Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

• 9ARAUK1999PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Küçük Akdeniz adası yılda 2 milyona yakın konuk ettiği turistle bütçesinin önemli bölümünü karşılıyor Maltaşövalyesizde güzel• Ada halkı Türklen yenı yenı sevmeye başlamış 5 yıldızlı oteller, denız sporlan, balıkçılık ve Malta şarabı tanhın dennhklenne yapılan yolculukta tebessümle anımsanacak bırtatbırakıyor... tBRAHİMYILDIZ Akdeniz'm ortasında kuçuk bır ada Adı Malta 6 bın yıllık bır tanhı geçmışı san duvarlannda ta- şıyan Malta'yı ılk keşfeden Ferukelıler olmuş An- cak bu kûçuk ada bırçok ulusun hâkımıyetıne tanık- hketmış Farklıkulturlerieyoğnümuşolmanınrenk- lılığı bugunlere dek taşınrruş Romalılann uzun yıl- lar hâkımıyetı sonrası Araplann ıstılası ve ardından Malta şövalyelennın yurdu olan Malta da her şey bu şovalyelere \e onlann kahramanhğına rndırgenmış Çünkü her gelen ışgalcılere boyun eğetı Malta. şo- valyelerle bır unparatorhığa da kafa tutmuş Bu ım- paratorluk kı Akdeniz' ın hâkımı Osmanlı împarator- luğu Boyle olunca da Osmanlı'ya kafa tutmak ve onu yenmek de Malta tanhının tek, ama en buyük kahramanlığı olarak tanh kıtaplanna gırmış Aslında Osmanlı açısından hazın bır oykudur Mal- ta yenılgısı KanuniSultanSuleyınanzamanında ya- pılan seferde 35 buıkışılık Osmanlı donanması 7-8 bın kışılık Malta şövalyelennı yenemedığı gıbı, önemh bıı komutanını da burada şehıt vermış Bu bılgıyı şu nedenle anımsatmakta yarar var Tüm muzelennde ve bırçok kıhsede Osmanlı'yı na- sıl yendıklennı en ınce aynntısına dek arüatan Mal- talılar. tanh kıtaplannda da bu savaşı ve zafen bu- gunlere dek taşırruşlar ve o nedenle de Osmanlı ola- rak bıldıklen Turklerden de hep korkmuşlar Çunkü Maltalılara göre Turkler aynı zamanda Arap gıbı al- gılanmış Ne zaman kı tunzm denılen kültur ortaya çıkınca Maltalılar Turklenn hıç de oylesıne barbar olmadık- larını gormüşler, şaşırmışlar, hatta "Siz gerçekten Osmanh mısuıız?J1 dıye de yadırgarruşlar Malta'yı tamyalım 400 bıne yakın nufusuyla, Malta, Gozo, Comı- no'dan oiuşan bu kuçuk ülke, anadılı Maltaca yenne Ingılızceyı ulusal dıl olarak benımsemış Roma, Arap, Fransızve îngılız kulturleruunkendını goster- dığı adanın başkentı Valletta, XVII yüzyılda Malta şövalyelen taranndan ınşa edılmış, açık bır tanh mü- zesı gıbı Uzun dar sokaklan, tstıklal Caddesı'nı anımsatan ahşv enş dûkkânlanyla donatılmış mağa- zalann çokluğuvla dıkkatı çeken bır kent Kendıne ;u bıriıavası atlı arabalM ılk dıkfcatçekeuunsur- St John Katedralı ıle St John Muzesı önemli eserlen olarak yer alıyor Cumhurbaşkanı ıle parla- mento dabukenttekı Grandmaster Sarayı'nda yer al- makta AyncaBaraccaBahçelen'nden Osmanlı ku- şatmasının yapıldığı büyuk lıman ıle Uç Şehırlen ız- lemek buyuk bır keyıf Cozo Malta takımadalanrun ıkıncıbuyuk adası Gozo'ya fenbotla ulaşıhyoT Yırmı dakıkalık bır >olculuk son- rası vanlan Gozo daha yeşıl ve kırsal bu* alana sahıp 25 bın kışının yaşadığı Gozo'da Ggantıga tapınakla- n, Mavı Pencere adı venlen doğa hankası kayalıkla- n ıle Ta'Pıno Kılısesı görulmeye değer yerler Gozo Adası'nın Rabatkentı de hedıyelık eşyalar açısından oldukça zengın bır özellık göstenyor Mdlna Sessızşehır Mdına, büyuk duvarlarla çevnh brr ka- le ozellığıne sahıp tlk dıkkat çeken yonü ıse uzun dar sokaklan, araçlannolmadığı kenttekı mıman bü- yuleyıcı Mdrna'nın bu başka ozel yanı ıse ışkence zmdanlan Romadevnnden 1800'lüyülara kadar ış- kencelenn orneklen sergılenmış bu müzede tbret vencı ve çarpıcı bır ornek olarak gunümuze aktanl- mış o donemın çekılen ezıyetlen Sosyal yaşam Maltalılar tunzmle v aşıyorlar Nüfusun çoğunlu- ğu otellerde %e tunstık eşya ışınde çahşıyorlar Ada- "nın her tarafi barlar, oteller ve alışvenş yapılan ku- çûk dukkânlarla çevnlı Tunzm dışındakı bır başka gelır ve ış ıse balıkçılık Bır de gemı tersanelen ol- dukça sozuedıhrnıtelıkte Tanmla uğraşanlar ıse ol- dukça az Işsızlığm olmadığı adada,kıradaoturanda \ok Herkesın evı var Evler ıse, şu sıralar gundem- de olduğu ıçın anımsatalım, özel brr taş olan Malta taşından yapılıyor Adarun tamamı SÎT alanı gıbı Her ev aynı özel- lıklen gosteren mıman tarzda yapümış tkı ya da üç GÖRULMEYE DEĞER - Malta \dası birçok kültüre ev sahipliği yapmış; Osmanlı'va kafa tutan şövalyeler halkm hâlâ kahramanlan ._ Zindanlardaki işkence izleri ortaçağın karanhk yûzüniı bugüne yansîüyor... II. Dürrva Savaşı'nda bombalanan ada yüzyıllar önce büyük bir depreme de tanıkhk etmiş._ Her yer caıüı müze. Günümûze dek korunan yapüar milenvuma girerken gıpta uyandınyor. katlı olarak dızayn edılmış Adarun dıkkat çeken özellıklennden bın de ev lenn kapı kollan, ev numa- ralan ve sokak ısımlennın yer aldığı tabelalar Hep- sı ozenle yapılrmş bakır ya da çınıler uzenne ışlen- mış, hatta tunstık amaçla da bvrçoğu satıhyor Mutfak kültürü Her şeyden once şarap, yemeklenn vazgeçümez ıçkısı Masalar ozenle hazırlanvyor Aıle oldukça onemlı Katolık olan halk bırçok konudatutucu Ak- deniz mutfağının ozelhklennı gormek mumkûn Zeytınyağlı vıyecekler balık kurruzı et ve domuz masalannvazgeçılmezyemeklen Malta şarabınında ozel bır şarap olduğunu burada bır kez daha anımsa- talım Eğltim Okuma oranı yûksek Ulkenın bır unıversıtesı var Tum branşlarda eğıtvm venlıyor Yalnızca pılot eğı- trauru dış ulkede bursla oğretıyorlar Tıp konusunda ıse ıddıalılar Hastanelen oldukça genış kapasıtelı In- gılızce konusunda on plana çıkmak ıstıyorlar Bırçok ulkeden gelen öğrencıler aıle yanlannda kalarak tn- gılızce oğTenrvorlar 28 dıl okulu\ar 35bınvaban- Malta'da yaklaşık yihn sekiz ayı denize girmek olasL Adanın plajlan henüz knittikk tanışmamış. cı oğrencı her yılburada eğıtım gorüyor Turkıye'den de 100 ogrencı dıl eğıtrmı ıçın adada bulunuyor Tarkan'la dans Ada halkı sakın brr yaşamı yeğlıyor Bütun yıl tu- nst gelen Malta'da en çok gençler eğlenıyor Hafta sonu barlar tıklım tıklım dolu Rock muzık dınleyen gençlenn Avrupa'ya karşı bır ozentı ıçınde olduğu- nu gonnek mûmkun Kendılenne ozgu brr muzıkle- n yok Oldukça açık ve dekolte gryınen Maltalı kız- lar, erkeklerden daha hızh ve ozgürce hareket edebı- lıyorlar Barlarda ve dıskolarda Tarkan'ın "Şdadnn Şİkıdun"ı oldukça moda Spor l Futbolda ıddıalı değılkr Duzgun tek bır statlan var Ancak futbola ılgı oldukça yuksek İtalya lıgle- nnı yakından ızhyorlar Her maç gunu dev ekranlar- dan İtalyalıglen ızlenıyor Maltaluann çoğunhıgunun da Juv entus'u tuttuklaruu oğrenryoruz Ve Galatasa- ray'ı da yakından tanıyorlar Turk tunstlen görduk- lennde Galatasaray ve Hakan Şükûr'le ılgılı sohbet etmek ıstıyorlar Futbol dışındakı en büyuk eğlence- len ıkı tekerleklı at arabası yanşlan Sorf ıse dahaçok tunstlerrn ılgı gosterdığı bır spor olarak yer alıyor Ulaşım Malta Havayollan ıle her ulkeye uçmak olası Is- tanbul'dan Malta'ya perşembe ve pazar gunlen uçu- labılrr Turklere vıze uygulamayan az sayıdakı ulke- lerden brnsı Malta Turizm Bakanı Refalo 'Türldeti bekByoruz'Turkıye"den bır grap gazetecıyı kabul eden Malta Tunzm Bakanı Dr Mkhael Refalo, "Asıriar önce Turklere toplanmızla karşı koyuyorduk, ama bugün sizlere kapdarnmzı sonuna kadar açtık, vedirip içirh'or ve ulkemizde konuk etmekten büyük mutluluk duvuyornz" dedı Malta, mılenyuma olağanustu bır atak yaparak gınyor Bütçe gelırlennın yuzde 25'mı turızmden kazanan Malta'ya bu yolla 1998 yılında 1 5 rrulyon tunst l mılyar 200 mılyon dolar bırakrruş Her uç kışıden bınnın tunzm sektoründe çalıştığı Malta'da Bakan Dr Refalo, bu rakamı 1999'da yuzde 10 oranından daha fazla bekledıklennı belırtıyor Turkıye'den daha çok kulrur ağırlıklı turlann yapıldığı Malta'ya gıden Turklenn sayısı 1999 yüının ılk 9 ayında 5 bm Malta Havayollan'nın Turiaye Temsıkısı ve Hello Tunzm'rn Yonetım Kurulu Başkanı Halis Çakmak, ulkemız üzennden Malta'ya gıden tunst sayısının ıse 10 bın olduğunu belırtıyor Çakmak, ıkı ulke arasında ılk cıddı temasuı 2 yıl önce, zamanın Devlet Bakanı Işüay Saygın'ın Malta'yı zıyaretıyle başladığını belırterek, geçen gunlerde ımzalanan ıkıh anlaşmalann bır an once onaylanarak Ankara tarafmdan yururluğe konuimasını ıstıyor 400 bın nufuslu bu ülkede tam 47 bın tunstık yatak bulunuyor Yataklann yuzde 25'ı ıse 5 yıldızlı oteller bünyesınde Malta'yı zıyaret eden Turkler, bu ulkede ortalama 4 gün kalıyor Malta'nın uluslararası Connthıa oteller zıncın ıçınde Turkıye'de îstanbul hanç 35 mılyon dolarlık, yaklaşık yuzde 50 ortaklığı da bulunuyor Ortaklığrn dığer ülkeler hanç Malta'da 5, Turkıye'de toplam 5 otelı mevcut Connthıa oteller zıncınrun Turkıye Satış Müduru Nflüfer Çelik "2000 >ılında Istanbul'da otelimizin yapınıma da başlayacagız. îstanbul"dakiyle biriikte Türkjye'dekı Malta yatınmı 85 miryon dolara ulaşacak" dıyor Malta'da Garantı Bankası, Demırbank, Tekstılbank, EGS Bank da kıyı bankacıhğı yapıyor Eski Turizm Bakanı 'Amıpa Birtiği'ne karşiyız' Küçük adanın parlamentosunu ıkı buyuk parü oluşturuyor tktıdar partısı muhafazakar muhalefette ıse sosyalıstler var Malta'nın eskı Endüstn ve Tunzm Bakanı Sosyalıst Partı uyesı Karmenu Vella. ulusal çıkarlar açısından AB'ye ve Dunya Tıcaret Orgütu'ne karşı olduğunu soyledı Sosyalıst Bakan Vella, Turkıye'de Ecevif ın ıktıdarda olmasmı sosyal demokratlar açısından olumlu bulurken, Malta ve Turkıye'nın AB üyelığrru de değerlendırdı Vella bu konuda şunlan soyledı "Turkıve'nın \B've aunması uyguladığı pohtıkalanndan dolayı değıL buyuk bir pazar olduğu ıçın gerçekleşecektır. \B ulketeri ticari olarak onumüzdekı yülarda kendıne pazar butanak zorunda. Bu nedenle Turkhe büyük pazar. Küresefleşmeye ve Dünya Ticaret Orgutü'nun kararlanna bir sosyalıst olarak karşıyım. LTuslann çıkaıian geri plana itildiği gıbı ekonomik ve kültürel olarak sömurü ghükçe artacakor." BAKIRKOY 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1999 267 KararNo 1999 850 Mahcur Hasıp U> sal a vası atanması ıçın venlen kararda, Davanın kabulu ıle Îstanbul ılı, Bakııköy ılçesı Cevızlık Mahallesı cılt 011 kutuk sua 897'de nufusa kayıth Anf ve Nazıke oğlu 1 4 1937 doğumlu mahcur Hasıp bysal ın ve- sayet altma alınmasına ve kendısıne aynı yerde nürusa kayıt- lı ve halen Kartaltepe Baıbaros Sokak No 47 Bakukoy-ts- tanbul adresınde ıkamet eden Rasım ve Ünzıle kızı 1 3 1950 doğumlu eşıKezıbanLysal ınTMK'nın 355 maddesı gere- ğınce vası olarak nasp v e tayuune 18 11 1999 lanhınde ka- rarvenlmışür üanolunur 10 12 1999 Basın 66107 SERİK AS1İYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1999'49 Davacı Orman Işletme Mudurlugü vekıh tarafından dava- lılar Ayşe Kuzu, Emıne Kuzu, Bayram Kuzu ve Alı Kuzu aleyhıne mahkememıze açılmış olan tapu ıptalı davasının mabkememızde vapılan duruşması sırasında venlen ara kara- n gereğınce, Davalı Senk lOıbaş kovunde otıınır Bavram oğlu Alı Ku- zu adına çıkanlan teblıgat, adreste bulunamadığından bıla teblığ lade edılmış yapılan adıes tahkıkatında teblıgata yarar adresı tespıt edılememış, dava dılekçesının ılanen teblığme karar venlmış olmakla Senk ılçesı Kırbaş koyu Bayram oğ- lu Alı Kuzu'nun duıuşma gunu olan 26 1 2000 gunu saat 10 05 te mahkememız duruşma salonunda bızzat hazır bulun- ması veya kendısuu temsılen bır vekıl göndennesı, aksı tak- dırde yargılamaya yokluğunda devam edıleceğı ve karar ven- lecegı, dava dılekçesı yenne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur 12 11 1999 Basın 65710 PAZAR GÜNÜ NÖBETÇİ KİTAPÇI kitap kulübü tstıklal Cad (Aksanat karşısı)Tel 252 38 81/82 MATİNE BEKLERKEN YA DA ÇAYINIZI, -' KAHVENİZİ KİTAP OKUYARAK İÇİP, ; ' YORGUNLUK ' ÇIKARTIRKEN ' CumhurTyet kitap kulübü TAKSİM SERGİ SALONU'NDAKİ "CAFE"Yi KULLANIN Istıklat Cad (Aksanat karşısı)Tel 252 38 81/82 tSTÂNBULl. SULH HUKUK HÂKİMIJĞt'NDEN 1999/567 Vası T Hastalığı sebebıyle mabkememızce vesayet altına alınan Ahmet Çapan'ın, Beşıktaş, Bestekâr Şevkı Bey Sokak No 10 Balmumcu- Îstanbul adresınde ıkamet eden Hasan Çapan'ın vesayetı altına alınmasına karar venldı llan olunur 26 11 1999 Basın 65788 ÎSTANBUL 10. İCRAMÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRÎMENKUL SATIŞ İLANI DosyaNo 1999 -9 Tal Beşıktaş Dilulıtaş Mah 59 pafta 4^1 ada, 25 parsel sayılı, 896 m2 mıktarlı apartmanda bodnım katta 9O/H10arsapavlı(3) DO lumeskenm tamamı dosva borcundan dolavı açık arttırma suretı\!e satışaçaka nlmışhr Satış ılanı ılgılılenn adresıne teblığe gondenlmış olup adreste teblıgat vapılmaması veva adresle- n bılınmevenler ıçın de ışbu satış ılanımn ılanen teblıgat yenne kaım olacağı ılan olunur İmar dummu- Beşıktaş Beledıve Başkanlığı tmar Mudurlüğu nun 02 03 1999 tanh \e 839 ve\ savılı vazısına gore 25 pareelsavıhver 14 7 M^b 15 4 1T7 tasdıkıanhlı 1 1000olçeklıDıkılttaştadılımarplanındaıskan.saha stnda olup ımar planı blok boyutlannda H 9 50 m2 ırtıfamda \ apılanma hakkı olmakla parseldekı mevcut bınavaaıt209 1967tanh ve6069 sa>ılı vapımuaveneraporumevcuttur Halıhuır durumu Satışakonu taşınmaz 25 parsel savılı 8 kapı no lu >er mezkur daıre bodnım kat+zemın kat-3 normal katlı betonamıe karkas katlannda ıkışerdaırelı doğalgaz yakıtlı merkezısıstemkalonfertesısatlıoluptaknbı32vıllıkka gır apartmanda zemm kat 3 no lu daıre antre kondor >okak cephesmde salon arka cephede 2 adet yatak odası ıle mutfak banvo WC den ıbaret arka cephede 1 kat gorunumlu daırenın bır odası balkonlu. pence- relen ahşap dogramalı \e demır parmaklıklı salon zemını ahşap parke ıslak hacımlen seramık doşemeh duvarlan saten bovalı elektnk, su \e kalonfer tesısatı bulunan daırenın brut alanı taknbı 100 m2 dır Kıy- ınetı Mezkur daıreve 20 000 000 000 TL sı kıvmet takdır edılmıştır lhale damga pulu bedelı, tapuda alımharcı KDV tahlıye \ e teslım masraflan altcıva aıttır tlk a<;ık arttınnabi 07 02 2000 Pazartesı gunu sa- at 11 00'den 11 1S e kadar tstanbul Adlıve Sarav ı 10 lcra Mudürluğu nde yapılacaktır Ilk açık arttırma- da teklıf edılen bedel muhammen kıymetm "o""^ ını \e \arsa ruçhanlı alacaklılann bu ga\nmenkul ıle te nun edılmış alacaktan mecmuunu aşmadığı takdırde en çok arttıranm taahhudu bakı kalmak uzere arttırma on gun daha uzatılarak 17 02 2000 Perşembe gunu sata 11 00 den 11 1 s e kadar >ıne Îstanbul \dlıve Sa rayı 10 lcra Mudurluğu'nde yapılacak ıkıncı açık arttırmada muhammen kıymetıno o40 ını bulması ve sa tış ıste>enın alacağma ruchanı olan alacaklann toplamından fazla olnıası \e bundan başka parava çevırme ve pavlaştırma masraflannı geçmesı şartı ıle en çok arttırana ıhalesı vapılacaktır Gaynmenkul kendı. re ıhale olunan alıcı \ enlen mehıl ıçınde ıhale bedelını odemezse namına \ apılan ıhale fesholunarak tlK ran 133 maddesı hukmu latbık olunur Ikı ıhale arasındakı fark v e geçen gunlenn ° o5O den hesaplanacak faız ve dıger zararlar a>nca hukme hacet kalmaksızın alıcıdan tahsıl olunur tpotek sahıbı ala>.aklılarla dığeyK gılılenn ve ırtıfak hakkı sahıplennın haklannı faız \ e masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgeleTİf 15 gün ıçınde ıcra daıresıne bıldırmelen tcap eder Aksa halde haklan tapu sıuli) le sabıı olmadıkça satış be- delının pavlaşılmasından hanç kalırlar Arttırma şartnamesı herkesın gorebılmesı ıçın 07 01 2000 tanhın- den ıtıbaren mudurluğümuzde açık bulundurulacaktır Talep edıldığı v e 1 000 000 TL lık posta putu gon- denldığmde şartnamemn bır omegı gondenlır Arttınmaya ıştırak etmek ıstevenlenn arttırma şartanmesını okumuş ve munderecaatını a>nen kabul etmış ad ve ıtıbar olunacaklardır Ihaleye ıştırak etmek ısteyenle nn muhammen kı>metın o o20 sı nıspetınde pev akçesı (TL olarak) veva o mıktar kadar mıllı bır bankamn temmat mekrubunun tevdıı mecburı olup alıcı bınde 4 •> damgaresmınııhalevı muteakıpodemeve mecbuf- dur Fazla bılgı edınmek ıstevenlenn dosva numarası ıle mudurluğumuze muracaatları ılan olunur 14 12 1999 Basın 66139
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog