Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

8MKSttZtZME SMTMlRESEKtolPIESLM *MT ÜYH* KABU.Ü SMT KfttP St*tiŞ OLAHAÖ Dıldı£ım; lcıtabın adını kredı kartınızın ııumarası \e son kullanma tanhı tiattlıke bıldınn, kıtap evmızde olsun Adınızı sovadınızı ve telefoo nvınuıcı da btldumevı unutmaym Üye değılsemz. dılersenız ûye de olun ya da ü>eİ!ğınızı yenıleyın. H1R İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet Kitap Kulübü alonlannda ve Temsilciliklerinde İDlBERG SpA -Italya TesısleniKk üreolmışor) TütooöCaMesNo 3*41 (34334) Cağaioğlu btatxJTö.pi2)514 01 96 Faks:(212)5140195 76. Y1L SAYI: 27106 / 250.000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-799?) 24 ARAUK1999 CUMA H R H I K I K İSMET İNÖNÜ HATIRALAR İsmet İnonü'nün yakın tarihimize ışık tutan bu 'Hatıralar'ını, büyük asker, büyük devlet adamının olüm yıldonümünde okurlarımıza sunmakla bir görevimizi daha yerine getirdiğimize inanıyoruz. Bugün Cumhuriyerie birlikte... r STOfcM I FIÇ1DAN OYKÛLER \ - A* THEODOR STORM FIÇIDAN OYKULER Almancadan çeviren: Nijad Akipek 19. yüzyıl Alman yazınının önde gelen adlarından, usta uzun öykücü Storm'dan Cumhuriyet okurlarına sevimli bir yılbaşı armağanı... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Hükümetin TBMM'den geçirdiği yasalar, IMF'nin istediği düzenlemeler Nîyet değü tesbm mektubuYENİ VERCİLER CELIYOR IMF'nin koşulu özel emeklilik # IMF'ye verilen niyet mektubunda gerekirse 2000 ve 2001 yıllarında yeni vergi düzenlemelerine gidilebileceği belirtildi. IMF'ye, vergi aflan çıkanlması taahhüdünde de bulunuldu. Niyet mektubunda, "Hükümet, gelecek aylarda özel emeklilik fonlanna yönelik hukuki çerçeveyi oluşturarak sosyal güvenlik reformuna deriıüik kazandırmayı planlamaktadır" denildi. • 3. Sayfada BANKA OPERASYONUNU IMFÎSTEDI M 3. Sayfada ÖNKOŞUL TELEKOMVE ENERJİ m 3. Sayfada 4 BANKACIYA YURTDIŞI YASAĞI • 13. Sayfada > Hükümetin IMF ile yaptığı 3 yıllık stand-by anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşma anahatlanyla kamu birikimlerinin özelleştirme adı altında yok edilmesini; stratejik alanlann özel ve yabancı sektöre bırakılmasını; çalışanlann, emeklilerin gelir düzeylerinin düşürülmesini; sosyal güvenlik sisteminin özel emeklilikle yok edilmesini ve tanmsal desteklemelerin kaldınlmasını öngörüyor. ) IMF'ye verilen niyet mektubunun sonunda, "Türk hükümeti burada açıklanan politika ve tedbirlerin, programın amaçlannın başanlması için yeterli olacağına inanmakta olup eğer gerekirse programı başan ile sürdürebilınek için fon ile düzenli temas ederek gerekli ek tedbirleri almaya hazırdır" ifadesi yer aldı. • 3. Sayfada YÖK'fi TBMM'de protesto eden öğrenciler, alman karann adil olmadıgmı savundular. 'Kalemli çete' Avrupa yolunda # TBMM'de pankart açan ve YÖK'ü protesto eden öğrenciler, Yargıtay'ın haklannda verilen toplam 48 yıl ağır hapis cezasını onaması üzerine, "karar düzeltme" istemleri kabul edümezse Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne başvuracaklannı açıkladüar. "Kalemli çete" olarak bilinen öğrencilerin avukatlarının yaptıklan açıklamada, "Ülkemizin, insan haklannın ve demokrasinin temel değerlerine ulaşma yolculuğunda, kamuoyunun vicdanı ile çelişen bir tarihi karar verildi. Öğrenciler tekrar cezaevine konulmak isteniyor. Peki ya gerçek çeteler" denildi. • 4. Sayfada KEBülent Ecevit 'Her banka aynı değil' # Başbakan Bülent Ecevit, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredüen 5 bankadaki uygulamalann farkh olduğunu belirtti. # Ecevit, çok iyi niyetli olmasına karşın işleyişi yürütemeyecek duruma gelmiş işadamlan olduğunu, hepsini aynı kefeye koymanuı, aynı eleştirileri getırmenin haksızlık olacağını söyledi. • 8. Sayfada Dünya Bankası 3 yıl için 3 milyar dolar # Dünya Bankası Türkıye Temsılcisı Ajay Chhıbber, IMF'yle stand-by'ın onaylanmasının ardından Türkıye'ye 3 yıl icınde kullanılmak üzere 3 milyar dolarlık kaynak aktanlacağını açıkladı. # Chhibber, tarihi değer taşıdığını söylediği hükümetin reform programını desteklediklenni açıkladı. • 8. Sayfada KESK'ten 'sefalet zammı'nı protesto Kamu EmekçüeriSendikalanKDnfederasyonuyüzde lSÜk maaş artışını protesto için bütün yurtta vizite eylemleri ve miting gerçekkştirdl (Fotoğraflar: HATİCE TUNCER) Haber Merkezi - Kamu Emekçilen Sendikalan Konfe- derasyonu (KESK) dün sefalet zammı olarak nıteledıklen yüzde 15 'lık maaş artışıru pro- testo için bütün yurtta vizite eylemlen ve "SefaktetesHmcrf- mav-acağız'" mıtınglen gerçek- leştırdı. Yalova'da KESK üye- lerüun eylemıne bazı güvenlik güçleri destek venrken Mer- sın'de yürüyüş yapmak isteyen kamu çahşanlanna polıs mü- dahale etti. Olaylar sırasında 100 kışi gözalhna alınırken 6 kışı yaralanarak hastaneye kal- dınldı. KESK Genel Başkam Siyami Erdem, hükümeti, emekçı karşıtı polıtıkalara son vennesı ıçın uyararak "Bu ûl- kenin gerçek sahipleri biziz ve ülkemizi geri istiyoruz" dedı. lstanbul'da Çapa Tıp Fakül- tesı önünden "Sefalete tesfim olmayacağız'' pankartıyla yü- ruyüşe başlayan KESK'lüeT Aksaray Metro Meydanı'nda toplandılar. Aksaray'dakı mı- tingde konuşan KESK Genel Başkanı Sıyamı Erdem, mıllet- vekıUerini uyardığını ıfade MArkasıSa.l9,Sü.4'te 2700 yıl öncesi Midas'ın cenaze yemeği mönüsü • Amerikah kimyagerler, yemekte kuzu çevirme, haşlanmış mercımek yemldığıni; şarap, bira ve bal şerbeti içıldığını belirlediler. Sonbaharda Gordıon'da düzenlenecek törende konuklara aym yemek ıkram edılecek. ÖZGENACAR ANKARA - Pennsylva- nıa Ümversıtesi bilım adamlan, her dokunduğu altın olduğu için açlık çe- ken Frig Krah Midas'ın 2700 yü önceki cenaze tö- reninde kullanılan kap ka- caktakı artıklara dayana- rak, baharatlı kuzu çevir- me, haşlanmış mercımek yenıldiğım; şarap, bira ve bal şerbeti içıldığini sapta- dılar. Ankara - Polatlı yakmın- dakı Frig başkenti Gordi- on'da 1950'li yıllann so- nunda Amerikah arkeolog Prof. Rodney Younguıbul- duğu Kral Nlıdas'ın meza- nnda ele geçen bronz ve toprak kaplardaki artıklar yaklaşık ellı yü sonra üni- versitenm laboratuvarında UArkasıSa.l9,Sü.4te FALET ÜCRETÎNİÖDEDÎ Giilay Aslıtürk serbest bıraküdı # Eski ANAP Şişli Belediye Başkanı Gülay Aslıtürk, mahkemenin istediği 250 bin sterlin tutanndaki kefalet ücretinin ödenmesi üzerine dün serbest bu-akıldı. Aslıtürk, 7 Ocak 2000 tarihinde yeniden mahkemeye çıkacak. # Cezaevinden babası llyas Çokay ve eşi Orhan Aslıtürk tarafindan alınan Gülay Aslıtürk'ün rahatlamış olduğu görüldü. Gazetecilerin sorulannı yanıtlamayan Aslıtürk, bir iki güne kadar açıklama yapacağuu belirtti. # Hukukçular, lngiltere'deki iade işlemlerinin uzun sürebileceğini belirterek Adalet Bakanlığı'nı elini çabuk tutması konusunda uyardılar. Bu süre içinde Aslıtürk'ün Ingiltere'yi terk etme olasıhğı da bulunuyor. Aslıtürk'ün yeşil pasaportunu iade ettiği belirlendi. • 6. Sayfada •AK1CISUSMA HAKKINIKULIANDI Soruşturma gemşletfliyor # Türkiye'ye şartlı olarak iade edilen mafya lideri Alaattın Çakıcı hakkında, yakalandığında üzennden çıkan kırmızı pasaportla ilgili olarak soruşturma başlatıldiğı, ancak Çakıcı'nın bu konuda ıfade vermeyı reddettiğı belirtildi. # Istanbul DGM Cumhuriyet Başsavcıhğı, Alaattin Çakıcı hakkındaki hazırlık soruşturmasının, sanığın eylemlerinm niteliği, yoğunluğu ve organizasyonun büyüklüğü karşısmda ilgili kamu görevlılennı de kapsayacak şekılde genışletıldığını bıldırdi. • 6. Sayfada Atina iade etti Heybetli de htanbuVda # Alaattin Çakıcı'dan sonra, Hasan Heybetli de dün gece Türkiye'ye döndü. Avukat Muhittm Yüzüak, '"Avrupa cezaevlerindekı ağır şartİar yüzünden dönmek istıyoriar. Türk cezaevlerindeki rahatlığı bulamıyorlar" dedi • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Mayın Ammsattıklapı Büyük bankalar memnun... Büyük holdıngler mem- nun... Borsa memnun... Hükümetimiz memnun. Ya; banka operasyonunun maddi yükünü omuzla- yacak küçük tasarruf sahipleri, ya halkımız? Memnun olsa ne yazar, memnun olmasa ne yazar. IMF direksıyonundaki ekonomik önlemler aracına binmiş hükumetımız, hızta yol alıyor. Yeni Dünya Düzeni'nde solun görevini IMF'ye ve m.4rkasıSa.l9,Sû.l'de DGvrim sehidi anıldı 'Hepimiz birer Kubilayız' # Kubilay, Menemen'de katledilişinin 69. yılında törenlerle anıldı. Menemen'de düzenlenen törenlere yüzlerce yurttaş ve CHP Genel Başkam Altan Öymen, Lzmir Valisi Kemal Nehrozoğlu, Ege Ordu Komutam Orgeneral Çetın Turan, Izmir Büyükşehır Belediye Başkam Ahmet Pinştina da katıldı. • 4. Sayfada BORSA oDün 13.429 Oncekı 13.SS4 DOLAR oDun 536.300 Oncokı 536.000 MARK oDun 277.000 önc«kı 276.300 ALTIN oDün 4.92S.000 önceki 4.905.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'DEN StLAH SATIŞINA ONAY M10. Sayfada FÎLlPÎNLER'DE YOLCU GEMtSt BATTI: 60 KİŞİKAYTP M10. Sayfada SİVÎLLER GROZNt'DEN KAÇIYOR • //. Sayfada Muhalefet Boşluğu... Sabah sabah bakkalın önünde bırkaç kişi gazete- lere bakıp bağınyor "Aşağılık bunlar..." - Gözü dönmüşler... "Böyle kepazelik olmaz..." Gazetelerden binnin üçüncü sayfastna bakıyor ol- malılar, diye düşündüm. Belki, adamın bin iki kişiyle ortak olup yasak aşk yaşadığından şüphelendığı ka- mArkosıSa.l9,Sii.7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog