Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19tRALJK 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA SPOR T r i b ii n t e r ö r ü y i n e h o r t l a d ı , a 11 n a n ö n l e m l e r y e t e r s i z k a l ı y o r Taraftar kuşkusuz futbolun vazgeçilmez öğesL Ancak seyirci kimliğinden fanaüzme koşan onbinler spor sahalannda tedavisi mümkün olmavan yaralara neden oluyorlar. Olaylann en önemli nedeniise knnlikbunahmı. (Fotoğraf. ASENA ÖZKAN) KlM 'DUR' DİYECEK?t TiiHdyeKupası maçlan sonrası fntbokııkırayöneUksaldmlariayeniden su yüzüne çıkan hooliganizmin sona erdirümesi için getirüen önerilersözde kaldL İkinci ve üçüncü lig maçkmnda Jutbokular can güvenliği nedeniyle gittikleri deplasman maçlan öncesi otel koridoriannda antrenmanyapiyor. "Altay antrenöru ölduresıye dovukJu_ Vntrenman sahasmda vahşet— Futbolcuya taraftar davagı_Mac. öncesi kavga: 10 yarah. Stada değil savaşa gehmşler_." Evet, yıllardır gazetelenn manşetlennde bu haber- len okuyor, TV'lenn ana haber programlannda futbol anarşısı gonıntülennı ızlıvoruz Ardından demeçler, kınamalar, tepkıler Ne var kı bu sahneler, her yıl soz- leşmışçesıne yınelenıyor Sadece tanhler ve yerler de- ğışmış BırsezonFlorya,bırsezonFurya,bırsezonKa- dıkoy, ertesı yıl Trabzon'da gostenyor futbol terörû çırkınyüzunu Kımı zaman futbolcu dovuluy or, kımı zaman yone- tıcmın arabası parçalanıyor, kımı zaman spor yazan tartakJanıyor, knm zaman da taraftariar sokak aralan- nı savaş meydanlarına çevınyor Ne var kı onûne ge- çılemıyorbu olaylann Cııınhııriyefınyaptığıaraştır- mada. goruşlennı aldığunız futbol otontelen % e yone- tıcıler, u Eğıtim,insaıısevgpsi\«öjıIeın''uçgenıılekang- rene donuşen bu yaranın kapanabıleceğını savunurlar- ken, umutsuzluklannı dıle gettrmekten de gen kalma- dılar Ylne patlak ver dl Futbol teröru, aslında yıllardır spor dûnyamızın ka- nayan varası olarak dıkkat çekıyor Ozellılde, kazanı- lacakve kaybedılecekdeğerlennartması, futbolun'sa- dece futboT olarak aljjılanmaroası, medyanın olavlan farklı yorumlayıp bazı kesımlen 'laşkntnıası', hoolı- ganızmı sureklı sıcak tutan etkenlerden bırkaçı önlemler hep yetersiz Futbolda olay denınce akla kuşkusuz kı derbı maç- largehyor lster lstanbul'da olsun, ıster Trabzon'da, he- men her buyük maç öncesi ve sonrasında ıstenmeyen olaylar, futbol dunyasınmuzenne karabır leke gıbı dü- şerken, güvenlık önlemlen de çoğu kez yetersiz kalı- yor Maçtan önce sokak aralannda yakalanan ve uzer- lennde doner bıçaklan çıkan sözde futbol seyırcılen, bır gunlük gozaltından sonra serbest bırakılırken, ho- olıganızrne cfza verilmemesı de olaylan köruklüyor İkinci lig blr f acla Cezalann günümüzşardaruun altında kalmasu seyirdsiz maç oynama cezastnut uy^ıdajıntamasuyöneticUerin, "Cezaneyse öderiz"açtklamalan tehlike sinyalleru Hoohganızmı bır buzdagtna benzetırsek, 1 lig ve Türkıye Kupası'nda olaylar sadece bu kıtlenın su yu- zundekı bolumu olarak değerlendınlebılır Ancak.2 ve 3 lıgde •fanatizm' sorunu yıllardır çozumlenemıyor Özellıkk karayolu ıle >apılan yolculuklarda polısın tüm onlemlenne karşın y apılan saldınlar maçlartn so- nuçlanna etkı ederken, saha ıçındekı, 'sözde' gorevlı kışılenn estırdıklen terör de çoğu kez olaylann büyu- mesıne neden oluyor Doğu ve Guneydoğu'dakı 2 ve 3 lig maçlan ıçın kente veya ılçelere gıden takımlann en buyük sorunu güvenlık bmmlennın OHAL devam ettığıhaldekendılennecangüvenlığjverememesı Bır 2 lig takımının teknık dırektoru (\ D ) "Maçlara pan- zerieriegidryonız.Neuyku,ııeenerjıkaJr\or. \cabaka- fannza ne zaman roket atacaklar drye duşunuyoruz. Çocukbr getip ağbyor. Çoğu kez antrenman \apami- yoruz. Otenn kondiorunda ter atma koşulan yapnnp maça hazırlandığımız olu\t>r. Kimse, tcişlen Bakanh- ğı'nın vafihkkre, kaymakamhklara gonderdıgı genel- geterden bahsetmesin, kulüp yonetimine giren çok üst duzeyyöoetid tanıyorum.'\man hocam, canınıza dık- kat edın' dhorbr. Btzikonımaklagorevükişiböyie ko- nuşursa nasıl can gu^enl^iııden söz edebiüriz W der- ken2 ve3 hgdekı olaylan gozler önüne serdı Cezalar yeterslz ^ ÖNETİCt GÖZÜYLE/ ŞENESERZİK 'Imajımız sarsûdı'"EBahçe - Pendik maçından sonra yortdışmday dun. HerakJ Tribûne'i okırvordum. Spor sayiasında manşetten şjrümtş bir haber \ardL Ruştu'nün dö\ülmesı olaşiN la ilgili manşet oimak btemezdik. Bunun önûnün alınması gerek. Boyle spor obnaz. Başta federasyon, içişleri emnrvet güçlerv havanda su dövmek \erine toplanrı yapsıniar; ne gibi önİemlerin karar >ersinter. Şug anda kim. ne yapacağını bilmiyor. Rii^ü olayı, AvTupa'daki imajımız için de kötfi. CNN de obryı vermiş. Türk futbolunun çizgisi yukselmişfi; milli takım. Galatasaray derfcen, hu oia\hr düzensizüği ön plana çıkanta. UEFA'dan olayı duyanlar serzenişte bulundu. Fanatizm el birüğiyk >«nifaneh. Medyanın gucu kampanvaya donuşmelL Gemi batoktan sonra hepüniz boğuluruz. Bu nedenle yönetki, medva, taraftar; kısaca faerkes, üzerine duşeni yapmah. Türk futfoohı bir yerkre getecekse hep birlikte hareket etmenT ZMAN GOZUYLE/ PROEDR. EMREKONGAR 'Kimliksizlik'"Tribün terörünün temelinde eziklik ve kûnhksızlık yatar. Kendi kiyKgini yp kımhğını Bpaüayamayan taraftar, bv takımla ozdeşleşerek bu dûnyada bir yer sahibi olduğunu fcanıflamaya çahşır. DotaMsryla takımı maç kazandığı zaman tabanca sıkmalar. verulgı anlannda depres\on belırtfleri ve saktırganhk, bu ozdeşleşmenin kaçmılmaz sonuçlandır. Bu tur sorunlarm çozümu, hiç kuşkusuz takımı temsil eden yönetimin ya da ovunculann taraftaıianna verecekleri duygu ve destekk aşıbr. Örneğin, galibiyet zamanlanndald sükûnet önerisi ya da yenügi zamanlannda akhn egemenüğıne. hâkimiyetine donük önerikr, kalabahk psikolojısiyle bireysel kuntiğinı de aşan terörûn örüenmesinde işle\ sel olabiHr. Burada basuıınuza da rol duşüyor. 'Fanatık taraftar' anlayışı üe insanlara gaz vermek yerine akhn, duygulann onune geçmesı gerekriğini, sporun bır disipfin işi olduğunu ve siıreklilik taşıdığuu vnrgulamas gerekir, hasınımmn* 1 Fntbol terorü A\Tupa'rım da yıBanlan rjeri basm ağr^OT. Lrverp^ Ş K l û i K r Ö H ^ f i i ^ AZAR GÖZÜYLE/ EDUARDO GALEANO ' 'Tımarhanelikler' HktemiKkaı^ılaşjrıalardayaşananolaylarmdabnrüriüönüiKgeçlemm pası'ndadatng&AImanveHoDandahtaraftaılannkavgalanndaFransız]^ Fraıtgy pnMd, Almanjarrtan yprfîg dayak snnra^ı 1 yıl «"ıreytp knmada kahiMjtı. Tfım nnferolpn» V^rşpn İ h b k i k " d ^ ^ Kapanmayanyaramız "Fanatik dedikJeıi nmarhaneHk bir taraftardır. Gerçekleri görmezden gelme hastahğı en sonunda oyiesuıe bir hal alnuştır ki, sağduyu yok olmuşrur. Bu yok oiuştan geriye ise, şuursuzca sağa sola sakhran bir öfke yumağı kabnıştır. 'Fanatık', stadyuma kulubunün bayTağına sanb olarak geiir. \ûzu âşık olduğu renklere boyabdır. Vurucu. kıncı \e gurüttü yapıcı araçlaria vükludur hep. Bir sara hastası gibi sevreder maçı: ama oyunu gonnez. Onun dertü öbör tribünlerdir. Orası onun savaş abundnr. Rakip takunın taraftariarmnı varüğı bik onun için kabul edilemez. O 'iyi'dir ve asbnda sakfargan değildir: ama •körü'ler onu mecbur eder. Her zaman suçlu olan düşmanlar, bo>unlannın kopanlmasını faziası> la hak ederier. Fanatık, her zaman tetikte olmahdır; çünkıi düşman dört bir yanı sarmışar. Sessiz taraftarlar arasmda da yerini ahr; çünkü bunlar her an rakip takımı takdir edebiür; o zaman da hak ettikleri cezayı buhırlar tabıi." (*) Guneşte ve Gölgede Futbol kıtabırun yazan Türk futbol tanhı futbol terorundekı en ağjr kaybını 1967 yılında oynanan Kaysenspor - Srvasspor - maçında verdı Maçın20 dakıkasında anlan gol sonrası çıkan oaylarda 38'i Sıvash 2'sı Kaysenlı 40 yurttaş yaşamını yıtırırken, 300 futbolsever de ağır bıçımde yaralanmıstı Olaylar stat dışına da taşaıken, bu gelışmeler uzenne 2 lig usun sure tehır edılmıştı Buolayın ardından Kaysen ve Sıvasspor'a ağır cezalar venldı. Derbide kara leke Türk futbolundala ılk büyük olay 1934 yümda üa ezelı rakip Fenerbahçe le Galatasaray arasmda oynanan bır maçta yaşandı Futbolcular brrbırlenm acımasızca do\du Bır futbolcu ömur boyu, 10'a yakın futbolcu da 2-6 ay arasmda ceza aldı KANLA SULANÂNFUTBOLSAHALARI •1901- Buenos Anes'te bır lig maçında çıkan kavgada 12 kışı oldu. 30 kışı agır yaralandı •1931- Peru'da Deruz Kuvvetlen takırnı haksız penaltı ıle yemhnce, Deruz Kuvvetlen îhtılal gınşımmde bulvmdu •1946- Londra'dakı Süt Kupası fınahnde seyırcıler sahaya gırmeye kalkıştı 34 kışı vaşamını yıtırdı. •1960- Şılı-Arjantın mıllı maçmdaia tnbün kavgasrnda 9 kışı ötdü •1964- Luna'dakı Peru-Arjantın Amator Mıllı maçrnda çıkan olaylarda kentte olağanustu hal ılan edıldı l gün sonra toplam olü sayısı 450 olarak açıklandı •1985- Brukserdekı Heısel Stadı'nda oynanan Lıverpool- Juventus maçında tngılız hohganların başlattığı olaylarada 38 kışı yaşamını yıtırdı Futbol sahalanmızda çıkan olaylann onumın kesi- lememesındekı bır dığer buyuk etken de, kuluplere venlen komık cezalar Yıllardır Turkıye'de seyırcısız maç oynatüma cezasının uygulanaması, sahaya atılan taş ve yabancı maddelenn 1-3 mflyar arasındakı ko- mıkpara cezası ıle geçıştınhnesı bu olaylan körükler- ken, sembol kulûplenmızden bınnın başkanının yap- üğı espnlı açıklama, hooliganizmin nasıl desteklendı- ğını ortaya koymuştu Bır Avrupa kupası maçı sonra- sı, "Paraa neyse\av, knrahçiğneriz. Önemliolanka- zanmkk" dıyen başkan belkı de o donemlerde, "Ne esprifi bir yöneöd" dıye alkışlansa da sağduyuhı fut- bol çe\Telen bu açıklamanın buyuk olaylara davetıye çıkartnğım belırtmışlerdı Hoollganlar ne dlyor? Adlannı vermemelennı nca eden, 'azıh' fanatıkle- nn yorumu ise çok sert Onlar. galıbı>et ıçın her >olu uygun bulup. "Rakip takunın oyunculannın,taraftar- bnna ağıdarnu, buruniaruu kınnca" ateşlı taraftar olunabıleceğını savunuyorlar CörOşler. önlemek çok zor • Mustafa DenizU (Mıllı Takımlar Teknık Dırektö- rü) UBcemızde futbol en çok sevılen spor dalı Ancak futbolu seven kesımın eğınmsız olması. çıkan olayla- nn başlıca nedeni Ulkemızdekı yıldızlar ınsanlann gozünde çok buyutûluyor ve bu>ıık başanlar beklenı- yor Başan geldığınde sorun yok Ancak başansız bır sonuçta butun bu tatsızlıklan yaşıyoruz Eğıtım duze- yımız bu denlı duşuk olduğu surece de yaşamak zo- rundayız Fenerbahçe'nın Pendik yenılgısınde tek so- rumlu Rûştu mu° Başkalan da suçluysa onlan da mı dovmek g_erekır° • AteşUnadErzen(GalatasarayGenel Sekreten) Bu olaylann onune geçmenın tek yolu bırlıkte çahşmak- tır Kulupler, emmyet guçlen, medva el ele verecek Ikıncısı, ıyı taraftan sahalara çekeceğız kı, kotu taraf- tan kovsun En onemhsı kulup > etkıhlen bu np adam- lara sahrp çıkmasınlar 1000 kışı Taksım'de yurüse, 500'u DGM'ye sevk edıbr \e ceza alır Ya da benım üzenmde çakı çıksa 6 ay ıçen gırenm Doner bıcakla- n ve sılahlarla y akalananlar ertesı gûn serbest kalıyor • AbduBah Kiğıh (Fenerbahçe Asbaşkanı) Başan- sızlıkta bır fütbolcumuzun, ustelık takım kaptanımı- zın dövulmesını kabul etmemız çok zor Bu ışte yone- tıcılenn pannağı olduğu soylenıyor Bunu da kabul edemeyız Butıpmsanlaryılİardırkulübunıçensınde- lerve bızler onlan ayıklarnak ıçın çok çakştık Her na- süsa yıne ıçen gınp olaylara sebep olabılıyorlar • Cenk Koray (Beşıktaş Basın Sozcusu) Olaylan kınıyoruz Değıl taraftar hıçkımse futbolcu dovemez, ağır hakarette bulunamaz Ne demek ağzınızı burnu- nuzukıranz Burasıbır spor sahası Arena değılkı' Her kesrmm sağduyu ıle hareket etmesı gerekır •Aykut Kocaman (Mılh futbolcu) Aslında bu fut- bol hoohganızmı yıllardır var Ancak Ruştü gıbı mıl- lıtakımve Fenerbahçe kalecısı kardeşımızın başınabu olay gelınce gundeme geldı Ben bunlan anlayamıyo- nım Çunku taraftann bır futbolcuyu muhatap alması saçmabırşey Futbolcuyu bağlayan ıkı şey vardır Per- formansına ıle hocasına sorumluluğudur Sozleşmesı gereğı maddı açıdan yonetımle anJaşması vardrr Ta- raftarlar ise kendılenru kuluplenn sahıplen. futbolcu- lan da bu ışı sadece para ıçın yapan nıhsuz kımseler olarak goruyor Boyle bır şey yok Tamam futbolu pa- ra ıçaı oynuyoruz ama mesleğımıze saygı duyuyoruz Ben bu olaylann onlenmesı konusunda karamsanm Taraftara basın yol verdıkçe, "Onlar ne yapsa hakh- dar* dıye yorumlar yazılıp söylendıkçe bu olaylann önune geçılemez Ne yazık kı ben karamsanm HAZIRLAYANLAR: ARİF KIZILYAUN, DENİZ DERİNSU, ÖZGUR ÖZKU SERKANOZAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog