Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19ARALIK1999PAZAR 8 HABERLER Selçuk, solun sağa çekilmek istendiğini söyledi 4 Hükümet Kıbrıs'ı verecek' Istanbul Haber Servisi - Gazetemiz Ya- ym Kurulu Başkam îlhanSelçuk. Kemaliz- min 'Aydınlanma Devrijni'nin Anadolu'da gerçekleşmesi anlamına geldiğinı belirte- rek olaylara sınıfsal açıdan bakılmadığı za- man ne siyasal demokrasinin, ne de sosyal demokrasinin anlaşılamayacağını söyledi. Selçuk "Soku. tarihsei biünce sahip insan- Ar" dedi. CHP Genel Sekreten Tarhan Er- dem de partisinın günümüz Türkiyesi için yerli politikalar geliştireceğini vurgulaya- rak "Başkalan hangi sıfaö vermek isterîer- se istesmler CHP, CHP'dir" dıye konuştu. Demokratik Cumhuriyet Programı (DCP) ve Deraokratik Değişim Deme- ği'nce ITÜ Maçka Sosyal Tesisleri'nde dü- zenlenen "Solun Işığı Yeni Yüzyıh Nasıl Ay- dmlatacak? Türkhe Solunun Çözümleri" konulu panelde konuşan Selçuk. DSP'nin AB 'ye aday üye ohnak adına her türlü ulu- sal çıkardan ödiin verdiğini. küreselleşmey- le çok iyi uyum sağladığını söyledi. "Bliı- ir.Ecevitten daha mı soku" dıye soran Sel- çuk, bazı kesımlerin solu sağa çekme ça- bası içinde olduklanna dıkkat çekti. Sel- çuk "\BŞegireflmdi> ebusolvesağ ittifak Kims'ı verecek. Giritdeböylegtanişti" de- di. Selçuk, şeriatçılığa karşı laikliğin, üm- metçiliğe karşı ulusçuluğun, padışahçıhğa karşı cumhuriyetçiliğin, şeriat dûzeni al- tında ezilen kadına, siyasal haklannı ver- raenin solcuhık olduğunu belirterek "1923 koşuDannda demokrasi ohnaz. Orada de- mokratik devrhn ohır. Tek atanak odur" dedi. Selçuk, çağdaş aydının dünyaya ba- kınca sadece AB'yi değil. tüm gezegeıu görmesi gerektiğinin altını çizdi. Selçuk, Anadolu'da sol olmak için tarihimizin ger- çeklerini bilmek ve Türk halkının yüreği- ni duyumsamak gerektiğini söyledi. CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, CHP'nin kurumsallaşma çabası içinde ol- duğunu, parti içi demokrasiyi sağlamaya, saydam bir yapı getirmeye çalıştıklannı söyledi. Erdem, CHP'nin yeni bir anayasa yapmaya çabaladığını ifade ederek "Tûr- kiye'de kendine vahh nazü ohnuş Bderier dönemi geçmiştir. Öncetikk yolun yerfcini aı^-acaksonuılaragûncelvesomutçözinn- lerbulacağız" dedi. Galatasaray Üniversi- tesi Öğrerim Üyesi ve yazar Prof. E)r. Ah- nıet İnsel ise Tûrkiye'de solun hep CHP ve devlet merkezli bir anlayışın içinde olduğu- nu savunarak "SoL Atatûrkçülûkten. Ata- tflrk niiIMyetçüJğinden kendini muüaka anndırmabdır'' diyekonuştu. Çırağan J da müzayede günü Koleksiyon Müzayede şirketinin organize ettiği antika ve sanat eserieri müzayedesi, Dr. Behruz Büyükoğlu yönetiminde bugün saat 12.00'de Çırağan Sarayı'nda yapüacak. Mûzayedede Osmanb döneminden kalma gümüş tepsi ve sigara tabakasmdan Osmanhca beyitierin yaaldığı hat levhalara. geçiş dönemi kuşağmdan tbrahim Çalta'nın tablolanndan cumhuriyet dönemi sanatçısı Abidin Dino ve günümüz sanatçısı Bedri Baykam'ın tabiolanna kadar toplam 185 parça açık arttırma usulüyle saalacak. Mûzayedede aynca çini vazolar. padişah ruğraiı gümüş eşyalar da yer alryor. Antika ve sanat eserierinin açılış fiyatlan ise 50 miryon Bra ile 9 müyar lira arasuıda değjşiyor. Osmanh dönemi sanatçılanndan Osman Hamdi'nin müzayededeki tabtosunun fiyaü beürienmedL Necip Haplemitoğlu: Atatürkçülük tehlikede 'Küreselleşme düzene tehdit' İstanbulHaber Servisi-Ankara Ünıver- sitesi Öğretım Üyesi Doç. Dr. Nedp Hap- kmitoğlu. küreselleşme yanlısı şeriatçı ve 2. cumhuriyetçilerin, Batı üDcelerince des- teklenerek küreselleşme önünde engel oluşturan ulus devlet ve Atatürkçü düzeni değiştirmeye çalışnklannı sa\ r undu. Çağdaş Eğitim Vakfi'nca (ÇEV) Yıldız Teknik Üniversitesi Yüdız Kampusu'nda vakıfbursiyeri öğrencüer için "20001iYd- larda Tophıma Baloş" konulu bir toplantı düzenlendı. Doç. Dr. Necip Haplemitoğ- lu, "yenidünyadüzeni"(YDD) adıyla dün- yaya ve Türkiye'ye dayatıbn oluşumun, u- İus devleti ortadan kaldırmaya çahştığııu belirtti. KüreseUeşmenin az sayıdakı çoku- luslu şirketin (ÇL'Ş) dünyaya hükmetme- sini sağladığını vurgulayan Haplemitoğlu, küreselleşme yanlılannın ÇUŞ egemenli- ğine engel olarak gördükleri ulus devlet modeli ve bağunsızlık yanlısı Atatürkçü- lüğe karşı olduklannı vurguladı. KüreseUeşmenin, ÇUŞ sömürgeciliği ile dünyanm azgeüşmiş ülkelerinin yurt- taşlanyla büiikte kendi ülkelerinin yok- sullannı da ezdiğini vurgulayan Haplemi- toğlu. çokuluslu şırketlenn anavatanı olan ABD, Ingiltere, Almanya gibi Batı ülke- lerinde miryonlarca yoksul insanın sokak- larda yaşadığını kaydetti. Haplemitoğlu, bu insanlann kış aylannda buhar yayan sokak mazgallan ile metrolarda ısuımaya çalıştıklannı ve eğitim, sağhk, sosyal gü- venlik haklanndan yararlanmalannın en- gellendiğine dıkkat çekti. Çokuluslu şirketlerin merkezi olan ül- kelerin Tûrkiye'de bağunsızlık ve ulus devlet temeline dayalı Atatürkçü rejimi yıkmak isteyen şeriatçı kesimleri, çıkarla- nniB örtüşmesi nedeniyle desteklediğini vurgulayan Haplemitoğlu, ABD'nin Fet- hullahçüan, bgütere'ninNakşibendiliğin Kıbnsi kolunu, Almanya'nm da Süley- mancılan, Nakşibendileri ve Nurculan ül- kelerinde desteklediğini savundu. Bir süre Fethullah Gülen cemaatinin içinde yer alan Serhat Ozkan adlı öğrenci de Fethullahçdann Atartirkçülüğü savu- nur gibi görünüp yurtlanndaki öğrenciler- den her gün Atatürk büstüne tûkürmeleri- ni istediklerini savundu. Özkan, Fethul- lahçılann, Atatürkçü düzeni yıkmayı he- deflediklerini, ancak yalıuzca ordunun içi- ne "saamadıldannı'' ifade etti. Antalya Film Festivali En iyi yönetmen En iyi ikinci film En iyi laboratuvar Tüm oyuncular jüri özel ödülü SIKINTISI Senaryo, Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan İNADINA v INSAN Uyarıayan-Yöneten: Meön Baiay |fazan-Vor«!en. îl&r oaa, Dekor Hakan DüiKfeır I Deror-Gıys-. Metm Dern: Muz'k- K5IT.2İ Gûnüc 1 u ' ^ Duzenleme: Kemal GunCç Cuıra-2030 ' I C^anes;-15 30 ANKARA SANAf JİYATROSU İzmir Caö Ihlamur Sok. 7/A KaMay Gişe: (0-312) 417 76 76 Eşber Yağmurdereli Rejı: Rütkay taz Mûzık Kemal Gunüc Cumattest: 18.30 YÂŞÂMÂIjC vazan-Yoreîen MeitnSalay MıaıK- Keraı GjruC D azar:'53O ^ ^ E F E S ^ EFES Pilsen in kültuı ve sanata katkılan artaıak surecek. Pilsen E F E S PUsetVin kültür ve sanata katkılan artarak sütecek. BeyoğluPERA ' Kadıköy BROADWAY Ankara KAVAKUDERE I İzmir SEMA (2513240)12.00-15.00-18.00-21.00 (3461481)11.15-13.45-16.30-19.00-21.30 (426 73 79) 11.30-14.00-16.30-19.00-21.30 (4839100)12.00-15.00-18.00-21.00 1 9 9 8 C A N N E S A L T I N P A L M I Y E ^ ANGELOPÖULOS SONSUZLUK VE BİR GÜN SOHUCU OfUft SMMA ttlHHIN UHJUMATACACI HttKA I t KCI (KM;. «OzısnN uiAmtorNUN MÛZIÖ ta «JMUNUZU FtDBMTOI" • BRUNOGANZ • ISABELLE RENAULD BİR USTA BÜYÜK BİR ÖDUL UNUTULMAZ BİR FİLM 6Mtif!U« BEYOQLU/BEYOĞLU KADIKÖY /BROADVVAY BELGE FİLM İŞLETMESİDİR. (0.212) 249 78 57 (251 32 40) (346 14 81) 11.30/14.00/16.30/19.00/21.30 11.00/13.30/16.00/18.30/21.15 Bu Rtmin Dağıtımtnd» AB Koo—yl EURIMAGES Fonundaji D#SK* AJOTFTMŞİH OTÜNUK O M E D I 3 P e r d e Yöneten; Müşfik Kenter Mır.Ccııizİzek rıtfıı.'KılıErıı 19 Aralık Saal:15.0025 Aralık Saa1:21.00 26AraIıkSaat:15.00 NUKYöneten: Yıldız Kenter Bahariye EURIMACES SINEMAS1: (0216) 414 35 05 LivTYLER PruıttTaylorVlNCE Shelley VVlNTERS Yönetmen: James MANGOLD 1 H E A V Y/111.3O-14.OO-16.3O-19.OO-21,3Q| ITALYAN KULTUR MERKEZİ DACIA P1ARAINI MARIA STUARTVonetncn «/kan SCM'LZF. uljr Fıli/ Kl TL \R- Uca TF.L1RMAK 121 ARALIK SALI Saat:19.00 İ28 ARALIK SALI Saat:19.00 Mesrutiyet Cad, No.161 Tepebas» İSTANBUL Tel -0 212U93 9S 48 SES-1885 ORTAOYUNCULARİSTİKLAICAD N0140 TEL: (0 212) 251 18 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 www or^acyjnculorcom Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA B.00 t.C.ltOtlüıBakanlğ'nnkaltakıtyta. Ferhan Şensoy'un PARASIZ YASAMAK PAHALI Perşemhe-Cuma / 20.00 Derya Baykal ŞU AN MUTFAKTAYIM YazarvYöneten: Ferhan Şensoy Mûzik: Fikret Kızılok . . . _ „ T.C. KOKJr Bokanlı^ ve ClimarteS115.00 »efco'mm Katinlol Fertıan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi/20.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 20 1230 \* VMeodjnOperas 12:30 Vlteodın opera: 22 (Z 12:30 VKleodın Opnı KrlûrfOAr ) ^ 10:00-12:30'• I Çocuk Atötye^: • * =575^*1 ~ flj 10 18:30 ^ VMmtat Ofnra: ^ 12:00-13:00 Î Z 14:00-16:00 Borusan istanbul RUrmonl Otfcestrası ^ BORUSAN Konj«ri.ri harif tûm etkinlikler ûcretsizdir. İlanlannız için: 0212.293 89 78 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMAL REŞİT REY _ KONSER SALONU Pazar 15.00 ve 18.00 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gışesı: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksim. Suadiye. Akmerkez Yübaşmda... 30 Aralık - 02 Ocak BİLMEDİĞİMİZ KARYA _ ı ve tarih görkemi: Hekate'nin, Artemis'in,^ ' Mausolous'un, Endimion'ungizlerledoluülkesi; L KARYA. Alinda, Alabanda, Stratonikeia, Lagina.i Mylassa, Euramos, Latmos, Heraklea ve... Şeker Bayramında... 07 -11 Ocak TARSUS'DAN HALEP'E Kilikya, Antakya, Halep: Anadolu"nun ve onun ' binlerce yıllık uygarük partneri Suriye'nin dokunup | kaynaştığı alanlar: Tarsus, Sis, Anazarbus, Misis, j ^Karatepe, Hierapolis Kastabala, Payas, Baktas.j Samandağ, Kal'at Seman. Halep ve... katılmak isleyenleriçin: 0212.252 6> 7S-79-SI) •.CT Bu gezı ERT. BIRSEY TURIZM organizasysnu ile yapttmaktadır BORUSANKültür ye Sanat OJ1JI 292 06 55 Fakî (0212U5 3 uyarlayan. yöneten ve oynayan: | GENGO ERKAL | Sahne donatımı: Su Yücel ^"EFES^N ; Muammer Karaca Tiyatrosu'nda I Pilsc-n | ' Cuma: 20.30 Cumartesi. 1B.0O Pazar. 15.00 \ L . : I " •' ' ; Tel: 10-212) 252 59 35 ^ ^ - EFES Pilsen "in kültıiı ve sanala katkılan artarak surecek. -ı T.C. Kültür Bakanlığı ' İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ J.Offenbach HOFFMANN İN MASALLARI fantastik opera 3 perde OritestraŞelı haıt AHGüaOV/Sahneye Koyan: Yekta KARA 18 Aral* Cumartesi 1530/15 Ocak Cumartesi 15.30 • • R.Leoncavallo CAVALLERIA RUSTICANA opera 1 perde R.Leoncavallo ^ I PAGLIACCI opera 2 perde Ortestıa Şefi: Scrdır YM.ÇIN ' Sahneye Koyan Sümeray ARMAM 21 Aralık Salı 20 00 P.İ. Çaykovski UYUYAN GÜZEL bale 4 perde Koreograti «e Sahneye Koyan: Derck DEANE; Ortestıa Şefi Elşad BAGIROV 22 Aralık Çarşamba 20.00 0 « G.Bizet CARMEN opera 4 perde OıtestıaSerı. faıionio PIROLU.' S^neye Kcyan Yekta KARA 23 Aralık Perşembe 20.00 / 6 Ocak Perşembe 20.00 m • W.A. Mozart SARAYDAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde Grtestra Şefi: Sertır YM.ÇIN / Sahneye Koyan: Michaei HEIHICKE 25 Aralık Cumartesi 15 30 / 4 Ocak Salı 20.00 /13 Ocak Perşembe 20.00 VİYANA ESİNTİLERİ operet akşamı Müzik Yonetneni: Serdar YALÇM / Sahrey« Koyan SSmeray ARIMAN 24 Aralık Cuma 19.00/14 Ocak Cuma 19.00 Biletler Atatürk Kültür Merkezi giselerinde satılmaktadır. A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 19.12.99 Pazar Saat: 19.30 JANIYA YAHIYAYEVNA AUBAKIROVA "Piyano Resitali" Haydn, Mozart,Vasilenko, Alyabev,Nurimov,Dvorak,Oebussy Bilet Fıyatlan: 1.500.000-1.000.000 TLMmmsu. -. . 21.12.99 Sah Saat: 19.30 CHOPINTRIO '.' Achillo Galo (Piyano) '. EmmanueleBaldini(Keman), ' Bruno Ispiola (Viyolonsel) . Beethoven, Chopin , .•- Bilet Fıyatlan: 2.500.000-1000.000 TL İndirimsiz. * * * * * 22.12.99 Çarşamba Saat. 19.30 İ.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK MÛSIKÎSİ İÇRA HEYETİ Şef: Rıza RİT Solist: Recep BİRGİT Bilet Fiyatlan: 1.500.000-1.000.000 TL indirimsiz. ERESDİHOTEL İlanlannız için: 0212.293 89 78
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog