Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 ARAUK 1999 CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr INUema güvenoyuaUı • ROMA(AA)-ltalya Cıımhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi tarafından dün sabah onaylanan Başbakan Massimo D'Alema'nın yeni hükümet listesi. senatoda yapılan oylamada güvenoyu aldı. Güvenoyuiçin 141 oy yeterü olurken, Senato Başkanı Nicolo Mancino tarafindan yapılan açıklamada, 177 "evet", 100 "hayır", 4 çekimser oy kullanıldığı belirtildi. Karadağ'da kaçakçı bakan • PODGORİCA (AA) - Karadağ Dışışlen Bakanı Branko Peroviç, Karadağ ve ttalya arasındaki sıgara kaçakçılığına kanştığı suçlamalan üzerine istifa etti. Peroviç, sadece bir Karadağ firmasına, alacağını tahsil etmesı için yardım ettiğini söyledi. Makedonya hükümeti istifa etti • ÜSKÜP (AA) - Makedonya'da, koalisyon hükümetinin büyûk ortağının bakanlar kurulundaki sandalye dağıhmındaki anlaşraazlıği çözmeyi kabul etmesinden sonra, hükümetin dün istifa ettiği bildirildi. Koalisyon hükümetin büyük ortağı merkez sağ Makedonya Iç Devrim Orgütü Partisi Lideri Başbakan Ljupco Georgijevski'nın yeniden başbakanlığa atanmasının beklendiği belirtildi. Iran'da patlama • TAHRAN (AA) - Iran'ın Bender Abbas kentinin merkezinde, bir şehirlerarası otobüste meydana gelen patlamada, çoğu Afgan 11 kişi ağır yaralandı. lran radyosıınıın güvenlik yetkililerine dayanarak verdığı haberde, patlamaya, otobüsteki 2 Afgan'ın bavulundaki patlayıcının yol açtığı belirtildi. Oslo'dan sonra Washington da kısıtlamalann kaldınlması doğrultusunda adım attı ABDVleıı sflah satışnıa oııayWASHENGTON(AA)- Norveç'in uzun bir anlaşmazlığın ardından Türkiye'ye Penguin füzesi satma karannın yankılan sürerken, benzer bir adım da ABD tarafindan atıldı. ABD KongTesi, daha önce Türkiye'ye satışı uzun süre engellenen 25 mm'lik zırh delici mermilerin, Amerikan firması Alliant-Tech Systems ile Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafindan Türkiye'de ortak üretimine izin verdi. Geçen ay içüıde Kongre'ye sunulan saüş önerisi, bir aylık yasal beklemeyi doldurdu ve bu süre içinde hıçbir ıtırazın çıkmaması üzerine anlaşma otomatıkman Kongre'nin iznini almış oldu. Böylece daha önce ınsan haklan gerekçeleri ve lısans • Kongre, Türkiye'ye satışı uzun süre engellenen 25 mm'lik zırh delici mermilerin, Türkiye ile ortak üretimine izin verdi. sağlanmasındakı tican zorluklar yüzünden Türkiye'de ortak üretilmesine Amerikan makamlannın karşı çıktığı 25 mm'lik mühimmatın MKEK tesislerinde imalüun önü açıldı. 'ÖnemH bir gelişme' Washington'daki savunma sanayii uzmanlan, ABD'nin söz konusu askeri malzemenin Türkiye'de üretilmesine izin vermesini önemli bir gelişme olarak değerlendirdıler Kongre'den onayın çıkmasının ardından Amerikan şirketi ile MKEK arasında kontrat görüşmeleri hızlamrken, nıhaı sözleşmenin 2 ay içinde ımzalanmasınm beklendiği belirtildi. Yaklaşık 28 milyon dolar tutannda olması beklenen sözleşme uyannca, 25 mm'lik mermilerden rmlyonlarcasınm Türkiye'de üretilmesi planlanıyor. Çok amaçlı nitelikte ve zuh delici özelliğı bulunan 25 mm'lik mermiler, bir Türk-Amerikan ortak kuruluşu olan FNSS'nin yine Türkiye'de ürettiği paletli zırhlı araçlarca kullamlacak. Bu muhimmat, istenirse uçaksavar silam olarak da kullanılabüiyor. Sırada Almanya var Geçen günlerde de, Türkiye'nin ABD'den satm aldığı Seahavvk deniz helikopterlerince kullanılan Penguin fuzelennin Türkiye'ye saüşı yönünde Norveç hükümeti ile anlaşma sağlanmıştı. Bu füzelenn satışı, 1995 yıhndan bu yana askıdaydı. Benzer şekilde Almanya'nm da, Türkiye'nin tank inalesini halinde Leopard 2 tanklannm Ankara'ya saüşına eskisine oranla daha sıcak baktığı biliniyor. Yetkililer, 591 kişinin kurtanldığını, 60 Uşinin kayıp olduğunu açıkladılar Füipinler'defacia: Yolcu gemisibattı • içinde 660 kişiyle dün sabaha karşı batan gemiden şimdiye kadar 591 kişinin kurtanldığı belirtiliyor. Dış Haberier Servisi - Fi- lipinler'de içinde 660 kişi- nin bulunduğu yolcu gemi- si dün sabaha karşı battı. Yet- kililer, başkent Manila'nın 450 kilometre güneydoğu- sundakı Bantayan Adası ya- kınlannda batan gemiden 591 kişinin kurtanldığını, 60 kişinin ise hâlâ kayıp oldu- ğunu bildirdiler. Devam etmekte olan ara- ma ve kurtarma çalışmalan sırasında, denizden aralann- da küçük bir çocuğun da bu- lunduğu 9 kişinin de cesedi çıkanldı. Savunma Bakanı Orlando Mercado, deniz kuvvetlerine ait 3 geminin yanı sıra çok sayıda ticari gemi, balıkçı gemisi ve he- likopterin de bölgede oldu- ğunu ve denizden insanlan topladıklannı söyledi. Filipinler'in Cebu şehrin- den yola çıkan 27 yaşındaki gemi, toplam 660 yolcu ve mürettebatıyla Iloiolo Ada- sı'na gidiyordu.Sivil savun- ŞARKIŞLA İCRADAIRESt GAYRİMENKULÜN AÇIK AKTTIRMA İLANI DosyaNo: 1998/25 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Sıvas ili, Şarkışla ilçesi, Kayapmar köyü. Köyiçi mevkii. pafta: 54, parsel: 1440'ta kain, içinde bahçe- li kâgir ev, ahır, samanlık ve bahçe içinde çeşitli ebatlarda toplam 100 adet ağaç bulunan toplam 2660 m2 taşınmazın 1124/1536 hissesi satılacak olup muhammen bedeli: 1- 2660 m2 arsa hisseye düşen muhammen bede- li 778. 604.166.-TL 2- Arsa içinde 90 m2 basit ahşap ev m. bedeli: 790.312.500.-TL 3- Arsa içinde 85 m2 ahır muhammen bedeli: 746.406. 250.- TL 4- Arsa içinde mevcut toplam 100 adet ağaç m.b: 219.531.250.-TL Toplam muhammen bedel: 2.534.854.166.- TL Saöş şartlan: 1- Satış, 08.02.2000 günü saat 14.00'ten 14.30'a kadar Şarkışla Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma su- retiyle yapılacak. Bu artünnada tahmin edilen kıy- metin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala- caklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şar- tı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak şartıyla 18.02.2000 günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttır- maya çıkanlacaktır. Bu artürmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranm taahhü- dü saklı kalmak üzere arttırma ilanmda gösterilen müddet sonunda en çok artürana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçham olan alacaklann toplamından faz- la olması ve bundan başka paraya çevirme ve pay- laşürma masraflarmı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle aücı çıkmazsa saüş talebi düşecektir. 2- Arttmnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazundır. Saüş, peşin para iledir, alıcı iste- diğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler saüş bedelinden öde- nir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı, hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddialarmı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olma- dıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yaür- mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alı- cılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay- nca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak- lardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme ha- cet kahnaksızm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacakür. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gö- rebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecaüm kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/25 sayılı dosya numa- rasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 10.12.1999 (*) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de da- hildir. Basm: 66986 ma yetkilileri, geminin yük- selen Halgalaryüzünden bat- tığının sanıldığını kaydeder- ken, gemideki yolculann bü- yük çoğunluğunun Cebu'da çalışan kişiler olduğu ve No- el için evlerine dönüyor ol- duklan bildirildi. Aşın dohıydu Yetkililer, kayıtlara göre geminin 614 kişi kapasıteli olduğunu, bu yüzden kaza- nın geminin aşın dolu ol- ması nedenıyle batmış ol- masının mümkün olmadı- ğım söylediler. Denizcilikleügiligüven- lik kurallannm yeterince uygulanmadığınadik- kat çeken uzmanlar da kurallara uyulup uyul- madığuun daha süa de- netlenmesini istediler. Gemi sahibi şirket ta- rafindan yapılan açık- lamada Va7nniT\ nede- ninin kötü hava koşul- lan olduğu belirtildi. Bantayan Adası yaJanlannda batan gemideki yolculann büyûk çoğunluğunun, Cebu'da çahşan kişfler okhığu ve Nod kutiamalan için evlerine ghmekte olduklan açıklandL FDipinli yetkflfler kazaylaflgili farkb nedenler üzerinde duruyorlar. (Fotoğraf: , REUTERS) ; ; IR4KU ÇOCUKLAR Kaçarken soğuktan öldüler • Tûrkiye üzerinden bir soğutucu kamyonu içinde Yunanistan'a giden kardeşler soğuktan öldü. ATİNA(AA)-Türkiyeüzerin- den Yunanistan'a bir soğutucu kamyonu içinde kaçak olarak sokulan iki kakh çocuğun, yol- da soğuktan öldüğü bildirildi. Yunan polisı tarafindan yapı- lan açıklamaya göre, kamyonun soğutucu böhlmüne anneleri ve başka biriyle yerleştirilen 4 ya- şındaki kız çocuğu ile 2 yaşın- daki erkek kardeşi. Atina'ya ge- lirken yolda aşın soğuğa maruz kalmalan yüzünden öldü. Annelerinin, Yunanistan'a var- dıktan sonra çocuklan Aüna'da bir hastaneye götürdüğü, ancak geç kahndığı için çocuklann kur- tanlamadığı kaydedildi. Polis, iki ülke sınınndaki Me- riç Nehri'nin kuzeyınden Yuna- YA nistan'a geçen karnyonun sürü- ,oxüsünönkaıçüğınıbelirtti. Ingiltere'nin Kıbrıs temsilcisi 'Kıbns için etiketlerin önemi yok' • Helsinki kararlannın "çok önemli olduğunu" söyleyen Sir David Hannay, bundan sonra "Tûrkiye, Yunanistan ve Kıbns'ın (Rum kesimi) aynı yola doğru yolculuk yaptıklannı" savundu. LEFKOŞA ( ^ - I g tere'nin Kıbns Özel Tem- silcisi Sir David Hannay, Kıbns'ta federasyon veya konfederasyon gibi "eti- keöerin" değil, iki bölge ile merkezi hükümetin yet- kilerinin önemli olduğunu savundu. Hannay, Rum haberajan- sma yaptığı açıklamada, Kıbns konusunda Rum ke- simi ile KKTC arasında New York'ta başlaülan do- laylı görüşmeler sürecinin "gerçekçi'' olduğunu, bu görüşmelerin "ciddi birsü- rednbaşfangınnr teşkil et- tiğini söyledi. Hannay, gö- rüşmelerin ilk aşamasınm yararlı olduğunu kaydetti. AB'nin 10-11 Arahkta- rihlerindeki Helsinki zir- vesi sonunda kabul edilen kararlan "çok önemli'' di- ye niteleyen Hannay, bu ka- rarlardan sonra, "Türldye, Yunanistan ve Kıbns'ın (Rum kesimi) aynı yöne doğru yolculuk yapbldan- nı" belirtti. 'Tekbirdevlet' Sir David Hannay, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriye- ti'nin ayn bir devlet olarak tanınma isteğiyle ilgili ola- rak da "Sonuçta, Kıbns'm tekbirdevietolarak BM'de temsfledfleceğini'' söyledi. İran'ın tazminat isteği görüsülecek Harrazi9 yeni yılda Türkiye'yc geliyor TAHRAN(AA) -lran Dı- şişleri Bakanı Kemal Har- razi'nin resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geleceği bil- dirildi. lran News gazetesinin diplomatik kaynaklara da- yanarak verdiği habere gö- re, Harrazı, 17 Ocak'ta baş- layacak 3 günlük ziyareti sırasında Cumhurbaşkam Süleyman Demirel, Başba- kan BülentEcevit tarafindan kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Ismafl Cem ile gö- rüşecek. lran Dışi§leri Şa- , . kanı'tun Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde böl- gesel ve ikili ilişkiler gün- deme gelecek. Harrazi'nin temaslannda, aynca tran'm Türk uçaklarının smırda yapüğını ileri sürdüğü bom- bardunanla ilgih tazminat is- teklennin de ele alınması bekleniyor. Tazminat talebi lran, 18 Temmuz'da mey- dana gelen olay sırasmda 5 kişinin öldüğünü ve 15 ki- şinin yaralandığını ileri sü- ,reışk, tazminat tajebin^ bulunmuştu. .,,"• ŞARKIŞLA ÎCRA DAİRESI GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI DosyaNo: 1999/149 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıyme- ti, adedi, evsafi: Şarkışla ilçesi, Yeni Mahalle, Kızılyazı Mevkii, pafta: 9, ada: 180, parsel: 62'de kain tamamı 396.10 m2 parsel içinde 115 rn2'ye oturmuş bina olup, bına bodrum üze- rinde iki katlı. yığma, ikinci sımfhr. Bina ve arsanın mu- hammen bedeli 15.000.000.000- TL (On beş milyar) olup. bına arsası ile bırlikte satılacakür. Saüş şartlan: 1- Sanş, 07.02.2000 günü saat 14.00-14.30'da Şarkış- la Icra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75"ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şarn ile ihale olunur. Böyle bir be- delle alıcı çıkmazsa, en çok arttıramn taahhüdü baki kal- mak şartıyla 17.02.2000 Perşembe günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttmnaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıra- mn taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında göste- rilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıy- metinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçham olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflan- nı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa saüş talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy- metin yüzde 20'sı nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la- zımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilır. Tellahye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş ver- giler saüş bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzenndeki haklannı hususiyle faiz ve mas- rafa daır olan iddialarmı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yanrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefîl- leri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme bacet kalmaksızın dairemizce tahsil ohmacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alı- nacakür. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil- mesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde is- teyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Saüşa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve mün- derecaüm kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1999/149 sayüı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvurmalan ilan olunur. 08.12.1999 (*) Îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 66987 SARIOĞLAN ASIİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1998' 123 Davacı Bag-Kur Genel Müdürlüğü ile davalılar Zeynep, Dindar, Nuri, Yılmaz. Menekşe, Tamer Yılmaz ile Mehmet Kuş'un aralannda görülmekte olan rücuen tazminat dava- suıda verilen ara karan gereğınce; Mahkememızde görülmekte olan rücuen tazminat dava- sında davalı Mehmet Kuş'un Kayseri ili Hürriyet Mahalle- si, Fılız Sokak No: 35'te bulunan adresine dava dilekçesi- nin ve duruşma gününün tebliğ edildıği ve tebligatın bila ik- mal geldiği, davalı adresinden aynldığnıı bildirmediği, ay- nca zabıtaca yapılan tahkıkatta da adresı tespıt edılemedi- ğınden dolayı davalıya dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ve dnruşma günü olan 24.02.2000 günü saat 09.45'in ilanen teblığıne karar venlmış olup duruşma gününde bizzat mahkememızde hazır bulunması ya da kendinı bir vekıl ile temsıl ettırmesı, aksi takdirde yokluğunda karar venleeeğı ve yargılamanın yokluğunda devam edeceğı ilanen tebliğ olunur. Basın: 66846 ANKARA 22. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÎLANI DosyaNo: 1998/401 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Ankara, Alündağ ilçesi, Yenidoğan mahallesıode, Etla- tun sokağı 276 kapı numarah Deniz Apartmanı'nın bulun- duğu yere rastlayan ve unann 4633 ada, 7 numaralı parse- lini teşlul eden 310 m2 miktanndaki kâgir apartmanm 36/110 arsa paylı, zemın kat 8 (mahallen 276/A) numarah, 25 m2 kullanım alanlı dükkân vasıflı taşmmaz bir borç ne- denıyle açık arttırma suretiyle satılacaktır Geniş evsafi dosyada mevcut bılırkjşı raporunda açıklannuştır. Takdır edilen kıymeü 2.000.000.000- TL % 15 KDV alıcıya aittir. Satış jartian: 1- Sahş, 14.2.2000 günü saat 15.00'ten 15.10'a kadar Adlıye Mezat Salonu'nda açık artnrma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüç- hanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alı- cı çıkmazsa, en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak şarüy- la 24.2 2000 günü aynı yerde. aynı saatte ikinci artannaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş- se gayrimenkul en çok arttıramn taahhüdü saklı kalmak ûzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve sa- üş isteyenin alacağına rüçham olan alacaklann toplamından fazla ohnası ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştır- ma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sanş talebi düşecektir. 2- Armrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- li bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazundır. Sa- tış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay- rimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa da- ır olan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bıldirmelen lazundır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar- dır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefille- ri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müte- selsilen mesul olacaklardır. fhale farkı ve temerrüt faizi ay- nca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden aJınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın görebihne- si için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bu- ömeğı göndenlebılir. 6- Saüşa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münde- recaüm kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak iste- yenlerin 1998/401 sayüı dosya numarasıyla müdürlüğümü- ze başvurmalan ilan olunur. 8.12.1999 (*) Îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basm: 67000 SARIOĞLAN KADASTRO MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1999/24 Davacılar, Güven Yılmaz ve arkadaşlan ile davahlar Alı Yılmaz ve arkadaşlanrun aralannda Sanoğlan ilçesi Karaözü kasabası Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde kiın 169 ada 9, 196 ada 1, 167 ada 10 ve 120 ada 8 parsel no'lu taşınmazlar hakkında mahkememızın 1999/24 esas sayılı dosyasında gö- rülmekte olan kadastro tespıtıne ıtiraz davasında verilen ara karan gereğınce; Alı oğlu, 1944 doğumlu. Nuretün Yüdız'ın nüfusa kayıtlı olduğu yer olan Sanoğlan ilçesi Yerlituvu köyûne gönden- len davebyelenn bıla ıkmal döndüğü, yapılan zabıta araştır- masında da adreslennm tespıt edılemedığınden ilanen tebhği- ne karar venlmış olup, adı geçen davalının belli gün ve saat- te (duruşma günü. 06.03.2000 tarih saat 10.00'da)mahkeme- mizde hazır bulunmadığı ve bir vekil tarafindan kendisini temsıl ettırmedığı takdirde, tahkıkat ve yargılamaya yoklu- ğunda devam edıleceğı ve hüküm verileceği (HMUK 213, 337 mad), dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine ka- im olmak üzere ilan olunur. 13.12.1999. Basm: 66851 İSTANBUL 3. ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999/220 Davacı Süleyman Kırül vekili Av. Meral Abay tarafindan davahlar Fethi Turkan ve Recep Kalender aleyhlerine mahkememizde açılan tazminat davasında, Göztepe Mah. Maslak Cad. No: 13/6 Bağcılar-lstanbul adresine davahlardan Recep Kalender adına gönderilen tebligat "alıcı adreste tanınmıyor" şerhi ile bila tebliğ iade edildiğinden ve emniyetçe de adresi tespit edilemediğinden bu davalı adına ilanen teb- ligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmamn buakıldığı 27.01.2000 Perşembe günü saat 11.30"da duruşmada hazu buhınmanız veya kendınızı bir vekil ile temsıl ettirmeniz, bulunmadığınız veya temsıl etürmediginiz takdirde yokluğunuzda duruşmamn devamma karar verileceği hususu ilanen tebhğ olunur. 10.12.1999 Basuı: 67075 ANKARA BÎRÎNCt ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANTJĞrNA EsasNo: 1997/826 Davacı: T. Halk Bankası A.Ş. Vekih: Av. Nuray Çelik Davalı: 1- Ihsan Hilmioğlu - Ankara Cad. No: 132, Gölbaşı/Ankara. Davacı T. Halk Bankası A.Ş. vekili tarafindan davahlar Vetro Cam Ayna San. ve Tic. A.Ş., Ihsan Hilmioğlu, Hayari Hilmioğlu, M. Yücel Onver aleyhine açılan itırazın ip- tali davasının yapılan yargılaması sırasında; Davalı Üısan Hihnioğlu adına çıkarülan dava dilekçesi ve yenileme dilekçesi ve du- ruşma gününe ait tebligat bila tebliğ iade edılmış olup, yapılan Emniyet araşürmasm- da da davalının adresi tespıt edilemediğinden adına dava dilekçesi, yenileme dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş, Duruşma günü 26.1.2000 günü saat 10.05'e talik edilmiş olup, HUMK'nın 213. maddesi gereğince duruşmada hazrr bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğu- nuzda devam edileceği hususu keyfıyeten ilanen tebliğ olunur. Basm: 66834 ANKARA 10. ASLİYE HUKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN 1997/209 Davacı Güven Sigorta T./ A.Ş. vekili tarafindan davalı Mehmet Dulkadir aleyhine açılan alacak davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda, Davalı Mehmet Dulkadir'tn Vedat Dolakay Cad. No: 80/8 G.Osmanpaşa / Ankara adresine çıkarülan tebligatın yapılamadığı, yaptınlan emniyet araşürmalannda ise ad- resinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü gazete ilanı ile ilanen tebligat yapıldığı mahkememizin 29.12.1998 tarih 1997/209 esas -1998/877 sayıh ka- ran gereğince, 1 - Davanın kabulü ile istemle bağh kahnarak 509.941.000 TL'nin 17.2.1997 tarihin- den itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan ahnarak davacıya verilmesine, 2- Harçlar yasasına göre hesap edilen 18.337.876- TL harcın 4.589.469 TCsi peşin alındığından mahsubuna bakiye 13.768.407 TL harcın davalıdan tahsiline, 3- Davacı vekili için 36.397.640 TL ücreti vekâletin davalıdan ahnarak davacıya \e- rümesine, 4- Davacı tarafindan yapılan 14.450.969 TL yargılama giderinin davalıdan ahnarak davacıya verilmesine. Yargıtay yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzünde davalının yokluğunda veri- len karar açıkça okunup anlaühp karar verilmiş. işbu ilanm davalı Mehmet Dulkadir'e ilanen tebhğine karar verildiğinden ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebhğ edil- miş sayılacağı, yasal 15 gün içerisinde temyiz edümedıği takdirde karann kesinleşece- ği, mahkememiz karannın tebhği yerine geçerli kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 3.6.1999. Basm: 66838 ÜRGÜP SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 98/439 esas 99/354 Karar Davacı Saüş isteyen S.S. Urgüp Sari Taşkonut Yapı Kooperatifî Başkanlığı vekili Avukat Yusuf Akbaş tarafindan aleyhine satış istenenler (Davah) Ommehan Yetişir ve arkadaşlan haklannda mahkememıze açılan izale-i şüyu dava- sımn yapılan yargılaması sonunda, Davanın kabulü ile Ürgüp ilçesi Agıl mahaDesi Ürgüp önü mevkisinde kain, tapuda 35,30 LI pafta: 29, ada: 1 parselde 800 sahifede kayıtlı taşınmazm saülarak şüyun iza- lesine karar verümiştir. Davahlar Adeviye Çopuroğlu, Süleyman Yetişir, Ümmehan Ye- tişir, Burhaniye Türkkan, Nazmiye Yetişir, Yıhnaz Yeüşir, Sohnaz Yetişir, Yavuz Yeti- şir, Sönmez Yetişir (Kocaman) Mehmet Oğuz Yetişir, Salahattin Çopuroğlu, Sadettin Çopuroğlu, Emine Özlem Yaman (ErgÖnül) ile Ercan Yaman'a davetıyeyle tebligat ka- nununun 35. maddesi uyannca tebliğ edilmiş olduğundan yukanda satıhnasma karar verilen taşınmazın hakkındaki hüküm özetinin gazetede ilan edildıği tarihten itibaren 8 gün sonra hükmün kesinleşeceği, yukanda isımleri yazılı davalılara tebligat kanunu- nun ilgili maddesi uyannca ilanen tebliğ olunur. Basm: 66007
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog