Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayuı Yönetmem Orhan Erınç • Genel Yayın Koordınatorü Hıkroet Çetıaitaya 0 Yazuşlen Müduru tbraJum Yıldız •SorumJu Mudür Fıicret flkız # Haber Merkezı Mudurü Hakan Kara • Görsel Yonetmen Fikret Eser Istıhbarat Cengız Yddmm # Ekonomı Örfem Yizak#Kü]tür Handan Şeaköken • Spor Abdülkadır Yâcelmaa 9 Makaleler Sami Karaören 0 Düzeltme \bdullah \ azıcı 0 Fotoğraf Erdoğan Köseogin 0 Bdgı-Beige Edıbe Buğra 0 \ urt Haberlen MehmetFaraf Yayın Kurulu tlban Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Hifcmct ÇetiBluya, Şikrtm Soner,tbrahım Yılda,Orhan Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Jemsûcısı Mustafa Balbay Atatürk BuJvarı No 125,Kat4 Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020(7bat), Faks 4195027 0 hamı Temsılcısı Serdar Kıak, H Zıya Blv 1352 S 2/3 Tel 4411220, Faks 4419117 0 Adana Tsaalos Çetin Yiğenoğlu, Inonu Cd 119 S No 1 Kat 1, Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Muessese Müdunı Cstfin Akmen 0 Koordınatör Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bülent Yener 01dare Hüseyın Gürer 0 Satış FazUetKuza MEDYA C • Yonenm Kunı Başkanı Genel Mudur Gölb Erdoran # Koordınatör Rel Işrtman 0 Genel MüdurYardımcL S#»ds Çobsn Tel 514 07 53 5P9580 ^138460-61 Fate51384< Ya>ınla>an ve Basmo \ enı Gun Haber Ajansı Basm ve Yavtnuhk A 5 TuAocığı Cad 39 41 Cağaloglu 34334 Istanbul PK 246 Sıricecı 3443« istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hal) Faks (0-712) 513 85 9<i www cumhunyet com tr 24ARALK1999 îmsak 5 46 Guneş 7 20 Öğle 12 10 îkındı 14 27 Akşam 16 47 Yatsı 18 16 ııırcag'dan 'Yaratıcı Yazma Seminepr • ANKARA (AA)- Uğur Mumcu Araştınnacı Gazetecılık Vakfi'nın (um ag) düzenledığı "Yaraücı Ya2ma Semınen"ne başvurular, 7 Ocak'ta sona erecek um ag'dan yapılan açıklamaya göre, "însanlann duşunduklennı yazı ıle doğru ve guzel bır bıçımde aktarma, yeteneklenru gelıştırmelenne ya da var olan yetenekleruu gosterebılmelenne yardımcı olmalc amacıyla" ber yıl 3 grup halınde duzenlenen semıner, 13 Ocak'ta yenı bır grupla başlayacak "Yazma Semınen", "Felsefeye Gınş- Felsefe Yazın îlışkısr, "Sınema Tanhı- Senaryo Yazma Semınen" ve "Şıır Yazma Semınen" başlıklan adı altında yapılacak semıner, 2 5 ay sürecek NoelvaklaşntançocuklariJisevgi- HsNoelBabadidüııyaıııııdörtbir yanında gösterfleriyle onlan eğiendirmeyi sürdürûyor. Avustrarya'nın Melbour- ne kentininticaretmerkezinde bulunan La Trobe Caddesi'nde de ilginç bir No- d Baba görüntüsü yaşandı. Mahern Star adındaJti bir bisiklet fîrmasL, çocukia- n biraz korkuttu ve Nod Baba'yı yedi katfa bir binadan aşağı doğru sarkrtt. AB'ye uyum sürecini başlatan Türkiye, temel konulara şimdilik dokunmuyor lıırkıye nm sağugı kotu SAADETUSLU Avrupa Bırhğı'ne gınşte yeşıl ışık yakı- lan ülkemız, pek çok konuda uyum çalış- malanna başladı Ozellıkle yasal mevzuat- larda değışıklık >apması gereken Tûrkıye, sağlık, eğıtım gıbı ınsanlarm temel hakkı olan konulara şundılık dokunmuyor İstanbul Tabıp Odası Başkanı Prof Dr Orban An- oğuL, Türkıye'run Avrupa'ya göre sağlık sıstemınde koklü dûzeltmeler yapması ge- rektığını söyledı Devletın bınncıl gorevle- nnden bun olması gereken sağlık hızmeo- nm Türkiye'de buyuk oranda ozeüerde ve- nldığıne dıkkat çeken Anoğul, "YJbrdır dflege<ifdigiıııizsonmfarv«r.Avrnp«'y«gi- refim ya da ginneyeliın, sağiıkabuuada dö- ztltimesi gıreken çokşey var.'Sız sağlık yö- nunden ılkel kalmaya devam edın' derte"- seom bSemeyiz. Aocakdddi hukııki sorun- brçjkacakör" dedı AvTupa'yagır^ıçınba- zı duzeltmelenn yapılmasının ıstenmesıne karşm sağlık alanında şundılık somut bır ge- hşme olmadığını ıfade eden Prof Anoğul, "Tûıia>e'nmsağtosistenjinidHzetaıeaiçin ekofMmikbirproblefnolduğunudDşânınu- k M iy g ^ da 20'nd anOarda, sağhk göstergeieri açı- smdan ise 80'ioci »ralarda. Bo, kabul edi- leböirbirdunınıdefU"dı>ekonuşaı Tur- krye'de 150 dolar olan kışı başına yıllık sağ- lık harcamasunn Isvıçre'de 2 bın 250 dolar, Almanya'da 1500 dolar, Fransa'da 1860 do- Ister Dünya Gençlik Merkezi'nin binbir armağah seçeneğı, ister kendi belirleyeceğiniz miktarda hediye çekleri. m Dünya Gençlik Merkezf, coşkuyla kutlayacağımız bir milenyum icjn, kendinize ve sevdiklerinize armağan seçmeniz icjn sizi bekliyor. DUNYA GENÇLİK MERKEZİ lar olduğuna dıkkat çeken Anoğul, yapıl- ması gerekenlen şu başlıklarda topladı • Sağbk sisteminm ek ahnm^g: Tûrkı- ye'de sağlığa ajTilan pay 2 8 Bu oldukça du- şük Daha sağlıklı olrnak. daha fazla para harcamak anlamma gelmıyor, ancak bellı bır düzeye getınlmelı 9 Sağiık mevzaab: Şu anda yurürlukte olankanun, 1928tanhlı Içındeçokıyımad- deler de bulunmasına karşın bu kanun gu- nün koşullanna uygun olarak yenılenmeb HekımJerm serbest dolaşınu kadar, sağlık sermayesının serbest dolaşınu da duzen- lenmeh DüzenJeme olmazsa dışandan ge- len sermaye burada ıstedığuıı yapar • Eğjtim: Turkıye 'de 47 up fakultesı var Bunlann ıçınde doğru durûst eğıtım ver- meden oğrencı mezun edenlen bulunuyor Nıtelıksız hekımler enflas>onu var Avnı- palı, bu hekımlen kabul edecek mı7 • Mesiek drgütiennin durumu: Avru- pa'da hekımlenn denetımı büyuk oranda mesiek orgutlen tarafından yapılıyor Bız- de ıse boyle bu mekanızma yok. Sıvıl ör- gûtler kendı kendılennı denetlıyor • Sağhk çaVnlan: Llkemızde 30 yıl- lık bır uzmanın maaşı 650 dolar crvannda AB'de ıse 5-6 buıdolardan aşağı değıl Us- telık o ûlkelerde hekım sendıkası var • Hasta iufclan: Türkiye'de hasta faak- lan konusunda bu"yonetmelık çıkanldı In- sanlar da sağlık haklannı talep edecek du- ruma getınlmeüler e-posta: tan @ prizma. net tr SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN '...Şark'tan Doğan Güneş...' AKMERKEZ • CARREFOUR • CAPITOL • CAROUSEL • GALLERIA • ANTALYA 2000 • MİGROS BEYLİKDÜZÜ • MİGROS ANKARA • ZAFER PLAZA BURSA Bilirkişi Raporu/2. Raporu tan- zım eden, Tevfik Çavdar, 'mû- tefekkır', ıncelemecı/araştırmaci' "... Müdafaa-i Hukuk, aynı za- manda anti/Emperyalist birtutu- mu simgelemektedirf...) Bu mû- cadele ezilen 'mazlum' bir halkın Emperyalizme başkaldırısıdır. Emperyalizm'in demir pençesi altında ezilen tüm uluslar için bir umut ışığı olmuştur. Ulusal Kur- tuluş hareketterinin örneği olarak kabul edilmelıdir..." "Müdafaa-ı Hukuk'çu olmak, 'Ezilen Uluslar'ın ('Mazlum Miltet- ler'ln) yanında olmaktır. Bu yak- laşım, zaten anti/Emperyaiizm'in, olmazsa olmaz koşuludur. Ezilen uluslara yalnız ornek olmak de- ğil, onlann savaşımında da onla- nn yanında olmak demektir. Bu tavırülkedeki ezilen sınıflann ya- nında olmayı da gerektirir. Çün- kü Emperyalizm'le savaşım, on- ların yurtiçindeki ortakları ve uzantıları ile mücadele etmeyi de içerir..." (Turkıye'nın Demokra- sıTanhı, 1839/1950, s 335 Imge Kıtabevı, 1995) Tevfik Çavdar, bu soyledıkleny- (e Müdafaa-i Hukuk Doktrini'nı, bır tarafıylaSeattle'dakı 'dırenışçıler'in 'eylemlenyle' yan yana, bır yanıyla da, yuzyılın başında 'Mazlumlann Enternasyonalı'nı kurmayı hayal eden, Sultan Galiyef'le yan yana koymaktadır Acaba doğru mu ya- pıyor'' Bu sorunun en doğru ceva- bı, hıç kuşkusuz, şunun bunun de- ğıl, Müdafaa-i Hukuk Doktrini'nı ortaya atan, atmakla da kalmayıp onu somut bır Türkiye Cumhuri- yeti gerçeğıne donuşturen, Gâzi Mustafa Kemal'ın ağzından alına- caktır Mustafa Kemal'in ağzından... Daha 29 Kasım 1920'de, Gâzi, zamanın SSCB Dışışlen Baka- nı Çiçerin'e gonderdığı bırtelgraf- ta şunları yazmıştı "... bütün vatandaşlanm tara- fından da paylaşılan kanaatım şudur ki, zulüm altmda tutulanAs- ya ve Afrika hafklan ile Batı'da- ki işçiler, milletierarası kapitaliz- min kendilerini, efendilerinin çı- kariarı için sömürmek amacıy- la, kötüye kullandıklannı anla- dıklan; ve çalışan kitleler tara- fından, sömürgeci politikanın meş'um tesirinin bilincine vanl- dığı zaman, burjuva sınıfının kuv- veti ortadan kalkacaktır..." Aynı Mustafa Kemal, 1922 Tem- muz'unda, Kuva-yı Milliye ve Mü- dafaa-i Hukuk'un, 'yöresel' değıl, 'kuresel' bır anlam taşıdığını; ve bu 'anlamıri, 'kapsamınm' ne kadar genış olduğunu, şoyle açıklamıştı "... Türkiye'nln bugünkü mü- cadelesinin yalnız Türkiye'ye ait olmadığını, bütün arkadaşlan- mız rfade etmiş iseler de; bunu, birdefa daha, teyrt etmek istiyo- rum; Türkiye'nin bugünkü mü- cadelesi, yalnız kendi nam ve he- sabına ait olsaydı, belki daha kı- sa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebifirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarfedtyor; çünkü müdafaa ettiği, bütün 'Mazlum milletler'in, bütün Şark'ın davasıdır; ve bunu niha- yete getirinceye kadar, Türkiye, kendisiyle beraberolan Şark Mil- letleri'nin beraber yürüyeceğin- den emindir..." Fakat, bu arada, o ınsanı şaşır- tan sezgısıyle, başlangıçtan rtıba- ren bu mevzuda frkır ve eylem bir- lığı ıçınde olduğu Sovyetter'ın, Ov- sif Visaryanoviç Stalin yönetımı- ne geçtıkten sonra, 'Bolşevıkler'e ınanmış Avrasya'dakı 'mazlum miltetJer'egerektığıgıbı 'davranma- dığını' fark ve tespıt edecek, olayı ve gelecektekı vahım sonuçlannı, Amerika'lı General MacArthur'la 1932 Eyful'unde yaptığı bır mülakat- ta, dunyaya duyuracaktır *... bugünAvrupa'nm Ooğu^sun- da bütün medenryeti, hatta in- sanlığı tehdit eden yeni bir kuv- vet belirmiştir. (...) Avrupa'da vu- ku bulacak birharbin başiıca ga- libi ne Ingiltere, ne Fransa, ne de Almanya'dır. Sadece Bolşe- vizm'dir. Rusya'nın yakın komşu- su ve bu memleketie en çok har- betmış bır millet olarak, (buraya dıkkat') bizTürkler, orada cereyan eden hadiseleri yakından takip ediyor ve tehlikeyi bütün çıplak- lığıyla görüyoruz. Uyanan Şark milletlerinm zihniyetlerini mü- kemmelen istismar etmesini bi- len Bolşevikler, yalnız Avrupa'yı değil, Asya'yı da tehdit eden bir başiıca kuvvet halini almışlar- dır..." Bu 'tesprt'm, uzennde durulacak tarafı, tanhıdır, bırde 'Rusya'da ce- reyan eden hadıseter'eyaptığı gon- dermedır, bılındığı gıbı, o yıllarda, Stalin, Sovyetler ulkesıne demır kasnak geçınyor, bu vesıleyle, yal- nız 'Devnm'ı yapan Bolşevık 'kad- ro'yu değıl, bu arada 'Devnm'e en buyuk katkıyı yapan, Galiyef ve ar- kadaşlarını -dolayısıyla Mazlum Milletter Enternasyonal'ı ıdealını- tasfiye edıyordu Buna rağmen... 'Dava'nm pe$lni bırakmaz... ... Gâzi Mustafa Kemal Paşa, 'dava'nm peşını bırakmaz; onemlı- ce bır çoğunluğun, onun artık 'ın- kılâpçı' nrtelıklerınden vazgeçtığını sandığı, hatta savunduğu bır tanh- te (1933) soytedıklen, bunun tam kar- şıtını kanıtlamıyor mu' "... Şarktan şimdi doğacak olan güneşe bakınız!..." "... bugün günün ağardığmı na- sıl görüyorsam, uzaktan bütün Şark milletierinin de uyanışlan- nı öyte gorüyorum. IstiMâl ve hür- riyeti'ne kavuşacak olan çok kar- deş millet vardır. Onlann yeni- den doğuşu, şüphesiz kiilerteme- ye ve refaha yönelik olacakbn bu milletler bütün güçlüklere ve bütün engellere rağmen zaferi kazanacakiarve kendilerini bek- leyen geleceğe ulaşacaklardır..." "... sömürgecilik ve Emperya- lizm yeryüzünden yok olacak ve yerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkıgözetmeyen, yeni bir ahenk ve işbiıiiği çağı hâkim olacaktır..." Kımbılır, belkı SeattJe Direnişi, o dırenışe katılan, her renk, her boy, her mılletten onca kışı; Gâzi'nın sö- zunu ettığı 'Çağ'ın öncülendır Yuz- yılın ılk yıllannda, Avrasya'da ıkı buyuk 'ınkılâpçı'nın soyledıklerı, yuzyılın son yılı bıterken, Ameri- ka'dan yankılanıyor httpy/www.prizma.nettr/AILHAN http^/www.bagiyayınevi.corn.tr/aih han Faks/0-212/26019 88
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog