Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYTA CUMHURİYET 24 ARALIK 1999 CUMA HABERLER Ulkücü mafya lideri, yakalandığında üzerinden çıkan kırmızı pasaport hakkında konuşmayı reddetti Çakıcı sonışturması genişliyortstanbul Haber Servisi - Fransa'dan Turkıye've şarth olarak ıade edılen ulku- cu mafya lıden Alaattin Çaloa hakkında, yakalandjğında uzennden çıkan kınruzı pasaportla ılgılı olarak soruşturma başla- tıldığı ancak Çakıcı'nın bu konuda ıfa- de\ermeyıreddettığıbelırtıldı İstanbul DGM Cumhunyet Başsavcılığı, Çakıcı hakkındakı hazırlık soruşturmasuıın, sa- nığnı eylemlennın nıtehğı, yoğunluğu ve organızasyonun buyukluğû karşısında ü- gıh kamu gorevlılennı de kapsayacak şe- kılde genışletıldığını bıldırdı Alaattin Çakıcı'nın üzennden çıkan kırmızı pasaportla ılgılı soruşturraanın Ankara Çumhunyet Başsavcı Vekılı Be- kir Sdçuk tarafin'dan yûrütulduğu belır- tıldı KartalÖzelTıpKapalıCezaevTnde kalan ve knmızı pasaport soruşturması kapsamında Ankara Cumhunyet Sa\ cüı- ğı'nın talımatı uzenne, cezaevı savcısı Aii Ihsan Boran tarafından ıfadesı ahnmak ıstenen Çakıcı'nın, "Fransa'daki iade dosyamda bu tur sorgulamaya izin verü- mediği ıçin ıfade vermhorum. Susma hakkımı kullanrvorum. Fransız taüküme- tinden izin ahnırsa ıfade verebiHrim'' de- dıfcı öğrenıldı İstanbul DGM Cumhunyet Başsavcı- lığı, Çakıcı hakkındakı hazırlık soruştur- masuıın, sanığm eylemlennın nıtehğı, yo- ğunluğu ve organızasyonun buyukluğû karşısında genışletıldığını bıldırdı Çakı- cı'nın ıadesıne esas teşkıl eden ve halen İstanbul 6 No'lu DGM'de gorulmekte olan davanın dışında aynca "cürüm işk- mek içm silahh teşekkül oluştunnak" ve "Tûrk Hcaret Bankası'nın resmi ihaksi- ne fesat kanşbnnak" suçlarından da so- ruşturmanın surduruldügu kaydedılen açıklamada "Busuçlardandasânıkgıya- bi tutukiudur. Hakkındakı suçlar sebe- biyle de kamu davası açılması ıçın Suçlu- brm ladesmeDaırAvrupa Sozteşmes hu- kümlerigereğmce Fransa'dan ek muvafa- kattalebindebuhımıhnuş, bu husustabaş- sa\ahğuıuzdakiişkmkrikmaledilmişvc sonucu beklenmektedir" denıldı DGM açıklaması İstanbul DGM Cumhunyet Başsavcı- lığı'nın açıklamasuıda daha sonra şoyle denıldı "Adı geçen samğm eytenüerinin nhehğiveorganizasvonun buvûklüğü kar- şısında, hazırlık soruşturması kapsamı daha da gemşletflerek organızasvonun ıçı- ne gıren kamu görevhlen dahıl tum kışı- lerin tespit eduebılmesı. organızasvonun hukukı, cezai, mab ve ıdan boyutianıun ortaya çıkanlabümesi için Başbakanhk Teftiş Kurulu Başkanhğı, Emniyet Genel Mudûrhığu, Mali Suçlar Araşürma Ku- rulu Başkanhğı ve tstanbul Emnrvet Mu- durlüğü gibi kurumlarla koorduıas\on kurularak çahşma \apılmaktadır." Adalet Bakanı Hıkmet Samı Turk, Ça- kıcı'nuı Türkıye'ye ıadesını sağlayan ıkı davadan bın olan gazetecı HmcalUhıç un yaralanması da\r asının zamanaşımından duşmesıyle ılgüı bakanlık ıçınde soruş- turma açıldığını behrtırken karan veren istanbul 6 Aslıye Çeza Mahkemesı Hâ- kımı Tevfik Gflngören, gerekçelı karan- nı hazırladı Adalet Bakanlığı aracılığıy- la 8 Ekun 1998 tanhınde Fransız adlı ma- kamlanna talımat yazüdığı, bu talımatla 18 Ağustos 1998'de ıade amacıyla tutuk- lanan sanığın Ceza Muhakemelen Usu- lu Kanunu'nun (CMUK) 135 maddesın- de öngorulen haklannın anımsatılarak sorgu ve savunmasırun ıstendığı belırtı- len gerekçelı kararda, bu yazıya cevaben Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış llışkıler Genel Mudurluğu'nce 28 Eylul 1999 tanhınde gondenlen yazıda, sanık ıle ılgüı evrakın, şahsuı Fransa'dan ıadesı talebınde olumsuz etkı yapmama- sı ıçın bakanlıkta saklandıgı ve Fransız Demirel 'Halk tartışmadan rahatsız' 4NKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Cumhurbaşkam Sütey- man Demirel, Alaattin Çalö- a'nın sorgulanması konusun- da adalet ve ıçışlen bakanlık- lan arasında yasanan tartışma- yı değerlendınrken "EksikUk- lerimiz çıkükça tamamlanz. Halkımız bu tur tarüşmalar- dan memnun olmuyor, zaten memnun olacak şeyier de değiL Ama eksüdıklenmızı göre göre, gidere gidere gideceğiz" dıye konuştu Demirel, dun Çankaya Koş- ku'nde 1339hayırseveryurtta- şa şukran plaketı sunulması to- remnm ardmdan gazetecılenn guncel konulara ılışkın sorula- nmyamtladı Demirel, banka- lar operasyonunun aıumsaül- ması uzenne, Başbakan ve dı- ğer yetkılılenn kâfî derecede beyanda bulunduklarmı belır- terek, kendısırun ekleyecek bır şeyı olmadığını soyledı IMF anlaşmasımn nasıl bır etkıde bulunacağına ılışkın soruyu, "İyi etki yapacakür ki imzalan- mişör" dedı Olanevdam'ndapohslercekaçınldıl^nsonraişkeiKegördüğünüvetecavüze V J g uğradığuu one süren Kutupyıldızı mûzikgrubunun üyesi Şeyda Girgin üefl- güi suç duyurusunda bulunan 10 kisi adnye çıkışında gözalüna ahndL İstanbul Adlivesi'ne gelen yaklaşık 20 kisilik bir grup suç duyu- rusu dilekçesini mûracaat savcısına verdL Girgin'in 14 Aralık'ta kaçınlarak işkence edildiği ve tecavüze uğradığı beiirtilen dilekçede, 25 gûn iş goremez raporu alan mağdunı kaçıranlann polis olduğu vurgulanarak gerekli işlemin yapılması istendi. Pohs, dikkçe v«r- fldikten sonra adlrveaın dısmda bulunan gruba "dağılın'" ujansı >apû. Bunun uzenne "İnsanhk onuru işkenceji yenecek", "DevTİm- ci sanat susturulamaz" sloganlannı atan göstencilere sert mudahale eden gııvenlik güçleri 10 kişhi gözalüna alih. Polis, gozara olaymı görüntütemek isteyen gazetecfleri engeflemek için >oğun çaba sarf etü. (Fotoğraf KEREM ILGAZ) adlı makamlanna gönderümedığının be- hrtüdığı kaydedıldı Gerekçeü karar Gerekçelı kararda, sanığın gryaben te\ - kıfinden sonra başlayan dava zamanaşı- mı suresının, sanık hakkında ıddıaname hazırlanması sonucu kesıldığı, bu tanh- îen bugûne kadar dosyada başka ışlem yapıbnadığı ıfade edıhyor Zamanaşımı- nıkesennedenlennTCY'nnı 104/1 mad- desınde sayıldığı ve bunlann arasmda yer alan "yakalamanın" sanığın yaka- lanması anlamına gelmedığı belırnlen ge- rekçelı kararda kanun maddesmde bah- sedılen "yakalamanın" sanık hakkında savcılıkça kesılecek ya da mahkemece venlebılecek vakalama emn veya yaka- lama mûzekkeresı olduğu ıfade edılıyor Tutuklamamn yargı karan ıle ozgürlu- ğünden yoksun bırakıhnası olduğu behr- tılen gerekçeh kararda, TCY'nm 104/1 maddesınde tevkıfin zamana- şunım kesen maddeler arasm- da sayıldığı, tutuklamanın gı- yabı ya da vıcahı olacağı hu- susunda herhangı bır aynm yapılmadığı anlaülıyor Vıca- hı tutuklamanın zamanaşımı- nı kestığı, gıyabı tutuklama- nın ıse yerleşmış Yargıtay ka- rarlanna gore zamanaşamını kesen neden olarakkabul edıl- dığı beurülen gerekçelı karar- da şöyle denılıyor "Şnndigı- yabi tutuklamanın zamanaşı- mın] kesüğıni kabul ernğımize gore, vkahı tutuklamanın da a\nca ve yenıden kestiğini üe- ri surmek doğnı bu- değerien- dirme ounaz. Tutuklama ıster grvabı, ıster vkahı obunzama- naşumnı keser." Bakanhktan yalijnlama Adalet Bakanlığı Basm Muşavırlığı'nden yapılan açıklamada, basında Alaattin Çakıcı hakkında Türkıye'ye ıade karan alan Aıx-En Pro- vence Mahkemesı Başsavcısı Jean François Pascal'ın "Ça- lacrnm istenilen her olayla fl- gflısorgukuıabdeceğmi, bu ko- nudakı karan, yerel yetküile- rin wreceğinr soyledığı şek- hnde haberlenn dogru ohna- dıgı behrtılerek Jean Franço- is Pascal'ın mahkemenın baş- savcısı değıl, zabıt kâtıbı oldu- ğu bıldınldı Ote yandan Çakıcı'yı Sedat Peker'ın aNTikatlığmı yapan eskı avukatı Ömer Yeşüyurt ayaret etü 250 bin sterlin ödedi GülayAshtürk serbestbmıhldıtstanbul Haber Servisi- Kırmıa bultenle aranırken Londra'da yakalanarak Halloway Kadınlar Hapıs- hanesı'ne konulan eskı Şışlı Beledıye Başkanı Güla> Astaturk. mahkeme- nın ıstedığı 250 bın sterlın tutanndakı kefalet ucretı- nın ödenmesı uzenne dun serbest bırakıldı Aslıturk 7 Ocak 2000 tanhınde ve- nıden mahkeme huzuruna çıkacak, Hakkında "yolsuzJuk, zmunet" ve "resmı knru- ma aıt malın sabşına fesat kanşörmak sureiryle ırti- kap" suçlanndan İstanbul ağir ceza mahkemelennde uç ayn dava açılan \e bu da\alardan gıyabı tutuklu olarak aranan Aslıturk un babası Üyas Çokay 250 bın sterlınlık kefalet ucre- nnı, kendısının \e Gulay Asıltûrk'ün eşı Orhan Aal- türk'un malvar- hklannı temınat gostererekkarşı- ladıklannı be- luttı Cezaevın- den Çokay ve eşı Orhan \shturk tarafından alınan Gulay Aslı- turk'ûn rahatla- rnış olduğu gonıldu Ga- zetecılerm sorulannı ya- nıtlamayan Aslıtûrk, bu-1- kı gune kadar açıklama > a- pacağını behrttı Neşelı gorunmeye çalışan Aslı- turk, "Şımdi izin \erirse- nız ben bebeğınıe giünek ısöyonınT dedı Çokay ıse kızının aklanacağını, venı- den ve daha güçlu olarak sıyaset sahnesıne donece- ğûusavundu Ilyas Çokay, savcnıuı, kızının ıfadesını bıle almadan hakkında da- \a açtığını ve tutuklama çıkardığını savunarak ya- zılan ıddıanamelenn yan- lış olduğunu, bu nedenle sonunda beraat karan ve- nleceğını one sürdu Hukukçular, Ingılte- re'dekı ıade ışlemlennın uzun sürebıleceğını belu"- terek Adalet Bakanlığı'nın elını çabuk tutması konu- Gulav \shturk sunda uyardılar Bu sûre ıçuıde Aslıturk'ün Ingılte- re'yı terk eüne olashğı da bulunuyor Ote yandan Aslıturk'ün tstanbul Em- nıyet Müdurluğû'nden al- dığı TR-J953386 sen nu- maralı >eşıl pasaportu ıa- de ettığı belu-lendı Şişü'deANAPtalanı Şışlı Beledıyesı'ndekı vurgunu tnlvonlarca ıfade edılen Ashtûrk, bır oncekı donem Çatalca Beledıye Başkanlığıvaptı Çatalca- lılann, "Belediye>« uğra- nuyor1 ' dıye yakındıklan Aslıturk, daha sonra DYP'den ANAP'a geçü Aslıturk, Şışlı Beledıye Başkanlığı'na aday goste- nldı ve seçıldı Bu- sure sonra aralannda ANAP Genel Ba^kanı Mesut Yıl- maz'ın emştesı Yiğh tk- iz'ındebulundu- ğu ANAP yone- tıcılenyle arası açılan Aslınırk hakkında peşpe- şe yolsuzluk dosyalan açık- landı Aslıturk ısüfa ederek yurtdışuıa çıkü Aslıturk'ün yen- ne getınlen bu başka ANAP'lı Cûneyt Akgun de, hakkındakı yol- suzluk ıddıalanyla Aslı- nırk'ten aşağı kahnadı Akgun hakkındakı açılan davalar ve bazı ıddıalar şo>le • istanbul 4 Afır Ceza Mahkemesı'nde, Akgûn ve beledıyenın 10 encü- men uyesı hakkında kamu arazısuırn Çıftkurtlar oto fırrnasına satışında ıhale- ye fesat kanştınnaktan dava açıldı • Alman Hastanesı'nde esteük operasyon yaptiran eşı Zarife Akgün'un ame- lıyat bedeh olan 450 mıl- yon lırayı Şışlı Beledıye- sı'ne aıt Abakus ısunh fir- manın hesabmdan odedı • Inanlar Şuketler Gru- bu'na aıt arazının 5 olan kat ıznı, 8 kata yasadışı olarak çıkanldı. KULTUR • SANAT 1 9 9 8 C A N N E S A L T I N P A L M İ Y E Ö D Ü L Û ı •umu n o n x )*m vt unu> »HOOlOfOUOS U «»MTIS'K GMU& SOHUCU OtUTA SMDU W I H I UtnUUHkUİt HAIKA M BU CKMJ •HJZBTBt UIAINOiau-NUN MUZ«( İSI HHUM>IU nncnrot - ANGELOPOULOS SONSUZLUK VE BİR GÜN v'Eterıity ond a Doy1 • BRUNOGANZ • ISABELLERENAULD BIR USTA BÛYÛK BİR ÖDÜL UNUTULMAZ BİR FİLM BEYOQLU/BEYOGLU (25132 40) 11.30/14.00/16.30/19.00/21.30 KADIKOY /BROADVVAY (346 14 81) 11.OO/13.30/16.00/18.30/21.15 B E L G E F İ L M IŞLETMESIDIR (0 2 1 2 ) 2 4 9 78 5 7 Bu Flm» 0^ın,,nd. «B K^^EUBIMAOES Fonund», DMM »I ^ KADIKOY BELEDIYESİ HALIS KURTÇA KULTUR MERKEZI SİNEIVIA KULUBÜ Bır Mustafa Altınoklar Fılmı • • ASANSOR SADECE HAFTA HERGUN: 12.15 14.30 19.30 ÜYE OLUN FİLMLERİ İNDİRİMÜ İZLEYİN. Öyejere ı 1 000 000 Öğrena 500 000 rel:(0.216) 357 28 36-Merdıvenkoy MtlHlMt n i h i » a » r n-ıuuı« M Uyafayan-Yonsen: Met!1 Dekor. Hakjn Djndar Muz«: Kemal GJIJÇ Pa2ar: 15-30 T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONSER SALONU VIYANA ESİNTİLERİ operet akşamı Müzık Yonetmenı Serdar YALÇIN Sahneye Ko/an Sumeray ARIMAN Çevre ve Kosttım Duzenı Ayşegül ALEV Koreografı Sonmez TUYGUN Işık. Metın KOÇTURK Sanatçılar; Ayhn ATEŞ, Bulent ATAK, Berguzar ÇELEBİ, Gızem EREM, Çagnur GURSAN, Turgut İPEK, Berıl Mete KORAL, Efe KIŞLALI, Ruhsar OCAL, Zuhal YUNGA, Yucel ÖZEKE, Gokhan URBEN 24 Aralık Cuma saat 19.00 14 Ocak Cuma saat 19.00 28 Ocak Cuma saat 19.00 ISTAN'İUİ DEVIE'T'OPERA « BAUSİIIE*] KENT OYUNCULARI İNADINA L INSAN lYazan-Yöneîer ttet" Ba a» I Dekor-Gıysı: Metır Den-z ' Mû» Dûsn.e-Tie Keiıa! Gûnuc Cumi: 20 30 Cumattesi. Panr 18 3C 246 35 19 247 36 34 ATATÛRK KÜLTÜR MERKEZİ W.A. Mozart SARAYDAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde OıtestraŞelı SentarYALÇM/Sahney» Koyan Mıchael HEIHICKE 25 Aralık Cutnartesı 15 30 / 4 Ocak Salı 20 00 /13 Ocak Perşembe 20 00 • • C. Ortf CARMINA BURANA bale 1 perde Koreogr^ıve Sahneye Koyan Yourı VAMOS / Ortestra Şeli Sert* YALÇIN 28 Arahk Sak 20 00 / 5 12 Ocak Çarşamta 20 00 • • N Slmon / C Coleman TATLI CHARITY muzıkal 2 perde Koffiografi vs Sahneye Koysn Tooy STEVENS / Grkestra Şefı Eljad IAGIROV 29 Arahk Çarşamba 20 00 • # P.l Çaiykovski KUGU GÖLÜ bale 4 perde Kaeogralıw Sahneys Koyan Oerek DEANE / Ortesiıa >efı Eljad BAGIFOV 30ArahkPerşembe20 00 • , . 0 G Bizet CARMEN opera 4 perde Ortceslra Şefı Aatonıo PIROLLI / Sahney Koyan YeMa KARA 6 Ocak Perşembe 20 00 YENİYIL KONSERİ Ofkesö-a Ş=ö Senter YALÇIN /KotoŞof Gökçen KOHAY 11 Ocak Salı 20 00 [YENİOYUNI MıchaelFnyn OYÜNÜK O M E D İ 3 P . r d o Yönaten Müffik Kenter 25 Aralık Saat.21 00 26 Arahk Saat 15 00 GELCCEK OYUNUMUZ Margarct Edıoo NUKTEYöneten Yıldız Kenter EFES PUsen'in kilt«r n sanata katkılan ırtaıak sirecek. ANKARA SANAT1 TİYATROSU tonir Cad Mamur Sok. 7/A Kortay Güşe (0-312)417 7676 YAŞAMAİfCV azan-Yoıeien: Metın Baiay Vuzık Keıns! G: r i;ç •5Ocak:18 30 ^ T T T ^ ^ S . Mij'k: Kemal GJPÜC EFES Pilsen'in kültüıve sinata katkılinartarak sürecek. «*ıerva»y»nljrımzı MASTîR »e V1S» Kartla Bıletler Atalurk Kültür Uerkezi gişelerinde satılmaktadır. I Biletler Atatürk Kültür Merkezi gişelerinde satılmaktadır. A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 I A.K.M gise tel: (0212) 251 10 23'' 251 56 00 (7 hat) 254 ÇAH20.yıhmMHLENNIUM'la bırlıkte kutluyor. (24-31 Arahk) 31 Aralık Gala gecemiz çok özel! Rezervasyonıçıngeçkalmayın OTOPARK ücretinizi ödüyoruz? (O212) 251 OO OO AKSANAT PRODUKSİYON TİYATROSU Antalya Film Festivali En iyi yönetmen En iyi ikinci film En iyi laboratuvar Tüm oyuncularjüri özel ödülü MAYIS €IKINTISI Senaryo, YönetmŞİİjffg Nuri Bilge Ceyfâfı EFES Pîlsen'i» kinim sanata kalkılan artarak sirecek. IBeyogktPERA Kadık6yBR0ADWAY AnknKAVAKLIDERE IzmırSEMA P61324ö}t200-t500-1800-2i00 (3461481) 1115-1345-16^0-19 00-2130| (426 73 79M13O-140O-163O-190O-21301 (4839100) 1200-1500-1800-2100 ICANf I YUCEL detf | GEİföOİfîKAL -» ' | Sahne donatımı: S 5 Mıummer Karaca Tiy»trosu' ' Cuma: 20.30 Cumartesi: 1t.# Puar: 15.00; Tel: (0-212) 252 59 35 f ' EFES PUsen'ın kültür ve sanata katkılan artarak suıecek. MSElfOZDENIR - Fotoğraf Sergısı - 21 Aralık 99 9 Ocak 2000 Galen hergun açıktır RUHİSU KÜLTÜR VE SANAT VAKFI Ayhan Işık Sk- Ozvernı Ao1 34,2 Beyoglu IST İ l a n l a r ı n ı z (0 212)293 89 78
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog