Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

/% JSUn KESfctfTttZ rtZMET I / f SA*rADRESEtfTWTÎSÜM / / # SMTOYHklUBULO A / A # r 8MT KtDIP 8İMRİS OUINAâ ş Dkdıgınız lutabm adını kredı lcanımzm nunuraa « son hıSaana anhı ie bırlıkıe bıldınn, kıtap ev ımzde olsun. Aduuzı, *o)adınızı ve telefon ttnnarajıızı da bıldırme>ı unutma>m Ove degılsenız. dılersentz ûye de olun ya da üvelıgımzı >enıkv ın HER İŞLEM BİR TELEFQNLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet f %Cumhurlyt |jAJ«nd««ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDİBERG SpA-Jtalya TesKİennde üretıtoujor) ^ ^ T ü t o c ^ Caddes No- 33^41 (34334) C^atoğkj EJIubû btantoU TeH212)514 01 96 F*K(212)514 01 95 76. YIL SAYI: 27104 / 250.000 TL (KDV,ç>nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ 22 ARALIK 1999 ÇARŞAMBA u M H U R I N Ü Ü R H I M İ İSMET İNONU HATIRALAR Büyük asker, büyük diplomat, büyük devlet adamı İsmet İnönü, hatıralarını yazması gerektiğini söyleyenlere gülerek, "Ne hatırast, hatıra yazacak zaman olmadı ki, daha dün bir, bugün iki" diye takılır, sonra daha ciddi bir şekilde, "Devlet kurmuş olanların hatıra yazmaları kolay değildir. Hatıralarda her şeyin söylenmesi ve doğru olarak soylenmesi lazımdır. Kolay olmayan da budur" diye karşılık verirdi. Okurlarımız, İsmet İnönü'nün bu hatıralarında belki her şeyin söylenmediğini, ancak söylenen her şeyin doğru söylenmişini bulacaklar ve Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişinin neden\ehni, savaşın ağırsonuçlarını bu savaşı yaşamış bir komutanın hatıralarından öğrenmiş olacaklardır. İsmet İnönü'nün yakın tarihımize ışık tutan bu 'Hatıralar'ını, büyük asker, büyük devlet adamının ölüm yıldönümünde okurlarımıza sunmakla bir görevimizi daha yerine getirdiğimize inanıyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'İe birlikte... Ozkan arabulucu Ankcıni'da Çakıa yrvesi # îçişleri Bakanı Sadettin Tantan ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Başbakan Bülent Ecevit'in iki bakan arasındaki krizi çözmekle görevlendirdiği Hüsamettin Ozkan 'ın arabuluculuğuyla dün bir araya geldi. # Görüşmede, Çakıcı'run Türkiye'ye iadesinden sonra her iki bakanlık arasında "sorgulamadan" doğan tartışma ele alındı. Özkan'ın, bu tartışmanm "tırmandınlmamasını" istediği öğrenildi. # Görüşmenin ardmdan açıkJama yapan Türk, zamanaşımırun 7.5 yü olduğunu belirterek "Belki bazı noktalarda yorum farkı olabilir. YanJış anJamalar ortadan kalkmıştır" şeklinde konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - îçişlen Bakanı Sadettin Tantan ıle Adalet Bakanı Hik- met Sami Türk arasındaki "Çakıcı anlaşmaz- b$"nı çözmek ûzere devreye gıren Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hüsamettin Öz- kan, her iki bakandan "tarnşmayı nrmandır- manuüannı" istedi. Türk, tstanbul Cumhuri- yet Başsavcılığı'nın İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin davayı düşünne karannı Yar- gıtay'da temyiz ettiğini belırtirken Türkbank ihalesi çerçevesinde Alaattin Çakıa hakkında yasal işlem yürütülebılmesi içın Fransa'dan izin istediklenni söyledi. Alaattin Çakıcı'nın neden sorgulanmadığı- na ihşkin belirsizlik sürerken skandala yol açan olaylar gün ışığına çıkmaya başladı. Alınan bılgiye göre istanbul DGM Başsav- cüığı, emniyete bir yazı göndererek aralann- da Çakıcı'nın da bulunduğu bazı organıze suç mArkasıSa.l9,Sil 7'de FP gündeme getirecek Gensoru 1 FP grubunun basına kapalı toplantısında Alaattin Çakıcı ile ilgili belgelerin Adalet Bakanlığf nda saklanmasıyla ilgili savlann önümüzdeki günlerde TBMM gündemine getirilmesi ve Bakan Türk hakkında bir gensoru önergesi verilmesi konusunda ilke kararı alındı. • 5. Sayfada ÇAKICI DOSYALARI ADALET BAKANLIĞI'NDA M 5. Sayfada 'BAKANLIĞA GÜVEN KALMADI' M 5. Sayfada ADALETTE KADRO ÇEMBERÎ M 5. Sayfada EMNÎYET: ÇAKICI SORGULANMADI • 19. Sayfada Eski Şişli Belediye Başkanı, 2 yıldır Interpol tarafmdan kırmızı bültenle aranıyordu Aslıtürk yakalaııclı# Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde 5 trilyon liralık yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 3 ayn davadan yargılanan ve 2 yıldır Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Gülay Ashtürk, Londra'da gözaltına alındı. #Aslıtürk'ün kefalet ücretini yatırmadığı ve bugün mahkemeye çıkanlacağı öğrenildi. Adalet Bakanlığı, Ingiliz makamlanna faks çekerek Aslıtürk'ün yakalanmasına ilişkin bilgi istedi. Haber Merkezi - Belediye başkanı olduğu dönemde yaklaşık 5 trilyon h- ralık yolsuzluk yapngı savlanan ve hak- kında açılan 3 ayn davada yargılanan eski Şişli Belediye Başkanı Gülay As- htürk, dün Ingüiz polisinın gerçekleş- tirdiği bir baskmla Ingiltere'nin baş,- kenti Londra'da yakalandı. 2 yıldır In- terpol taraündan knmızı bültenle ara- nan Aslıtürk'ün, 250 bin sterün (215 miryar TL) olan kefalet ücretini yanr- madığı ve bugün mahkemeye çıkanla- cağı bıldırildi. Yakalandığında yanuıda eşi Orhan Ashtürk'ün bulunduğu As- htürk, ilk dumşmasının ardından Ku- zey Londra'daki Halloway Road Ka- dınlarCezaevı'nekonuldu. Ashtûrk'ün kefaletıni 3 gün içınde ödemezse Tür- kiye'ye iadesi gündeme gelccek. Ingiliz polis teşkılatı Scotland Yard'uı sözcüsü, Ashtûrk'ün yakalan- masının hemen ardından Buw Street Sulh Mahkemesı'ne çıkanldığını ve hakkında Türkiye tarafmdan verilen ıa- de talebiyle ilk yargılamasmın yapıldı- ğını ifade etti. Sözcü, talepte Türk po- Usinin Aslıtürk'ü u kamu malına zarar vermek ve yolsuzluk" suçlarmdan ara- dığını hatırlatarak bu ilk yargılamada, yargıcuı Ashtûrk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar verdiğuü kaydettı. Kefalet koşullannı yerine getirmediği içın cezaevıne konulan Ashtürk, bugün Bow Street Sulh Ceza Mahkemesi'nde tekraryargıç karşısına çıkanlacak. As- htürk, ücreti yahnrsa serbest kalacak ve 30 Aralık 1999'da yargıç karşısına çı- kacak. Kefalet yatınlmazsa Ashtûrk'ün yargılanması 2000'e sarkacak. Adalet Bakanlığı da Ingiliz makam- lanna çektiğı faksta Ashtûrk'ün yaka- lanmasma ilişkin bilgi istedi. Yolsuzluk suçlamaları 1989-1994 dönemindeki Çatalca Belediye Başkanlıgı yıliarında başladı En az 40 yıl hapis istemi ile yargılanacak Asbtfirk'fln flk yargıiaması yapıkn. tstanbul Haber Servisi - Ashtürk ile il- gili ilk tartışmalar I989-1994 dönemindeki Çatalca Belediye Başkanhğı yıllannda baş- ladı. Ashtürk, özellıkle büyük arazi spekü- lasyonlanna ortam hazırlayan kararlan ne- deniyle Mimarlar Odası tarafından süreklı eleştirildi. Daha sonra Şışlı Belediye Baş- kanlıgı koltuguna oturan Ashtürk hakkın- daki yolsuzluk suçlamalan da sürdü. Bas- kılardan bunalan Ashtürk, 13 Kasım 1997 tahhindegörevinden istıfa edip siyasi haya- tına noktayı koydu. Aslıtürk bir süre sonra eşi Orhan Aslıtürk ile Fransa'ya kaçtı. Ashtûrk'ün, 40 yıldan az ohnamak üze- re ağır hapisle cezalandınhnası isteniyor. Ashtürk hakkındaki iddiaJar şunlar: • Şişh Belediyesı suurlan içınde bulunan Mıllı Savunma Bakanlığı adına tahsısh Ha- zıne arazısinin belediyeye devn konusunda görüşmeler yapü. Arazinin Şişli Belediye- si'ne devredihnesi konusunda anlaşma sağ- landıktan sonra ŞlPA AŞ'ye yetki verdi. Arazi karşıhğı yapılacak tesısler ıçin 11 milyar lira harcanması karara haglandı An- cak ŞlPA AŞ, sözleşme ohnadan, tasfiye halindeki Abakûs'e yaptırdı. Bu şırket de 115 milyar lira harcama yaptığnu bildirdi. • Abaküs AŞ 115 milyar lirayı ŞÎPA AŞ aracıhğıyla beledıyeden tahsil etti. Ancak ibraz ettıği faturalann bir kısmı sahteydi. • Ashtûrk'ün de aralannda bulunduğu 17 sanık, belediye bünyesinde kurulan sağ- lık ocağına malzeme alımında yolsuzluk yaptı. Feriköy'de açılan saglık ocağına mal- zeme alırm thale Yasası'na aykın olarak Şl- PA AS'ye verildi, bu şirket de hayali şirket- ler vasıtasıyla parası ödenmiş görünen pek çok übbi rnalzemeyi teshm etmedi. • Şehıt aılelerine yardım için Göktuğ Tu- nzm Yatmmcıhk Şirketi'ne sermayesinin üzerinde harcamalar yaptırıldı. Faturalar büyük meblağlarda düzerüendi ve çekle ya- pılan ödemelerde sahte kimlik kullamJdı. • 1997'de, PiyaJepaşa Bulvan'nda bele- diyeye ait 3 bin 100 metrekare arazi, 11 mil- yar liraya ŞlPA AŞ 'ye satıldı. Bu kuruluş da aynı yeri 13 milyar liraya Mustafa Duran'a, yasalara aykın olarak sanş izni verdi. Sinop'ta çevre kıyımı Variller 11 yıldır zehırliyor # 1988'de kıyıya vuran zehirli varillerin, depolandığı Soğuksu köyü ve çevresinde kanser vakalannın artmasına neden olduğu belirtiJiyor. CENGtZDEMİREL SİNOP- Sinop'ta 11 yıl önce kıyıya vuran kim- yasal atık dolu 127 varil, depolandıklan Soğuksu köyü ve çevresindeki yerleşim buimlerinde yaşa- rm tehdit ediyor. Soğuksu çevresindeki 13 köyde yaşayan 10 bini aşkın yurttaşm endişesi büyürken bölgede kanserden ölüm olaylannm arttığı, hubu- batta verimin düştügü, ağaçlann kuruduğu, hay- vanlarda anorrual doğum olaylanna rastlandığı ile- ri sürûldü. Bölgede inceleme yapan uzmanlar, ha- zırladıkJan raporda, "çevre ve topîum sağfağı açı- sından böhjede rved3Bde önkm ahnması" gereği- ne işaret ettiler. Üki 14 Ağustos 1988'de Sinop'ta kıyıya vuran ve Zonguldak'tan Trabzon'a kadar Karadeniz'in büyük bolümünde ortaya çıkan zehirli varillere en çok Siaop kıyüannda rasdandı. Bir ay içinde Si- nop kryüanndan 127 varil toplanırken bunlar ön- ce kent merkezinde Tanm II Müdûrlüğü deposu- na konuldu. Variller, yaydıklan ağır kokunun ya- rattığı rahatsızhk nedeniyle daha sonra Sinop-Bo- yabat yorunun 50. küometresinde bulunan Soguk- depotHmçev^ MArkasıSa. 19,S& 4'te ERPA DAVASISONUÇLANDI Yargısız infazcı 5 polise ceza # Perpa'da 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili "yargısız infaz" davası, 6 yıl sonra karara bağlandı. Aralannda Susurluk davası sanığı Ayhan Çarkın'ın da bulunduğu 9 polisten 5'i "adam öldürmek" suçundan ölüm cezasına çarptınldı. # Ancak polislerin cezası "suçu faili belli olmayacak biçimde işlendiği" gerekçesiyle 3 yıl 10 ay 20'şer gün hapis cezasına çevrildi. 4 polis ise beraat etti. Müdahil avukatlanndan Metin Narin karan temyiz edeceklerini belirtti. • 9. Sayfada UNIŞTAYDEVREDIŞIBIRAKILDI Yerli şirkete de ıılııslararası taiıkiııı # TBMM'den geçen uyum yasalanyla uluslararası tahkimde yerli şirket-yabancı şirket aynmı tümüyle kaldınldı. Meclis'ten çıkan iki uyum yasası ile toplum çıkanyla doğrudan bağlantılı hemen hemen tüin "kamu hizmetleri" Danıştay'ın denetim yetkisi dışına taşınarak "özel hukuk" alam haline getirildi. ANAP tahklm pususunda Uzun süredir Enerji Bakanlığı'nı elinde bulunduran ANAP'ın, kendi dönemindeki ihaleler için risk maliyetinden dolayı şirketlere yüksek kâr aktanmı ve tahkim olanağı sağlayacak "geriye dönük tahkim" girişimini yeniden deneyeceği belirtüiyor. • 13. Sayfada Yılın son derbisi 0 İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray buakşamsaat 19.00'da Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geliyor. • Spor'da GUNCEL CIHNETT ARCAYLTSEK BO«SA 13.480 DOLAR ÛDin 534300 Once*J 534JSOO MARK û27&.100 270-000 ALTIN 4JBG&J0BO 4^70.000 AB'ye Kurban Olmak Gözünüz aydın olsun. Bütün koşullanyia Avrupalı olacağımızı kanıtlayan belgeler, bilgiler artık arttı ardına geliyor. Siyasetçilerimizin çoğu oy uğruna din konusunda aşın duyarlı davranıyor. Laik rejimden ödünler vermeyi çağdaşJık sayiyor. Fakat bir değişim sürectne girdi Tür- kiye. Devlet yönetiminde söz sahibi olanlar, kimi gelenek- mArkasıSa.l9,Sü.l'de Firtına çadırları yıktı Deprem bölgesi elektriksiz kaldı # Marmara Bölgesi'ni etkileyen fırtına, Kocaeli, Bolu ve Yalova'daki çadırlann yıkıhnasına neden oldu, Çadırlan yıkıJan yurttaslar bölgede bulunan konteyner, antma tesisleri ve çeşitli binalara yerleştırildi. Fırtina yüzünden elektrik kablolan koptu, kent merkezi ve ilçelerde elektrik kesintisi yaşandı. • 3. Sayfada IBDA-C acıklaması 'Metris'te anlaşma yapıldı^ # Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan yasadışı şeriatçı IBDA-C örgütünün liden "Salih Mirzabeyoğlu" olarak bilınen Salih Izzet Erdiş ve bir grup örgüt üyesınin avukatı Hasan Ölçer, 5 Aralık günü cezaevinde meydana gelen olaylann sona erdirihnesi için "insani ve hukuki bir anlaşma" yapıldığını öne sürdü. • 9. Sayfada Hipnozcu öğretmen Yüksel Efil'e soruşturma # Küçükyalı Merkez llköğretim Okulu'nda öğrencilere "Sıze cenneti göstereceğim" diye hipnoz uygulayarak kendi ölüleri ile anne-babalannı ölü durumda görmelerini istediği iddia edilen din kültürü dersi öğretmeni Yüksel Efil hakkında II Milli Eğitim Müdûrlüğü tarafından soruşturma açıldı. M 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog