Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

24 ARALJK1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER YrimaE NFye sozumuzu tutmalıyız • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel ' Başkanı Mesut Yılmaz, dün Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Zafer Çağlayan ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin IMF'ye verdiği sözleri muüaka yerine getinnesi gerektiğini belirtirken özelleştirnıeyi gerçekleştirmeyen bir ekonomik programın başanya ulaşamayacağını ileri sürdü. Isviçpe'den gelen yardım mabemeteri • İstanbul Haber Servisi - Insan Haklan Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, depremzedeler için Isviçre Kızılhaçı'ndan temin edilcn yardım malzemelennin Atatûık Havalimanı'nda yağmur altmda kalmasının sorumlusunun Atatüık Havalimanı Kriz Meıkezi olduğunu ileri sürdü. Tetekom'dan TRT'ye yüzde • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Yüksel Yalova ile Ulaştırma Bakanı Enis Öksüz'ü karşı karşıya getiren Türk Telekom'dan TRT'ye gelir aktanlması sorunu. yüzde 5*lik payın yüzde 2.5'e indirilmesiyle çözüldü. Buna göre, 2000 yılında Türk Telekom'un gelirlerinin yüzde 2.5'i TRT'ye aktanlacak. Birdalve Perinçek'e beraat • ANKARA (AA)-Ankara l No'hı DGM. PKK'ye yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan eski ÎHD Genel Başkanı Akın Birdal ve IP Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında "kesin ve inandıncı delil elde edilemediği" gerekçesiyle beraat karan verdi. Birdal ve Perinçek ıtirafçı sanık Sami Demirkıran ile Öcalan'ın ıfadeleri ve terör örgütünün kolu olan ERNK raporu nedeniyle ^argüanıyorlardı. Öcalan'm karar düzettme istemi • ANKARA (AA)-PKK lideri Abdullah Öcalan'ın avukaü Ercan Kanar, karar düzeltme istemine ilişkin başvurularını bugün İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapacaklannı bıldirdi. Bu istem, istanbul DGM Başsavcüığı aracüığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, karar düzeltme istemiıu reddederse, davada iç hukuk yollan tamamlanacak. Savaş, istemi kabul ederse Ocalan hakkındaki idam karannı onayan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, karar düzeltme istemine de bakacak. Hanker Bako'yu saUama davası • Istanbul Haber Servisi - "Banker Bako" olarak tanınan Baki Cengiz Aygün'ü, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasına rağmen sakladığı ileri sürülen Sanyer Cumhuriyet Savcısı Ertaç Giray'ın, 2 ile 4 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edıldi. Aygün'ün tanık olarak dmlenmesi için dunışmada hazır edilmesi amacıyla Kartal Cezaevi'ne yazı yazılmasuıa karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklıklenn tamamlanması için dunışmayı erteledi. Anayasa Mahkemesi • ANKARA (AA)- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Danıştay üyesi Tülay Tuğcu'yu, Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçti. Cumhurbaşkanı Demirerin Danıştay Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasından Tülay Tuğcu'yu seçtiği karan, Resmi Gazete'nin dünkü sayısuıda yayımlandı. Adalet Bakanı Türk, Öcalan karannın ulusal çıkarlanmızla ilgili olduğunu söyledi ' Af kaçımlıııaz hale geldfANKARA (CumhuriyetBûrosu) - Ada- let Bakanı Hikmet Sami Türk, Abduuah ÖcalanTa ilgili karann kesinleşmesmin ardından dosyanın kendi bakanlığında beklemeyeceğini belirterek "Son karar Bakanlar Kurulu'nundur. Bu aşamada ulusal çıkarlar neyigerektiriyorsa, o karar vcrflîr'' dedi. Türk, af yasasınm kaçtnıl- maz olduğunu, cezaevlerininboşalmasıy- la birlikte daha sağlıklı reform yapılabi- leceğini söyledi. Alaattin ÇakKi'yla ilgi- li dosyanın kendisinden önce hazuiandı- ğmı anımsatan Türk, Çakıcı'nm tanık ola- rak bilgisıne başvurulabıleceğıni belirtti. Türk, Çakıcı'nın iade dosyasına ilişkin olarak iddialan incelemek üzere 3 müfet- tiş görevlendirildigini, incelemenin soruş- turmaya dönüştürülebileceğini söyledi. Türk, önceki akşam Hâkimevi'nde ba- zı gazetelerin Ankara temsilcileri ve ya- zarlanyla sohbet toplantısı düzenledi. Türk'ün bu toplanbda verdiği bilgiler sa- tırbaşlanyla şöyle: • Öcalan davasında iç hukuk yollan he- nüz tüketilmedi. Biz bu noktada duruyo- nız. Karar kesinleşirse ne olur? Dosya Adalet Bakanhğı'nda beklemez. Muha- tap, Bakanlar Kurulu 'dur. Karar orada ve- rilecektir. Ben o aşamada hükümetin ulu- sal çıkarlanmızı dikkate alarak hareket edeceğini düşünüyorum. • Öcalan davasından bağımsız olarak değerlendirme yapmak gerekirse, ben ölüm cezasma karşıyım. Avnıpa'da sade- ce Polonya, Amavutluk ve Türkiye'de bu ceza var. Avrupa kurumlan bizden bunun kaldınlmasını istiyor. Ben böyle bir yapı- lanmaya gidiyorum, sadece Avrupa'da de- ğil, bu cezanm tüm dünyada kaldınlma- sından yanayım, diyor. Biz de bu yönde adımlar atacağımıza söz vermişiz. İ997'de Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde ölüm cezasuun kaldınlması yönündeki metinde imzası var. • Öcalan' ı asalım, sonra ölüm cezasını kaldıralım, gibi yaklaşımlar var. Bu sa- mimi bir durum ohnaz. Anlatama> ız. Şu anda bile 1984'ten beri bu cezamn fıilen uygulanmadığını söyledığımiz halde bu- nu inandıncı bulmuyorlar. • Diyelim ki ölüm cezası tüm yargı ku- rumlannda onandı. Meclis'e geldi. Öteki dosyalar bir yana sadece bölücülükten 15 idam dosyası TBMM'de bekliyor. Öcalan DİSK karar aldı Ortak eylem için çağrı tstanbul Haber Servisi - DİSK Yönetım Kurulu, si- yasal iktidann kazanılmış haklara yönelik saldınlan- na karşı "eylem planT oluş- turmak amacıyla ülke ça- pında şube bâşkanlan ve temsilciler kurullannın top- lanmasına karar verdi. Ku- rul, bu karann yaşanan so- nınlar karşısında işçi ve emekçilerin mücadelesinin arttınlmasının zorunluluk halini alması nedeniyle alındığmı belirtti. DİSK, siyasal iktidann kazanılan haklara yönelik saldınlanna karşı eylem programı oluşturuyor. DtSK Yönetim Kuru- lu'ndan yapılan açıklama- da, başkanlar kurulu toplan- tısının ardmdan temsilciler meclisinin toplanmasma karar verildiği belirtildi. Yann İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana'da, pazar günü ise Izmir, Kocaeli, Ga- ziantep, Edime, Antafya ve Samsun'da bölge temsilciler kurulu toplantılan yaplla- cak. İstanbul'daki toplantı Mecidiyeköy KültürMerke- zi'nde 10.30'dabaşlayacak. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART &P>İVOf2UM,AMA ZPİKKAT T Ö M & \5riVe? dosyasını onlann önüne alabilir misiniz, alamaz mısınız? Alırsanız bu da ayn bir hukuki tarüşmayı gündeme getirebüir. Bu durumu Anayasa Mahkemesi'ne götüre- cek siyasi parti belki çıkmaz, ama Öca- lan'ın avukatlan mahkemeye başvurabilir ve böyle bir girişim gündeme gelebüir. • Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) kararlan bizi bağlar. Biz AlHM'ye uyacağız demişiz. Bugüne dek tüm taahhütlerimizi yerine getirmişiz. Bu yanıyla Türkiye, sözünde duran bir ülke- dır. Buııu da zaafa uğratamayız. • Türk Ceza Yasası'm (TCY) önümüz- deki ay yeniden gündeme getireceğiz. Ge- çen dönem yapılan hazırlık bir dizi eleş- tiriye uğradı. Zamanında ben de eleştirdim. Şimdi yeniden ele alacağız. T- CY'de idam kaldırılıyor. Komisyon çalışmalan altı ayda biter. Sonra Meclis'e gelir 2001 yılı ortalannda yasalaşır. AİHM de Öcalan karannı ancak 2001'ın or- tasında kesinleştirir. • Af yasası kaçınılmaz hale geldi. Eğer yasa çıktı- ğında Cumhurbaşkanı da onaylamış olsaydı, cezaev- lerindebugünkü durum ya- şanmazdı. Bu beklentiyi uzatamayız. Sanıyorum önümüzdeki ay gündeme gelecektir. 'Çataa tanık olabflir' • Çakıcı olayı benden önce başlamış, gelişmiş bir durum. Dosyayı benden önce hazırlayıp göndermiş- ler. Onlar yanlış yaptı, de- miyorum. Benim sorumlu- luğum yok, diyorum. Hın- cal Uluç davasında zama- naşımı tartışması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın başvurusunun sonuçlan- masıyla netliğe kavuşacak. • Çakıcı'nın tanık olarak ifadesıne başvunılabilir. Biz Fransa'nın iade koşul- lanna uymak zorundayız. Oradaki savcılann verece- ği demeçlerle değil, dosya- da yazılı koşullarla hareket etmek durumundayız. Be- nim düzenlediğim basm topfantılan Içişleri Baka- nı'na yanıt değil, kamu- oyunu aydmlatma amacını taşıyordu. Cumhurbaşkanı Demirerin geriye işletilmesi ısran MHP ve DSP'yi zora soktu MHP, tahldm pazarlığıııa açık Milli Savunma bütcesi An: Demokrasi 40 yıldır tehdit altında ANKARA (Cunhuriyet Bürosu) -Milli Savunma Bakanhğı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulunda. FP Konya Milletvekıli Hüseyin An, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) asli görevinden uzaklaşüğmı ve bu durumun da *iç banşı bozduğunu" öne sürdü. "Türkiye'de demokrasi 40 yüdff ihtüal tehdidi amndadır" görüşunü sa\unan An, "TSK asti görevinden uzaklaşnuşOr. Bunun bedefini de 65 muyon ödemektedir. Bu da iç banşı bozmakur" görüşunü sa\oındu. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi üzerinde söz alan Milü Sa\omma Bakanı Sebahattm Çakmakoğju, Helsinki zırvesınde Tûrkiye'nin AB adayhğının ilan edıldiğine işaret ederek, •'Ancak, Turkiye'den Kıbns ve Ege'de •jesf veya 'taviz' beklentflerinin. başjaolnuş olan karşıhkh görüşmeleri akanıete uğratmamasuu temenni edij'onını'" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman DemireTin tahkimin genye dönük olarak işletilme- si gerektiği uyansuu içeren mektubu- nun ardından Başbakan Bülent Ece- vit'in de aynı yönde görüş bildırmesi TBMM'de rahatsızlıkyarattı. DSP'libir grup milletvekili geriye dönük tahkime destek vermeyeceklerini yinelerken MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket BülentYahnici." Mifli menfaatlannMza zarar \erecek zorlamalan reddederiz, Ancak pazarhk koşulu olursa düşünü- lebiir'' dedi. ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz ise "Ocak avında, tahkimin gecmişi kapsayacak şeküdeki yasal dü- zenkmesi tamamlanmı^ olacak. Bu oi- mattağı takdirde. Tahkim Yasası'nın pratikte hiçbir önemi katmaz" dedi. Demirel, Ecevit'e gönderdiği mek- tupta geriye dönük tahkimin olmama- sının hazır projelerin yürürlüğe girme- sini engellediğini belırterek acele yeni bir yasa çıkanhnasını istedi. Ecevit de, 2000 yıh ocak ayı içınde tahkim konu- sunda aynnnh düzenlemeler içeren ta- sannın TBMM'ye sunulacağını, bu ta- sanda geriye dönük tahkimin öngörül- düğünü açıkladı. ANAP Genel Başka- nı Yılmaz da dün Ankara Sanayi Oda- sı Başkanı Zafer Çağlayan ve beraberin- deki heyeti kabulünde. geriye dönük tahkime ilişkin yasal düzenlemenin o- cak ayında tamamlanacağmı söyledi. Yılmaz. "Ocak ayuıda. tahkimingeçmi- şi kapsayacak şekildtki \asal düzenle- mesi tamamlanmış olacak. Bu olmadı- ğı takdirde, Tahkün Yasası'nm pratik- te hiçbir önemi kahnaz" diye konuştu. DSP'ukr rahatsı/ TBMM'de daha önce geriye dönük tahkime karşı bir irade ortaya çıkması- na karşın hükümetin ısrarlı bir tavır koy- ması rahatsızlık yarattı. DSP'de arala- nnda AM Arabaa Sema Pişkinsüt gıbi isimlerin de bulunduğu çok sayıda mil- letvekili geriye dönük tahkimle ilgili kaygılannı gizlemedi. MHP Grup Başkanvekdi Ömer izgL bugüne kadar uygulamaya geçmeyen projelerle ilgili olarak geriye dönük tah- kimin incelenebileceğinı söyledi. Izgi, "Sözkşme imzalanmışdr, ancak anbş- nuuun taraû olan sirkeder hiçbir çanş- ma yapmanuştır. Konu mahkemeye in- tikal edince bugüne kadar şjrkeder ça- hşma>apmakiçinfirsatbulamadığı tak- dirde bunun incelenmesinin >apüması dflşunfilebüir. Daha evvel sözleşmeleri yapımuş ve^h^matan başlabian proje- lerde bedefi düşük olarak tahkimin ge- riye dönük uygulanması gibi bir anla>> şı MHP kabul etmrvor" dedi. Izgı, böy- le bir düzenlemenin hukuki sakıncala- nnın doğabıleceğine dikkat çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yah- nici de, partisinin tahkimle ilgili tavn- nın doğru olduğunu belirterek "Çünkü anlaşmalann >apıldığı sırada o zaman- b O0K riskler ve faiz oranlan değişiktir. Yasayta tahkim şartmı bunlara geriye doğru herhangi bir pazarhk şartı koy- madan işietecek ohırsak devlet bundan zarar görür" dedi. Yasaya bütün sözleş- melerin yeniden gözden geçirümesine olanak tanıyacak bir hükmün konulma- sı durumunda buna karşı çıkmayacak- lannı anlatan Yahnici, ancak bir hakkın tartışmasız olarak şirketlere verilmesi- nin yanlış olacağına dikkat çekti. .*:£IRMIKIAYDIN ENGtN aengin@doruk.net.tr. Hani toplumlann tarihinde "göçebe- likten yerieşik topluma geçiş" ya da "köleci toplumdan feodalizme geçiş" ftlan gibi dönemlerden sözedilirya, eğer eğrısı doğrusuna denk gelir, IMF ve Av- rupa Birliği'nin (AB) destek ve zorlama- sı gevşemezse, Türkiye de bu kıştan rtî— baren yavaş yavaş kapitalizme geçe- cek gibi görünüyor. Sakın "Bre cahilgazeteci, Türkiye'de bizim bildiğimiz taaa 1839 Gülhane Hattı Hümayunu'ndan buyana şöyleya da böyle kapitalizm egemendi"filan de- meye kalkmayın. Gülerier. Talana, vurguna, kapkaççılığa, üç ku- ruş sermaye bile koymadan üç milyar kuruş kazanmaya, kamu mülkünü çalıp köşe dönmeye, devletin kolunun ve kol- tuğunun altına sızıp avanta sağlamaya her şey denebilir ama.. herhalde "kapi- talizm" denemez. Kapitalist dediğin, kapitalizmin, "kâr, daha çok kâr, mümkün olduğu kadar kâr" ayetine imanla sanlmış, gözü kara, atak, pazann boşluklannı iyi gözleyen, bulduğu boşluğa balıklama dalan, da- ha çok "kâr" getirecek yatınma sıçra- makta duraksamayan bir ahirzaman yi- ğidtdir. Atalan; yeryüzünün bilinmeyen köşe- lerini keşfedip, mallannı ulaştıracak ye- ni deniz yollan arayıp bulup, ilkel araç- larlatanm ve hayvancılıkyaparak kıt ka- Bu Kış Kapitalizm mi Gelecek ? naat ve sımsıkı kapalı kaptlar ardında yaşayan toplumlan binlerce yıllık uyku- lanndan uyandınp, onlan birer "tüketi- c/°ye çeviren "devrimciler" idi. Şimdiki torunlan ise artık dünyanın tek egemenı oldukları inancındalar. In- sanlığın son sosyalizm kuruculuğu de- nemesini de boşa çıkarmayı becerdiler. Şimdi şu uçsuz bucaksız yeryüzünde gönüllerince at koştuımaktalar. Önleri- ne çıkan ve çıkabilecek çapaklan, süp- rüntüleri, "çağdışı" kalmış bezirgânlan filan temizlemeye karariılar. Artık tek egemen kaldıklanna, güçle- rini adım adım birleştirip, "çokuluslu ş/r- ketlerimparatoriuğu'nu kurduklanna ve erklerini her gün biraz daha pekiştirdik- terine göre, oyunu kuralıyla oynamayan, stra malı üçkâğıtçılann defterini dürme- ye de kararlılar. Kapitalizmin amentüsünde, bakkal dükkânı gibi banka kurup, bu bankaya halkın tasarruflannı, siyasal ilişkileri el- veriyorsa kamu servetlerini, yaşadıkla- n ülkenin koşullan elveriyorsauyuşturu- cu, silah ticareti ve kadın pazariama sektörlerinden akan kara paralan akta- np, sonra da kendi şirketlerinin ihtiyacı- na göre bu paralan "kredi" adı attında, gene kendilerine hortumlayıp, utanma- dan bankaadım taktıklan "dolapçı dûk- kanlan'rvn içini boşaltmak yoktur. Banka, kapitalizmin en "kutsal tapı- nağı'öv. Kapitalizmde, bir bankanın içi- nin boşaltılıp batma noktasına getiril- mesi en büyük günahlardan biridir ve cayır cayır yakılmalan "kapitalizm şeri- af/"nca caizdir. Batma sınınndaki bir bankaya gerekirse şoktedavi uygulanır, acı reçeteler içırilir, birkaç yüz karası ka- pitalist, kapitalizmin yıice ve evrensel çıkarian için duraksanmadan kurban edilir ve çarkın dönmesini önleyen, hı- zını kesen kusuriar budanır. Örneğin: Çürük bankalara devlet tarafından el filan konur... Kapitalist metropollerin uzağında kal- mış ülkelere de uzanır kollar. Oralarda da siyasette istikrar, ekonomide denet- lenebilirlik ve kapitalizmin şeriatına tam uyum sağlanmak için kollar sıvanır. Örneğin Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, uluslararası tahkim ku- rulları filan bu amaçla oluşturulmuş uluslararası, uluslarötesi, uluslarüstü kurumlardır. Reçetelerinin işe yaramadığı çokça söylenir. Reçete yazdıklan halkın refah düze- yinin yvikselmesi, toplumun sosyal, kül- türel, ekonomik gereksinimlerinin sağ- lanması açısından bakılırsa bu yargı doğrudur da. Ama kapitalizmin kurallannın, kapita- lizmin şeriatında yazıldığı gibi işlemesi- ni sağlamak açısından bakarsanız doğ- ru reçetelerdir ve her zaman doğru so- nuçlara ulaştırmışlardır. Sabırlıdırlarda... Birdeneme, bir giri- şim tutmadıysa vazgeçmez, yeni reçe- teler, yeni dayatmalarla yeniden işe gi- rişirler. Türkiye'de de epey sabıriı davrandı- lar. Taaa 70'li yıllardan beri IMF'yi yolla- yıp reçeteler sundular. Türkiye bu reçe- teleri uygulamayı yüzüne gözüne bu- laştırdıkça gene geldiler, reçetede ufak tefek (yalnız bu kez biraz büyük tefek) değişiklikler yapıp yeniden denediler. Bugünlerde, eskilere göre çok daha köklü bir deneme yaşamaktayız. Beş bankaya el konması, Bankalar Yasa- sı'nın çıkması, Bankalar Üst Kurulu'nun kurulması karan ve kararlılığı bunun ka- nıtlan. Adamlar Türkiye'ye nihayet ve şöyle "kapitalizm gibi bir kapitalizm" gelme- si için çabalıyotiar. Eğer becerebilirierse bu kış Türki- ye'ye kapitalizm gelebilir. Benden söylemesi. Siz artık tedbir mi alırsınız, hazırlık mı yaparsınız, bunlara kendiniz karar vereceksiniz. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA 3 Bin 880 Şikâyet... 8 Ekim 1999 tarihiyle Avrupa Insan Haklan Ko- misyonu ve Mahkemesi'ne Türkiye aleyhinde ya- pılan başvuru sayısı ne kadardır? "3 bin 880 şikâyet vardır..." Peki, bu sayınm ne kadan Güney Kıbns Rum Kesimi'ndendir? "2 bin 250 dosya Güney K/bns/ı Rumlann baş- vunjsudur..." Türkiye aleyhine yapılan 3 bin 880 şikâyet baş- vurusunun 2 bin 250si Güney Kıbns Rum Kesi- mi'nden, geriye kalan bin 130'u Turkiye'den gel- mektedir... Kıbns Rum Kesimi'nden Türkiye aleyhine gelen şikâyet başvurulannın tümü de 'mülkiyet hakla- n'nın ihlaliyle ilgilidir... Burada tuhaf bir durum ortaya çıkmıyor mu? Halen Kuzey KıbnsTürk Cumhuriyeti'nde yaşa- yan Türklerin de Güney Kıbns'ta mülkiyet haklan olduğu bir gerçektir. Ancak, Kuzey Kıbns'ta Türk- ler, Güney Kıbnslı Rumlar gibi 'mülkiyet haklan'rvn ihlali konusunda Avrupa Insan Haklan Mahkeme- si'ne başvurmamışlardır... Güney Kıbns Rum Kesimi'nin yönetimi, Türki- ye'y< Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nde sı- kıştırmayı sürdürürken, Kuzey KıbnsTürk kesimi- nin buna seyirci kalması gerçekten düşündürücü- dür... Şimdi bir yıl önceye dönelim... 28Temmuz 1998... Güney Kıbnslı Bayan Loizodou, mülkiyet hak- kının ihlali nedeniyle, Türkiye'yi Avrupa Insan Hak- lan Mahkemesi'nde mahkûm ettirdi... Mülkiyet hakkı ihlali nedeniyle Türkiye, Güney Kıbnslı Loizodou'ya 875 bin dolar tazminat öde- yecekti... Türkiye bu tazminatı ödemedi. ödememekte haklıydı. Çünkü Türkiye, Kıbns sorununun siyasal olarak çözümlenmesinden yanaydı... Ancak, Avrupa Insan Hakları Mahkemesi'nin 'Loizodou Kara/7'ndan sonra, Güney Kıbns Rum Kesimi'nden Türkiye aleyhine başvurular çığ gibi büyüdü... Bu arada, Güney Kıbns Rum Kesimi dört kez 'devlet' başvurusuyla da Türkiye'yi şikâyet etti... • • • Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne yapılan şi- kâyet başvurulanndan bugüne dek 46'sı karara bağlanmıştır... Bunlardan 4'ü Türkiye'nin lehine, 42'si ise aley- hinedir. 6 başvuru da 'dostane' biçimde sonuç- landınlmıştır... Türkiye lehine 4 karar çıkması elbet düşündü- rücüdür... Türkiye 'dostane çözûmlerde' 578 bin 570 do- lar ödemek zorunda kalmıştır... Türkiye aleyhine sonuçlanan karariar için öde- necek tutar ise toplam 798 bin 643 dolar (yakla- şık 429 milyar lira), 1 milyon 314 bin 923 Fransız Frangı (yaklaşık 108 milyar lira), 181 bin 35 Ingi- liz Steriini (yaklaşık 156 milyar) tutmaktadır... Ya-' ni Türk parası karşılığı (bugün için) 693 milyar lira-'- dır... i Türkiye bugüne dek bu paradan ayn olarak top- lam 158 milyar Türk Lirası ödemek zorunda kal- mıştır... Görüldüğü gibi Türkiye bir kıskaç altındadır... Biryandan Güney Kıbns Rum Kesimi'nin yürüt- tüğü Türkiye'yi Avrupa'da köşeye sıkıştırma poli- tikası, öte yandan bizim demokrasi ve insan hak- lan kamemizin birtürlü düzelmemesi... Turkiye'den yapılan şikâyet başvurulannın için- de birinci sırada (15 dosya) düşünceyi ifade öz- güriüğü, ikinci sırada yaşam hakkı (7 dosya), üçüncü sırada işkence ve kötü muamele (6 dos- ya), adil yargılama (6 dosya), dördüncü sırada gö- zakı süresinin uzunluğu (4 dosya) bulunmaktadır. Dtğer dosyalar şöyledir: 5- Ev ve köy yakma (3 dosya), 6- Parti kapat- ma (3 dosya), 7- Kamulaştırma (2 dosya), 8- Mül- kiyet (1 dosya). ••• Türkiye'de insan haklan ihlalleri hâlâ sürüyor... Tunceli'nin Kutuderesi vadisinde kurulu Gökçek köyü Mirik mezrasında (23 Eylül 1994) üç aile ev- leriyle birlikte yok oldu... Aradan beş yıl geçti ve aşağıda isimleri yazılı ai- leler öldü mü, yaşıyor mu bir daha kendilerinden haber alınamadı... Hıdır Işık (59), Hatun Işık (25), Ali Işık (27), Elrf Işık (22), Yeter Işık (15), Dûzali Serin (31), Güli- zar Serin (28), Dilek Serin (3), Ali Hıdır Işık (22). Bugün Tunceli'denikimületvekiliTBMM'dedir... Sayın Bekir Gündoğan, Kamer Genç ne diyor- sunuz? Insan Haklanndan Sorumlu Devlet Baka- nı Sayın Mehmet Ali Irtemçelik sizin bu olaydan bilginiz var mı? Sayın Demirel, Ecevit, Bahçeli bu olayı araş- tınr mısınız? hikmet.cetinkaya(« cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 6ÖZLERİN POYRAZ Cumhurtyet k I t a p I a r ı Gazeteci-Yazar Hikmet Çetınkaya'nuı içindekı fırtınah evrende gelıştirdiği, duygu denızınde damıttığı yazılan. Bir solukta okunacak, kımi zaman bir nısan yagmunı altında, bazan poyraz yelinin soğuk sa\-urganlıgmda ya da karanlık bir gecenin yalnızhğında yeniden okunacak, yer yer okunacak bir kitap bu kttap p r Cumhuriyrt Çağ Pazarlama A.Ş. TüiKocağı Cad. No:39/41 ^ kitap kulübû (34334)Cağaioğ!u-lstant)ul Te). (212)514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog