Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenr Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatörir Hikmet Çetinkaya # Yazuşlen Müdüriı tbrahim Yıldız • Sorumlu Müdur- Fikret Ükiz 0 Haber Merkezı Müdüriı Hakın Kart • Görsel Yönetmen' Fikret Es«r îsühbarat Cengiz Yüdınm • Ekonomı Öriem Yüzak • Kültur Handan Şenkökeo • Spor Abdülkadir Yiicelman • Makaleler Sami Karaören • Düzeltme Abdullah Yaacı • Fotoğraf. Erdoğan Köseoglu • Bılgı-Belge EdibeBuğr»#YuıtHaberten Mehmet Faraç Yayın Kurulu llhan Selçuk fBaşkan). Orhan Erioç. Oklay Kurtböke, Hikmet Çetin ka> a, Şüknn Soner. tbrahim \ ıldız, Orhan Btıraüı, Mustafa Balba), Hakaa Kara. Ankara Temsılcısı Mustafa BaJbay Atatüık Bulvan No- 125, Kat:4, Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020(7 hat), Faks: 4195027 • izmırTemsılcısı Serdar Kızık, H.ZıyaBlv 1352S 2'3Tel 4411220, Faks 4419117 • AdanaTemsücısı. Çetin Yiğenoğlu, lnonüCd. 119 S No 1 Kat 1, Tel 363 12 11, Faks- 363 12 15 Müessese Müdürü Üstün \kmen • Koordınatör Ahmet Korulsan • Muhasebe. Bölem Y ener • 1da- re Hüseyin Cürer9 Bılgı-lş- lem. Nail tnal • Satış Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkanı - Genel Müdür Gülbin Erduran • Koordınalör Reka lşıtnuuı 9 Genel MûdürYardımcısı. SevdaÇotnn Tel 514 07 53 - 5139580-5138460-61.Faks 5138463 Yaynnla>ao *e Bjsan: \cnı Gûn Haber Ajansı, Basm ve Yayıncıhk A Ş Türkocağı Cad ••* 41 Cı|aloglu 34334 Istanbul PK 246 - Sırkecı 34435 IsJanbul Te! (0.212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0 212)513 85 95 www.cumhunyet.com.tr 19ARALK.1999 îmsak:5.43 Güneş:7.17 Öğle: 12.08 Ürindi. 14.24 Akşam; 16.45 Yatsı: 18.13 halyan Usefler Demeği yeni yılı karşdadı • tstanbul Haber Servisi - Tûrkiye eğitimınde 111 vdlık bir geçmişı olan Ozel Italyan Lisesi'nden yehşenlerin 1986 ydında kurduklan "İtalyan Liseliler Derneği", yeni yüzyılı Tepebaşı'ndaki İtalyan Kültür Merkezi'nde toplanarak karşıladı. Kokteylle başİayan akşamda, devlet sanatçısı Dilek Tûrker, Üstün Akmen'ın yeni yayımlanan "Kör Bakkalın Gözleri" başlıklı son günlerin tartışılan kitabından örnekler sundu. Rapsodı Orkestrası'nın dinletisi ve Üstün Akmen'ın kıtaplannı imzalamasıyla süren etkinlik, dernek üyelennin yeni yıl ile ılgih Türkçe ve Italyanca şiir ve ezgileri birlikte okumalanyla tamamlandı. Discovery yme fırlatılamadı • CHICAGO(AA)- Uzay mekiği Discovery'nin fırlaülması, hava koşullan yüzünden 8. kez ertelendi. Yakıt pompasında yapılan kaynak yüzünden firlatüması ertelenen Discovery'nin, geçen ay anzalanan ünlü Hubble Teleskopu'nu yenıden devreye sokmak üzere 7 kişilik mürettebatıyla yörüngeye gönderümesi öngörülüyor Uçuşun ertelenmesinın, NASA'ya 750 bin dolara mal olduğunu kaydeden yetkilıler, son denemenin bugün yapılabileceğinı bildirdiler. Bilgiayarlarda 1 Ocak'ta ortaya çıkması olası 2000 sorunu yüzünden, mekiğin 9 gün sürecek görevmin yılbaşından önce bitırilmesi gerekiyor. Mevlana'yı anma törenleri • KONYA(AA)-Türk lslarn düşünürü Mevlan. Celaleddini Rumi'nin 726. ölüm yıldönümü nedeniyle Konya'da 10-17 Aralık tanhleri arasında düzenlenen anma törenleri, son yıllann en az izleyıci katılımıyla gerçekleşti. îl Turizm Müdürü ıbrahim Tekbaş, törenlere ılgi azlığrnın en büyük nedeninin, kutlamaların ramazana rastlaması ve Marmara depremi olduğunu belirtti Piaf, yüzyılm şarkıcısı • PARİS(AA)-Ünlü sanatçı Edıth Piaf, Fransız halkı tarafmdan 'yüzyıhn şarkıcısı' seçildi. Parisien gazetesi ve Kanal 5 televizyonu için yapılan ankette, 1915 'te doğan ve 1963'te ölen ünlü Fransız şarkıcı Piaf a yüzde 54 oramnda oy cıktı. Ankette ikinci su-ayı, yüzde 26 ile Celine Dion ve üçüncü sırayı yüzde 19'la Maria Callas aldı. En güçtii volkan • CHICAGO(AA)- Amerikan Uzay ve Havacdık Dairesi (NASA), Galileo aracuun, 25 Kasım'da Jüpiter'in ayı Io'ya doğru alçalması sırasında saptadığı lav görüntülerini yayımladı. Araç, Güneş sistemindeki en parlak ve güçlü volkan olduğu belirtilen Io'dakı yanardağdan 1.5 kilometre yüksekliğe püsküren lavları saptadı. Bihm adamı AJfried McEwen, aracın dev volkanırı püskürmesini saptamasının, beş yüzde birrastlananbir şans olduğunu bildöriyor. TEMA Vakfi, uygulamalı çevrecilik projesiyle erozyon ve çölleşme sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor 'Kırsak kalkmdır çevreyikonı 9 tstanbnl Haber Servisi - Kırsal alanda ya- şayan insanlara, seçenekli geçim kaynaklan sunularak sosyal ve ekonomikyöndenkalkın- dınlmalannın, erozyon ve çölleşme sorunu- nu önleyeceğı belırtildi. TEMA Vakfi yetki- lileri, bu mücadelenin olabilirliğini kanıtla- mak amacıyla örnek uygulama projeleri ha- zırlayarak sponsor anyor. TEMA Vakfi Genel Müdür Yardımcısı Pro- jeler Teknik Koordınatöru Erkan Kulabaş, TEMA Vakfi'nın proje uygulama bınmi ol- madığını, vakfin amacının doğal hayatı ve varlıklan korumak için mücadele etmek ol- duğunu söyledi. TEMA Vakfi Teknik Proje- ler Bölüm Başkanı Metin Şenol da bu amaç- la, Türkıye'nin coğrafi bölgelerinde, o böl- genin kırsal alan özelliklerini temsil eden top- lam 115 bin430 hektaralanda, 22 milyon 500 bin dolar uygulama bütçesi ve 2 milyon 220 bm dolar köy katkısı hesap edılen 50 adet ör- nek proje hazırlandığını belırterek, 82 köye teknik ve sosyo-ekonomık hızmet götürül- mesinın planlandığını söyledi. Şenol, bugü- ne dek sponsor desteği bulunan 45 köyde, 2 miryon 47 bin dolarproje bütçesinden harca- ma yapıldığıru ve 432 bin dolar da köylü kat- kısınm (köylü ışgücü) sağlandığını kaydede- rek, •*45kö>deyapılan proje çalışmalanndan 13 bin 559 çiftçi olumlu yönde etkHenmiş olup planlanan diğer projelere sponsor desteği bu- îunduğunda, bu sa>ı toplam 21 bin 315"e çı- kacakbr" dedi. Ülke genelınde kırsal alandayaşayan ınsan- lann millı gelrrden aldıklan yıllık payın or- talama olarak 260-350 dolar arasında değiş- mekte olduğunu söyleyen Şenol, planlanan pro- je faalıyetlerinın uygulanmasıyla bu rakamın yaklaşık 1730 dolara çıkacağını ıfade ettı. TEMA Vakfi örnekuygulama projelerinde te- mel düşüncenin, önceleri mera ıslah ve köy bazında krrsal kalkınma seviyesinde olduğu- nu kaydeden Şenol, bugün uluslararası düzey- de, hâvza bazında örnek uygulama projeleri yapma ve uygulama aşamasına geldiklermi anlattı Şenol. "Örnek olarak hazuianmak- ta olan, Bayburt- Yukan Çoruh'Kop Dere ve Burnaz Dere Mikro Havzalan Havza Islah ve Kırsal Kalkınma Projesi' bûnyesinde, özel- likle o bölgede yaşayan insanlann sosyo- eko- nomikihtiyaçlan ve kadınlanneğitimi ön pla- na aonarak,bozulan kaynaklann iyikştirüme- si planlanmaktadır"' dedi. Bayburt-Yukan Çoruh Kopdere ve Burnaz Dere Mikro Havzalan Havza Islah ve Kırsal Kalkınma Projesi Tespit Edflen Sorunlan 12 bin 50 hektar alan- da, şiddetli erozyon sonucuher yıl 500 dekar tanm toprağı yok oluyor. Erozyon sonucu üretim gücünü kaybeden topraklar, bu bölgede yaşayanlan besleye- mez.dunıma geldiği için insanlar toprağını bı- rakıp göç edıyor. Doğal kaynaklar, özellikle onnan ve mera alanlan tahrip ediliyor. Biyolojik çeşıthlık yok oluyor. Planlanan faali>etkr: Eğıtım, bilgilendır- me. Yem bıtkılen üretımı ve silaj yapma (hay- vanlarda süt verıminı arttırmak için yetnle- rin ışlenerek turşu haline getirilmesi) alış- kanlığımn kazandınhnası. Mera ıslah çalış- malan. Ancılığm geliştirilmesi. El sanatlan- nın geliştirümesi. Meşe imar çahşmalan. Ağaçlandırma. Erozyon önleme çalışmalan. Teraslandrrma ve bitkilendirme çahşmalan. Sulama havuzu ve kanalet yapunı. Alabalık üretim tesisi. Kanahzasyon tesis çahşmalan olmak üzere, toplam 5 milyon 783 bin 875 DM bütçe Beklenen Fayda: 5 yıllık proje uygulama- lan sonucu elde edilecek gelişme ve alterna- uf geçim kaynaklan ile kışi başına düşen mil- li gelir 391 DM'den 3340 DM'ye çıkanlaca- ğı tahmin edilmektedir. Erozyon önlenecek, doğal kaynaklar iyileştirilerek sürdürülebilir kullanımı sağlanacaktır. Tanrûaraadanan küçük bedenler • înka rahipleri tarafından tannlara kurban edilen üç çocuğun donmuş cesetleri, 500 yıl sonra Arjantin'de, 6 bin metre yüksekliğindeki dağlann tepelerinde bulundu. Cesetlerin hiç bozulmamış olması, arkeoloji dünyasmda büyük heyecan yarattı. ÇeviriServisi-AndDağlan'nın 6bin 600 metreyüksekliğindeki Cerro Llullai-Ilaco (okunuşu Yu-yai-ya-ko) tepesinde sürdü- rülen arkeolojik kazılarda Inka rahiplen- nin tannlarakurbanetûgiüç çocuğun mum- yası bulundu. Arkeologlann 2 metre derin- hkte bulduklan cesetlenn hemen hemen hiç bozulmamış olması ve cesetlenn yanında bulunan eşyalar Inka halkının biyolojik yapısına ve uygariığına ilışkin karanlıkta kalmış pek çok noktanın aydınhğa kavuş- masını saglayacak. Cesetlerden biri, 8 yaşında brr erkek ço- cuğa aıt. Bilım adamlan cesedin yanında bulunan bır çift sandaletin, çocuğun "bun- dan sonraki yaşamında" gıymesı ıçın dü- şünülmüş olabileceğini ileri sürüyorlar. Kollan, elleri, ayaklan açıkta ve iyi du- rumda olan çocuğun dizleri fetüs konu- muna getirilerek bir ıp ile sıkıca bağlanmış. Sol bileğinde ise genış bir gümüş bilezık bulunuyor. Cesedin bu kadar mükemmel bır şeküde korunmuş ounasuu büım adam- lan çok yükseklerde bulunmuş olmasrna bağlıyorlar. And Dağlan'nın yüksek tepe- leri karla kaplı olduğundan tanhi eser ka- çakçüannuı ve mezar soygunculannın en- şım alanı dışında kalıyor. lkmcı mumya 14 yaşuıda bir loz çocuguna ait. Omuzla- nna bir erkek şalı örtühnüş. Şalın dokunu- şundan bunun soylu bir din adanuna ait olduğu ve kıza son yolculuğunda soğuk- tan konmması için verümiş olduğu düşü- nülüyor. Daha sonra inceleraneküzere Sal- ta Katoük Ünıversıtesi 'ne taşuıan mumya, burada bıhm adamlanrun büyük ügisi ile karşüaşu. Kızuı uykuda ımiş gıbı duruşu, ince ince örülü saçlan, hiç bozulmamış el- leri ve a>'aklan, görenleri büyülüyor. Üçüncü ceset, yıldınm çarpması sonu- cu ölen bır kız çocuguna ait. 8 yaşında ol- duğu tahmın edilen kıan sol kulağı, om- zu ve göğsünün bir kısmı kömür haline gelmiş. Ancak bütün bunlara karşın vücut bütün olarak bozuhnamış; mükemmel bir şekilde korunmuş. Bölgede tnkalann 1471 yılından sonra ortaya çıktığı sanıhyor. Inka uygarlığı ne yazüc kı uzun ömürlü olamamış. 1532 yı- hnda Ispanyol ıstılacılann gebnesiyle 100 yıllık bu zengin kültur ortadan yok olmuş. Inkalar arasında insanlan kurban etmek seyrek görülen bir uygulama. İnsanlar tan- nlara armağan olarak sunuluyor. Çocuk- lann yetışkınlerden daha saf olduğuna ina- nıldığı ıçın adaklann çocuklararasmdan se* çilmesıneözengösterüiyor. lnkalarmçocuk- lan ne şekilde kurban ettiklerine ilışkin yazıh bir belge yok, ancak bunlann carilı canlı gömüldüğü, boğularak öldürüldüğü veya kafalanna inen bir darbe sonucu öl- dürüldüğü söylenıyor. Llullaı-Ilaco cocuk- lannın >üzlerinde korku ve acı ifadesınin bulunmaması, bunlann bayütüarak öldürül- düğü kanısını güçlendıriyor. Bılım adam- lan, çocuklann alkollü içkiler ve yüksek- Uk nedeniyle bilinçlerinı yinrmiş olmalan olasılığı üzerinde duruyorlar. Erozyonla Mücadele Haftası' Hedef lOmilyarmeşe palamudu Istanbui Haber Servisi - TEMA Vakfi, her yıl bır haftayı "Erozvx)nla Mücadele Haftası" olarak belirhyor ve kutluyor. Vakıf, hafta kapsarrunda çeşitli etkinlikler gerçekleştinyor. Bu yıl 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasmda 7 bölge adına seçilen 7 ilde, "lOMilyarMeşe Projesi''ne katkı sağlamak için gerçekleşttrilen etkinlikler kapsarrunda, Ankara Gazi Orman Çiftliğı'nde 40 dekarlık alana meşe palamudu ve 130 adet fidan dıkimi, Samsun Keltepe Mevkii'nde 8 bm adet meşe palamudu ekimi, Kocaeli Yuvacık Fay Hattında 3 bin meşe tohumu ekimi, 75 adet de fıdan dıkimi, Tavşanlı Çobanköy meşe ekim sahasmda 300 bin meşe tohumu ekimi, 3 bin meşe fidanı dıkimi, Adana Çatalhan Barajı kenannda 26 bin adet palamut dikimi, Adıyaman Besni ilçesinde 8 bin adet meşe palamudu ekimi ve 2 bin 700 adet de fidan dikimi gerçekleştinldi. TEMA Vakfı, Orman Bakanlığı işbiriiğiyle gerçekleştirilen projenin toplam yatuımı 1 milyaı 800 milyon dolar, toplam alanı 1 milyon hektar. Proje sonunda Türkiye'nm yüzde 10'u ağaçlandınhmş olacak. Orman Projesi Çevre ve Kültür Değerlenni Koruma ve Tamtma Vakfı ÇEKÜLün, her bireyin yılda 7 ağaç tükettıği gerçeğmden hareketle tüketilenlerin yerine yenilerinin dikilebılmesi amacıyla başlatoğı uluslararası U 7 .\ğaç Onnanlan" projesnm bu yılki ilk fıdanlan 15 Aralık Çarşamba günü Pendik- Kurna köyü mevkiinde dikilecek. ÇEKÜL Vakfi, Orman Bakanlığı ışbırlığıyle gerçekleştinlen ve UNDP/BM Geliştrrme Programı'nca da desteklenen proje, 650 bin kışının katılımıyla 3 milyon ağaca ulaştı. Teknoloji mikrodpleri bile geride bırakryor' amo medeniyetin asıl kurtanası fasulyedir - Umberto Eco/ Depreme halo 10 yıl var! - Serdar Turgut/ Yıl 2020: Füze rampasına koçak dukkan - Afilla Âtalay/ Binyıl öncesi devlet içinde büyök hesaploşma - Murat Yetkin BaldKeytKm boru hoîtında sıra inşoat ihalelerinde. Clinton, Türkiye'yi gelecege ortak etti. Kıbrıs, holo AB yotundaki en büyük engel. DYP kongresi hem Çıller'i hem detegeyi degiştirdi. Türk-İş bulanık suda boşkon anyor. Dünya solu nereye gidiyor? Sosyalist Entemasyoncl ve Bloif-Schrödeı ittifakına karşt Fransız soiu direnebilecek mi? Rusya'da kirfi seam. •Kl Dönya televizyonlorının devrimcileri: Medyeyı her yönüyle etkileyecek teknoiopk gelişmeler kopıda. Peki medyanın dev patronlan bu gelrşmelere ayak uydurmok için ne yaptı, ne yopıyor? Formııla 1 'de takımlar yeni sezono hazır. 2000 Avrupa Futbol Şampiyonasındo Türkiye'nm şonsı ne? Yasenûı DoHulıç Sudoki balık bile ona hayron. StNUU Brod Pitt'in oynodığı, oşın şiddet ve küfür nedeniyle ABD'de R kotegorisine düşen Fighi Chıb Törkiye'de. 1İYA1M Kanlı Düğön, Kırmızı Koraogoç ve Genco Erkal'ın Can Yücel portresi. M Z t K Carios Sontono, Aydm Esen, The Drvine Comedy, Istanbul Blues Kumponyası'mn yeni albümleri ve Yapı Kredi Festivoli. KİTAf Dogan Hızlan, Vedat Türkoli ile TKP tarihini anloitıgı son tomonı Güven özerine konuştu. 2000f İn Penceresinden Yeni Binyıl Geaniş ve gelecek binyıla özgün bir bakış Umberto Eco, Serdar Turgut, Atilla Atalay MAGA Y L I K D E R G GOZUM SEYREYLE / IŞIL ÖZGENTÜRK Hadi 'Yaşasın hayat!' demeye... Eskiden ben yazı yazabilen msan- laruı şanslı insanlar olduğunu düşü- nürüm. Hele günlük gazetelerde ya- zabilenlerin... Bu gerçekten iyibır ay- ncalıktır. Yüzlerce kışinin söylemek istediği sözleri birilen bir sütunda, bır resimaltı yazısmda söyleyıverir. Ay- nca gazete yazısı yakın zamana ait olduğundan insanın içini ferahlatır, başkâlanm tahrik eder, ama zamana karşı ne kadar direneceği, o yazıyı ya- zan kişinin maharetine, ele aldığı ko- nuyu bilme yetisine kalmıştır. Sö- zün kısası, bu iş aşırı bir sorumluluk ister, saygı ister, emek ister. Bu uzun girişi bugün özellikle ya- pıyorum, ınsanın eline geçen her sa- trnn kıskançhkla sa\Tinuhnası gere- ken bır kale olduğunu düşündüğüm- den. Bu hafta içinde gazetemiz sine- ma yazan Sungu Çapan ve Radıkal gazetesi sınema yazan Tunca Ars- lan'm "Mayıs Sdonttsı" filminden söz ederken bu yılki Antarya Film Fes- tivali jürisine karşı yaptıklan açık suçlamalan okumasaydım, doğrusu ne bu sözleri söyleyecektim ne de yaklaşık bir buçuk ay önce Antalya jürisinde ateşlı bır biçimde savun- duğum "MayısSüanöa" fıhniyle il- gili yazdığım sözcükleri yeniden anımsatmak gereğinı duyacaktım. Şimdi izninizle: Tunca Arslan da, Sungu Çapan da jürinın, statünün bozurmasından kork- tuğu için "Ma>Ts Sıkınnsrna buıncı- lik vermediğinı ve fiknı -başlann- dan savnj" neredeyse hiç anlarm ol- mayan ödüllerle ödüllendirdığini yaz- dılar. Biraz ınsaf, öncelikle jüri tek bir kişi değil, tek bır ırade değıl, bıraz so- ruştursalardı "Mavıs Sıkmtısı''nm tek oyla "en iyi FılnT odülünü kaçrrdığı- nı, daha da ötesı, Tunca Arslan'ın ya- zısmda düşüncelerine ve bu filmle il- gili yazdıklanna tümüyle katıldığını söylediği eleştırmen arkadaşlanndan Atilla Dorsay'ın (jürinin tek sinema eleştirmeni) bu füme hıçbff oy verme- diğmi şaşırarak öğrenirlerdı. Aynca fes- tivallerde her zaman "en iyi yönet- men" ödülünüfı en önemh odül oldu- ğunu bıhniyorlarsa bu filmi savunan ve yönetmenıne "en iyi yönetmen" ödülünün verümesrnı sağlayan bızjü- ri üyeleri ne yapalım? Bu arada Tunca Arslan "MayısSı- kmtısı" filminin tümüyle amatör oyunculannajüri özel ödülü verüme- sini dejürinin "çam devirmesi" ola- rak kabul ediyor. Bilmesi gerekir ki, bu tür filmlerde özeUikle herhangi bir oyuncu ödülü ahp götürmez, ovun- culann tümü bir saygı gereği hep bir- likte ödüllendirilir. Bunun çeşitli fes- tivallerde çok ciddi ömekleri vardır. Kısaca diyeceğim odur ki, sınema yazan arkadaşlarun, değerli sütunla- nnı jünleri suçlamak yerine bu ola- ğanüstü değişik fılmin Türk sinema- sı ve smemaya yeni başlayan genç- ler için neden son derece önemli ol- duğunu açıklamaya, neden böyle bir fibnin sadece iki sinema bulabildi- ğini sorgulamaya ve neden siz seyir- cılerin bu füme akm akm gitmedı- ğim araşnrmaya ayırsalar fihne ve si- nemaya çok daha yararlı olurdu. Benim bu fıhne vurgun olduğum ise bir gerçek, bunu festivaün hemen ardından yazdığmı bir yazıda belirt- tım. Bu vTirgunluğumdan ötürü he- pinizm bu filmi görmesinı istiyo- rum. Bu nedenle o günlerde yazdık- lanrm bir kez daha yineliyorum: "BeniençoketkfleyenfamNunBü- ge Ceylan'm 'Mayıs Sıkıntısı" adh f3- miydi Ce>1an'ın en basta inadım sev- dim.lnaüakasabasmı,oradayaşanan gerçek hikâyeleri aniatmaya devam ediyor. Ve gene filmde amatör oyun- cularvar. Kendi annesi.babası, arka- daşı, kasabadaki kûçukyeğenL Evet, iki saate yakın süren filmin başoyun- cuları tümüyle amatör. Nuri Bilge Ceylan hikâyesine öylesine güveni- yor ki, amatöroyunculardan vazgeç- miyor. Yaşasın bu inat! Bu filmdeki tüm amatöroyunculara,jürideld tüm arkadaşlar bir özel ödül vermek is- tedik. Böviesine bir ictenlik ve sahi- cüik hepimizi baştan çıkarmıstL Ve sır bu ya, doğrusu ben,' Yaşa- sınhayat!'dfye bağnTnamakiçinken- dimizor tutrum. Anton Çehov'a ada- nan bu film neyi başanyordu? En başmdan bize kendimizi anlatryor- du. Unuttuğumuz bayatı, erdemleri, inatian ve akıp giden hovarda bir se- vincL Bir garip umudu. Bir sessiz am. Sonra bana annemi. devlete güveni sonsuz babamı. kendimi, küçük kar- deşimianlaoyordu. Olağanüstü bires- tetikve sessiz, iç bir şiirte. Sanki ora- da bir kamera yoktu ve hayat işte önfimûzde akıp gidiyordu. Böyle bir şeydL Garip ve büyükyicL' 1 Evet, durup dururken "Yaşasm ha- yat!" diye bağırarak sokaklarda do- laşmak istiyorsanız bu filme mutla- ka gidm ve bütün bu yazılanlan, söy- lenenlen unutup kendinizi fılmin sıh- rine bırakın, hiç zararlı çıkmayacak- smız. isoz50@hotmafl.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog