Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

/% â SMT KESİNTttZ rtZNET I / f M/H ADRESE KhJU» TESÜNİ / / f 8MT ÜYH* KABULÛ y> M SMT Ktnp staris ouuuâ A f f s t  ş Dıledığpnızknabın adını k-edı kartıivzın nurrarasi \e son kullanma tanhı ıle bıriılöe büdınrt kıta? e\ mızde oisun Adınızı. sovadııuzı ve telefoo aumaranızı da bıIdırmeM unutma> ın Ü>e degüsenız, dılersenız üye de olun >a da ü>elıgınızı >enıle>ın HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyet » 1 f%f%t% Cumhıırlyt /tJfjljAİ.Hd... Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde I LEDtBERG SpA.-Italya TesısleniKfc ûrenlmıstB.) (TûtocaŞ Caddea Na 39/41 (34334) C^aloğlu 3 fetartni T*(212)514 0196 F*s<?12)514 01 96 76. Y1L SAYI: 27103 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARk NADİR NADİ (1945-1991) 21 ARALJK 1999 SALJ H H t 1 MIGUEL DE UNAMUNO TULA TEYZE İspanyolcadan çeviren: Yıldız Ersoy Canpolat Yapıtlarında İspanyol insanının özyapısını büyük bir ustalıkla betimleyen, Lorca'nın "ilk İspanyol" diye nitelediği Unamuno'dan bir başyapıt... "Tula Teyze"... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... UNAMUMO TULA TEYZE HATIRALAR İsmet inönü'nün yakın tarihimize ışık tutan bu 'Hatıralar'ını, büyük asker, büyük devlet adamının ölüm yıldönümünde okurlarımıza sunmakla bir görevimizi daha yerine getirdiğimize inanıyoruz. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Fransa'da sorgulanmadı, dava zamanaşımına uğradı Belgeler saklandı Çakıcı kurtuldu# Hıncal Uluç'u yaralamaktan yargılanan Alaattin Çakıcı, bu suçlamadan zamanaşımına uğradığı için kurtuldu. Psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle dün Istanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmayan Çakıcı, bundan böyle sadece DGM'de görûlen çete davasından yargılanabilecek. # Çakıcı, olayın üzerinden 5 yıl geçtiği için zamanaşımına uğrayan Uluç'un yaralanmasıyla ilgili olarak Fransa'da sorgulansaydı dava düşmeyecekti. Çakıcı'nın Fransa'da sorgulanması için gereken belgelerin "iadeyi olumsuz etkilememesi için" Adalet Bakanhğı'nda saklandığı da ortaya çıktı. tstanbul Haber Senisi - Karanlık bir- çok olayı aydınlatabılecek bılgilere sa- bip olan, ancak iade şartı nedeniyle Tür- kiye'de sorgulanama> an ülkücü mafya liden Alaattin Çakıcı "zamanaşum" ge- rekçesiyle bir davadan daha yargılana- mayacak. Çakıcı'nın gazeteci Hıncal Uluç'un yaralanması olayını azmeturdi- ği iddiasıyla yargılandığı dava, olaym üzerinden 5 yıl geçtiği için zamanaşımı- na uğrayarak ortadan kalktı. Fransa'dan iki davadan yargılanmak üzere Türki- ye'ye gönderilen Çakıcı bundan sonra sadece DGM'de görülen "çete" dava- sında yargılanacak. Çakıcı, Uluç'un yaralanması eylemi nedeniyle Fransa'da sorgulansaydı dava düşmeyecekti. Çakıcı'nın Fransa'da sorgulanmasıyla ilgili belgelerin "iade- yi olumsuz etküer" gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'nda saklandığı ve yetkililerin "dosyayı bflmedikleri" ortaya çıktı Istanbul 6. Asliye Ceza Mahkeme- si'nde görülen davanın dünkü oturumu- na getirilmesi için savcüığa yazı yazü- masına karşın tutuklu sanık Alaattin Ça- kıcı, *psikolojikrahatsıziığı T 'm gerekçe göstererek oturuma kaulmadı. tstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Tev- fik Gûngören durusmanın başında ts- tanbul Cumhuriyet Baş,savcılığf nın 14 Aralık 1999 tarihınde "soruşturmaıun setameti" açısından yayın yasağı konul- ması yönünde ıstemde bulunduğunu ve aynı gün bu istemin reddedıldiğini tu- tanaklara geçirdi. ^ Daha sonra söz alan Çakıcı'nın avu- katı Muhittin Yüzüak, müvekkilinin Fransa'da geçirdiği 16 ayda sıkı cezaevi koşullan nedeniyle "buhran" yaşadı- ğmı söyledi. Çatacı'nın duruşmaya ge- lemeyecek dunımdaolduğunu söyleyen Yüzüak, bu nedenle doktora çıktığını da sözlerine ekleyerek suçun işlendiği ve Çakıcı hakkında kamu davası açıldı- ğı tarihten bugüne dek 5 yıl geçu'ğıni an- latü. Yüzüak, asliye ceza mahkemele- rinin görev alanlanna giren suçlarda za- manaştmı süresinın 5 yıl olduğunu vur- gulayarak davanın ortadan kaldınlma- 19,SH4te • YILMAZ'DAN TÜRK'E ELEŞTİRİ • i9.soyfoda • DENİZKURDU: ÖZTEK TAKİP ETMELlYDÎ 19. Sayfada Rus asketieri Çeçenistan'ın güneyindeki dağhk bölgeyi ağır bombardıman ateşi attmda tutmayı sûrdörüyoriar. (Fotoğraf: REUTERS) Seçim sonuçları, Putin'in Çeçenistan politikasına destek olarak yorumlandı Komüııistler oylannı artbrdı TÜRKİYE-AB İLÎŞKİLERİ Brüksel 1987'deki başvuruyu reddetti # 1964'te yürürlüğe gıren Ankara Antlaşmasından sonra yükümlülüklerini yerine getirmeye başlayan Türkıye, 1987'de AET'ye (AB) tam üyelik başvurusu yaptı. Aranan tüm ekonornik koşullara sahip olan Türkiye'mn başvurusu 2 yıl sonra 'kibarca' reddedildi. BML tMtİUlIm yan fttt • 6. Sayfada SÖZCÜJAMESFOLEY 4 ABD yalnız Rum kesimini tanıyor' # ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü James Foley, dün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Kıbns politikasında bir değişildik olmadığını söyledi. Sözcü Foley açıklamasında "Washington'ın resmen yalnızca Kıbns Cumhuriyeti sıfatını taşıyan Rum yönetimini tanıdığını" ifadeetti. 16. Sayfada KOmÜnlSt PaitlSİ 1. Sirada Rusya'da Duma için yapılan seçimlerin sonuçlan belli oldu. Sandıklann yüzde 80'inden fazlasının açılmasının ardından Rusya Komünist Partisi beklenen desteği alarak yaklaşık yüzde 25 oy oranıyla seçimleri birinci tamarnladı. Komünist Partisi'nden hemen sonra, yüzde 24 oyla Birlik hareketi geliyor. Muhalif sağ ve merkeziyetçrgüçlerin destekledi^ı Anavatan-Bütün Rusya ittifakı yüzde 12 oyla üçüncü oldu. Belediye ve vallllk seçimleri Moskova ve çevresi de dahil 8 yerde belediye başkanlığı ve valilik seçimleri yapıldı. îktidann desteklediği adaylann pek başanlı olamadığı yerel seçimlerin en önemlisi Moskova Belediye Başkanlığı'ydı. Belediye seçimlerinj, yüzde 70'i aşkın oy alan Yuri Lujkov ilk turda yeniden kazandı. • //. Sayfada Din dersi öğretmeninden öğrencilere hipnoz Derste cennele yolculuk!..# Küçükyah Merkez tlköğretim Okulu'nda, Din Kültürü dersine giren Yüksel Efil, öğrencilerine "Sizlere cenneti göstereceğim" diyerek hipnoz uyguladı. Derste sınıfi uyutan öğretmen, çocuklara, kendi ölüleri ile birlikte anne ve babalarını da ölü durumda görmelerini istedi. Hipnozun ardından çocuklar ağlayarak sınıftan kaçtılar. # Öğrenci velileri, 20. yüzyılın sonunda böyle bir eğitim anlayışuıı protesto ettiklerini belirterek bir hafta geçmesine karşuı çocuklannın normal yeme ve içmeden kesildiklerini ve huzursuz olduklannı anlattılar. ÖZKANGÜVEN Küçükyah Merkez tlköğretim Okulu'nda, Din Kültürü dersıne giren Yüksel Efil adlı öğretmen, çocuklara, "Sizlerecennetigöste- receghn" diyerek ganp bir hip- noz yaptı. Derste sınıfi uyutan öğretmen, çocuklara, kendi ölü- leri ile birlıkte anne ve babalan- nın öldüğünü görmelerini istedi. Cenazelerinin yıkanmasmdan tabutlannın taşınmasına dek tüm aynntılan görmelerini isteyen öğretmenin gerçekleştirdiği hip- noz ardından çocuklar, ağlaya- rak sınıftan kaçtılar. Öğrenci ve- lileri, öğretmen Yüksel EfU'den şikâyetçı oldular. Küçükyalı Merkez tlköğretim Okulu'nda geçen günlerde mey- dana gelen olay şöyle gehşti: Geçen hafta Din Kültürü der- sine giren öğretmen Yüksel E- fıl, çocuklara derste "Size cen- netigöstereceğnn" dedikten son- ra çocuklardan gözlerini kapa- malannı istedi. Çocuklara, bu olaydan sonra çok rahatlayacaklarmı, tüm sı- kıntılardan annacaklannı söyle- yen Efıl'in, çocuklara şunlan söylediği iddia edildi: "Şimdi uyudunuz. Kendinizi birkalabahğm arasmda buiacak- snuz.Krtnifikkazasioldu.Oka- zada anne ve babanız öldü. O ka- labahksizin annenizin vebabanı- zm cenazesine geldL Ölüleri gör- dünflz mü? Görün annenizin ve babamzın ölülerinL. Şimdi bir mezar göreceksiniz. O mezar, si- zm mezannız. Gördünüz mü me- zan.. Kazın o mezan, çünkü o mezarda siz yatacaksmız. Kazın elkrinizle mezan. Camide cena- zenizi yıkayacaklar. Görün». İçinde bulunduğunuztabutugör- menizi istiyonım sizden. Görün kenditabutunuzu». EUer üzerin- de mezara gjdiyorsunuz. Hisse- din bunlan. Etrafjnız y^aş ya- vaş kararacak.Karanyor her ta- rannız. Tabutun içindeki karan- uğı göruyorsunuz^ Şimdibir ka- nepe>e gjdin. Dünyada en çok sevd^ğiniz şeyi düşünün." Öğretmen Yüksel Efil, hipnoz sonunda çocuklardan önce elle- rini kıpırdatmalannı daha sonra MArkasıSa. 19, Sü. 5te Kayıp trilyon davası RP avukatından kuryeitirafi # Kayıp triryon davasının yargıcı Çamlıbel, Erbakan'ın avukatı Yaşar Gürkan'a "Bana işimi öğretme" diye çıkıştı. Paralann harcandığı şirketlerden fatura aldıklannı söyleyen sanık avukatlarından Mehmet Ener'e "Hayali şirketler mi" sorusıınu yönelten Çamlıbel, paralan tstanbul'a banka aracılığıyla değil, kuryeyle gönderdiklerini öne süren başka bir avukata da "21. yüzyıla giriyoruz. Paralar cepte mi taşınıyor? Yapmayın Allahaşkına" diye çıkıştı. kan'ın Erbakan dışı ko- nularia ilgili savunma- suıa, u Bana bu yaştan sonra işimi öğretme- yin" diyen Çamlıbel, sanık avukatlanmn "Şirket fatora- tan var" sözü üzerine de, "Hayali şirketie- rinfaturasmımı göstereceksi- niz" sorusunu yönekti. Ankara 9. Ağu Ceza Mahkemesi'nde görü- ANKARA (Cumhn- riyet Bürosu) - Kapatı- lan RP'nin Genel Baş- kanı Necmertin Erba- kan ile 79 parti yöne- rkisinin Hazine yardı- mmı 71 il teşki- latına dağıtılmış gibi göstererek "kamu kuru- muna dolandB*- dıklan" gerek- çesiyle yargdan- dıklan davada mahke- me başkanı Ytlmaz Çamhbel ile Erba- kan'ın avukatı Yaşar Görkan taraştı. Gür- Yasa taslağına tepki Belediyeler imar denetimi istemiyor # Kimi belediyeler inşaat izni için 'jeolojik rapor' öngören yeni imar yönetmelığinden 'davacı' olurken Istanburdaki belde belediyeleri de imar planı yetkilerinin 'kentsel bütünlüğe saygı' içinde kullanılmasmı öngören yerel yönetimler yasası taslağına karşı 'ortak mücadele' karan aldılar. 4. Sayfada ALMANYA tLE TANK PAZARLIĞI B 6. Sayfada BARO ÇALIŞMASINA SORUŞTURMA • 7. Sayfada BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE MİNARE TARTIŞMASI • 8. Sayfada KÜBA: ABD ELIAN'l KULLANIYOR • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyumsuzluk Örnekleri Başbakanımızın sık sık sözünü ettiği "uyumlu hü- kümeti" bütçe görüşmelerinin ilk günü izledik. Hükümet ortağı her parti liderinden uyumsuz ses- ler çıkryordu. O kadar ki, liderlerin yaptığı konuşmalardaki kimi önemli öğeler bırbirine aykın nitelikteydi. Devlet yapısından devletçilik anlayışına, milliyetçi- lik kavramına, Abdullah Öcalan'ın kJamına değin pek mArkasıSa.l9,Sü.l'de Ayncalıklı özelleştirme Telekom'un özelleştirilmesi için oluştuaılan alt komisyonda görev zararlannın Hazine tarafından karşılanması öngörüldü. • 7. Sayfada Kıyak emekliliğe çözüm arayışı Kamuoyu baskısı nedeniyle kıyak emekliliği askıya alan milletvekilleri, anayasa değişikliği için nabız yoklamaya başladı. • 7. Sayfada Geriye dönük tahkimden vazgeçildi Bazı yatınmlann yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına ilişkin yasa tasarısına komisyonda eklenen düzenleme tasarıdan çıkarıldı. • 7. Sayfada BORSA ûDün 13434 önceki 13206 DOLAR ûDün 534.500 Önceki 530.000 MARK ûDün 276.000 önceki 274.750 ALTIN ûDün 4.870.000 önceki 4.845.000 Recep Önal: Zor durumdaki bankalara el konulacak Devlet Bakanı Recep Önal, denetleme kurulunun acımasız davranmak zorunda olduğunu belirterek zor durumda olan bankalara bir gecede el konulacağını söyiedi. • 12. Sayfada GÜTVDEM MUSTAFA BALBAY IHesutYılmaz: Muhalefetten Sorumlu İktidar Ortağı! Bütçe görüşmeleri gösterdi ki, siyasetteki açık büt- çe açığıyla yanşıyor. Meclis'te çarpık sıyasal ilişkiler dikkati çekiyor. DYP ve FP, her an hükümet bozulabilir, o zaman da MHP ile biz hükümet oluruz hesabı yapıyoriar. Bu ne- denle de muhalefetleri MHP'yi vurmak değil, yüreğin- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog