Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24ARALIK1999CUMA HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ SİBMEN ZOP Girersin Koçum! Koçum, Bir süredir senin diyarda Avnjpalılık rüzgâr- lan esiyor. Ülkenin Başbakanı, AB'ye üyeliğini- zin, sanıldığından da daha kısa sürede gerçek- leşeceğini ileri sürüyor. Ramazanda onjç tutmadığı için insanlann öl- dürüldüğü ülkede, kökü ve nedeni dışanda bir hoşgörü ruzgân esiyorveoruçtutmayanlann da böyfe bir haklan olduğu söyteniyor. Hatta, birza- manlar 38 kişiyi diri diri yakanlann avukatını Adalet Bakanı yapan bir partinin üyeleri, şimdi- lerde öylesıne hoşgörüye bulanmışlar ki, turist- ler için kilise istemeye kadar vardınyorlar işi. Yersen Koçum! Biz yemiyoruz. Ama bunları yemeyen ve takıyyenin âlâsına kahkaha ile gülen bizler, ne yazık ki azınlıktayız. Sen ve senin gibi çoğunlukta olanlarsa Ko- çum, önünüze ne konursa yiyorsunuz. Küçücük bir hoşgörü gösterisiyte yetiniyor, zaten geçmişten beri böyle bir tutum içinde ol- duğunuzu söyleyerek, bilmem ki kimleri kandı- nyorsunuz? Doğrusu, kimsenin buna kandığı yok da, sen ve senin gibiler, masumca, galiba kendi kendi- nizi kandınyorsunuz. • • • Kendinizi dilediğinizce kandırabilirsiniz, ama e< âlemi kör ve sağır ya da budafa sanmayın sa- kın! Çünkü onlar sizi görüyorfar ve ona göre de değeriendiriyorlar. Koçum, mafya babalannın kılınadokunamaz, devletin en büyüklerinin yakınları tarafından hortumlanıp söğüşlenen bankalan, vergi mükel- lefinin paralanyla kurtanrken, 11-13 yaşındaki çocuklan öğretmen istedikleri için mahkeme önüne çıkarabiliyor ve "paralı eğitime hayır" deyip, bunun için TBMM önünde pankart açan gençleri 2 yıldan 8 yıla varan hapis cezalanyla cezalandırabiliyorsunuz. Sonra da Koçum, sizi Avrupa'ya almadıkla- nnda vızıldanıyor, mınldanıyor, homurdanıyor- sunuz. Koçum, Meclis önünde pankart açtıklan için gençleri önce "silahlı terörörgütü", sonra da, nedemekseo, "silahsızterörörgütü"ilanede- rek hapse tıktığın sürece, Avrupa Birliği'ne zor girersiniz, zor! Koçum, yürütmenin hali malum; yasaman de- sen, kıyak emeklılik peşinde; yargın tümden if- las etmiş; ekonominin durumunu anlamak için senden başka adaylar içinde enflasyonu en yüksek olanın beş katı enflasyon oranın oldu- ğunu anımsaman yeter. Töre cinayetlerin de cabası. Üstefik de töre, dnayet için hafifletici se- bep bile sayılabiliyor ülkende. Dünyaya verdiğin görüntü bu. ••• Ne de olsa, aynı ülkenin insanlan olduğumuz için dışanda ben de bu üyeliği savunuyorum. Kimi çifte standartlannı, kimi art niyetlerini, ki- mi önyargılannı onlann yüzüne vurmaya çalışı- yorum. Ama yalnız kaldığımda ve de kendi durumu- muzu düşündüğümde ben de utanıyorum. Çünkü biliyorum ki Koçum, bu kafa ile değil AB'ye, hiçbir çağdaş kuruluşa girme olanağı yok. Belki de, içinizde bu söyiediklerimden dola- yı beni kınayanlar çıkabilir. Hatta daha da ileri gidip "vatan hainliği" ile suçlayanlar olabilir. Insan haklanna saygılı gerçek bir demokra- side, hırsızlığın ayyuka çıkmadığı, temiz, say- dam bir toplumda yaşamak istemek vatan ha- inliöi midir? Oyle ise eğer, evet ben de vatan hainiyim. Anayasa Komisyonu Içtüzükte 'ölüm cezosı'rötuşuANKARA (Cumhuri- yetBûrosu)-TBMM Ana- yasa Kornısyonu'nda ıçtü- zûk değişiİdiğiyle ilgili önerge görüşülürken Ada- let Komisyonu'jıun görev- leri arasında "CMüm ceza- iannın onayı ya da onay- lanmamasıyla ilgili yasa metni hazırlamak" hük- müne yer verilmedi. Ko- misyonda bazı üyeler, "Ölüın cezası kakhnhrsa içtüzüğü değişrirmek ge- rekmeyecek" yonununu yaparken "Meclis Başka- nı'na komisyoıılann görev alanian dışmdaki yasa ta- sana, önerisi veya kanon hükmünde kararnamefe- ri (KHK) uygun komisyo- na havale etme" yetkısı ve- Iilerek "idamla flgjli olası sorunlara karşı önlem" alındı. TBMM Anayasa Ko- misyonu dün yaptığı top- lantıda, ıçtüzük değışiklı- ğiyle ilgili 54 maddelik öneriyı görûştü. Önerinin 13 maddesı ile ılgılı görüş- meler tamamlandıktan sonra toplanöya bugün de- vam etmek ûzere ara veril- di. Kabul edilen maddele- re göre seçım sonuçlannın iJanını ızleyen beştncı gün saat 15.OO'te ilk toplanosı- nı yapan TBMM Genel Kurulu, bundan sonra üçüncü gün saat 13.00'te toplanacak. TBMM Baş- kanı'na "Mecfe'in ve mfl- letvekülerinin itibarmın koranması amacıyla suç duyurusunda bulunnta" yetkisi tanınırken yeni dü- zenleme ile genel kurulda kâtıp üyelerin evrak oku- masına da son verildi. Ev- rak okuma ışinı başkanlık divanuıca belırlenecek spıkerlik eğitimi almış uz- man kişiler yapacak. Içtüzüğün komisyon- laria ilgili maddesinde ya- püan değişiklikle daha ön- ce sadece isimlen sayılan komısyonlann görev alan- lan da sıralandı. Bu madde üzerinde ya- pılan tarnşmalar sırasuıda bazı üyeler, komisyonla- nn sıralanan görev alanla- n dışında bir konu günde- me geldiğinde sorun yaşa- nabüeceğıne dikkat çekti- ler. Bunun üzerine bu maddeye bir ek yapıldi ve komısyonlann görev alan- lannın dışında kalan tasa- n, öneri ve KHK'lerin TB- MM Başkanı tarafından uygun komisyona havale edilebilmesine olanak ta- nındı. Komisyonlann gö- rev alanları stralanırken Adalet Komisyonu'nun görevleri arasmda "CMûm cezalannın onayı ya da onaylaıunamasıyta Ogili yasa metni hazırlamak* y- er almadı. Bu düzenleme "öhlm cezasmın" kaldınl- nıası olasılıgına karşı bir rötuş olarak yorumlandı. Avukat Sarıhan, karar düzeltme yoluna gideceklerini, daha sonra AİHM'ye başvuracaklannı söyledi 4 Kalemlî çete' Avrupa yolundaANKARA (Cmnhuriyet Bürosu) - Ka- muoyunda "kalemli çete" olarak bilınen öğrenciler, Yargıtay'm toplam 48 yıl ağır hapis cezasıru onaması üzerine, Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne başvuracak- lanm açıkladılar. Öğrencilerin avukatla- nndan Şenal Sanhan. öğrencilerin silah- h çete olmadığı ınancında olduklannı vur- gulayarak "Bu kararda hak verini buhnuş değildir" dedi. Sanhan, gerçek çetelenn yargüamp ceza almasını umduğunu söy- ledi. Sanhan, yasal haklannın önününtama- men kapanmadığına işaret ederek "Karar düzeltme yapacağız. Karann sonucunu değiştirmemekle birfiktc adü yargılama hakkmmözdHdehazırhkaşamasında kö- tfl muameleflezarara uğradığı savryia Av- rupa tnsan Haklan Mahkemesi'ne gide- ceğiz. Aynı zamanda askeri iiye dönemin- de de yargüandıldan için bumı da gerek- ce göstereceğiz" diye konuştu. Baştan beri savunmalannda gençlerin iddıa edilen suçlan işlemedıkleri, ortada silahlı çete olmadığı inancını ısrarla ifa- de ettiklenni kaydeden Sanhan, *Bu ka- rara rağmen de ifade etmeye devam ede- cegiz. Umanm ki gerçek çeteler yargda- tup ceza alıriar. Bu kararda hakyerinibol- muş değüdir" dedı. AİHM'ye şu anda başvuru haklannın fıılen doğduğunu kay- deden Sanhan, Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi için iç hukuk yoUanmn ta- mamlandığını bıldirdı. Sanhan, karar dü- zeltmenm son ıç hukuk yolu değıl. olağa- nüstü bir ıç hukuk yolu olduğunu söyle- di. _ Öğrenciler adına a\oıkatlan tarafından yapılan açıklamada. "LTkemiziıı insan haklanıun ve demokrasinin temel değer- ferine ulaşma \okuluğunda, kamumıınun vicdanı ile çelisen bir tarihi karar veriklL Adfl bulmadığımız bu karar sonrası öğ- rencilertekrar cezaev'ine konuhnakisteni- yor. Peki ya gerçek çeteler" denıldi. Mahkeme. .\nkara 2 No'lu DGM tara- fından "vasadışı örgüte ü\e otanak, örgü- tün propagandasmı yapmak ve patiayıa madde atmak" suçlarmdan, 10 ay ile 8 yıl 20 gün arasmda değişen hapis cezalanna çarptırüan 9 sanık ile aym davada yargı- lanarak beraat eden 3 sanık hakkındaki hükmün temyiz istemim önceki gün so- Kamuoyunda 'Kalemli çete' olarak büinen öğrenciler toplam 48 yıl hapis cezası aldL AvukarJan Şenal Sanhan. "Bu kararda hak yerini bulmuş değildir" dedi nuçlandırdı. Yüksek mahkeme, samklar hakkındaki hükmü "usul veyasaya ırvgun bıüarak'1 onadı. Ankara 2 No'lu DGM, sanıklan önce "yasadısı sSahfa örgüte ü\ıe oimak,yardnn, yataknk etmek\epatiayıcı maddeatmak" suçlarmdan 3 yıl 9 ay ile 18 'er yıJ arasm- da değişen hapis cezalanna çarptırmış, 7 saruğın da beraatma karar vermiştı. Mah- keme, Yargjtay 9. Ceza Dairesi'nın bu hükmü. hapis cezalanna çarptınlan sa- nıklar yönünden "eksik soruşrurma*' ge- rekçesiyle bozmasımn ardmdan da suç vasıflannda değışıklık yaparak yem bir hükümkurdu. Ankara 2 No 'lu DGM, sanıklardan Ah- met Askm Doğan. Buknt Karakaş, Öz- gür Tüfekçi, Metin Murat Kah oncugil ve UlaşDoğuAdı'yı Terörle Mücadele Yasa- sı'nın 7/1. maddesi uyanncal *terörörgü- tüne üye ounak" suçundan 2 yıl 6'şar ay ağır hapis. 916 mılyon lira para. "patiayı- a madde atmak" suçundan ıse 5 yıl 6 ay 20'şergun hapis, l'ermilyonlıra ağır pa- ra cezasına mahkûm ettı. 2 No'lu DGM. sanıklardan Elif Kahya- oğlu. Deniz Kartal ve Mahmut Ydmaz'ı "terör örgütüne gnmek" suçundan 2 yıl 6'şar ay ağır hapis. 916 milyon üra ağır para, Nurdan Bayşahan'ı ıse "terörörgü- tnnun propagandasmı \apmak~ suçun- dan 10 ay ağır hapis, 458 mılyon lira ağır para cezasına çarptırdı. Mahkeme. sanıklardan Mustafa Coşar, Menderes Tutuş ve İlker Durmuş'un, "mahkûmi>cderinc \ etertiderecede kesin \«inandıncıdelilkrddecdilemediği" ge- rekçesiyle beraatlanna karar verdı. Oğrencılenn avukatlannın karar dü- zeltme istemi. Yargıtay Cumhunyet Baş- savcılığı'nca incelenecek, kabulü durumunda ılgili dairede dosya yenıden ele almacak. Devrim şehidi Kııhflay anddıHaber Merkezi - "Devrim şehidi Knbflay" Menemen'de katledilışinin 69. yıhnda törenlerle anıldı. Cumhur- başkanı Sülevman Demirel cumhuri- yetin ilanını ve cumhuriyetle birlikte getirilen özgürlükçü, çağdaş açılmı- lan içine sindiremeyen küçük bir gru- bun, 23 Aralık 1930'da Menemen'de yaptığı hain girişımin, planlı ve örgüt- lü yıkıcı bir faaliyet niteliğmde oldu- ğunu bildirdi. Muhabirimiz Ozan Yayman'ın ha- berinegöre Menemen'deki anma töre- nine katılan yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklan ve cumhunyet değer- lerini savunduğu için katledilen ay- dınlann posterlerinı taşıyarak "Kanh mı getenm, kansız mı" dıyenlere yanıt olarak, "HepimizbirerKabuayız" slo- ganını attüar. tzmir Alsancak Gan'ndan kaldın- lan ve 1500 kişiyi taşıyan "Devrim Şehidi Kubilay Treni"nın de Mene- men'e gelmesiyle burada buluşan ka- labalık bandonun çaldığı 10. yıl mar- şı eşlıgınde Yıldıztepe'ye yürüdüler. Güzargâh boyunca evlennm ve ışyer- lennın camlanna Kubilay'ın posteri- ni asan Menemenlilerin alkıslanyla desteklenen kalabalık, Kubılay Anı- U'nda bekleyenlerce de slogan ve al- kışlaria karşılandı. Menemen'deki anma törenlenne CHP Genel Başkam Altan Öymen, Iz- mir Valisi KemalNehrozogru. Ege Or- du Komutanı Orgeneral Çetin Turan, tzmir BüyTİkşehir Belediye Başkam Ahmet Piriştina, Izmir Emmyet Mü- dürü Hasan Yücesan, Menemen Kay- makamı Nnrettin Yücel, Menemen Belediye Başkam Tahir Şahin, ADD Genel Baskan Yardımcısı Aydemir Ceylan ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Tören, de\Tİm şehitleri amsına ya- pılan saygı duruşu ve silah atışıyla başladı. Kunım ve kuruluslar arasm- da amta çelenk koyan "Kubüav Aile- si" katılımcılann duygulu anlar yaşa- masma neden oldu. Krvnkoğlu'nurı mesajı Törende, Genelkurmav Başkam Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri adına gönder- diği mesaj okundu Kıvnkoğlu mesa- jında,"Yakrjgm ısık ülkesi ve miUetiile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasa ile beliıie- Menemen'deki anma törenine Kubilav 'm oğlu da katıidL nen temel ilkelerini Atatürk ilke \e üı- kılaplanıu. laik, demokratik ve bir hu- kuk de> leti olan Türkiye Cumhuriye- ri'ni korumayi ve kollamayı Türk mil- leti için bir görev haüne getirmiştir" dedi. Törende, Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan genç teğmenlerden, Topçu Üsteğmen Ahmet Yalçın, Istih- karn Üsteğmen VeBz Sungur ve Asteğ- men Serhat Öz\7İmaz konuşmalann- da, Türkiye "de 69 yıl öncesınin karan- lık güçlennin halen var olduğunu vur- gulayarak "Kubilav ve arkadaşlan inandılar, dövüştüler, öldüler. Bizler onlann bıraköklan yerdeyiz. Bugün buraya sadece bunlan sövlemek için toplanmadık. Evet yobazlik bugün de var. 69 yıl önceki olaylar halen varsa, poiitikacılar büyük yarulgna düşüyor- lar. Günûmüzün yobazlanyla. Kubi- lay'ı kaüedenler arasmda bir fark yok- ftır" dediler. Anıttaki törenin ardmdan Kubi- lay'm katledildiğı camınin karşısmda Menemen Belediyesi'nce yaptınlan Kubilay'm büstü açıldı. Burada bir ko- nuşma yapan CHP Genel Başkam Al- tan Öyınen, Kubilay'ı saygıyla, onu hunharca katledenlen de lanetleyerek andıklanm vurguladı. Adana'da Atatürk Parkf ndaki Ata- türk Amo önünde yapılan törene CHP tl Başkam E. HakkıOztûrk, İP tl Baş- kam Ecdet GüveL ADD Şube Başka- m Akif Akay, ÇYDD Şube Başkam Nuran Işık. Baro Başkan Yardımcısı Avukat Yunus Gfizel ve Eczacı Odası Başkam Erdoğan Ço/ak'ın yanı sıra çok sayıda kışı katıldı. Saygı Duruşu ve birlikte okunan tstıklal Marşı 'ndan sonra kürsüye gelen ÇYDD Yönetun Kurulu Üyesi Avukat Cemil Denli, "Dervişler, şeyhler, yobazlar, gericiler bugûnde varbklannı sürdürmekte ve hûkümerJerce de himaye edihnekte- djr"dedi. Kubilay köşesi açıldı Kubilay'm mezun olduğu dönemin öğretmen okulu, Bursa Çelebi Meh- met Lisesı'nde "Devrim Şehidi Kubi- tay Köşesi" törenle açıldı. Törende ko- nuşan ÇYDD Genel Başkam Prof. Dr. Tûrkan Saylan, "Alal ve biarnin yeri- ni hiçbir şey rutamaz. Eğer siz gençler bunun farkınday sanız karşıdevrirn bu ülkede hiçbir zaman harekete geçe- mez, destek bulamaz" dedi ÇYDD Bursa Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin kat- kılanyla yaptınlan "Devrim Şehidi Kubilay Köşesi"nin açılışma katılan öğrencilerle davetliler okul korosunun seslendırdıği 10. Yıl Marşı'm hep bir- likte ayakta söyledıler. CHP Gemlik tlçe Örgürü de, "Ku- bilay ve Menemen Otaylan ile Karşı Devrim Süred" konulu bir panel dü- zenledıler.Cumhunyet Halk Partisi ts- tanbul ll Başkam Mehmet Bölük de yaptığı yazılı açıklamada, Kubilay'm din istısmarcısı genci çevrelerce öldü- rüldüğünü vurgulayarak herkesı bu olayı unutmamaya çağırdı. Bölük, "Menemen olayınm yıldönûmüode herkesi bu karanhk olâyı haorlamaya ve 69 yüda onlan bugünkü noktaya getirenleri hiç unutmamaya çağıny- oruz. Unutmayabm ld geleceğüniz tümden kararmasm" dedi. İrtica paketi tasarısı îzinsiz yardımlara denetim ANKARA (Cıunhun>rt Bürosu) - TBMM Içişleri Komisyonu'nda dün bölücü ve yıkıcı örgütlerin yurtdışında yardım toplamasımn önlenmesi ve kara paranın üÛceye gırişmı denetlemek amacıyla getirilen tasan kabul edildi Tasanda. yurtdışındakı kışi ve kunıluşlann izin belgesi olmaksızm yardnn toplayamaması öngörülüyor. Yardım Toplama Yasası'nda degişikjik öngören tasan, dün TBMM t.ja~ tçişleri Komisyonu'nda görüşülerek ". "L-y.q benimsendi. Tasanya göre, yabancı gerçek~n ve tüzelkişiler yurtıçınde yardım toplayamayacak. Ancak, Türkiye'deki yabancı ülke temsılcilerinin yardım toplaması, karşılıklı olmak kaydıyla, Dışışlen Bakanhğı'nın görüşü alınarak tçişleri Bakanlığı'nın iznıne bağlı olacak. Yurtdışındakı kışı ve kuruluslar ıçın de yurtiçmde toplanan yardımiar, tçişleri Bakanlığı'nın uygun göreceği gerçek ve tüzelkışiJer aracılığıyk sevk edilecek. Yurtdışmdakı gerçek ve tüzelkişılerden yardım ahnması. banka veya posta havalesi veya başka yollarla yuröçıne aynı veya nakdı yardım sokulması, Dışişlen Bakanlığı'nın görüşü ve tçişleri Bakanlığı'nın iznıne bağlı olacak. Muhtaçlara yardım sağlamak ıçın gerçek kişiler, dernekler. vakıflar. kamu kurum ve kuruluşlan. kamu kunımu nitelığındeki meslek kuruluşlan, spor kulüplen, gazete ve dergüer ile kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlan yardım toplayabilecek Mahallı yaym yapan gazete, radyo ve televızyonlar ve bir ilde etkınlik gösteren dernek ve kuruluşlar, sadece bulunduklan ılde yardım toplayabilecek. Toplanan yardımiar, yardım toplamaya yetkılı kışı ve kuruluşlar adına bir devlet bankasında özel bir hesapta tutulacak. Kışi ve kuruluşlann izinsiz yardım toplaması yasaklanırken TSK ile bakanlıklar ve bağlı kuruşlar ve diğer kamu kurumlannın kendi bünyelenndeki personel ıçm ınsani amaçla yardım toplayabilecekleri hükme bağlandı. Tasanda, izinsiz yardım toplayanlara verilecek cezalar da arttınlıyor. Bu kişiler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 50 milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası getirilmesi öngörülüyor. SlFIHt NOKTASIIORAL ÇALIŞLAR oralcalisiar@turk.net Yargrtay 9. Ceza Dairesi, pa- ralı eğitimi protesto eden ve kamuoyunda "Meclis'te pan- kart açan öğrenciler" olarak bi- linen dokuz öğrenciyi toplam 48 yıla mahkûm eden kararı önceki gün onayladı. Çakıcı'yı 'zamanaşımından' serbest bı- rakma karannı alan da, Per- pa'da beş kişiyi öldürdükleri için yargılanan polisleri nere- deyse beraat ettiren de bu ül- kenin yargıçlan. Şimdi bütün bu kararlara ba- kıp, sakın ola ki "Ate yapsınlar, kanunlar böyle emrediyor" de- meyin. Yargıtay Başkam Sami Selçuk da demesin. Çok kez yazdım ama, tekrarlamaktan vazgeçmeyeceğim: Türkiye'nin temel sorunlann- dan birisi de yargıçlann yasa- lan yorumlama anlayışları. Şu anda yürüıiükte olan ka- nunlarla, defalarca mahkeme önüne çıkmış, cezalar almış deneyimli bir fikir suçlusu ola- rak diyebilirim ki, "Hiçbir şey- den çekmedim yargıdan çek- tiğim kadar." Ülkemizin yargıç- lan büyük çoğunlukla ne yazık Şu Yargıyı Biraz Tartışsak ki, siyasi nitelikli davalarda, ya- salan; demokrasiyi ve özgür- lükleri geliştirmek amacıyla de- ğil, otoriter yönetimi kalıcılaş- tırmak amacıyla kullanıyorlar, yorumlannı bu yönde yapıyor- lar. Benim bu satırianmı okuyan birçok yargıcın çaresizlik için- de ellerini havaya kaldırdıklan- nı görür gibi oluyorum. Biliyo- rum, onlarca yıldır, Türkiye'de yasaları özgürlük düşmanı yönde yorumlayan yargıçlar yükseldi, hukuka uygun davra- nan birçok savcının ve hâkimin ise başına gelmedik kalmadı. Yargıçlar, kurulu düzene uy- gun kararlar vermeyi, durumu idare etmeyi yeğlediler. Bütün bunlan biliyorum. Askeri mah- kemelerin ceberrut hâkimlerini çok üst düzey yargı makamla- nnda gördükçe bu inancım da- ha da pekişti. Ancak, şunu da kabul etmek gerekir ki, Türkiye'deki mevcut yasalarla bile çok daha adil ka- rarlar vermek mümkün. Az da olsa bu yönde verilmiş karar örnekleri var. Çoğunluğu ise, hepimizin adalet duygusunu kıracak ve adalete olan güve- nimizi sarsacak nitelikte. Mani- salı çocuklann tebeşiıie duvar- lara yazdıklan masum sayıla- cak yazılar, onlann copla teca- vüze uğramasından 'terör ör- gütü' üyesi olmalarına kadar uzanan büyük bir drama ne- den oldu. Mahkemeler, işkenceci po- lisleri beraat ettirirken, çocuk- lara da 'terörist' olduklan iddi- asıyla ağır cezalar verdiler. Ka- muoyunun büyük tepkisi, iş- kenceci polislerin de sonunda Yargrtay kararıyla mahkûm edilmelerini sağlayacak bir so- nuç yarattı. Ancak yargı ku- rumlannın buna benzer birçok karardaki tavrı toplumdaki adalet duygusunu zedeleye- cek izler bıraktı. O gencecik çocuklara 8'er yıl ceza verip, okullanndan edi- yor, geleceklerini karartıyor ve üstelik yaşam boyu onlann pe- şini izleyecek 'terörisf'damga- sını vuruyoruz. Bunun altında bir yargı karan var, üstelik de kesinleşmiş bir yargı karan. Sokaktaki sıradan vatandaş ne diyor, hepimtz biliyoruz: "Boş- ver ağabey, bunlar Çakıcı'y/ da bırakır, Gülay Aslrtürk'ü de.. görmediniz mi Susuriuk çetesinden kimse tutuklu de- ğil. Üstelik çetelenn cepleri para dolu, altlannda son mo- del Mercedes arabalar. Bun- lann gücü çocuklara yetiyor." • • • Yargı kararlannı gördükçe zaman zaman birçok insan bu ülkede yaşamış olmaktan bu- nalıma düşüyor. Yapılan hak- sızlıklar nedeniyle, öfke ve ça- resizlik içine giriyor. Pankart açan gençler artık şimdi tam anlamıyla 'terörist'. Çetelerce- zalannınyûzde 40 'ını yatarken, onlar yüzde 75'ini yatacaklar. Terör' suçundan mahkûm ol- duklan için açık görüş olana- ğından yararlanamayacaklar, eğitimlerinden olacaklar, bun- dan böyle grttikleri her yerde, karşılarına devletin gizli dosya- lannda onlarla ilgili yer alan 'te- rörist' suçlamasıyla karşılaşa- caklar. Önceki gün Üsküdar'da sol- cu öğrencilere saldırıp onlan satırlarla komalık edenler ise, dediğimi bir kenara yazın, yük- selıp yetkili yerlere gelecekler. 35 yıldır biz bu gerçekle yaşı- yoruz. Üniversite basıp adam kaçı- np adam öldürenler, bir şekil- de yargıdan kurtulup haklann- daki temiz sicille(!) yükseldiler. Ama muhalifseniz, siz bir şekil- de bir 'örgütün' üyesi yapılıp, hakkınızda ağır cezalara hük- mediliyor. Son Yargıtay karanyla birlik- te bir kez daha barolara, yar- gıçlara ve savcılara çağrıda bulunuyorum: Gelin Türki- ye'nin şu hale gelmesinde yar- gının sorumluluğunu değerien- dirip tartışalım. Böyle bir tar- tışmaya acilen ihtiyacımız var. Mimarlar Odası 45 yaşında lstanbul Haber Ser- visi - Mımarlar Oda- sı'nın 45. yaşı çeşitü etkinliklerle kutlanı- yor. "45 Yıhn Jûbile- sT adlı ilk etkinlik, yann saat 09.30'da odarun kunıcu yöne- tim kurulunun ilk top- lantısını yaptığı yer olan ÎTÜ'nün Taskış- la YeTİeşkesi'ndeki 109 numaralı salonda başlayacak. Odamn 45. yaşı ne- deniyle düzenlenen program çerçevesinde Mimarlar Odası 36. Dönem Başkam ve gazetemiz yazan Ok- tay Ekinci ile odamn 2 sicil numaralı üyesi Prof. Dr. Kemal Ah- met Aru, 109 numa- ralı salonda bırer ko- nuşma yapacaklar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog