Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24ARAUK1999CUMA O L A Y L A R V E G O R U Ş L E R olay.gorus@cumhuriyet.com.tr Diyanet Fikir Uretemiyor! Mulıammed DAFİEmeklı Vaız elkı de bu yazıya "Di- yanet Gaz- zaü'yi aşa- mayacak mı" soru- su>la başlamak dahau>gun olurdu Neden, dersenız ts- lam dun>asında aklın yolu, Gazzali yanı "Hamid bin Muhammed bin Munam- med"ın. okuyup yazmaya başladığı varsayılan 11 yy'ın sonlanndan ıtıbaren kapalı duruyor Gazzaü'nın saltık aklın geçersızhğını ve akılsal uslamlamaya da- yanan felsefenın olumsuz- lanmasına (reddıne) daya- nan göruşlenyle kılıtlen- mışür, Islam dürıyasının akıl kapılan Aradan yüzyıllar geçmesıne karşın, paslanan, çürüyen ve ışlevını yıtıren o akıldışı kılıtlen söicüp at- mayı kımse goze alamıyor, almak ıstemıyor Sözde düşunurlenmız, dın adamlanmız, dınbılım- cılenmız, donüp dolaşarak konuşmalannda, vaazlaıjn- da ve kıtaplannda sureklı lsbmhğmakıldiniakılinan- cı olduğu'nu vurguladıkla- n halde, nedense söyledık- lenne, yazdıklanna uygun olarak, aklın, akıl kuralla- nnın ışlemesını, ışleülme- sını önermekten özellıkle kaçınıyorlar Son zaman- lardabın "Kuran araşurma- sı", ötekı "Kuran'a göre kavnun" uretmekle ûnle- nen ıkı dınbıhmcımız, yüz- lerce yıl öncesının Kuran yorumlan ve tartışmalan arasından bır türlü çıkama- dılar Oysa Kuran, bınler- ce yüın ötesınde, kendı ger- çeklenne, yaşanmakta olan ınsansal ohışuma ve çağının gereklenne akılsal yordam- larla yaklaşmış bır belge Hıçbırayetınde ne bıryoru- ma gırmış, ne de olaylan, günunde yaşananlan zama- naşın kavramlara boğdur- muştur Kuran'ınTannsal- lığının (lahutî) temelınde, gunde yaşananlar, günün koşullan, günün olaylan ve bunlarla yapılan bırtakım göçürumler, yollamalar ve bu yolla urenlen yaşam fel- sefesı vardı Onun ıçın, ts- lamın ılk yonımculan onu "akıl işi", "akıl dtai" ola- rak benımsedıler ve yonnn- lanyla, katkılanyla kurum- laşmasını sağladılar Fara- bi, Ibn Sina, Ibn Rüşt, Ibn Haklımgıbı lslanı duşünür- len, Islamhğı hep aklın ve yaşanan dunyanın, ınsansal gereklenn aynasınatutarak degeriendırdıleı, ahmladüar İnânçta mıskınhğı, yazgı- cılığı (kadercılığı) redde- derek, Islamın akılsal yol ve yöntemlerle kurumlaş- masına çahşan Mutezfle de, o dönemlenn ürunüydu Mutezıle'ye göre Kuran, yaraüsal bır sonuçtu. Bu ne- denle, yaraaya, yaratmaya kapalı olamazdı Akıl, ınsa- nı yaratmaya ve uretmeye yönelten başlıca güç oldu- ğuna göre, ınancin, dolayı- sıyla Kuran'ın, aklın ışı- ğından ve kurallarından yoksun duşünûlmesı, bız- zat Kuranın oluş sürecıne ve felsefesıne aykmdır. Çûn- kü Knran, ne denlı bırta- kım zamanaşın görûşlere açık olsa da, dönemının- oluştuğu günlenn hesaplaş- masını one çıkaran, bunla- ra göre ışlem kuran bır bel- gedır Tûrk atalanmız Islamı akıl yohıyla, düşunerek de- ğıl, kimı durumlarda kılıç zoruyla, kımı durumlarda vorum yoluyla benımsedı- İer Anadolu Islamlığı Şa- manhk'la kanşarak oluştu. Anadolu ınsanı, ınanç bel- gelermı anadılıyle yaâlmış kıtaplardan değıl, öyküsel- ağızdan ağıza öğrendı. Arapça yazının okunup ya- zılması medreselenn, med- reselılenn ışıydı Nevarkı, medreselerde de dınsel öğ- retım akıl kurallannakapa- hydı Medrese felsefesı, dm- de yorum ustune kunıluy- du Amaç ınanç toplumunu oluşturmak, ınanca daya- nan, bu dunyayı boş venp ötekı dûnyaya hazırlanan ınsanlaryetıştırmektı. Dün- yaya, olaylara eleşnrel bır görüşle yaklaşmak, doğru- dan kâfirlik sayılıyordu Kuşkuculuk, ınanç ve ta- pınç nesnelerme kuşkucu yaklaşım, doğrudan ıpe gıt- mekdemektı Osmanbeğı- tuncılığı akfi değıl, nakfiıl- kelere dayanıyordu Çunku Osmanlı toplumu, Turk dı- lını yazılı konuşamadığın- dan, kitapb toplum olama- mışrj Opup başına koydu- ğu, sanp sarmalayarak ba- şucuna astığı latabın ıçınde neler yazıldığının ayırdın- da bıle değıldı Sözde Os- manlı uleması ıse, hıçbır duşunsel üreöm yapamıyor, bırtakım yorumlarla, yo- rumlann yorumlanyla gun geçınyordu Tıîrk devnmı, Islam dûn- yasında başlattığı bik vede- mokratiktoplum yaşamıy- la, lslamda tmam Gazza- K'nın kılıtledığı akıl kapısı- nı açan tek çüaş yolu ola- rak benunsendı ve değer- lendınldı butun dünyada. Diyanet tşlen'nuı görev ve sorumluluğu da bu çerçeve- de sımrüydı. Türkıye Cum- hunyeö yurttaşının laık ve demokrank kımlığını, ınanç ve tapınç belgelenyle pe- kıştırmek ve kurumlaştır- mak lnanan yurttaşlann manevi dünyasını aklın ışı- ğına tutmak ve aklın kural ve yöntemlenyle aydınlat- mak, Osmanirdan devir alı- nan bırtakım safsata ve Arap-Acem dayatmacala- nyla kırienen Anadolu'nun ınsansal ınancını yenıden gun ışığına çıkarmakvekül- türleştırmektı devnm ön- derlenaın örgutledığı Di- yanet Işlen'nın görevı Iz- - K Işyeri,mağaza sahipleri13 American Express'in ışyerı komisyonu sadece Siz de mağaza veya işyerinizde >r * American Express Kart kabul etmek için •• ' • - , #*~ " •' 24 saat hizmet veren x 0 2 1 2 2 8 2 4 4 4 4 numaralı telefonu arayın ya da en yakın Akbank şubesine uğrayın. AKBANK G ü v e n i n i z i n E s e r i mit basm toplanbsında ken- dısıne "SizDoğulu birMös- lüman tophunusunuz, na- sd laik olacaksmız?" dıye soran bır yabancı gazetecı- ye Atatûrk'ün, "BizDoğu- hı değiL DoğufleBata ara- smda Anadolu topimnuyuz. Anadolu insanıMüslüman- dır ama tabiaü takdis eder. Onun için laikliği benim- ser" yanıtı, Diyanet Işle- n'nın temel felsefesı olma- hydı. Camılerde sunulan dınsel soylemler, vaaz me- tınlen bu yanıt üzenne ku- rulmalı, Anadolu ınsannıın kafasuun kanştınlmasına, ınancı ve laıklığı konusun- da ıkıleme surüklenmesıne ızm vermemelıydı Diyanet Işlen Diyanet Işlen, görevınm ve tanhsel sonımluluğunun bılmcuıde olarak: ÖrtOnme Kuran'da bır dönemın, bır olaym zorunlulugu olarak vardır Ama gûnümuzde o zonmluluklar butakım ya- sal ve yaşamsal onlemler- le, gereklerle başkalaşmış- ür Uygarcagıyınmenın dm- sel hıçbır sakıncası yoktur Ya da uygarhk ve teknık zo- runluluklarkadın-erkekay- nmcüığuukaldırnuştır Ko- runmak, bannmak ve do- yunmak gıbı zorunluluklar kadının da ış ıçınde olma- sını gerektırmıştır Bunun da dınsel hıçbır sakıncası ve gunahı yoktur Bızım ujancımız yalan söyleme- yı, başkasının mahna, canı- na, ırzına goz koymayı ve el atmayı buyûk gunah say- mıştır Asıl sakınılması ge- reken şeyler bunlardır. Uret- meden yemek, başkasının malını çalmak, devlet ma- lına ılışmek, devlet malını ıç etmek, eksık tartıp, paha- lı satmak, kazancuu vergı- lendırmemek, vergıden ka- çırmak Asıl sakınılması gereken bunlardır Dıyemezmı Di- yanet tşlen 9 Doğal afetler, yıkımlar, yanguüar, sel fe- laketlen, depremleroluyor Yüzlerce yurttaşunızaç su- suz, evsız barksız, geçımlık- • &ukalıyot. ~ ., Bu aşamada Diyanet tş- len devreye gınp Sevgılı yurttaşlanmız yıkımlan, yangınlan, goçümlen gö- rûyorsunuz Bu yıl hacca gıdeceklere, kurban kese- ceklere seslenıyoruz Hac da, kurban da Tann nzası ıçındır Gelmız, bu yıl ya- pacağınız hac ve kurban gı- derlennızı yurdumuzda aç açık kalanlann ortunmele- nne, evsız barksız kalanla- nn bannmalanna, geçun- lıksız kalanlann geçıncele- nneayınnız Herşeyıbılen ve anJayan Tann, sızm bu davranışınızı da bılecek ve anlayacaknr Dıyemez mı, yurttaşlann bu davranışla- nnın ne denlı Tannsal bır davranış olduğunu anlata- mazmı9 Dıyemıyor, demıyor ış- te Diyanet tşlen bunlan dı- yebılse, hem halkın hem Tann'nın önünde büyûye- cek, yucelecek Çunkû ne dın-ınanç tek kışılıkür, ne bu dunya, ne de ötekı dunya tek kışüıktır Hıçbu- yerde koyunu koyun bacağından, keçıyı keçı bacağından as- rnazlar Adam oruç tutuyor- muş ya da tutmuyormuş, namaz kıhyonnuş ya da kü- mıyormuş . Bu, onunla Tann arasında bır sorun Fa- kat ılışkıler ınsandan ınsa- na eklemlenınce ış değışı- yor Tann bıle, hesap gü- nunde ınsanlan, kul hakkı ıle, bırbırlenyle ılışkılenn- den doğan haklarla gormek ıstemedığını söylü>or, kar- şıma El uzunhıgunuzdan, Hiliniyin dikenliğindeD ve befinizin gevşekliğinden do- ğan rezalederie çıkmayın, dıyor Diyanet tşlen, yukandan ben sayageldığımız oğüt- leme ve onenlerle, yonlen- dırmelerle hem ınsanlan bırbırlenyle olan ılışkıle- nnde duşunmeye, daha dık- katlı ve ozenlı davranmaya hazırlamış, yönlendırmış olur hem de tslam ınancını Gazzeti kılıtlenmışhğuıden kurtarmış, ete kemığe bü- rundurmuş olur Mademkı Knranakıl yolu ve yöntem- lenyle doğuşunun olay ve olgulannı belgelemış ve yönlendumış bu- varlık, gü- numuzun olay ve olgulan- nı da, gununü ve çağuı ge- reklenne gore neden yenı- den belgelendınp yonset- mesın 7 lZMİR14.tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAtLANI DosyaNo 1999/5590 Taşınmazın tapu kaydı, cınsı, evsafı ve kıymetı Tapu kaydı Jzmır ılı, Konak ıiçesı, Bozyaka Mahalle- sı'nde kaın tapuya cılt 62, sahıfe 5980, 13193 ada, 4 no'lu parselde kayıüı, 102400/1536000 arsa paylı 3 kat 14 no'lu bağunsız bolüm Taşınmazm ımaı durumu Izmır-Konak Beledıyesı Imar Müdürlûğu'nden göndenlen 09 09 1999 ta- nhve 1784sayılıunardurumuyazısıiKİa,3194'ün23 mad- desme tabı olup yol ve kanal mukellefıyetı aranacakur Imar hattı talebı gerekır, ınşaat nızamı ve nıspetı blok. kat adedı 4 kat, bına yükseklığı 12 80 m (çatı katsız), ön bahçe me- safesı 5 m. komşu mesafeler 3 m'dır Taşınmazınadresı 9165^1 SokakNo I3Daıre 14Doğa- nay-Bozyaka/1zmır Taşınmazın önemh ozellıklen Satışa konu taşınmaz, tz- mır-Bozyaka'da hızmete gırmı; olan SSK hastanesınden sonra cıvanndaia hızlı gelışen bır mesafede olan bınadakı satışa konu daıre 3 oda, 1 salon. muttak. banvo ve muşte- mılattan ıbaret yaklaşık 125 m2 oturum alanlj olup duvar ve tavanlan boyalı ve badanalı, doğramalan alumınyum. kon- dor ıle ıslak yer doşeme ve duvarlan seramık, salon ve oda dösemelen ahşap parkedır Kat kalonfer tesısaü ve ayn ebe- veyn oda banyosu bulunan daıre bölgeye göre lûks bır ko- nut olup halıhazırda tesısat montajı ve malzemesı gıbı bazı eksıklen mevcuttur Onune kadar her turiu kara tasıt vasıta- sı gelebılen ve yakınındakı eskı tzmır caddesınden geçmek- te olan toplu taşım araçlannın duraklanna v akın sayılacak mesafedekı taşınmazın ulaşım durumu ıvı olup şehnn mer- kezı yerlenne uzak sayılacak mesafededır Yenı bına olma- sı avantajına karşı, bınanın çatı katında olma dezavantajı bulunan daıre ışık alıp aydınlıktır Müslakılen elektnk ve suyu bulunup bütun beledıye hızmetlennden yararlanmak- ta olan daıre konut olarak ferah bır mulktür Muhammen bedelı Satışa konu taşınmaz elektnk ve su abonehk ücretlen ıle taşınmazın ıçensındekı eksDder ve yu- kanda yazılan avantaj ve dezavatajlar goz onüne alınarak kullanılmamış daırenın bulunduğu bolgemn ozellıklen de göz onüne alınarak bugunku serbest pıyasa alım-satım ra- yıçlen ıle 11 200 000 000 -TL değer takdır edılmış olup, bu muhammen bedel üzennden satışa çıkartılmışır Satış jartlan: 1- Taşınmazlann bınncı satışı 07/02/2000 Pazartesı gü- nu saat 14 20 ıle 14 35 arasında, lzmır 14 lcra Mudürlu- ğu'nde açık arttınna suretıyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetuı jTizde 75'ını ve rûçhanlı alacaklüar varsa aJacakJan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla en çok artbrana ıhale olunur Boyle bır bedelle alı- cı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıy- la 17/02/2000 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde ıkmcı arttırmaya çıkanlacaktır tkıncı arttırmada ıse ruçhan- lı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve tahmın edılen kıymetın yüzde 40'ını ve saöş masraflannı geçmesı şartıy- la en çok arttırana ıhale olunur 2- Arttırmaya ıştırak ede- ceklenn, tahmın edılen kıymeun yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mek- tubunu vennelen lazundır Satış peşın para ıledır Alıcı ıs- tedıgınde 20 günu geçmemek üzere mehıl venlebılır Resmı ıhale pulu, tapu alım harcı ve masraflan. gaynmenkulün teslun masraflan, KDV alıcıya aıttır Tapu satım harcı, taşınmazuı aynuıdan doğan bınkmış vergıler ıle tellalıye resmı satış bedeunden ödenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ıigılılenn ve ırtıfak hakkı sahıplennın bu gaynmenkul uzerındekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıd- dıalanru dayanağı belgeler ıle on beş gûn ıçensınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılıyle sabıt olmadıkca paylaşmadan hanç bırakılacaklar- dır 4- Satış bedelı hemen veya venlen muhlet ıçınde oden- mezse IlK'nın 133 maddesı gereğınce ıhale feshedıhr Ikı ıhale arasındakı farktan ve temerrut faızınden alıcı ve kefil- len mesul tutulacak v e hıçbır hukme hacet kalmadan ken- dılennden tahsıl edılecektır 5- Şartname, ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın tzmır 14 lcra Müdür- lugu'nde açık olup, masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır omeğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şart- nameyı gönnüş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ısteyenlenn 1999/5590 sayılı dosya numarasıyla müdurlüğumuze başvurmalan ılan olunur 15 12 1999 Basın 66774 PENCERE Soğan Doğra!.. ! Atasözu: "Denıze düşen yılana sanlır " ,' Yenı moda atasözü: "Denıze düşen IMF'ye sanlır." Ne yazık kı denıze düştük; cankurtaran simidi ye- nne IMF'ye sanlryoaız. • IMF hiçbır ülkeyı mühürlü mumla davet etmez; ka- pısını çalanlara da elbet koşullannı dayatacaktır; ke- senın ağzını başka turlu açmaz... IMF, kapısını çalan ulkenın halkınedüşunmez, aça- cağı kredının guvencesını duşunûr... IMF'nın ıçenğı bugun bütun dünyada tartışma ko- nusu olmuştur... IMF haJklann canına okur... Geçmışte Türkrye IMF'nın kapısını kaç kez çal- dı?.. Bir, ikı, beş, altı, yedi?. Sayısı unutuldu. Pekı sımdıye dek sonuç ne: Srfıra srfır, elde var sıfııi.. Özguvenını yıtırmış ulkenın ışbırlikçi polrtikaalan, önce ekonomıyı yenn dıbıne batınrlar, sonra da IMF'ye başvururlar. • Pekı, sonra?.. Halka donerek IMF'nın koşullannı "ekonomıde devnm" dıye yutturmaya çalışırlar. Ozal da bunu yapmıştı. özal'ın yapttğı da "ekonomıde devrim'di; bugün özaJ'ın yaptıktannın tersını yapmak da "ekonomıde devnm"... Devnm sozcüğünü de kıriettıler . Kirtenmeyen hıçbır şey kalmadı. Bır lıder çıkıp dese kı: - Yurttaşlanm, ekonomıde dıbe vurmuşuz, çare- sız kaldığımız ıçın IMF'nın ocağına düştük, dayatı- lan koşullara 'evet' demek zorundayız; bu darkapı- dan geçmek yolunda desteğınızı ıstıyorum. Iktıdardakı polıtıkacı boyle konuştuğu gün, Türki- ye'de "devnm" olacak. • Koalısyoncu ıle medyator el ete vermışler, beş ban- kaya devletın el koymasını alkışlıyorlar. Olay nedır?.. Köşe yazartannın pabuçlan artık dama atıldı; ço- ğu gazete, koşe yazarlığını mansetten yapıyor. Işte "Zaman" gazetesının manşeti' "Hükümet beş bankaya el koydu " "Türkıye'nın nesı meşhur? " "1) Sıyasileneyapılan ışbıriığı sayesınde banka kur- mak ıçın ızın alma kolaylığı, 2) Kurulan bankaya ya- tınlan paralann kredı, temınatgıbıyöntemlene ıç edil- mesı, 3) Denetım görevı yapması aerekenlerin ban- kalar soyulun\en seyretmesı, 4) Içı boşaltılan ban- kanın vatandaştan alınan vergılerte kurtanlması, 5) Bütün soygun ve talanlann ganban vatandaşa fa- tura edılmesıyle meşhurdur." Dahası var Türkıye ozelleştırdığı bankalara -ıçı boşalttldıktan sonra- devletın el koymasıyta meşhurdur. • Sumerbank ozelleştınldı, ıçı boşaltıldı, devletimiz bankaya el koydu, şımdı vatandaşın paralanylaban- kanın ıçı yeniden doldurulacak... Sonra?.. ' „ *,;; Banka yeniden özelleştuilecek,. '; Sonra?.. Soğan doğra!.. Şu güzelım ulkenın halıne ağlamak gerek!.. Soğan doğrarsan, gozyaşlannı dokersın!. ol, .L OKTAY EKINCI RANT DEMOKRASİSİ ÇÖKTÜ Deprem Yazılan EMRE KONGAR ın onsozu ve MUSA KART'ın çızgılenyle. ÇIKTI Anahtar Krtaplar Yayınevi KSodfarer Cad. lletışım Han Cağaloğluvistanbul Tel: 0 212 518 54 42 BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? YEDEK PARÇA CARANTISİ •Atfemo moduler urunlerınm yedek parça garantısı taşıdığını, •Heıtıangı bır nedenden dolayı arızalanan, hasar gören kısmın modulün tamamına zarar vermeden değıştırılebıldığını, •Zamanla uretımden kalkan urunlenn bıle bır sure ıhtıyacı karsılayabılecek yedek parça stoklannırt bulunduğunu bılıyor muydunuz! A L F E M O ir Ö m ü r b o y u "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog