Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

2-4 ARALIK 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA Hi1\A_Jiı\_JİTJJL ekonomi(â'cumhuriyet.com.tr 13 Devredilen bankalann içinin boşaltıldığından Hazine ve Merkez Bankası haberdardı 'Devlet biliyordu9 HAZALATEŞÇAKIR Bakanlar Kurülu, kasım ayı iti- banyla topladıklan para miktan 2 katrilyon 300 trilyona ulaşan Sûmerbank, Egebank, Yurtbank, Esbank ve Yaşarbank'ı mali ya- pılanndaki istikrarsızlık ve öz kaynaklarının zararlannı karşıla- yamaz duruma gelmesi nedeniy- le Tasarnif Mevduatı Sigorta Fo- nu'na (TMSF) alırken, Merkez Bankası ve Hazine'nin bu ban- kalann içinin boşaltıldığından ha- berdar olduklan vurgulanıyor. Hazine kulislerinde, el konu- lan S bankanın topladığı paranın 2 katrilyonluk bölûmünün batnnş durumda olduğu öne süriilüıken, görünürdekı takıptekı kredi tuta- • Prof. Dr. Hurşit Güneş ve Prof. Dr. Mithat Melen, el konulan bankalann grup şirketlerine para aktardıklannın Hazine murakıplan tarafindan raporlandığını, ancak siyasi nedenlerle herhangi bir müeyyide uygulanmadığını söylediler. . n 10 trilyon lirayı buluyor. Marmara Üniversitesi Iktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. HurşitGüneş, bu bankalann uzun süredir Hazine murakıplan göze- timinde olduğunu belirterek. "Ban- kalan grup kredileri çürüttü. Bu devlet gözetiminde. Neden uzun sü- redir tedbirler ahnmadığı. müey- yide uygulanmadığı soru işareü- dir. Zor durumda olup medyayla bağlantosı buhınan bankalann da açıklanması gerekiyor" diye ko- nuştu. Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat Meien de, holdıng ve ban- ka ilişkilerine sıkı denetim getı- rilmesi gerektiğini vurgulayarak, u Bu iüşkileri ortaya çıkaran mu- rakıplar Hazme'den aynlmakzo- runda kalryoriar" dıye konuştu. İnceleme yapılacak Fon'a alınan bankalann topla- dığı mevduatın ne kadannın bat- tığı TMSF'nin atadığı yeni yöne- tim kurullannın yapacağı incele- menin ardmdan ortaya çıkacak. Ye- ni Bankalar Yasası uyannca ya- pılacak incelemelerin ardmdan bankanın içinin boşaltıldığı ke- sinleşip, banka sabipleri ve üst dûzey yöneticilerinin bankayı bi- lerek zarara uğrattıklan sonucu- na vanhrsa, hükûmet banka sahip- lerinden mal beyanı isteyecek. Hükümet banka sahiplerinin şah- si malvarhklanna ihtiyari tedbir ve hacizkoyabilecek. Ardmdan ban- ka sahiplerinin şahsı ıflaslannı is- teyebüecek. Vâtandaşsakin Tasamıf mevduaö fonuna devredilen diğer bankalarda isteyen tasamıf sahibine ödeme yapüırken Egebank, ödemelerde geçici bir uygulama başlattı. Egebank şubeleri mevduaünı çekmek isteyen mevduat sahiplerinin sayrcakabank oluşundan ötürü isim ve mevduat miktarlannın listesini yaparak ertesi gün ödeme yapıyor. 4 bankayöneticisineyurtdişıyasağı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakan- lar Kunılu'nun yönetinîlenne el koyduğu 5 bankadan Yaşarbank dışında Sümerbank, Ege- bank, Esbank ve Yurtbank'ın ortaklan ve yö- neticileri hakkında yurtdışına çıkış yasağı ko- nuldu. Cumhurbaşkanı Sükyman pemireTın yeğeni, Egebank Yönetim Kurulu Üyesi Yah- ya MuratDemirel ıle eski Kara Kuvvetleri Ko- mutanı. emekli Orgeneral, Sümerbank Yöne- tim Kurulu Üyesi Muhrttin Fisunoğlu'nun da bulunduğu 24kişiyasakkapsarmndabulunuyor. Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal, dün saat 12.35te tçişleri Ba*anlıgt'na gönderdiği yazıyla "Bakanlar Kurulu tara- findan 22 Aralık 1999'da yönetimleri Taramıf Me\duat Sigorta Fonu'na devredilen" dört bankanın y öneticileri hakkında geçici bir ted- bir olarak yurtdışına çıkış yasağı konulması- nı istedi. tçişleri Bakanı SadettinTantan. ace- le olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ge- reğinin yapılmasını istedi. Saat 12.50'de bü- tün illerin emniyet teşkilatlan ve sınır kapıla- n uyanlarak 4 bankanın ortak ve yöneticisi- nin kimlik bilgileri bilgisayar kayıtlanna ge- çirildi. Yurtdışına çıkış yasağı konulan ortak veyöneticileri şöyte; Sümerbank: Hayyam Gariboğlu, Metin Berk, Cengiz Biçer (genel müdur), Muhittin Fisunoğlu (eski Kara Kuvvetleri Komutanı), Abdurrahman Kızü ve Fahri Bahçıvanoğlu. Yurtbank: Ali Avni Balkaner, Suleyman Ekiz, Murat Yanık, Bayram Eser, Ömer Yük- sel ve Malik Ağım. Egebank: Yahya Murat Demirel, Neslihan Demirel, Pembe Jale Oktay, Ali Süha Aya, Er- sin Çamoğlu, Ümit Öndeş. Esbank: Mesut Erez (Yönetim Kurulu Baş- kanı). Aykut Aknıcılar, Ali Saracık, Erol Zey- tmoğlu, Atilla Candır, Yılmaz Mazlumoğlu. Prof. Dr. Hurşit Güneş, bu ban- kalann uzun zamandır kötü yöne- tüdiğini belirterek, "Bakan ve Ha- zine Müsteşan başka bankalann da zorda olduğunu söylüyor. An- cak operasyonun yeterli olduğu- nu söylüyoriar. Bu bankalarla 0- gfli tasamıf tedbirleri alınmamış demektir. Fon'a alınan bankalann basın kuruluşu yok. Basın kuru- lusu olan bankalar bir kenara mı itildi?'" görüşünü dile getirdi. Fon kapsamma alınan bankalann fınan- sal yapılanmasına ilişkin somut açıklamalar yapılmadığıru anla- tan Güneş, "Fon'a ahnması yeter- li değiL Daha önce alınan banka- brm mai durumlandüzehnedL Sa- dece mevduat sahiplerine güven- ce verilmektedir. Bu tedbirlerin önemh' ama yetersizolduğunu dü- şünüyorum.Özel bankalarda grup kredileri, yanhş sektöre krediler deçürüttü. Hazine w MerkezBan- kası gözetiminde oldu. Murakıp raporlaruıda durumlan gözler önüne serildi 7 ' dedi. 'Bakkal açar gibi olmaz' Türkiye'de bakkal açargjbi ban- ka kurulduğunu kaydeden Güneş, şunlan söyledi: " Diğer işlerine avantaj sağla- mak için bankaahk yapülar. Diğer sanayi kuruluşlanndan. medya- dan bağımsızhalegetirUnıeii. Ban- kalann yanhş \ öneticileri kadar kamu denetimi de sorumlu. Yapı- lanlara gözyumdular. Kâr üretmi- yor. Siyasi otorite buna göz yum- du. Sadece bu 5 bankada mı grup kredileri fazla?" Prof. Dr. MithatMelende, Fon'a ahnanlann yanı sıra bırçok banka hakkmda Hazine muraİuplannın yıllardır rapor hazırladıklannı an- cak siyasi nedenlerle müdahale edilmediğıni söyledi. Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 97'sinin 40 bin bankacıya gittığini anlatan Melen, "Faiz ekonomisüıden ne- malanan lobi değişmeli. LMF söy- lemeden önce bUmiyorlar mrydı? 10yıldırbu gerçekler büiniyor. An- cak bilerek müdahale edihniyor. Mevduat garantisi kalknıadığısü- recebankalar bunagüv«nipşirket- lerine para aktarmaya devam edecekler" dedi. MERKEZ BANKASI BAŞKAM ERÇEL ' Söylentiler sağlam bankayı bile götürür' ANKARA (Cumhuriyet Büroso) - Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Recep OnaL 5 bankanın Tasarnif Mev- duatı Sigorta Fonu'na devriyle ilgili, önümüzdeki dönemde bir sürpriz olma- yacağını, bundan sonra yapılacaklann, tümüyle rehabüitasyonla ilgili olacağı- nı vurgularken Merkez Bankası Başka- m GaziErçel de "•Söytentifer devam eder- se, alonı çiziyorum, normaL sağlam bir bankayi bfle götürür" dıye konuştu. Dev- let Bakam Recep Önal, Hazine Müste- şan Selçuk Demiralp ve Merkez Banka- sı Başkanı Gazi Erçel'le birlikte düzen- ledıği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bundan sonra ne yapılacak? Önal bundan sonra yapüacaklann tü- müyle rehabilitasyonla ilgili olduğunu söyledi. Önal, bankalann Fon'a devriy- le ilgili bir sürpriz olmayacağmı vurgu- layarak "Ahnâbikcek kararlann tümü ahnmışor. Bundan sonraki karariar sis- temintümünün ryfleştirflmesine yöneök olacaköT" dedi operasyon gecHcti ml? Bakan Önal, bankalar operasyonunun geciktiğı görüşüne katihnadığını söyle- di. "Bankalar operasyonu tam zatna- nında yapümısûr'' diyen Önal, belirli venlere ıhtiyaçlan olduğunu, bankala- nn mali yapılanyla ilgili en son tespıt- leryapılarak, bu sonuca vanldığuu kay- detti. Bankalann Içl boşaltıldı mı? Devlet BakanıÖnal, bu konunun yar- gıyı ilgilendirdiğini, kendiierinin şu an- da sadece sıstemın sağlığı ve mali yapı- nın iyileştirümesiyle ilgili olduklannı bildirdi. Bankalann, mali sıstemin sorunlan Ue global kriz ve enflasyondan kaynak- lanan sorunlan bulunduğunu anlatan Önal, enflasyonun özellıkle, banka ak- tiflen ve banka özkaynaklarunn küçük kalmasına yol açtığını söyledi. Önal, ekonomik programın, sistemin- dekı sorunlarla ilgili birtakım sonuçla- n olduğunu kaydetti. Off-shore bankalara güvence var mı? Fon'a devredilen bankalann sahip ol- duğu Off-Shore bankalann da mevduat güvencesinden yararlanması konusunda ise Onal, şunlan söyledi: "Devredilen bankalar kaparjhnamtş- or. Bubankalanmızın yönetimkrive sa- hipleri değişmistir. Oft-Shore bankalar bizün mevduat güvencesi kapsammda değiknr. Çünkü yüksek getnîler nede- niyie onüara gidümektedh-. Ama şu an- dagördüğümüz kadanyia Off-Shore'dan talep oktuğunda bunlar aksaksız karşı- lanabihŞür." Erçel: Operasyon programın blr parçası Gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı Erçel, önlem alınan bankalarla ılgılı gerekçenin, Ban- kalar Yemınlı Murakıplan'ntn yaptığı çahşrnalar olduğunu söyledi. Erçel, "Yeminfi nturakmlarm yapö- ğı üıcelemeler ve bizim değeriendirme- Iprimp haühîrmtla hiyhirhanL^nıı^ hım. dan sonra bu türden olaylaria karşdas- mayacağmı gösteriyor. Ancak bu yapüan operasyoo,bizimekonomikprognunmu- zın bir parçasKbr" dedi. ErçeC söylentılerin sürmesi halındenor- mal, sağlam bir bankayı bile götürebı- leceğini dile getirerek "Bundansonra(bu kadar banka var, şu kadar banka var) diye herhangi bir şekiide, hiç kimsenin akhna soru gehnesin. Böyk bir soru ge- Brse,kredimûessesesinfansağfam birban- kayıdamgötürebiiecek$öylentilerin,sis- temde son derece büyük zaran olur" diye konuştu. 'Operasyonun mallyetl?' Operasyonun malıyeti konusunda, As- ya ülkelerinden örnekler veren Erçel, bu türden bir operasyonun maliyetinin GSMH'lerinin yüzde 20'si ile 4Ö'ı ara- sında olduğunu, Türkiye'de ise maliye- ün çok düşük mıktarlarda gerçekleştiği- nı bildirdi. ÖZELLEŞTİRİLME ÎSTEMLERÎ ARTTI Kamu bankalanna talep arttı Ekonomi Servisi - Hükümetin 5 banka- ya el ko>Tnasınm ardmdan, bu bankalardan bazılan mevduat sahiplerine ödeme yapa- mazken, yurttaşlar paralarmı kamu ban- kalanna yönlendirmeye başladılar. Bu ara- da Atatürk'ün imzasıyla kurulan Sümer- bank'ın 1995 yılında satümasınm ardmdan şimdı de Tasarruf Mevduat ve Sigorta Fo- nu'na alınması, hükümetin gündeme getir- diği kamu bankalannın özelleştirihnesi gi- rişiminin geleceğini gözler önüne seriyor. Fon'a devredilen bankalara akın eden yurttaşlann büyük bölümü mevduatlannı çekemedi. Bankalar, ödeme listesi yapar- ken, bazı müşterilere de vadesinde gel de- diklen öğrenildi. Ziraat Bankası'ndan bir yönetici, bankalara el konulmasının açık- lanmasının hemen ardmdan büyük mevdu- atlar geldiğini söyledi. Yetkıli, "Esldden bir puan için pazarhk edene o puanı vermedi. Yüksek faize ghme- yenlere destek veririz. El konulan banka- lar dolara yüzde 30 faiz veriyorlanu. Şim- di yurttaşlann parasmı vermiyorlar" diye konuştu. Ozelleştirme tdaresi Başkanı Uğur Bayar'm, Emlak Bankasf nın özelleştıril- mesine ilişkin hazırlıklan tamamladıklan- nı açıklamasırun ardından, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal da ka- mu bankalannın özerkleştirileceğini açık- lamıştı. Fon'a devredilen beş bankadan bi- ri olan Sümerbank, kamu bankalannı özel- leştirme çahşmalannın ilk adımı ohna Özel- liği taşıyordu. Kamubankasıyken Ekim 1995*te 103.4 milyon dolara tpeks Iplik Tekstil Sana- yii'ne satılan Sümerbank'uı Yönetim Ku- rulu Başkanlığı'nı Hayyam Garipoğlu yü- rütüyordu. Hayyam Garipoglu'nunmahke- me tutanaklanna da yansıyan Nesim Mal- ki ile gizli ortakhğımn ortaya çıkması, özel- leştirtneden sonra neler olduğunu gözler önü- ne seriyor. Garipoğlu, Malkı cinayeti da- vasmda Sümerbank ihalesi için Malki'den 12.5 milyon dolar aldığını söylemişti. Ucuz krediye son Bu arada Ziraat Bankası ve Halkbank'ın 2000'de açacaklan kredilerin miktan sı- nırlandınldı. Tutann 1999'da kullandınlan plasmanm yüzde 55'im geçmemesme ka- rarverildi.Bunagöre.Halkbank'tanesnaf kredisi için 181.5 trilyon, Ziraat için de 660 trilyon tavan getirildi. Deprem vergisinden gelecek, batık kredinin yarısı Çağlar'uıInterbankh anımsandı Ekonomi Servisi - Hükü- metin son olarak Egebank, Yurtbank, Yaşarbank, Es- bank ve Sümerbank'a el koy- ma karanndan sonra gün- deme gelen "hortumlama kuskulan", Çağlar'uı ıçini boşalmğı Interbank operas- yonunu anımsattı. îşadamı Cavit Çağlar, el konan bankası lnterbank'ın içini şirketlerine krediler ak- tararakboşaltn. Interbank'ın boşaltıldığı, Tasarruf Mev- duatı Sigorta Fonu'na dev- redildikten sonra anlaşdır- ken Çağlar" ın şirketlerine açtığı ve geri dönmeyen kre- diler tutarlan ile faızı katril- yonlan bumıuştu. Interbank'tan Çağlar'uı şirketlerine açtığı ve geri dönmeyenkredi tutarlan ile faizi 1 katrilyon 293 trilyon lira, geridönmeyenteminat mektuplan 29.4 trilyon lira oldu. Cavit Çağlar'uı sahi- bi olduğu Nergis Holding bünyesindeki şirketlere alı- nan ya da kıralanan malla- nn geri gehneyen tutarlan- nuı da 37 trilyon 6 milyar li- ra olduğu anlaşıldı. Bu arada, kaynaklan bu- harlaştınldıktan sonra dev- letçe yönetimine el konu- lan lnterbank'tan Nergis Grubu'na aktanlan krediler dışında 32 trilyon 710 mil- yar lira batınldı. Korkmaz Y^it'e verilen ve geri dön- meyen kredi tutan ise 13 trilyon 77 milyar liraydı. Bankadan, aynca değişik şirketlere iştirak şeklinde aktanlan paralar 92 trilyon lirayı buldu. Türkiye'nin IMF'den al- mayı umduğu kredi mikta- n kadar bankadan para hor- tumlayan Çağlar' m bu soy- gunu depremzedelerin de ihtiyacını karşılayacak ka- dar büyük. Cavit Çağlar'ın 3 milyar dolarhk soygununun fatu- rasını "bankayaelkoyarak üsttenen" devlet, söz ko- nusu kaynakla depremze- delere onbinlerce kalıcı ko- nutyapabilir. Devletin dep- rem vergilennden sağlama- yı hedefledıği gelir 1.5 mil- yar dolar. Siyasiler, yasalarm ağır cezalar öngörmesine karşm uygulanmadığına dikkat çektiler 4 Boşaltan da, göz yıımaıı da cezaiandırılsın9 ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Türk Ceza Yasası ile Bankalar Yasa- sı, bankanın içinin boşal- tüması eylemlerine katkı- da bulunanlara ağır ceza- lar öngörürken, denetim birimleri, usulsüz kredi aktarımı gerçekleştiren banka yönencüeri hakkın- da 3 yıl hapis cezasun ön- gören emniyeti suüstimal suçu kapsammda değerlendirmeler ya- pıyor. ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Bülent Akarcah. bankalann devriyle ilgili olarak, TBMM'de en ufak yanlışlık yapıldığında bu- nu eleştirenlerin, banka sahiple- riyle ilgili hangi ahlaki görüşle- ri dile getireceklermi merak etti- ğini belirterek "Mikrofomı ettne ahncaakıl ve ahlak dersi verenle- rin kendi çcvrekriyie ilgili ne di- yeceğini merakla beküyorum" dedi. Ankara Tıcaret Oda- sı (ATO) Başkanı Sinan Aygün, söz konusu ban- kalann içlerinin boşaltıl- masına hükümetin göz • Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, söz konusu bankalann içlerinin boşaltılmasına hükümetin göz yumduğunu vurgulayarak durumun böyle olacağının aylar önceden belli olduğunu, gecikmenin bedelinin ağır ödendiğini söyledi. Bank-Sen Genel Başkanı Erdoğan Turan, hükümetin çahşanlar hakkındaki kararının ;.. netleşmemesinin tedirginliğe neden olduğunu kaydetti. Turan çalışanlara kimin sahip çıkacağının belli olmadığını söyleyerek hükümetin sözlerini tutmadığını ifade etti. çalışanlar psikolojik çöküntü ya- şryor. Hükümet söz veriyor, an- cak bir süre sonra bunu yerine getirmiyor. O nedenle devtete obn güven de zaydiamış durumda" diye konuştu. Ankara Sanayi Odası Başka- nı Zafer Çağlayan, şu görüşleri di- le getırdı: "Kamu vicdanmm ra- hat etnrUmesL içleri boşanhnış- sa, bundan sonraki uygulamalar için gözdağıveritoesi açemdance- zasuun en ağır şekiide verihnesi gerekir. 65 milyonun hakkı \aıthr. Batmalan ekonomik konjonktür- den kay naklanmryor. bunlar ken- di şirketlerine aktardılar. Bunun hesabnun soruhnası gereldr." 'Hesabım verecekier' İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Meh- met Yıldırun, İTO meclis top- lantısında yaptığı konuşmada "Bankalar 6 aydır bağırarak pa- ra topladılar, bedeunidebize öde- trv'oıiar,hesabmıvereceliJer'' de- di. 5 bankanın fona devredüme- sini değerlendiren Yıldınm, "Böy- le soygunculuk ohnaz. Bunlann ici boşattıhrken Merkez Banka- sı neredeydi? Bir cami kapısma gayri meşnı çocuk bırakıldığın- da bunun hesabını soruyorsunuz, ancak devletin kaptsuıa 5 banka bıraküryor, bunun hesabını sor- muyorsuBUz" dedi. Mehmet Yıl- dınm, bu operasyonu "Kemer sıkmadeğiLparayıbirkaçkişinin cebine koyma"* olarak değerlen- dirdi. FP Genel Başkan Yardımcısı Cevat Ayhan, "Bu bankalar, an- h şanh reklamlaria mevduat top- ladılar. şimdi de bnnlan devlet Bankalannyeniyönetimleriatandı ödeyecek" dedi. Hazine soyulurken bunun kılıfi- na uydurulduğunu belir- ten Ayhan, bu banka sa- hiplerinin mal varhklan- na el konulması gerekti- ğini söyledi. ATO Başkanı Sinan Ay- gün, "Biz bu karar üze- rineşokeohnadık. Geç ka- bnmış bir karar ve bedefi- ni ağn- ödüyoruz" dedi. Gelecek günlerde, hayalı faturalar, krediler ve naylon faturalann çıkacağını belirten Aygün, şunlan söyledi: "Bu bankalann içlerinin boşaral- masuıa hükümetgözyumdu.Şim- di ben bir fabrika kurmuşum. kâr edersem benimolacak.zarar eder- sem devlet el koyacak. Çaldılar, hırsız bunlar. Tüccan, memuru, işçiyi. emeküyi rehabttite etsinler. 65 miKoaa bu işin faturasuu kesi- yorlar. Şu anda 2 milyar dolar pa- ra gttti. 2 milyar doiar da lnter- bank'tan dolavı gitti. IMFden para ahnakiçin taklaaüyoruz. Giden pa- ra,IMF'den gelecekpara- nın çok üstünde.'" yumduğunu vurguladı. Bank-Sen Genel Baş- kanı Erdoğan Turan. hü- kümetin çalışanlar hak- kındaki karanmn netleş- memesinin tedirginliğe neden olduğunu ifade etti. Belirsizlik ortamının huzursuzluğu arttırdığı- na dikkat çeken Turan, "Çahşanlara khn sahip çıkacak, bilinmiyor. Ge- leceklerininbeBrsizBğive ileride ne olacaklarnun meçhnl olması nedenryle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Esbank. Yurtbank, Sümerbank, Yaşarbank ve Egebank'ın yeni yö- netim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetim kurulu üye- leri şöyle oluştu: t - SÜMERBANK: Yönetim Kurulu Başkanı: Atilla Taşdemir. Yönetim Kurulu üyeleri: Se- Hm Kocayusufpaşaoğlu, Cevat İnaltong, tbra- hknYaycıoğhı,KadriyeŞişman. Denetleme Ku- rulu: Serdar Engindeniz,YusufEnıreYetkin. - ESBANK: Yönetim Kurulu Başkanı: Er- tuğrulTimur. Yönetim Kurulu üyeleri: Er- dal Arslan, Emin Çam, Atalay Akay, Ber- ra Kdıç. Denetleme Kurulu: MustafaKoç, ErolAkm. B - YAŞARBANK: Yönetim Kurulu Başkaru: Nur Aydmoğlu Yönetim Kurulu üyelen: Rıfkı Gün- gor,Mustafatluğtekin.AtinaGuna\.OktayAy- dın. Denetleme Kurulu: Şener Başer, Adlan Özen - EGEBANK: Yönetim Kurulu Başkanı: YnsufZiyaÖnder. Yönetim Kuruluüyeleri: MuhammetÜnal, Selahattin Yenersoy, Mustafa Akan, Meb- metKarakaş. Denetleme Kurulu. ABVahit Özbayer, Hasan Aydm Alguı - YURTBANK: Yönetim KuruluBaşkanı: Onur An. Yönetim Kurulu: Vedat Aksu, Erdoğan Pektaş. Selçuk Baran, AM Taşpolat, Metin Ay- taç Denetleme Kurulu: Nevzat Acar, Andiç Doğankurt CHP Genel Saymanı NihatMatkap, banka yö- netimlerine el konması- nm stand-by anlaşması- nın gereği olarak açıkla- nacağını, konunun ge- ciktirilmeyeceğini belir- terek, TBMM'nin olaya el koyması gerektiğini kaydetti. Matkap, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin, araştır- ma ve soruşturma meka- nizmalannı devreye sok- ması gerektiğine işaret etti. Yeni başlayan sürecin büyük sermayegruplarını daha da büyütecek olmasına dikkat çeküiyor Büyük bankalarküçüUeriyutacakANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk bankacılık sısteminın kamu borçlanmasından tath kâr elde etme üzerine kurulu olanlarla "banka cenneti" olarak görühnesine karşın, yeni başlayan sürecin büyük sermaye gruplannı daha da büyütecek olması dikkat çekiyor. Hükümetin bankacılık alanında 5 bankayla yaptığı operasyonlar, büyük bankalara küçük bankalann iyileştirilerek bunkımıasmı gündeme • Hükümetin bankacılık alanında 5 bankayla yaptığı operasyonlar, büyük bankalara küçük bankalann iyileştirilerek bırakılmasını gündeme getirdi. Büyük sermayeli banka gruplan da banka operasyonlarından duydukları memnuniyeti açıkladılar. getirdi. Büyük sermayeli banka gruplan da banka operasyonlarından duyduklan memnuniyeti açıkladılar. Doğuş Holding gibi, biri büyük ohnak üzere Garanti, Osmanlı ve Körfez bankalanna sahip olan bir grup bile, küçük bankalan devralabileceğini açıklamıştı. Devletin, yükümlülüklerini yerine getiremeyen bankalara el koyması dışında küçük bankalan sistem dışına iten uygulamalan, sonuçta büyük sermaye gruplannın etkinlığıni arttıracak. Büyük bankalar hem mali sistemde hem de Türkiye ekonomisi üzerinde söz sahibi olacaklar. Yapılan operasyonlar, bankacılık sistemindeki güvensiz ortamm kaldınbnası, güven oluştunüması için yerinde ancak gecikmiş bir karar olarak değerlendirilirken "büyük bankalann küçük bankalan yutması" anlamına gelecek sürecin de başka bir tehlıke oluşturduğuna dikkat çekiliyoT.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog