Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

/ % /SMDfKEMntStZİİZMETr f M SAürJUMESEKfDVTEStM / / f 8MTÜYH*KABULÜ / j h+ SAAT KTDU» StPMfc OUMM& J v f SMT uutstnE ıdnp unp Dıledıgımz btabra adını. kredı kartmızın numarası ve soo kullanma tanhı ıle bırltkte büdmo, kıup evınızde olsua \duuzı soyadınızı ve lelefon auunaıanızı da btldınneyı unutmayın Uye değılsenız. dılersenız üye de olun ya da uyelıgımzı ymıleyın HER İŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriye76. YIL SAYI: 27102 / 250.000 TL (KDViç.nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet Kitap Kulübü rgı Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LED1BERG Sp\ -Itaiya Tesıslmnde ürmlmi3«ır) Tûrtoc^ı Cajdes No-3*41 (34334) C^atoğlu tefcnbul Tet(212)514 01 96 Faks (212)5H 01 95 20 ARALIK 1999 PAZARTESİ u M H U R t 1 N . Ü Ü R H I M İ MIGUEL DE UNAMUNO TULA TEYZE İspanyolcadan çeviren: Yıldız Ersoy Canpolat Miguel de Unamuno... Hegel, Kierkegaard, Nietzsche ve Fransız modernistlerinden etkilendi. Akılla duygu, inançla mantık arasındaki savaşımı UNAMDKO TULA TEYZE işleyen yapıtlarıyla bir tür "Hıristiyan varoluşçuluğu"nun kurucusu oldu. Tek gerçekçi romanı olan "Savaşta Barış" dışındaki bütün romanları -bunların başında gelen "Tula Teyze" de- çevreden soyutlanmış bilinç olayları üzerine kuruludur. Yapıtlarında İspanyol insanının özyapısını büyükbir ustalıkla betimleyen Unamuno'dan birbaşyapıt.. "Tula Teyze"... Yarın Cumhuriyel 'le birlikte... Milli Görüşçüler, îslam devleti için para topluyor Avrupa'dabüyiik rmııazaııvurgınm> tslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı, ramazan ayına girilmesiyle Almanya ve Avrupa'daki camilerde yoğun bir şekilde para toplama kampanyası başlattı. Avrupa'daki bölge teşkilatlannda zekât ve fitre komisyonlan kuran Milli Görüşçüler camilerde şeriat propagandası yapıyorlar. Zekât ve fitre toplamak için Milli Görüş'ün 100 bin zarf bastırdığı ve bunlann tüm Avrupa'daki camilere ve şeriatçı teşkilatlara dağıtıldığı belirtiliyor. Milli Görüş'ün yurtdışından elde edeceği zekât ve fitre gelirinin 5 milyon markı aşacağı ileri sürülüyor. > Almanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde faaliyet göstererek para toplayan lslamcı holdingler, ramazan ayı nedeniyle Milli Görüş'e verdikleri desteği arttırdılar. Hamburg ve çevresinde 40 cami derneğinin bir araya gelmesiyle 4 Temmuz 1999'da kurulan Islami Şûra'nın da çalışmalanna hız verdiği belirtiliyor. Milli Görüş'ün desteklediği belirtilen Islami Şûra içinde Türk, Kürt, Sünni, Şii, Arap, Afhkah, Alman, Arnavut, Afgan, Iranlı, Pakistanlı Müslüman gruplar ve kuruluşlar bulunuyor. 14. Sayfada Bütçegörüşmelerine başlandı Ortaklann Ocalan an # 2000 yılı bütçesinin TBMM'de görüşülmesi sırasında koalisyon ortaklan arasındaki anlaşmazlıklar su yüzüne çıktı. Bahçeli, Ecevit'in AB üyeliğiyle ölüm cezasının bağdaşmayacağı yönündeki sözlerine yanıt vererek "Bunlar caniyi kurtaracak mazeret olamaz" dedi. • 6. Sayfada Muhalefetten hükümete sert eleçtiri Bütçe görüşmeleri sırasında FP lideri Recai Kutan, Başbakan Ecevit'in Kıbns'ın ipini çektiğini söyledi. DYP Genel Başkanı Çiller de MHP'lilere çatarak "Bunlar tatlı su milliyetçileri" dedi. • 7. Sayfada CHP GENEL BAŞKANI ÖYMEN 'MHPidam Liderler, 'kıyak emeklilik' önerisinin ele alınmasını bütçe görüşmeleri sonrasına bıraktı Tahkim geriye işlemeyecekı Bütçe görüşmelerine verilen arada bir araya gelen koalisyon liderleri, uluslararası tahkimin geriye dönük işletilmemesi konusunda uzlaştı. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, yap işlet devret yasa tasansının, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda eklenen tahkimle ilgili 3. madde çıkanldıktan sonra, bugün TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacağını söyledi. Başbakan Ecevit de dün bütçe görüşmelerine girmeden önce komisyonlarda yasa tasanlan üzerinde kendilerinden habersiz yapılan değişikliklerden 'çok rahatsız' olduğunu belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hûkümet ortaklan, ANAP'ın ısranna karşın uluslararası tahkimin geriye dö- nük işletılmesıne ılışkın düzenleme- nin, yap işlet devret yasa tasansından çıkanlması konusunda uzlaştı. TBMM'de dün bütçe görüşmeleri sı- rasında verilen arada bir araya gelen koalisyon ortağı partilerin liderleri, ta- sannın 2 madde olarak bugün görüşül- mesinı kararlaştırdı. "Kryak emekli- lik'' olarak anılan yasa önerisinin ise bütçe sonrasına kaldığı bildirildi. Baş- bakan Bûlent Ecevit'in, zirve öncesin- de mılletvekillerine tahkim konusun- dakı rahatsızlığını dıle getinrken "KD- misyonlarda tasanlar üzerinde hükü- metin haberi olmadan değisiklik >^pı- tayor" dedığı bildirildi. Hükümet ortaklan arasındabunalı- ma neden olan uluslararası tahkimin geriye dönük işktümesine ilişkin yap işlet devret yasa tasansı dün akşam saatlerinde TBMM'de gerçekleştiri- len liderler zirvesinde ele alındı. Yak- laşık 1 saat süren zırvede, Başbakan Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcı- sı Devlet Bahçeli; ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersfi- mer'in ısrarlı açıklamalanna karşın tahkimin geriye dönük işletilmesine karşı çıktı. Toplantıda, yap işlet dev- ret yasa tasansının, TBMM Plan ve UArkasıSa.6,Sü.8'de Rusya'da Duma secimleri Birlik Hareketi'nin sürpriz başansı # Rusya, "Yeltsin sonrası" kimliğine kavuşmak için dün ilk adımını attı. Parlamentonun alt kanadı Duma'ya 450 milletvekili seçmek için sandık başına giden Ruslar, 26 siyasi parti, hareket ve blok arasında seçim yaptılar. Seçmenlerin yüzde 55'i oy kullandı. # Ük sonuçlara göre Kremlin ve Başbakan Vladimir Putin tarafindan desteklenen Birlik adlı siyasi hareket, seçmenlerin yüzde 30'unun desteğini alarak sürpriz bir başan kazandı. Rusya Komünist Partisi'ne yüzde 25 oranında oy verilirken milliyetçi lider Jirinovski'nin seçim blokunun oy oranı yüzde 9 oldu. • 11. Sayfada sviçreUen gönderilen çadırlar kayboldu MarmaraveDûzce depremlerindeevlerinika>bedendepremzedeterhâlâçadııiarda>^şamayaçahşıyor.Afet bölgesine gönderilen yardımlann dağıümında /«ınan zamanhatalarve suçlamalaryaşanıyor.tsviçre'ninya- n resmiyardımkuruluşuHIOB,gönderdiği6vagondolusuyardımmalzemesininarasındabulunan400adet kış çadırının, deprem bölgesine ulaşmadığmı iddia etti. • 3. Sayfada somuruyor# CHP Parti Meclisi'nde konuşan Altan Oymen isim vermeden MHP'yivebazıMHP'li milletvekillerini eleştirdi. Oymen, ölüm cezasının kaldınlması konusvuıun duygu sömürüsû aracı haline getirildiğini söyledi. Oymen, "Koalisyon partileri, hatta sözcüleri demokratik ülkelerde hoş karşılanmayacak sözler sarf ediyorlar. Bu tür yakışıksız beyanlar tekrarlanmamalıdır. Hükûmet artık bu konuda Meclis'e kanun teklifi getirmelidir" diye konuştu. # Oymen, ay sonuna dek nükleer santral yapımı ihalesinin sonuçlandınlması karannı alan hükümeti "doludizgin" tavır sergilemekle suçladı. Nükleer santral ile Türkiye'deki enerji açığının çok küçük bir bölümünün giderileceğini vurgulayan Oymen, bu konunun tekrar düşünüİmesi ve başka enerji alternatiflerinin gözden geçirilmesi isteklerini yineledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Altan Oymen, ıdam cezasının kaldınlması konusunun "haa partiierce duygu sömürüsû araayapıknasmı" eleşOrerek, "Hükümet, arbk Meclis'e bu konuda bir kanun tasansı ge- ürmeüdir'' dedi. Öymen, üye yazımlarmın yenilenmesi pro- jesi kapsamrnda kayıtlannı ye- mleyen partililerin sayısımn yüz bim aştığını belirtirken. bu sonuçtan duyduklan memnu- niyeti aktardı. CHP Parti Meclisi (PM), dün Genel Başkan Altan Öy- men başkanlığında toplandı. PM'nın gündemmde; gençlik ve kadın kollan yönetmelikle- ri, üye yazunlan ile ilgili son gelişmeler ve seçim yenilgisi- nın degerlendirildiği rapor yer aldı. Öymen, toplannnın açıh- şmda yaptığı konuşmada, i- dam cezasının mutlaka kaldı- nhnası ve en ağır cezanın mü- ebbet hapis cezası olarak ön- görülmesi gerektiğini vurgu- ladı. İsim vermeden MHP'yi ve bazı MHP'li milletvekille- rini eleştiren öymen, idam ce- zasınm kaldınlması konusu- nun duygu sömürüsû aracı ha- line getırildiğrnı söyledi. Öy- men, "KoaHsyon partileri, hat- ta sözcüleri demokratik ülke- knle hoşkarsrianmayacak söz- ter sarf ediyoriar. Bu tür yakı- şıksız beyanlar tekrarlanma- malıdır. Hükümet aruk bu ko- nudaMeclis'ekanunteklifi ge- tirmeKdir'' dıye konuştu. • Arkası Sa. 6, Sü. 6'da FP DAVASINDA GENEL BAŞKAN RECAİ KUTAN PARTİSİNİ SAVUNMAYACAK • 5. Sayfada ÖSS DENEME SINAVI I 9. Sayfada Avrupalı firmalar nükleer santral için yanşıyor Akkııyu\la AB çelişldsi 1 Avrupa Birliği, Bulgaristan'daki nükleer santrallann kapatılması için baskı yaparken Alman, Fransız ve Italyan firmalannın, 24 Aralık'ta sonuçlandınlması beklenen Akkuyu Nükleer Santralı ihalesi için yanşması 'çelişki' olarak yorumlanıyor Ekonomi Servisi - Türkiye'de tam anlamıyla bir Helsinki sarhoşluğu ya- şanırken AB' ye üyelik yolunda Akku- yu Nükleer Santralı bir çelişki yuma- gı olarak ortada duruyor. Avrupa Ko- misyonu'nun da karşı olduğunu bile bile, Türkiye'nin bir nükleer santral kurrnak için tüm olanaklanm zorla- ması dikkat çekiyor. Siyasılerin nük- leer santral inadimn Türkiye'yi mil- m Arkası Sa. 6, SHl'de Carrefour'daki patlamalarda bir kişi yaralandı Hîpenîiarikete bomba GUNDEM MUSTAFA BALBAY ı Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan Carrefour Alışveriş Merkezi'nin içki reyonunda saat 15.15 sıralannda bir bomba patladı. Patlamada Ayfer Sağbili isimli yurttaş hafîf yaralandı. Hasar durumu araştınlırken 15.25'te otoparkta ikinci patlama meydana geldi. tstaabul Haber Servisi - Kadıköy Kozyatağı'nda bulunan Carrefour Alışveriş Merkezi'nde dün meydana gelen ıki patlama sonucu bir kişi hafıf şekilde yaralandı. Patlamalar, ihbar üzerine çagnlan polis ekipleri ın- celeme yaparken meydana geldi. Yurttaşlann hafta sonlan yoğun o- larak alışveriş yapüklan Carrefour Hipermarket'in içki reyonunda saat M Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Çözümleri Soruna Dönüştüpmek Bu gidişle Ruanda'daTutsilerie Hutularyeniden ka- pışsalar, biz bunu iç sorunumuz haline getiririz. Hükümet içinde bir grup, Hutulardan yana olur. "Hutular hem çoğunluk hem yönetimin hiçbir ka- demesinde yoklar. Böyle şey olmaz..." • Arkası Sa. 6, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog