Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

I SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 1999 PAZAR 14 kurtur@cumhuriyet.com.tr 28. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nin teması Bach ve Britanya-Türkiye 2000 Dame KanawaMan Kennedy'eKûltûrServisi- tstanbulKuttür ve Sa- naf \akfı îarafmdan düzetıJenen 28. Ulus- larası istanbul Müzik Fesrivali bu yıl 6 Hazıran-2 Temmuz 2000 tanhlen ara- sında gerçekleşecek Feshvalıntemala- n 'Bntanva-Türkiye 2000' ve 'Örümö- nun 250. Vdmda Johann Sebastian Bach' olarak belırlendı 2000 vılınm ılk yazında da, klasık muzıkseverler bırçok unlu sanatçıyı ız- Iemeolanağıbulacaklar Fesüvalde yap- tıklan ozgun çalışmalarla dıkkafçeken bırçok unlö ısım var L nJu soprano KiriTeKanawa bu ısım- lerden sadece bır tanesı Yenı Zelanda doğumlu soprano, 30 yıllık başanlı ka- nverı sırasında klasık çahşmalardan Broadvvay gostenlenne kadar uzanan genış repertuvan ıle buyuk bır ızleyıcı İatlesıne sahıp oldu Sanatçı, Pans, Lond- ra. Vıyana New York ve Chıcago gıbı buyuk şehırlerde, unlu operalann Kon- tes Marschalhn, Mımı. Vıoletta gıbı onemh baş kadın karakterlennı canlan- dırdı PrensCharies'ınduğunundebırar- ya seslendn"en sanatçıya, bundan bıryıl sonra Ingılız Kralıyet Aılesı tarafından 'Dame Coramander of The Bntish Em- pire'unvanıvenldı Kokenı olan Yenı Ze- landa geleneğınden hıçbır zaman kop- madığını belırten ünlu sopranonun yap- tığı son albümûnde de, aşk. doğa, kalp kınklığı mutluJuk, acı ve ölum gıbı ko- nulan ışleyen Yenı Zelanda verhlerının geleneksel şarkılan yer ahvor Sanatçı şu sıralar 2000 yılının ılk sabahında, Gısborne sahılınde Yeni Zelanda Or- kestrası eşlığınde vereceğı konsere ha- zırlanıyor 55 ulke tarafından canlı ola- rak vayımlacak olan konserde Dame Kı- n Te Kanavva. verh dılınde soyledığı şar- kılanndan oluşan son albumunden par- çalar seslendırecek Dunyaca unlu keman vutuozu Nigel Kennedy Grammy odullu vı> olonsel sa- natçısı Lynn Harrefl ıle vereceğı bır kon- ser ıle katılıyor festıvale Kendısıne Nı- gel denmesınden artık hoşlanmadığnıı ve yep\ enı bır 'Kennedv' olarak ızleyı- cılenn karşısında olduğunu sov leyen sa- natçı >ınedeyırtıkpantolonlan, dağı- nık saçlan ve rahat gıyımıyle kJasık mu- zık sanatçısından çok bır rock yıldızını andınvor Unlukemancı Elgar,Brahms, Çavkovkski'nıneserlennınvanı sıra Vı- \aldı run 'Dört Yfevsım'ını yorumladı- ğı muzık kaydi) la, 'Bütün Zamanlann En Çok Sata'n Klasik Mûdk Kaydi' ola- rak Guiness Rekorlar Kitabi'na gırdı Klasık muzık bestecılennın yanında Jimrm Hendra aranımanlannı da yorum- lavan ve hatta onun adına brr konçerto besteleyen kennedy. 'muziğin tam an- lamıvla kendisıni' yapmava çalıştığını Miehael Nymarı Schlomo Mintz KiriTeKanawa • Ünlü soprano Kiri Te Kanawa, Nigel Kennedy, Phihp Glass, Michael Nyman Pacific Northwest Ballet, Bach Orchester Gevvandhaus Liepzig ile birlikte Schlomo Mintz ile Maxim Vengerov, Robert King yönetiminde The King's Resort ve Kronos Quartet ile Burhan Öçal yeni festivalin konuklan arasında... Phffip Glass Nigel Kennedy behrtıyor Ekımde çıkan son albumu 'Classic Kennedy 'de Bach ve Handel'den Massenet ve Satıe > e kadar çok farklı stıl- lerdekı bestecüenn yapıtlanna yer veren müzısyen, dınleyıcılen karşıtlığın, heye- canuun ve farklıhğın ıç ıçe olduğu bır müzıkal yolculuğa çıkanyor Phflip Glass ve Michael Nyman Ravi Shankar'la yaptığı çalışmalarla Hınt muzığı teknıklennı keşfeden v e ye- nı bır klasık muzık ekolu yaratan Philip Glass, bır resıtal ve kendı grubuyla ve- receğj bır konser ıle ıkı gece muzıkse- verlenn karşısına çıkacaL^Ku^ey Afh-,, ka. Hındıstan v e Hnnaiayalia 5 aipttgî se- yahatlerde Doğu muzığı teknıİdennı oğ- renen sanatçı, yaptığı bestelerde bunla- n kullanarak ozgun ve farklı bır klasık muzık kavramı yarattı Bu tur bestele- nn yanı sıra Glass, David Bowıe'nın 'Low' adlı albumunden esrnlenerek yaz- dığı 'The Low Symphony' ve Brian Eno'nun muzıklennden etkılenerek bes- teledığı 'Heroes Symphony' gıbı rock muzığı ezgılerı taşıyan çalışmalar da yaptı Marün Scorsese'ın Kundun adlı filmının muzıklennı besteleyen sanatçı, aynca PeterWeir' ın 'Trunıan Show' ad- lı fılmrnın müzıklen ıle bu yıl En İyi Fflm Müziği dalında Aran Küreodulu kazan- dı Phılıp Glass, şu sıralar Mevlana Ce- laddin-i Rumi'mn şıınnden uyarlanan, 'Monster of Grace' adlı, uç boyutlu bır muzıkiı tıyatro çalışmasını bıtumek üze- ılenarasıncîage^ mş kıtlelere ulaşabılmi} ender ısımler- den bın olan Michael Nyman da kendı adını verdığı muzık topluluğu ıle festı- vale katılan unlü konuklarından bırı Nyman, mınımalıst muzığe ozgu bır ya- pıda kurulan ve klasık muzık kurallan- nı tamarruyla alt ust eden bır muzık ya- pıyor Peter Greenaway'ın fılmlenne yaptığı muzıklerle tanıdığımız, ozellık- İe Jane Campion ın yonettığı 'Piano' adlı film ıçın yaptığı muzıklerle popu- ler ve klasık muzık arasındakı duvarla- n tamamen yıkmı^ durunıda Nyman, •ÇeüoveSaksofonİçınİkiliKoDcerto'su- nu Mazda araba reklamJan ıçın beste- ledı Yonetmen Andrevv Niccol'un fil- mı Gattaca'nın muzığı ıle ılk defa bır Hollywood yapımında çahşan sanatçı, son olarak yaşamından kesıtlenn yer al- dığı 'The Works + îsîmlı belgeseL ta- mamladı Pacific NWthwest Ballet, Çaykovs- kı'nın Nutcracker (Fmdıkkıran) balesı- nın farklı bu" yorumuyla ızleyıcılenn karşına çıkıyor 1972 yılında kurulan bale grubu, renklı kostumler ve değışık bır koreografı ıle hem çocuklar hem de yetışkınler tarafından zevkle ızlenecek bır sıhır dunyası yaranyor Unlu şef Leonard Slatkin de VValter Legge'nın kurduğu Phılarmonıa Orkest- rası ıle festıvale katıbyor Slatkin, kla- sıkten caza kadar gemş bır alana yayı- lan repertuvannı Türk ızleyıcılenne su- nacak Amenka'da 17yıldırSaintLouis Symphom Orkestrası'nın şeflığuıı ya- pan Slatkın, Kuzey Amenka, Avrupa ve Uzak Doğu gıbı dunyanın bırçok yenn- de konserler verdı Operalann şeflığmı de yapan Slatkm, klasık, romantık ve 20 yuiyıl repertuvarianndan oluşan album- len ıle dort tane Grammy odulu sahıbı Julian L.Weber ve S. Mintz Vıyolonsehst JuUan Lkryd VVeber de bu yaz Istanbul'u zıyaret edecek ısım- ler arasında yer alıyor Ünlu muzıkalle- nn söz yazan olarak bılınen Andrevv Lloyd NVeber'ın kardeşı olan sanatçrnrn, şef Sir Yehudi Menuhin > onetımındekı Roval Philarmonk Orkestrası ıle bırhk- te yorumladığı 'ElgarConcerto'su, bes- terun bugune kadar 'en iyi kaydedflmiş versiyonu' olarak seçıldı Michael Nyman'nın 'ViyolonselveSaksofonlçin tkiM Konçerto'sunu saksofoncu John Harie ıle beraber çalan sanatçı, son ola- rak ıçınde 'Jacquelmedu Pre'ye brr ov- gu rutelığınde yazdığı 'Jaclde's Song' adlı parçanın da bulunduğu 'En Sevilen Myolonsel Konçertolan' adlı bır album çıkardı Unlü keman vırtuozu ve Bach yorum- cusu Schlomo Mintz ıse Rus keman vır- tuozu Majdm Vengenn ıle konser ver- mek uzere Istanbul'a gelıvor tkı sanat- çıya Bach OrchesterGevvandhaus Liep- zig eşlık edecek. Aynca Istanbullu muzıkseverler, klav- sen sanatçısı Robert KİDg yonetrmın- dekı The King's Resort topluluğunu, ke- man sanatçısı Vadim Repin ve pıyanıst Aleıander MeUdnov konsennı, şef Cat- herine Mackintosh yonetımındelu Orc- hestra of the Age of Enüghtenment eşlı- ğınde alto-soprano Nahalie Stutzmann'ı, pıyanıst MaurizioPollini resıtalını ve pı- yanıst Sergeı Gavnk» eşlığınde banton MesutIkfn'nun v ereceğı konsen ızleme olanağı bulacaklar ŞefGûrerAykalyo- netımınde Borusan tstanbul FOarmoni Orkestrası, Kronos Quartet eşlığınde Burhan Oçal ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bu festivalin konuklan ara- sında yer alıvor 28 Uluslararası Muzık Festıvaiı kap- sanunda yer alacak olan Genç Soüstler Dizisi ve Geleneksel Müzik Konserieri başlıklı bolumlere katılacak olan sanat- çı ve topluluklar ıse daha belırlenmedı Ahmet Çadırcı, 1970-80 arası Türk sinemasını etkileyen'seks filmleri' dönemini anlatıyor 'Renkli Türkçe'yaşamlarüstiine. • Aılenın sınemadan uzaklaştığı dönemde çekılen bu fılmlerde rol alan kadın oyuncular sonra günah keçisi sayılmıştı. Baskılar, acılar, engellemeler sonucunda bu kadınlar toplumdan uzaklaşmıştı. KuJtür ^ervisi - "70'lerde dudak uçurtan ısımle- nyle anılan, şımdılerdey se "tld Fian Birden" dıye gostenlen fılmlen hatırlamayan >oktur herhalde1 Izlemeyen \arsa bıle bu filmlen >aruseksfilmle- nru bır donemde "porno" dıye anılan bu fılmlen hatırlamav an voktur Yonetmen Ahmet ÇadırtL "Renkli Turkçe" fıhnıyle, tam da bu donemı anla- tıyor Adını bır zamanlar afışlerde yer alan bır ta- nımdan alan fılmı ıçın Ahmet Çadırcı, 1970 -1980 arası Turk smemasını etkıleyen, seks filmlennın çe- kıldığı bır doneme ışık turrtuğunu söylüyor Bu yıl Antalya Fılm Festıvaiı'ne katılacağı duyurulan ama montajı tamamlanamadığı ıçrn katılamayan fılmı, bugunden bakarak o donemlen Ahmet Çadırcı'yla konuşruk - Neden o dönemi anJatma gereği duvdanuz? AHMET ÇADIRCI- Aılenın ve kadın seyırcının smemadan uzaklaştığı bırdönemde çekılen bu fitm- lenn sevırcılen daha çok genç erkekler, çocuklar v e sokaktakı adamdı Bu donem bıttıkten sonra bu fılmlenn ozellıkle kadın oyunculan gunah keçısı sa>ümış faturaonlaraçıkanlmışü 1980sonrasıgo- zaltına alınmış, baskılara uğramış ve filmlerde oy- namalan engellenmıştı Yasadıklan kotu deneyım- ler v e çektıklen acılar sonucu bu kadınlar toplum- 'Renldi Türkçe', geriyedönüşlerle Türk sinemasının bir dönemini ve gunumüze yansımasıru anlatrjor. dan uzaklasrnış, bazılan psıkolojık tedav ı görmüs- lerdı Bu fılm, 1970 - 80 arası Türk sınemasını et- kıleyen seks fılmlennın çekıldığı bır doneme ışık tutuyor Kımılennce unutulmak ya da unutturuhnak ıstenen bu dönemi yok saymak ıstemıyoruz - Fümin öykûsünden soz edebiür miniz? ÇADIRa- Bızun fılmnnızde flash -back'lerle boyle bu- donemı ve o donemın gunümûze yansı- masını anlatıyor Hâlâ seks fılmlenrun oynatıldığı eskı ve salaş bır semt srnemasnıda çahşan Sabıt'ın oykusûnu anlatıyor aslında fılm Yıllardır bu sıne- mada makınıstlık > apan ve o sınemanın neredey- se hıç dışına çıkmayan Sabıt, patronu ışı bırakın- ca, o ışle kendısı ılgılenmeye başlar ve fıhn getır- mek ıçın Taksım'e çıkar O ana kadar neredeyse bu- tûn seks fılmlennı tzledığı ıçın, şırkette rastladığı seks yıldızı Zernn Öz'u hemen tanır Sabjt, yıllar- ca hep filmlerde tarudığı kadını. karşısında gorun- ce takıp etmeye başlar Telefonlareder Takmtılıbır şekılde kadınla ılgılenmeye başlar Ama ılgısı aşk değıl belkı de krrnsesız bır çocuğun anne arayışı Zernn Oz'ü Nihifer Aydan. Sabıt'ı de Osman CSK- cı canlandmyor - Samrtz raaddi olarak çok zor kosullarda çekti- niz? ÇADIRO- Evet Senaryoyu Osman Cavcı yaz- mıştı Bıraz daha gelıştırerek sponsor ve yapuncı aradık Doğal olarak bulamadık Işığı Behçet Na- car'dan aldık. oyuncular para almadı Hedıye edı- len fılmlerle tamamladık Uzun sure montajını ya- pamadık O yüzden Antalya Fılm Festıvalf ne ka- tılamadık Şu an montajı tamamlandı - Sizin fflminiz için de bağnnsız bir yapım diyebi- liriz-. ÇADIRa- Evet, Türkıye'de sponsorluk yerleşık ohnadığı ıçrn bırçok fılm bağımsız çekılmek zo- rundakalı>or Sponsorluk Turk srnemasuun soru- nu Artık eskı üp yapuncı kalmadı Onlar, hep bel- lı yönetmenlere venyorlardı ama artık onlar da yok Gençlere yol açılmadı Derviş Zaim, Serdar Akar, Nuri Bilge Ceybn, Zeld Demirkubuz kendı gobek- lennı kendılen kestı dıyebıluız Çekılen fılm ıyıy- se zaten, festıvaller basta olmak üzere karşıhğını ahyor Kendı gobek bağunızı kesmek anlamında ba- ğımsız bır yapım ortaya çıktı dıyebılmz Konunun da çok özgün olduğunu duşünuyorum En yüksek gişe başansı elde eden filmlerin bile ulaşamadığı bir rekor kırdı 6 Operadaki Hayalet'in başarısı şaşırttı MuzikaL lSuIkede 13>ikhrsahneleniyor. Külrur Servisi - Andrev» Lloyd ber'ın unlu muzıkalı Opera'dakj Haya- let butun zamanlann en çok başan sağ- layan gostensı oldu Deforme ve çırkın yüzlu bır hayaletle genç ve guzel bır sop- ranonun Pans'te brr tıyatronun zemın katında yasadıklan sıradışı aşkı konu alan muzıkalın dunya çapındakı hasıla- tı, geçen hafta 1,82 mılyar sterlıne ulas- tı Gışe hasılatlanna gore yapılan bır sı- ralamada Opera'dakı Hayalet'ı, yonet- men James Cameron ın yuksek butçeh Tîtank'ı, 20 fılmden oluşan James Bond senlen, Steven Spielberg'ın bılım-kurgu klasığı Jurassic Park'ı ve George Lu- cas'ın rekoriar kıran YıküzSavaşlan fılm- len ızlıyor En yuksek hasılatlı fılmlenn bıle ulaşamadığı bır rekor kıran muzıka- lın bestecısı Lloyd Webber bıle bu kadar buyuk bır ılgı beklemedığını belırttı 13 yılda muzıkale olan ılgıdeen ufak bırazal- ma bıle olmazken, oyun Londra"dan Nevv York a kadar 15 ulkenın 91 şehnnde sah- nelenmeye devam edıyor Hatta Ham- burg'da operanın sahnelenmesı ıçın ye- nı bır tıyatro bıle ınşa edıldı Muzıkalın bu kadar çok ılgı gormesı- nın en onemh sebeplennden bın hem korku. hem aşk hem de sırla dolu bır oy- küyu anlatıyor olması Buna ek olarak muzıkalın, ozel efektlenn ük kez bır tı- yatro sahnesrnde kullamlması v e ılk kez brr rock operada klasık melodram oğe- lennın kaynak alınması gıbı bırçok 'Ok'e ımza atmış olması gıbı bır ozellığı de var Yuzundekı korkunç maskesı ıle ha- valetı şamdanlarla aydınlatılmış brr sah- neye hafıf bır muzüc eşlığrnde çıkaran Webber, ızleyıcılenn ıçmeyaşayan bırkor- ku yaratmayı basanyor SırWebberbu rekordan dolavı hem şaş- kın hem demutlu olduğunu belırterek ye- m >"uzyılın gehnesı ıle yenı bu- tarz ya- ratmak gerektığını de eklıyor Halbukı mutlu sonla bıten operalann hâlâ ılgı çekmesıne rağmen Cats ve Evita'nın ya- ratıcısı The Beariful Game adında futbol uzennekurulu bır oyun deneyeceğını be- lırtıyor Lloyd Webber, Gaston Leroux'un ro- manından uyarlanan 'Hayalet'ın sınema versıyonunu tamamlamak uzere Aynı roman daha once de çeşıtlı yorumJarla 1925 teRupertJuHanve 1989'daDwight H. little tarafından sınemaya uyarlandı Sır VVebber versıyonu ıse sadece beste- len ıle değıl, Elizabeth fılmını çeken Shekhar Kapur yonetmenlığı ve Anto- nio Banderas'ın başrol oyunculuğu ıle farklı bır yapım olarak ortaya çıkıyor Y A P I Y O R L A R ? c Celine Dion barış elçisi seçildi • Cellne Dlon, UNESCO tarafından banş elçısı ılan edıldı Bu onura layık gorulen ılk Kanadalı sanatçı olan Celine Dıon, ödulu aılesnıe ıthaf ettı Beş Grammy odulunun sahıbı olan sanatçı, Tıtanıc filmının tema şarkısım ıçeren albumu, 100 mılyonun uzennde sattığı ıçın plak şırketı tarafmdan odullendınldı • Roman POlanskl. Fransız Guzel Sanatlar Akademısı'nın uyelen arasına katılacak. Yonetmen, "Rosemary'nın Bebeğı" ve "Chınatovvn" fıhnlen ıle yankı uyandırmıştı Akadenu, kabul torenınde, unlü yonetmene, fılmlennın baskılanyla bezelı gumuş ve abanozdan brr kılıç sunacak • Jean-Luc COdard tanışma, ten tutkusu, aynlık ve yenıden buluşma olarak dort donerae ayırdığı aşk kavTamını anlatan 'Aşka Ovgu' adlı fılnunı tngıltere'de çekmeye başladı • Boy Ceorge, konser provası yaptığı esnada 300 kılo ağırlığındakı metal topun tepesıne düşerek omuzuna çarpmasıyla ölum tehlıkesı yaşadı • Prenses ' Dlana run sahıp olduğu Kuğu Golu Mucevherlen, 580 buı dolara, Nevv York Guernsey müzayede ev ınde açık arttrrmayla satıldı Kolye ve kupelerden oluşan mucevherler adını, Prenses Dıana'mn olmeden ıkı yıl once Royal Albert Hall'da klasık baleyı ızlerken takmasıyla aknıştı • Slgourney W e a v e r , geçen cuma, Hollyvvood şohretler kaldinrrnndakı yennı aldı Alıens (Yaratık), Ghostbusters (Hayalet Avcılan) ve Dave fılmlenyle tarunan oyuncu şu gunlerde Galaxy Quest adlı bılım-kurgu komedı f drmnde rol ahyor • Helen Hunt, seçımını "Day ıt Forvvard" fılmınden yana yaptı Mel Gıbson'la başrolunü paylasacağı "What Women Want" fümınde o^amayı reddeden Oscar odüllu oyuncu Helen Hunt, fılmde Kevm Spacey ıle oynayacak • Alman Federal Araştırma Burosu ve yerel > onetım merkezlen, İkrncı Dunya Savaşı sırasrnda Yahudılerden çahnan sanat yapıtlannuı ıadesını hızlandrracaklannı büdırdı Hukumet, muzelenn ve kutuphanelenn, yapıtlann sahıplerme bır an once ulaştırılması ıçın, restorasyon ve araştırma çalışmalannın hızlandınlmasım soyledı • Mlck Jagoer ve Elvıs Presley Nevv 'rbrk Metropolıtan Muzesfndekı Rock Stıllen adlı sergıde gostenşlı gıyun stihnın en onde gelen orneklen arasında yer aldılar • Robert De Nlro ve Ben Stıller 'Meet The Parents' adlı komedı fıknuun çekımıne Nevv York*ta başladı Fıurun > onetmenlığını Jay ^* Roach ustlenıyor • Al Pacino Cameron Dıaz ve Dennıs Quaıd, Ohver Stone'unjonettığı 'Any Gıven Sunday' fırrunde başrollen paylaşıyor Dıaz'rn futbol takrmı sahıbı bır kadını canlandırdığı fıimde profesyonel futbol dunvası konu edılıyor • Dreamvvorks fırması, Woody Allen'rn son komedısi 'Small Tıme Crc«!Ss'un yerel dagıtım haklannı satınaldı Allen'nın, senanstlığmı ve yonetmenJığını ustlendığı fıhn, eskıden bulaşıkçıhk yapan brr adamın ve hayalı Nevv York'ta bır banka soyarak zengm ohnak olan manıkurcu kansmın basından geçen talıhsız olaylan konualıyor Fılmde Woody AJlen'la Tracy Ullman, duzenbaz çıftı oynuyor Kadroda, Hugh Grant. Jon Lovıtz, Michael Rapaport ve Elaıne May de var Cwynettı PaltTOW, Farrelry kardeşlenn "Shallovv Hall" filmınde rol almak ıçın uğraşıyor Fılmde, olüm döşeğınde babasının 12>asuıdakıbır çocuğa, hayatım genç ve güzel kızlarla geçrrmesım oğutlemesı ve çocuğun 40 yaşında yetışlon bu- adam halme geldığınde çekıcı oünayan brr kadının ıç güzelhğme âşık olması konu edılıyor • Volker Sctıloendorff. son fılmı "The Ogre'den sonra, şrmdı de Alman teronst Rote Armee Fraktıon grubuna katılan genç brr kızm oyküsunü konu alan 'Rıta'mn Hıkâyesf adlı fıhru çekıyor Fılmde, Bıbıana Beglau başrolu oynuyor • Paul McCartney, efsanev ı Ingılız muzık grubu Beatles'ın adımn ılk duyulduğu yer olan Cavern Club'a gen dondü Konserde McCartney've gıtarda Pınk Floyd'dan Dave Gılmour ıle davulda Deep Purple'dan Ian Pace eslık ettı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog