına'daki Kondol- los hapishanesinden ala- rak Türk Hava Kuru- mu'nun 19 30 uçağı ile Türkiye'ye getirdıler. Perpa davasında sanık unutuldu 'Ateş ettim' diyen polis tanık oldu KEREMILGAZ Perpa'da 5 kışınin öldü- rühnesiyle ilgili karara bağlanan davada tanık ola- rak dinlenen polıs Adalet Üzûm'ün "Açöğımız karşı ateş sonucu iki kişivuruhıp düştü" şeklınde ifade ver- mesine karşın hakkında ış- lem yapılmadı. Konuyla ij- gilı olarak bugün savcıhğa başvuracak olan avukat Metin Narin. sonuç alına- mazsa dığer samklara veri- len cezalann havada kala- cağını söyledi. ktanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Perpa Çarşısı davasında ilginç bir gelişme yaşandı. 3 Aralık 1993'te lstanbul Cumhuri- yet Savcılığı'nda tanık ola- rak ifade verenÜzüm, ope- rasyona kanldığını, "Açn- ğnnız ateş sonucu dışanda iki kişi\wuhıp düştü" söz- leriyle itirafetmışti. Kendi- smi sanık durumunaj>eçi- recek ifade veren Üzüm hakkında hiçbir işlem ya- pılmazken mahkemede ta- nıklık yapması istendı. 11 Kasun 1997 günkü oturu- ma tanık olarak gelen Üzüm, burada da savcüık- ta verdiğı ifadesini yinele- 128 STK UZİastl dı. Bu gelışmeler üzerine müdahıl a\iikatı Metın Na- rin, tanığın kendi ifadesiy- le "sanık" olarak yargılan- masını istedi. Mahkemenın bu ıstemi reddetmesi üzenne Narin, 14 Mayıs 1998'de "reddi hâknn" talebınde bulundu. lstanbul 1. Ağır Ceza Mah- kemesi'ne yapılan başvu- ruda hukukun açıkça çiğ- nendığini belirten Narin, "Diğer sanıklann ifadele- rinde de fark \oktur. O za- man onlar da tanık obun" dedı. Reddı hâkim talebı üzenne Nann hakkında 450 bin lıra para cezası ve- rilirken Üzüm hakkındaki karann, davanın sonunda verilmesı kararlaştınldı. Geçen salı günü sonuç- lanan Perpa davasında ateş eden_pohsler Ayhan Çar- km, Omer Kaplan. Ayhan Ozkan, Hüsevin Doğnıl \e SeHm Kostik 3 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına çarpnnldı Karann yazıldı- ğı tutanakta, Üzüm ile ilgi- li hiçbir açıklama yapıl- mazken, "teuuk" ıle ilgili hukukı durumun mahke- menın sonunda değerlen- dırileceği yönündekı karar da unutuldu. Bireyiöne alan sivil anayasa çağnsı tstanbul Haber Servisi- Sağdan sola geniş bir yel- pazeyi temsil eden "De- mokrasi İçin Srvil Toplum Girişmü"nebağh 128 sivil toplum kuruluşu, üzerinde uzlaşma sağladıklan "dev- kt yerine bireyi öne alansi- \il anayasa" çağnsı yaptı. Demokrasi İçin Srvıl Toplum Girişimi'nce te- mel nitelikleri üzerinde uz- laşmaya vanlan yeni ana- yasa çağnsı, dün Annada Oteli'nde yapılan basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. An Gnıbu adı- na Gülşen Denizhan tara- findan okunan ortak me- tinde, 21. yüzyıhn eşiğin- de, Türkiye'de yaşananla- nn geleceğe güvenle ve umutla bakılmasını engel- lediği belirtildi. Metinde, Türkiye'nin siyası, ıdari ve hukuki yapısının yozlaştı- ğı ve köhneleştiği savunu- lan yeni anayasa çağnsı yapıldı. Toplumun tüm ke- simleri ve parlamentoya yapılan çağnda. yeni ana- yasanın. tüm kesimlerin taroşmasına ve görüşlerine açık sivil bir anayasa olma- sı gerektiği belirtildi. Yeni anayasa çağnsını aralannda DİSK, 68'liler Birhği Mersın Şubesi, DE- MOS, ÇEKÜL. Hak-Iş, Acil Demokrasi Masası, ÇareSlZ Hareketi, Helsin- ki Yurttaşlar Derneği, çe- şıtlı meslek örgütlen, tHD, çeıth sendikalar, TESEV, Üniversite Öğretım Üyele- ri Derneği, çeşıtlı dernek- ler. TÜGIAD, SODEV, Mazlum-Der, çevre örgüt- len, TOBAV, Hacı Bektaş Kültür Derneği. KADER, DCP, Aydınhk İçin Yurttaş Girişimı, Pır Sultan Abdal Kültür Derneği, Lıberal Hareket'uı de bulunduğu 128 sivil toplum kuruluşu imzaladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog