Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

2 * ARALJK 1999 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERÎN DEVAMI 19 GUNCEL CLTVEYT ARCAYUREK • Baştarafı 1. Sayfada ABD'ye şapka çıkarmak diye al- gıayan bir parti ve lideri ve de Başbakan... Hükümetten aynlmamayı yazılı oimayan programında ana ilke ka- txl etmiş MHP... Ve... Günü kurtarmayı siyasal beceri sayan bir orta sağ parti ANAP'la... Türkiye nereye kadar gider? Gi- derek yoğunlaşan sorunlar karşı- sında ana soru bu. Beş bankaya el koyan hüküme- tin açıklamalannda operasyonun halktan alınacaklaıia başanya ula- şacağını ya da halka nelere mat olacağını söyleyene rastladınız mı? Ya da sddan sağa renkler çizen Başbakanımızın basına kısa de- meçlerinde banka operasyonunun IMF dayatmalanna uyum sağla- mak için yapıldığına deginen tek bir cümle duydunuz mu? Hayııi Iktidar kulaklan alkış ses- len ite kör! Sadece beğeniyi yansrtan alkış seslerini duyuyori Oysa; banka operasyonunun açıklandığı saatle IMF'nin niyet rnektubumuza onay verdiği saate bakmak, hükümetin kimin dümen suyunda gittiğini anlatmaya ve an- lamaya yeterii. Ama böyle küçük bir araştırmaya niyet eden yok. Hükümet karan bir sabah 08.30'da açıklandı. IMF karan bu açıklamadan birkaç saat sonra resmiyet kazandı. Koşutluk ve uyum ortada. Üstelik, dün sabah erken saat- lerde açıklanan IMF onaylı niyet mektubumuzda yazılanlar bugüne kadar alınan ve bundan sonra alın- ması gereken ekonomik kararları aynntılarıyla veriyor. Işin bir de latif tarafi var Niyet mektubuyla ilgili basın toplantısı yapan Devlet Bakanı Recep Önal, hükümetin el koyduğu Sümer- bank'ın, Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel de Yaşarbank'ın bir ön- ceki yöneticisi. Yaşarbank dışındaki 4 banka için "orteklanntn kaynaklan kendi kasalanna aktanp bankalannı za- rara uğrattıklanndan" söz ediliyor. Devlet Bakanı önal'a soru şu: Banka yöneticilerinin paralan hor- tumladıklan söyleniyor. Bu kişilere ne yapılacak? Yanıt sisli: "Yargı gerekeni ya- par." Bu yanıt başka bir soruyu akla getiriyor Sorumlular yargıya gön- derilecek mi yoksa gönderilmeye- cekmi? Hazine Müstesarlıgı el koyma iş- lemine kadar bu bankalan izleme- di mi? Bu bankalann yüksek faiz verdiklerini günlerdir TV ekranlan haykınyor. Bu gelişmeleri yetkili çevreler araştırma zahmetine gir- medi mi acaba? Bu sorular; bireylerin kafasında oluşan ve her fırsatta açtğa çıkan soaılar. Doyurucu oimayan yanıtlar alını- yor: Yöneticilerin "bankalann içini boşalttığı kesinleşirse, sahiplerinin sahsı ma/varfık/anna haciz konu- lacağından" söz ediliyor. Bu arada acayıp övguler, garip- senecek davranışlar ızleniyor. Örneğin kardeşı Şevket Demi- reTle yeğeni Murat'ın sahıp oldu- ğu Egebank'ın listede olduğunu bilmesine karşın Cumhurbaşka- nı'nın "Isparta 'dan gelen aile tete- fonlanna kulaklannı tıkadığı", ka- ramameyi şıp diye imzaladığı ya- zılıyor. Ne yapacaktı Demirel? Böyle duyartı bir konuyu geri mi çevire- cekti? Cumhurbaşkanı kararnameyi imzalamasa veya geciktirseydi, kopacak fırtınanın önünde dura- mazdı. 50 yıllık siyasal deneyim, Demi- rel'in bu yanlışlığı yapmasını elbet- te engelleyecekti, engelledi. Ya yeğen Murat Demirel'e ne demeli? "Sabah bu karan duyun- ca kendime gelemedim. Şok ol- dum "diyor. Galiba belleğinde bir konuda duraksama var Murat Demirel'in! Aıle fotoğrafından şok oimayan kaldı mı? KESK'ten 'sefalet zaıııııırm protesto • Baştarafı 1. Sayfada ederek "Bu halk sfcri kendi maaşlanmzı artbrmak için değU, emekçflerin ve haikm yararianna poü- tikaJar ûretmek için seçti" dedi. Kamu çalışanknna yüzde 15'lik zam öngörüldü- ğûnü anımsatan Erdem, "tkiııd ata «y için de nuuş- lanmızı enflasyona karşı konıyacakiarmış. Ne ahyo- ruz ki neyi konıyorsunuz? Sizin korumak istediğjniz bizinı düşük ücretterimiz, bizim yoksufluğumuz" di- ye konuştu Telekom'un özelleştinlmesını eleştiren Erdem, "Emekçhe gefince kaynakyok, rantiyeye ge- Knce kaynak çok.Bufllkenmemekçfleri ve geniş halk kesimkıiekOTMmikçetekTİnkuşaünasıatandadır. Bu ekonomik ablukaji kffacağE" dedı. Soğuk hava koşullan altında gerçekkştirilen ey- leme işçi sendıkalan ve sivil toplum örgütü temsil- cileri de destek verdi. Istanbul'da Kadıköy yakasm- da ise Söğütlüçeşme'de toplanan KESK'hler Iskele Meydanı'na kadar yürüdûler. KESK'Iilere Marma- ra Unıversıtesi öğrencileri de destek verdi. Ankara Çalışanlann protestolannı Kızılay Meydanı'nda yapmalanna ızuı vermeyen polıs. çıkan arbedede ba- zı memurlan copladı. KESK'in düzenlediği eylem için vizite alarak Ulus, Tandoğan ve Cebeci'de top- lanan kamu çauşanlan, öğle saatlerinde ayn kollar- dan Kızılay Meydanı'na dogru yûrüyüşe geçtiler. Kızılay Meydanı'nın girişınde panzerierle barikat kuran polis. protestoculan alana almadı. Polis, bari- katın aşılması olasılığına karşın meydanı emniyetin araçlan ile doldurdu. Sayılan 5 bıni bulan kamu emekçileri polis barikatlannın önünde hûkümeti al- kış ve ıslıklarla protesto ettiler. Kamu emekçileri, sloganlan ıle barikaO aşmaya çalıştılar Çıkan arbe- dede polis, memurlan copladı. Emniyet güçleriyle vanlan anlaşma sonucu barikat biraz gen çeküirken üç gnıbun YKM önünde toplanmasına izin verildi. İzmir KESK'in vizite ve işbırakma eylemi îzmir'de de gerçekleştirildi. KonakAlanı'nda gerçekleştirilen ve çok sayıda kamu çahşanının katıldığı miüngde ko- nuşan KESK Izmir Şubeler Platformu Dönem Söz- cûsü Bahri Akkan, 57. hükümetin, önceki ıktıdarla- nn ızlediğı ikı yüzlü tutumu sürdürdüğünü belirte- rek "2000>iimdaeııflasyonıın>TBde25obc^pmöoe sûren hükümetin.işpden,emekçiden peşin akhğı\er- güer ve bu kaynaldan, akhğı borcun karşıhğı yüzde 88 faiz olarak rantiyeye aktannası soygundur'" dedi. Mersm Mersin'de yürümek isteyen KESK'liler, Emniyet Müdür Yardımeısı Mefih Akbav ın "Copkulaıuna- dan dağrtm" talımatı üzerine polıs taraftndan tekme ve tokatla dövüldü. Müdahale sırasında 6 kişi yara- lanarakhastaneyekaldınldı. Polisinyaklaşık lOOki- şiyı gözaltına almasına karşın kamu çaüşanlan da- ğınık bir şekılde Büyükşehir Beledıyesf ne yürüye- rek eylemlerinı gerçekleştirdiler. Eğıtım-Sen Genel Sekreten Kemal Ünai, Mer- sin'deki polis müdahalesini kınadı. Kayseri Şube Başkanı Tahsin Ytmaz'ın gözamna alındığını be- lirten Ünal, gözaltına alınanlann derhal serbest bı- rakümasını ıstedı. Sosyalıst tködar Partısi (SÎP) de Mersin'dekı polis müdahalesini kınadı Kral Midas'ın cenaze yemeği mönüsü I Baştarafı 1. Sayfada yeni analiz yöntemleri ile ince- lendı. Arkeoloji kimyageri Dr. Patric McGovern ve meslektaşlan Dr. Donald Gtnsker de Lawrence Eı- ner'ın aruklann kimyasal anali- zınden hareketle ulaşnklan bu so- nuç, 2700 yıl öncesüun aydınla- tılması açısından ılk kez gerçek- leştinlen olağanüstü birbaşan ka- bul ediliyor. Her dokunduğu altın olduğu için yemek yıyemeyen, su içemeyen Midas daha sonra elle- rinı Sakarya Nehri'nde yıkadık- tan sonra bu derdinden kurtulmuş ve 10 700 yıllannda ölünce Gor- dıon'da anıtsal bir yıgma tepeden oluşan bir mezara gömülmüştü. Ziyaret edilebılen bu görkemli mezann yanında eylül ayında açı- lan Gordion Müzesi'nin dışında, önemli buluntular Ankara Ana- dolu Medeniyetleri Müzesı'nde sergılenmektedir. Sergideki bu eserler arasında yer alan bronz- dan biri koç, ötekısı aslan başlı i- ki ryton (içki kabı) ve çeşitli bronz kâse ve pışmış toprak kap- lardaki fosilleşmış artıklar labora- tuvarda önce kimyasal olarak çö- zümlendi. Moleküler arkeolojik çalışma- lar sonrasında ulaşılan kimyasal değerlerden hareketle yeniden kurgulanma ile bunlann baharat- h kuzu, haşlanmış mercimek, re- çinesiz üzum sarabı, arpa bırası ve bal şerbeti olduğu saptandı. Aynca bazı kaplarda tütsü artık- lanna da rastlandı. Gıdalann bol yağlı ve kolesterollü olduğu ve zeytinyağı ile pişırildiği, kuzunun ateşte çevnldığı ve bazüannın da haşlandığı anlaşıldı. Mezara ilk gırildiğınde Kral Midas'm ardından yas tutanlann bir cenaze törem düzenleyip o za- manki gelenekler gereği bir cena- ze yemeği yedikleri belırlenmiş, ancak nelerin yenıldıği saptana- mamıştı. Üniversite lokantasınca, 2000 yılı sonbahannda Gordi- on'da, Kral Midas'm cenaze töre- ninde yenilen yemek ve içkiler- den oluşan bir ziyafet verileceğı açıklandı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada nsını öldürdü. Cinayeti nasıl işledik- lerini tüm aynntılarıyla anlattılar. Oku- yanlar da sinirienip küfrediyor olma- hlar. öyle ya, toplumda bir tek bu tür ko- nulara duyaıiılık kaldı... Değilmiş, banka haberierini yorum- luyorlarmış! Toplumdaki bu tepkiyi siyasete taşı- yacak bir parti ne yazık ki yok. Yeri gel- dikçe vurguladığımız gibi siyasetin en önemli sorunlannın başında muhalefet boşluğu geliyor. Bunun bankalara ilişkin somut öme- ğini Türkbank olayında görüyoruz. Toplumsal belleközürtüsü olduğumuz- dan mıdır yoksa her şeyin üst üste gel- mesinden midir bilinmez, toplumu sar- san olaylann etkisi çabuk geçiyor. Türkbank olayının siyasi boyutu kü- çümsenecek cinsten değildi; hüküme- ti düşürdü. Dönemin Devlet Bakanı Güneş Taner koltuğundan oldu. TB- MM'nin geçen dönemini geçtik. 18 Ni- san'da oluşan Meclis'in yolsuzluklara ilişkin kurulan komisyonlara yeniden işlerlik kazandırması gerekiyor. Bu, ya- sama gorevinin bir parçası. Türkbank'a ilişkin komisyonun da yeniden oluştu- rulması geçen ay gündeme geldi. Komisyon nasıl oluşacak? TBMM'de grubu bulunan partilerin üye bildirmesiyte. Bir ay içinde sadece FP ve MHP üye bildirdi, öteki partıler bildirmedi. Ûye bddirenlerden biri ıktıdann ortağı öteki ana muhalefet. DSP, ANAP ve DYP ağırdan alıyor. Sadece Türkbank ko- misyonuna ilişkin değil, öteki 14 ko- misyon da otuşturulamadı. Eğer Türkbank komisyonu oluştu- rulmuş olsaydı, Alaattin Çakıa'ntn bil- gisine başvurulabilirdi. Yoksa bu komisyonlann çalışmast, işlevini yerine getirrnesi istenmiyor mu? Tek tek bakaraktan... Olayın sıcak yanına dönelim... Ban- kalar operasyonunun yankısı devam ediyor. Alınan kararlar ekonomiye iyi geldiğine, ekonomi yönetimindeki her- kesi mutlu ettiğine göre, aşağıdaki so- runun bir an önce yanıtlanmasmı dili- yoruz: - Bu bankalan batıranlara ne ödülü verilecek? Ödül doğal olarak ikiye ay- nlmalı; bankalann yöneticileri ve sahip- leri. Yöneticilere en azından, yönetecek başka kurum bulmak gerekiyor. Sahip- lerine ise ikili bir çözüm şart. Ya ban- kanm batması nedeniyle girecekleri ye- ni işten vergi rekortmenı olmalan sağ- lanmalı ya da bu bankalann içıni dol- durup geri vermeli. Günün birinde eko- nomiye yeniden çeke düzen, affeder- siniz çekidüzen veımek gerekirse, ye- niden batarlar, yeniden kurtulurlar, ye- niden batarlar... Zaten bata-çıka gitmi- yormuyuz? Yakın geçmişten bugüne gelinen noktayı özetlersek; yolsuzluk, mafya, örgütlü suçlar, ihale hiieleri, siyasi bağ- lantlan bir bütün olarak değil, tek tek sanki aynntı bir olay yaşanmış gibi so- ruşturuluyor. Bu da olaylar arasında bağlantılar kurulmasını engelliyor. Bankalar olayına salt ekonomi açı- sından bakarsanız şu sonuca vanrsınız: Bir grup banka kötü yönetılmektedir. Dengeleri bozulmuştur. Kaynak açığı vardır. Salt toplumsal açidan bakarsanız şu sonuca vanrsınız: Bir grup banka toplumun tassarruf eğilimini kötüye kullanmıştır. Bu durum kamu vicdanı, devlete olan güven açı- sından da sorun yaratmaktadır. Salt yolsuz işler açısından bakarsa- nız şu sonuca vanrsınız: Yeraltı dünyası yerin üstünü de alta çekmeye başlamıştır. Tamamen yasal kurallara göre ışleyen kimi kuruluşlar, yeraltı dünyasının denetımi altına gir- meye başlamıştır. Salt siyasi açıdan bakarsanız şu so- nuca vanrsınız: Her iktidar kendi dönem zenginini yaratmaya başlamtştır. Eski dönemin zenginleri bir yolunu bulup yeni döne- min de adamı olmakta ve ekonominin kurallarına göre işlemesı gereken şey- ler siyasallaşıp. krize donüşmektedir. Soruna toplu halde bakabıldiğimız gün, toplu temizlik olacak. Aksi halde yapılan her şey, kirli gömleğin üzerine temizceketgeçirip, "Bakın tertemizol- duk" demekten öteye geçmeyecek... Cumhuriyet Mahallesi Not Defteri'nden Nisan '99... Mart '99 Cumhuriyet Mahallesı'nın kuruluşunu yürütmek üzere Yapun-C kuruldu ve çalışmaya başladı. S6S Pa "*** '99 * Eylül '99... Tamamlanan on projelerin, Cumhuriyet MahalleliJere gonderilmesine bajlandı. Henüz katılamayan dostlarımızı da aramıza alabilmek için... Cumhuriyet Mahallesi'ne bir Cumhuriyet Mahallesi daha ekleniyor: CUMHURİYET KlNALI MAHALLESİ (2. BÖLÜM!) umhuriyet mahallesi I. Bölüm'deki 565 parsel sahiplerini buldu ve proje çalışmaları hızla ilerliyor. Ancak, mahallemize henüz katılamayan okurlanmızın, dostlarımızın istekleri de sürüyor: Şu anda bu istekleri de karşılayabildiğimiz için mutluyuz. I. Bölümün yaklaşık 1 km giiney doğusunda, denize yaklaşık 800 metre uzaklıktaki yeni bir arazi üzerinde Cumhuriyet Kınalı Mahallesi'ni kurmak için çahşmalara başladık. 122.450 m 2 büyüklüğünde olan bu arazideki 140 parseli okurlarımıza jeolojik zemın raporları hazırlanarak düzenlenmiş depreme dayanıklı projeleriyle birlikte sunuyoruz. Aynca, ağaçlandırmaya olabildiğince geniş alan ayrılabilmeşi için de parsel sayısı 140'la sınırlanmış ve parsel büyüklüğü en az 500 m 2 olarak belirlenmiştir. Parsellerde inşaat izni oranı, tabanda %20 olup projeler tek ve ikiz villa olarak tasarlanmıştır. Denize daha yakın olan ve I. Bölüm'de oturan dostlarımızın da yararlanacağı sosyal tesislerin de yer alacağı Cumhuriyet Kınalı Mahallesi'nde parsellerin metre kare fiyatı 14 milyon TL'dir. Peşinat 1,5 milyar TL olup kalanı 6 eşit ve sabit taksitle ödenecektir. Okurlanmızla, dostlarımızla birlikte yaşayacağımız Cumhuriyet Mahallesi adım adım gerçekleşiyor. Mahallemizle ilgili her yeni gelişmeyi size bildireceğiz. CumhuriYet maha lles i "Doğayla uygarlık buluşuyor" YINf DENİZ GORUNUMLU İMARLI İFRAZLI BACIMSIZTAPUIU Cumhuriyet Mahallesi nerede kuruluyor? •Cumhuriyet Mahallesi Istanbul'un batısında, Tekırdağ-Çodu yolu Kınalı kavşağı üçgeninde, Çarrta KöyO beledıye sınırtan içinde kuruluyor Istanbul'a uzaklığı TEM yolundan 45 dakıka, E5 yolundan 55 dakıkadır. • 1. Bölumûn hemen güneyinde yer alan Kınalı Bölümu araııstnin de stabılıze yollan vardır. •Bu arazının de yalnızca % 14u evlere aynldı. Kalan % 86'nın küçük bir bölümü yol ve otopark, çok büyük bir bölümu ise bahçe ve park olacak. Başvunı: ÇAĞ PAZARLAMA Basın Sarayi Kat:4 (Gazetecıler Cemıyetı Üstü) Cağaioğlu - ISTANBUL Satış yapılan Cumhuriyet Kitap Kuiübü bûrolan: Ankara: Ataturk Bulvan No: 125 Kaf.4 Bakanlıklar - ANKARA Izmin Halit ziya Bulvan 1352 Sok. No: 2/3 Alsancak - İZMİR Tel: (0212) 520 21 91 - 92, Faks: (0212) 520 50 23 Tel: (0232) 419 50 20 pbx, Faks: (0232) 417 19 57 Tel: (0312) 441 12 20 pbx, Faks: (03t2) 441 91 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog