Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

2-4 ARALJK 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyetcom.tr 11 Sevodniya gazetesi 'Basayev Türkiye'ye geldV • Rus gazetesi, Çeçen komutanın, Türkiye'de Islami Cihat örgütünün temsilcileriyle bir araya gelerek bir havayolu kurulması planlannı görüştüğünü yazdı. MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Sevod- niya gazetesi, Çeçen milislerin komu- tanlanndan ŞamflBasayev'in, tslami Ci- hat adlı köktendinci örgütün temsilcile- n ile Türkiye'de buluştugunu iddia etti. Kaynak olarak Rusya tç Istihbarat Ser- visı (FSB) yetkılilerinı gösteren gazete, görüşmenin geçen hafta yapıldığını be- lirtti. Bu görüşmede tek gündem madde- sinın buiunduğunu kaydeden gazete, bu- nun da "Basayev'in denetimindeki bir havayolu firmasuıın kurulması planlarT olduğunu yazdı. Gazete, "FSB'deki kay- nağımız, Çeçenistan'ın Itum-Kak bölge- sinde, hafif ha\a araçlaruun inebileceği kapasitede birkaç pisti olduğunu da öne sürdü" görüşüne yer verdi. Duma seçimleri Jirinovski'ye 17 sandalye MOSKOVA (AA) - Rusya 'da pazar gü- nü parlamentonun alt kanadı Duma için yapılan seçimleîde, komünistler 113 san- dalye kazanarak seçimleri önde bitirdi. Merkez Seçim Komısyonu Başkanı Alek- sander Veshiyakav'un, parlaraentonun üst kanadı Federal Meclis'te yaptığı açıkla- maya göre, komünistleri, Kremlin yanlı- sı Biılik 72 sandalyeyle izledi. Seçimlerin kesin sonuçlanna göre, 450 üyeli parlamentoda üçüncü sırayı, 66 san- dalyeyle merkez soldaki Anavatan-Tüm Rusya bloku aldı. Seçimlerde, Sağ Güç- ler Birliği 29, liberal Yabloko Partisi 21, aşın milliyetçi Jirinovski'nin partisi ise 17 milletvekılliği kazandı. Duma seçimlerinde diğer milletvekil- likleri ise bağımsız adaylara gitti. Rusya yasalanna göre, Duma'dakı üyeliklerin yansı seçimlerde yüzde 5 barajını aşanpar- tüere, diğer yansı ise bireysel olsrakyg- nşan adaylara gidiyor.' • J " ''•"•""" Rus kaynaklar, son 24 saat içerisinde 3 bin 590 kişinin Çeçenistan'ın başkentini terk ettiğini bildirdi Şiviıfler GroznjTden kaçıyor• Grozni'de çatışmalar şiddetlenirken Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Çeçenistan'ın yüzde 90'ının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi. Dış Haberier Servisi - Rus gûçleri ile Çeçen milis- ler arasında Grozni'deki çatışmalar şiddetlenirken, son 24 saat içinde 3 bin 590 sivilin başkenti terk et- tiği açıklandı. Itar-Tass ajansı, son 24 saat içinde baş- kentten kaçanlann sayısının olağanüstü arttığını kay- detti. Ajansa göre, daha önceki günlerde Grozni'den ay- nlanlann sayısı, günde birkaç yüzû ancak buluyordu. Sivillerin kaçışında, Rusya'nın başkente yönelik yo- ğun top ateşinin etkili olduğu sanıhyor. Ajans, halen Grozni'de en az 20 bin kişi olduğunun tahmın edildi- \_/lüm ve silahlar yaşamın parçası Grozni'yi kuşatan Ruslar çaüşmalarda ölen arkadaşlannı toplarken, kentin sokaklarında çoçuklar Kalaşoikov tüfeklerie oyun oynuyor.(REUTERS) ğini belirtti. Rus birliklerinin başkent Grozni'nin iç- lerine doğnı ilerleyışınin de hızlandığı, milisler ile Rus askerleri arasında kentin kenar semtlerinin kontrolü için çatışmalann şiddetlendiği, gelen haberier arasın- da. Bu arada Rusya Başbakanı VUdimir Putin, Çeçen- lerin yüzde 90'ının, Rus kuvvetlerinin denetiminde- ki "kurtanlnuş" bölgelerde yaşadıgını söyledi. Pu- tin, bununla birlikte, savaşın henüz bitmediğini kay- detti. Bakanlar Kurulu toplanüsına girmeden önce gaze- tecilerle konuşan Putin, w Hemen hemen bûtfin Çeçe- nistaiL, Rus güçlerinin etinde" dedı. Putin, "terörfc mücaddenin" askeri bölümünün henüz sona ermedı- ğını de söyleyerek "Daha çok çaba harcamamız ge- rckiyor'' diye konuştu. Kuzey Kafkasya'daki Rus kuvvetlerine komuta eden General Viktor Kazantsev de bütün Çeçen top- raklannın 2-3 haftaya kadar tamamen federal kuvvet- lerin denetimıne geçeceğini söyledi. 'Hukuk çiğneniyor' Moskova'da temaslannı sürdüren ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbott, "Rusya nükümeti, Çeçenistan'daki operasyon sırasmda uluslararası hu- kuk normlaruu ihlal edryor" dedi. Talbott, dün Rus- ya Dışişleri Bakanı Igor tvanov ile görüşmesinden son- ra yaptığı açıklamada, Rusya'nın terorizmin kökünü kazırnasını ıstediklerini belirtri. Bununla birlikte, mü- cadelenin "uluslararası hukuk normlan çerçevesin- de yapüması gerektiğinr kaydeden Talbott, "Oysa bu standartiara son dönemde uyulmuyor" dedi. Bu arada Gürcıstan Dışişlen Bakanı Menagirişvi- li, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın "Gürcistan'de Çe- çen teröristler var" açıklamasının gerçeği yansıtma- dığını söyledi. Menagirişvüi, Gürcü basınına yaptığı açıklamada, Moskova'run suçlamasını "provokas- yon" olarak niteledi. ABD Başkanı, halkı şüpheli bulduklan durumlan derhal yetkililere bildirmeye çağırdı Üııtoıı: EğLenin ama tehditlerî dikkate ahıı x eni yıl ve Noel kutlamalan çerçevesinde, Washington, New York ve Seattle gibi büyük kentlerde olağanüstü ...,.»w : önlemler alındı. WASHINGTON(Ajansbr)-ABD Başkanı B9 CKnton, Amerikan hal- kına terönst tehditleri dikkate ala- rak, Noel ve yeni yıl kutlamalan sı- rasında şüpheli bulduklan durum- lan acilen yetkililere bildirmeleri çağnsında bulundu. Başkan Clinton, Washington'da evsizlere yemek dağıtan D.C Cent- ral Kitchen adlı kuruluşu ziyareti sırasmda yaptığı açıklamada, Ame-. ' rikan hükümetinin, terönst tehdit- lere karşı "olağanüstü tedbirier" al- dığıru belirterek, Amerıkalılann ta- tile gitmekten çekinmemelerini ve eğlenmelerini söylemeyi de ihmal etmedi. Yfiksek derece alarm ABD'nin Kanada suıınnda Ceza- yırli Ahmed Ressam adlı kişinin patlayıcı yüklü kamyonuyla ele ge- çirildiğini ve Ürdün'de ^njenkalı- lara yönelik saldkt haarliŞanda 13 - kişinin tutuklandığını hatırlatan Clin- ton, Amenkan makamlannın yük- sek derecede alarmda olduğunu be- lirtti. Clinton, "Haflun ohıp bıten- den haberdar otanası ve şüpheli her- hangi bir şey gördükleri anda yet- kililere durumu bildirmesi lazun. Bu arada biz mümkün olan hertür- hl tedbiri zaten abyoruz. Amerikan halkı tatile gitmdi ve dilediğince eğ- fenmeli" dıye konuştu. r _ t «—öte yandan. Amerikan-tstthtMrat yetkilileri, daha önce ABD içinde bir tehdit bulunmadığı açıklamala- nnın aksine. artık özellikle ABD'nin bazı büyük şehirlerinin tehdit altın- da bulunduğu yolunda Amerikan ba- sınına açıklamalarda bulundular. Basına göre, teröristlerin başlıca hedefleri başkent Washington başta olmak üzere, milenyum kutlamala- nnda en kalabalık zamanını yaşaya- cak olan eğlence şehri New York ve Seattle olarak sıralanıyor. US GENERAL NATO'ya ikiyüzlülük suçlaması • Ittifakuı Çeçenistan'la ilgili eleştirilerini "ikiyüzlülük" olarak değerlendıren Rus General tvaşov, Kosova banş gücünün de başansız olduğunu söyledi. MOSKOVA (Ajansbr) - Rusya nın önde gelen askeri yetkililerinden General Leonid Ivaşov, NATO'nun, Rusya'nrn Çeçenistan operasyonuna yöneük eleştirilerini 'ikiyüzlülük'' olarak yorumladı. tvaşov, "NATO üyesi ülkelerin Çeçenistan operasyonuyla ilgili olarak benimsedikleri Rusya karşıtı Mİylem ve eylemlerin, bizi ikrrye doğru değil geriye görüreceğine inamyorunı ve bu, Rusya ik bir çabşmamn başlamasma neden olur" dedi. General tvaşov. düzenledıği bastn toplantısmda, Kosova'daki banş gücünün de başansız olduğunu söyledi. ^MVe kulak asmıyor' Kosova konusunda NATO'nun btnlerce uçakia egemen bir de\lete, srvillerin bulunduğu tren ve otobüslere, evlere, hastanelere saldırdığını unutturmaya çahştığını öne süren Ivaşov, NATO'nun Yugoslavya'nın toprak bütünlüğünü garanti altına alan BM karanna uymasmdaki aksaklıklann sürmesi halinde, Rusya'nın Kosova banş gücûndeki yerini gözden geçireceğini söyledi. Yugoslavya ve Kosova'da şu anda tehlıkeli bir durum olduğunu ifade eden tvaşov, bölgenin Yugoslavya'dan aynlacağuıa dair bazı işaretler buiunduğunu kaydetti. îvaşov, NATO'nun Yugosla\7a'nuı toprak bütünlüğüne ilişkin BM , karanna kulak asmadığını belirtti. CUMHURİYET UNtVERStTEStREKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemizin aşağıda yazılı bihmlehne 2547 sayüı kanunun ilgili maddeleri gere- ğince daimi statüde Doçent ile aynı kanunun ilgili maddeleri gereğince Yardımcı Do- çent, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi ve Uzman alınacaktır Adaylardan Doçent- lenn ve Uzmanlaraı Rektörlüğe, diğerlerinin ilgili fakülte ve yüksekokullara üan tari- hinden itibaren 15 gün içerisinde basvurmalan gerekmektedir. Sınav tarihleri adaylara başvuru anında bildirilecek, postada meydana gelebilecek gecikmeler degerlendınlme- yecektir. Adaylann en az lisans mezunu olmalan gerekmekte olup, atamalar, kadrolara atama izni geldikten sonra yapılacaktır 1. Doçentler. Dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, dört takım büimsel yayın dosyası, 2. Yardnncı DoçenÜer, Dilekçe (yabancı dili belirten) özgeçmiş, yayın listesi, dokto- ra ya da uzmanlık belgesi ve dört takım bilimsel yayın dosyası, 3. Diğerleri; Dilekçe (yabancı dili belirten) özgeçmiş, nüfus cüzdanı sureti, 2 adet re- sim, transkript, öğrenim belgesi ve LES belgesi, ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR: Araşürma Görevtisi: a) Lisans not ortalamasının en az 60 puan olması, . ~~ b) LES'ten en az 45 standart puana sahip olması, T1P FAKİLTESt ANABİLİM DALI Çocuk Salığı ve Hastalıklan UNVAM ADET Doçent 1 Tıbbi Farmakoloji ve Toksikoloji Doçent 1 Fİ2yolojı Nörolojı Tıbbi Geneük Genel Cerrahi ANABİLİM DAU Doçent 1 Doçent 2 Doçent 1 Doçent 1 FEN-EDEBlYATFAKÛLTESİ UNVAN1 ADET Genel Sosyolojı ve Metodoloji Doçent 1 Alman Dili ve Edebiyatı Antropolojı ANABÜJM DAU DmlerTanhı Tefsır BÖLÜMÜ Jeolojı Mühendisliğı Makıne Mühendisliğı Makine Mübendısliği Makıne Mübendıslığı Kimya Mühendisuği KJmya Mühendisliğı jeolojı Mühendisliğı Jeoloji Mühendisliğı Jeolojı Mühendisliğı Metalurji Mühendisliğı Elekirik/ElektıonikMûh. Inşaat Müh. Inşaat Müh. BÖLÜMÜ Güzel Sanatlar Eğıtımi Gûzel Sanatlar Egıümı ; Öğr. Gör. 1 Uzman 1 AÇIKLAMA Antropolojı veya Jeoloji çıkışh olmak. Kadro derecesı itıbanyla naklen atama yapılacaktır tLAHİYATFAKCLTESt ÛNVAN1 ADET Doçent 1 Doçent 1 MÜHENDtSLİK FAKÜLTESÎ ANABİLİM DALI Yer Fizigı K.ostrüksıyon ve hnalat Termodinamik Makıne Dınamığı ve Teorisi Temel lşl. ve Termodınamik Proses ve Reaktör Tasanmı Genel Jeoloji Uygulamalı Jeloji Mıneraloji-Petrografi Üreüm Metalürjisi ElektrikTesisleri Hidrolojik Ulaştmna •' -. UNVANI Doçent YnLDoç. YrdDoç. Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. EĞtTtMFAKÎiLTESİ ANABtLİM DALI Heykel Müzik(KemanEğitimi) UNVANI YrdDoç. Öğr. Gör. - APET 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ADET ı1 5EBİNK\R.\HİSAR MESLEK YtKSEKOKULU AÇIKLAMA Makine Mühendısı Kimya Mühendısı Kimya Mühendisi Jeoloji Mühendisi Jeolojı Mühendisi Jeoloji Mühendisi Doktora yapanlar tercih sebebıdır Eleklrik/Ekktronik Mflh. veya Yûk. Müh Inşaat Müh: veya YüksekMüh. Inşaat Müh. veya YüksekMüh. PROGR.AMI LNVANI Büro Yönetımi ve Sekreterlik Ögr. Gör Gıda Teknolojisi Ögr Gör ADET 1 AÇIKLAMA lşlemve, Sıyasal Bilgiler, lletişim Fak., Kamu Yönetımı mezunu olmalan. erkek adaylann askeriık yapmış olması tercih sebebıdır. Gıda Mühendisi. Basın: 66729 İZMİR14.İCJRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRjİMENKULÜN AÇIK AIOTIRMAİLAJM DosyaNo: 1998/4885 Satılmastna karar verilen gayrimenkulün cınsi, kıymeti, adedi, evsafi: Gazieınir Anfbey Mah. 1357 ada, 20 parselde kayıtlı bi- nanın; 1. katında 114 arsa paylı 2 no'lu bağımsız mesken. 7.50O.0OO.0OO.-TL değerinde saülıkhr. Binanın 1. katındakı 2 no'lu daıre 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve müştemilattan ibaret yaklaşık 80 m2 oturum alanlı dairenin duvar ve tavanlan sıvalı astar badanalı, doğ- ramalan takılmamış olup sadece kasalan takılıdıı. Döşerne kaplaması ile mutfak, banyo ve koridorlannda hiçbir ımalat yapılmarnış, dairemn elektrik ve su tesisatı- nın anahtar ya da armatürleri yokfur. Bölgeye göre oturum alanı ufak dairenin özellikle de odalannın ebadı göz önüne alındığında normal büyüklûk- te konut olarak görülmeyıp ancak büro olarak işyenne da- ha uygun görülmektedir. Sadşşartlan: 1- Sauş, 01/0Z'20OO günü saat 14.00'ten 14.15'e kadar 5 kat müsaadeli, 1580 m. bına yüksekliği, çatı katsız açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artnrmada tahmin edi- len kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttı- raıun taahhüdü baki kalmak şartıyla 11/2/2000 günü de sa- at 14.00'te ikinci arttmnaya çıkanlacaktır. Bu artttnnada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve tahmin edılen kıyme- tin yüzde 40'ını ve satış masraflannı geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edılen kıyme- tin yüzde 20'si nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milh' bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazundır. Saüş peşın para iledir, alıcı ıstediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. thale damga resmi. KDV, tapu alun harcı ahcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve tapu satım harcı ihale bedeünden ödeneceknr. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıalarını dayanağı belgeler üe on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde haklan ta- pu sicüi ile sabit ohnadıkca paylaşmadan hanç btrakılacak- lardir. 4- Sanş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde öden- mezse tcra ve tflas Kanunu'nun 133. maddesı gereğince ihale feshedilir. İkı ihale arasındaki farktan ve yüzde 50 fa- izden ahcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme ha- cet kalmadan kendilennden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde ıste- yen alıcıya bir örneği göndenlebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mün- derecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgi alrnak isteyenlerin 1998/4885 sayüı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze basvurmalan ilan olunur. 14/12/1999 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 66773 duLclnea >10/11/24/25Aralık saat: 2400 >0200 Tûrtuy« nın ık house prodûktörtl olan v« sound otank •jazzy- firky-, -groovey- «Mnanltofi prodifcaıyanlannda yojuı otefk kjlsnar Uen YOosI* atûnü • ) * • la mûllı dûnyasT'a adtrn atrrnş gıbt gbzıMsn de rnûzital nltynpm esldere dayantyor Onceten pnadûttsyDnartamrtJlvKtoo dBmonstrasyooian ıçın souncîtracKİef ve retdam mûzidert yman Mert. dört sanedır profesyonei olaraK etoktromk murtue uöraşfyor e h d u l c i n t ı y a p ı m H « f * l ı t ( S o k 2 0 a 1*1: 245 10 39 ' 4B > 71 yofilu. Utınbui t»l-1ai: 249 55 70 AÇIK SİSTEM KULLANICILAR TÜZÜK DEĞİŞİKÜĞI DERNEĞİ Açık Sistem Kullanıcılan Demeğı. Olağarustu Genel Kuaıl'un 1.sı 7 Ocak 2000 Cuma gunu saat 19.00'da Mecıdı>ekoy Demek Merkezı'nde; çoğunluk sağlanamadıgı takdirde 14 OcaK 2000 Cjma guny aynı yer ve saatte çoğunluk aranmakstzın aşağtdaK. gundemle yapılacaktır. Açtk Sistem Kullanıcılar Demeğı Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1 Açıltş konuşması, 2 Başkanlık Dıvan seçımı. 3. Tuzıık cieğışıklıgı, 4. Dilek ve temennıler. 5. Kapanış. Demek adresi: Kervangeçmez Sk. Keskin Iş Hanı No: 4. K: 3, Meadıyeköy. 80310 Istanbul. Te(: (212) 288 08 90. Faks: (212) 288 08 93. KELJKİT ASJTJYE HUJKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1998/109 Mahkememizde göriihnekte olan boşanma davasının yapılan açık yargılaması sıra- sında verilen ara karan gereğince, Davacısı Elbeyi Kalkan davalısı Melek Kalkan ara- sında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davasında davalının tüm aramalara rağ- men açık adresinın bulunamadığı ve Ketkit Asliye Hukuk Mahkemesi'nin duruşması olan 25.01.2000 günlü duruşmasuun duruşma saati olan 09.10'da yapılacağı tebligat ye- rine geçmek üzere ilan olunur. 14.09.1999 Basın: 66988 SARIYER SULH HUKUK MAHKEMESt'jNDEN EsasNo: 1999/1241 Karar No: 1999/1312 Mahkememizin 1999/1241 esas, 1999/1312 karar sayıh ve 20.12.1999 tarihu karan ıle Sıvas, Dıvnği, Karakuzulu, 88/01 cilt, 002 sayfa. 001 hanede nüfusa kayıtlı Ali ile Sul- tan'dan 20.1.1959'da doğma Cevat Doğan'a aynı yerde nü- fusa kayıtlı 1973 doğumlu kardeşı Feyzullah Doğan'ın va- si tayinine karar verümiştir. Üan olunur. 20.12.1999 Basın: 67027 Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. ŞAHSİNE GENÇ Anadolu Üniversitesi Açıköğretün öğrenci belgemi kaybettim, hükümsüzdür. ÜMtTGENÇ ÇARŞIBAŞI SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDJEN EsasNo: 1999/54 Davacılar Kemal ve Sabn Sevgi vekilleri Av. Alaat- tin Köroğlu tarafından davalı Ayşe Anık aleyhine mah- kememize açılan paydaşlığın giderihnesi davasının ya- pılan duruşmasında verilen ara karan gereğince; Dava konusu Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Mahalle- si'ndekainpafta: 12, ada: 178, 179,176,parsel: 8,1 ve 23 no'lu taşınmazlann paydaşlan arastnda aynen veya ıvaz eklenmesi suretiyle taksimi mümkün olmadığı tak- dirde sanş yoluyla paydaşhğın giderihnesi davacılar ve- kilince talep edilmekle, davah Islam ve Emine kızı 1943 doğumlu Ayşe Anık'a yapılan tüm araşnrmalara rağmen dava dilekçesi tebuğ edilemediğinden, adı ge- cenin duruşmanuı bu^kıldığı 17/1/2000 günü saat 09.00'da bizzat kendisinin hazff bulunması yahut ken- disini bir vekille temsil ettırmesi, aksi halde duruşma- nm yokluğunda yapüacağı ve karar verileceği hususu dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere adı geçe- ne ilanen tebliğ olunur. 9.11.1999 Basın: 56531 ÇERKEŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'JNDEN EsasNo: 1997/118 Davacı Ali Karapmar tarafından davalılar Harice Ka- ya ve arkadaşlan hakkında açılan Çerkeş ilçesi Yoncah köyü, 133 ada, 11 parsel sayüı taşmmaz hakkındakı ta- pu iptalı ve tescil davasında mirasçılardan Hüseyin kızı Şenfe Başaran'ın adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapümasına karar verihniş olup, 15.02.2000 ta- rihinde yapılacak duruşmada hazır bûlunmamz ya da kendinizi temsil ettirmeniz, gelmediğıniz takdirde yar- gılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve karar veri- leceği, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basm: 67008 ADANAVALİLİĞİ KIZ TEKNtK ÖĞRETİM OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayı: 252.21/1735 Adana Seyhan Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Ens- tıtüsü Müdürlüğü'nden 657 Sayıh Kanunun 94. madde- si gereğince görevden çekihniş sayılan Osman - Hafı- ze'den ohna Bozüyük 28.12.1966 doğumlu Çocuk Ge- lişimi ve Eğitimı Öğretmeni Mürüvvet (Han) Yılmaz Muş Ui Varto ilçesi Aydınpuıar cilt: 013/01 sayfa: 5, kü- tük swa no: 01/111 'de kayıtlı; 1997 Kasım ayma isabet eden (22) yirmi iki günlük maaşı aldığı halde hak etme- diğinden yasal faizi ile birükte ödenmesi tüm aramala- ra rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayıh Tebligat Kanunu'nun 28. ve ilgili maddeleri gereğince ulusal ga- zetede ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra tebliğ edil- miş sayılmasına, ilan masraflarrnın sanıktan tahsiline karar verildiği ilanen tebliğ olunur. Basın: 66684 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yaymladtğı günlük Bizim Gazete Ülke sorunlanna ilişkin raporiarıyla, araştırmalanyla, köşe yazılanyla, tarafsız haberlertyie sivil toplumlann gazetesi. Düzenli okumak için abone olun. Tel: 0.212. 511 08 75 ANKARA14. ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1997/372 Karar No: 1998/246 Davacı Birsen Şirinoğlu vekili tarafından davalı İbra- him Şirinoğlu aleyhine açılan yabancı ülke mahkeme karannın tenfizine ilişkin davanın mahkememizde ya- pılan açık yargılaması sonunda: 13.5.1998 tarih ve 1998/246 Karar sayıh karar ile, Davanın kabulüne, Ço- rum ili, Alaca ilçesi, Akören köyü, Cilt: 009/01, Say- fa:77, Kütük 24'te nüfusa kayıtlı Ali ve Zehra'dan olma 1966 doğumlu Ibrahim Şirinoğlu ile aynı yerde nüfusa kayıtlı Hüseyin ve Sebiha'dan ohna 1970 doğumlu Bir- sen Şirinoğlu'nun boşanmalanna ilişkin Avustralya Ai- le Mahkemesinin 20.8.1993 tarih, ML 6483,93 sayıh kesinleşmiş hükmünün aynen tenfizine, Alınması gerekli 773.900 TL. harçtan peşin alınan 429.000 TL. harcın mahsubu ile bakiye 344.900 TL. harcın davahdan tahsiline, davacı tarafından yapılan 1.571.500 TL. yargılama giderlerinin ve davacı lehine takdir edilen 13.500.000 TL. vekâlet ücretinin davah- dan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş olup, işbu karar davalının bilinen adresine tebliğ edilemedi- ğinden ve davalının yurtdışında olması nedemyle T.C. Kolonya Başkonsolosluğu tarafindan tasdik edilerek bildirilen Neusener Str 57 52146. Würselen adresınden başkaca da adresi tesbit edilemeyen davalı Ibrahim Şi- rinoğlu'na yukarda hüküm hülasası yazıh olan karann, ilanından (İlan Tarihinden) 15 gün sonra tebliğ yapıl- mış sayılacağı tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21.10.1999 Basm: 67006 Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. MEHMETGÜNHAN Romanlannız ve ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog