Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

19ARAUK 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Vcnezüella'da 7Unkayıp • CARACAS(AA)- Veaezûella'yı etkileyen sel ve toprak kaymalannda ölenlerin sayısının 200'e ulaştığı bildirildi. Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, sel ve toprak kaymaları yüzünden ülkede yaklaşık 80 bin kazazede ile 2230 yaralı bulunduğunu belırtti. Chavez, 52 bin yerleşim biriminin zarar gördüğünü, 21 bin 500 yerleşim biriminin ise tamamen yıkıldığını kaydettı. Dışişleri Bakanı Jose Vicente Rangel de , sel ve toprak kaymalan sonucu yaklaşık 7 bin kışinin kaybolduğunu belirttı. Kosova'da kafeye saltfım • PRİŞTtNE(AA)- Kosova'nın Rahovça "kasabasında önceki gece bir kafeye düzenlenen saldında 1 kişı öldü, 10 kişı yaralandı. Patlamada ölen ve yaralananlann Sırp olduğu belirtildi. Görgü tanıklan da 2 ya da 3 kişinin kafeye gırmeden önce içenye el bombalan attığını ve daha sonra Kalaşrukof tüfeklerle ateş açtığını belirttiler. 3 milyon ttolar rüşvete ret • BOGOTA(AA)- Kolombiya"da uyuşturucu ticaretinin önemli isimlerinden birinin, başkent Bogota'da kendısını yakalayan polislere önerdiği 3 milyon dolar rüşvet, polisler tarafından gen çe\Tildı. Bogota Polis Şefı General Argemiro Serna, yapüğı açıklamada, ûlkedeki "büyük balıklardan" biri olan Oscar Fernando Cuevas'ın, polislere, kaçışına göz yummalan halinde parayı nakıt olarak odemeyi önerdiğinı, ancak polislerin bu teklifi reddettıkleriru söyledi. Wfçiye1154 üava • PEKtN(AA)-Çin'in Nançang kentinde, bir diş hekımı hakkında yanlış ve gereksiz tedavi yaptığı içın 1154 kişi tarafından dava açıldı Hastalar. dişlerinin döküldüğünden, sıcak veya soğuk yiyemedıklennden yakınırken, davacılar arasında, ağzı koktuğundan eşinin kendisıyle birlikte olmadığını ve evliliğinin sarsıldığını söyleyenleT de bulunuyor. 107 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerin favorisi Rusya Komünist Partisi a sancbk başındaHAKANAKSAY MOSKÖVA-Skandallar, paha- lı reklam kampanyalan, yolsuz- lukiar ve acımasız mücadeleyle dolu yoğun bir seçım kampanya- sını geride bırakan Rusya, bugün sandık başına gıdıyor. Ülke çapında 107 milyon seç- men. parlamentonun alt kanadı Devlet Dumasrnın450 üyesı için oykullanacak. Seçilecekmillerve- klllennin yansı siyasi parti ve se- çım bloklanndan, yansı da yerel temsücüerden oluşacak. Duma'nın ilk yansı için 26 siyasi parti, ha- reket ve blok yanşacak. Bunlann Duma'ya girebilmesı içın yûzde 5'lik seçım barajını aşması gere- kiyor. Yasalara göre, seçimlenn geçerli sayılması. seçmenlerin yüz- • Kremlin, Anavatan-Bütün Rusya hareketiyle komünistleri yıpratmak ve Sergey Şorgu'ya kurdurduğu Birlik (Ayı) seçim blokunu desteklemek için yoğun çaba harcadı. de 25'inin oy kullanması koşulu- nabağlı. Milletveküi seçüebılmek içın. kullanılan oylann yarısından fazlasını almak yeterli. Kremlin ve şu sırada görünüş- te seçim sürecinın dışında kalan Başbakan VbdnmrPutin, "Botk" adıyla (ikinci adı "Ayı") Duma se- çimlenne kaülan Acil Işler Baka- nı Sergey Şoygu öncûlüğûndeki si- yasi hareketi desteklemek içinyo- ğun çaba harcadı. Buna karşı İco- münistlerin ve özellikle de eski başbakanlardan Yevgeniy Prima- kov'un ve Moskova Beledıye Baş- kanı Yiıriy Lujkov1 un öncülük et- tiğı "Anavatan-Bütün Rusya" ha- reketınm yıpratılması amacıyla başta resmi televizyon kanallan olmaküzere devlennbütün olanak- lanrun kullanıldığı gozlendi. Çok sayıda yolsuzluk ıddiasırun yanı sı- ra, güvenilırlığınden kuşku duyu- lan anketleT. seçım kampanyasına damgasını vuran gelışmeler arasın- daydı Son anketlere göre, seçimleri, oylann yüzde 22-28'ini alacak olan Rusya Komünist Partısı ön- de tamamlayacak. Pek çok anket- te ön sıralarda gösterilen "Krfik" hareketi, kımilenne göre yüzde 15 civannda oy alarak ikinci gelecek, kimilerine göre ise yüzde 5 lik se- çım barajını aşmakta zorianacak. "Anavatan-Bütün Rusya" hareke- tmin yüzde 8-15 cıvannda oy ala- cagı tahmin ediliyor. Duma'ya gir- mesıne kesin gözüyie bakılan li- beral muhalif Grigoriy Yav- Bnsk) 'nın hderiığındekı B \ a * * D " (Elma) hareketinin yüzde 6-9 ci- vannda oy alacağı sanılıyor. 1993 Ânayasasfna göre, Du- ma, faalıyetınin ilk 6 aymda fes- hedılemıyor. Son 2 yılda 5 başba- kan değiştiren Rusya'da yaşanan gerginlıkler ve gelecek yaz başm- da yapılması gereken başkanlık seçimleri hesaba kanldığında, Du- ma'nın 2000 yılının ilk yansında oldukça •'başına buyruk" davra- nacağını öngörmek zor değil. Özel- likle Komünist Partisi ile Anava- tan-Bütün Rusya hareketinin itti- fak içine gırmesi ıhtımali Krem- lin'i kara kara düşündürüyor. Duma seçimi prova Duma seçimleri, önümüzdekı yaz yapılması gereken devlet baş- kanlığı seçimleri açısındanbir pro- va niteliği taşıyor. Krerrdin'in Du- ma seçımlerine göre değerlendır- me yapacağı ve sonuçlann iptal edümesı ve-veya başkanlık seçim- lennin ertelenmesı de dahil, yenı radikal kararlar alabıleceğı belir- tiliyor. RUSLAR GROZNİ'YE ÜÇ KOLDAJN SALDIRDI Çeçenler direniyorDış Haberler Servisi - Avrupa Birlıği (AB) ve ABD, Rusya'ya ortak ateşkes çağnsı yaparken Rus bııiıkleri Çeçenıs- tan'a saldınlannı bütün şiddeuyle sürdü- rüyor. Kuşatma altındakı başkent Grozni' nin güneyindekı Çernoreçıye semtindeki Çe- çen rnılislenn gen çekildiği ve semtın Rus denetımıne geçtığı bıldırüdi. Ruslar, şıd- detli çatışmalardan son- ra kentin doğusundakı Hankale semtının de de- netimıni ele geçırdikle- rini belirttiler. Ruslann, stratejik böl- gelerı ve Çeçenlerın mevzilennı ele geçır- mek için üç taraftan ken- te saldırdığı kaydedili- yor. Kente kuzeybatı ve doğudan da saldıran Ruslar şiddetli di- renişle karşılaştıklan için kentin içleri- ne doğru ilerleyemıyorlar. Grozni 'deki Çeçen komutanlardan Hamzat Gelaycv, Çeçen güçlennin sal- dınlan püskürttüğünü ve birçok Rus as- kerini öldürdüğünü öne sürdü. • Rus bİrlikleri Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye yönelik saldınlan tûm şiddetıyle sürdürüyor. Çeçen milislenn büyük bu- bölümünün Grozni'nin güneyindekı dağlık bölgele- re çekıldikleri ve Ruslann bu bölgelere şiddetli saldjnlar dıızenledikleri bildın- lıyor. Çeçen komutanlardan Mumadi Saydayev, dağlann eteklerindeki köyle- rin de ateş altında kaldığını ve köylerde ölen ve yaralananlar bulunduğunu söy- ledi. Saydayev, bölgede hastane bulun- madığı ve yollar tahrip olduğu için yaralılann hastanelere ulaştınla- madığuıı belirtti. ABD ile AB arasın- da önceki gün VVashing- ton'da düzenlenen yıl sonu zirvesinde Çeçe- nistan sorunu ele alın- dı. Toplantının sonunda yayımlanan ortak bildı- ride Rusya'ya ateşkes ve siyasal çözüm çağnsı yapıldı. Beyaz Saray'dan yayım- lanan ortak bildıride, "Çeçenistsn'da derfaal kahcı bir ateşkes ilan edümesini ve kahcı bir çözüme yönelik drvalog baş- tatıhnaanıistiyDruz.SiviBere karşı güçkul- landmas kabul edilemez" denildi. Hizlnıllalı savaşı bırakacak Dış Haberler Servia - Güney Lübnan'da Israil'e karşı eylemler düzenleyen köktendinci Şii Hızbullah örgütü, lsraıTın Sunye ve Lübnan'la bir banş anlaş- masmavarması durumun- da Israil'e karşı silahh sa- vaşımı bırakacağını bil- dirdi. Suriye destekli Hizbul- lah'ın u'derlerinden Mu- hammedRaad, öncekı ak- şam vaptığı açıklamada, "Banş anlaşmalan imza- lanırsa. sibüılı mücadeleyi bırakç lsrafl'in ekonomik ve siyasal hegemonyasına karşı Hizbullah ilk kez bu tür bu- güvence vermış olu- yor. Raad, îsrail'le Suriye arasındabaşlayan banş gö- rüşmelenyle ılgılı olarak- sa. u Washington"da olan- lar banşa götürmevecek- tir" dedı. Banş değil anlaşma Raad, Israil ödün ver- se bılebununbanşınsağ- lanacağı anlamına gelme- yeceğini ve yalnızca bir anlaşma demek olacağını söyledi. Raad, "tsraiLKu- düs'üw FOistin'izoriaaian bir düşman oİarak kato- cakdr" dedi. Israıl.geçen perşembe Hizbullah sal- duılanna mısılleme ola- rak Güney Lübnan'a ope- rasyon düzenlemiş ve yan- hşlıkla bu- ılkokulu vur- muş, 20 öğrencı yaralan- mıştı. Hizbullah bu kez misülemede bulunmamış, uyanyla yetinmiştı Öte yandan. Israil Baş- bakanı Ehud Barak'la Fi- listin Devlet Başkanı Ya- ser Arafet'ın bugün Gaz- ze Şeridi'ndeki Eriha'da bir araya gehnelen bek- lenıyor. Başkent Bagdatta 10 btafdşl BM karan karşrtı gösteri yapü. (REUTERS) . j ' l ı • ' * • l ı Irak'tan BMkaranna ret Dış Haberler Servisi - Irak. Bırleşmış Mil- letler (BM) GüvenlikKonseyi'nın, Bağdat yo- netiminin silah denetçilennin yeniden göre- ve başlamasını kabul etmesi karşılığında yap- tınmlan bellı bir süre kaldmnayı öngören 1284 sayıh karanru kesin bir dille reddetti. Başbakan Yardımcısı Tank Aziz. karan yeterli bubnadıklannı bıldirdi. Azız, Irak'ın ^üm tehdıtlere karşı kendi ılkeleri ve tutumu- nabağhkalacagını. sonuçne olursaolsun ken- di egemenliğı ve yasal haklannı koruyaca- ğnıı söyledi. Aziz, yaptınmlann koşulsuz kaldmhnasuıı ıstedi Milletvekili YusufHamdan da yapbğı açık- lamada, "Irak bu karan reddetmektedir. Gü- venük Konse%i"nden 1990 \ılından bu yana uygulanan yaptmmlan derhal kaldırarak tüm konsey kararhnnı uygula>'anIrak'a kar- şı\ükümlülüklerini \-erinegetürmesini istiyo- nn" dedı. Hamdan, BM'nın kararmı 21. yüz- yıla gırerken bir trajedi olarak tarumladı. Öte yandan, 10bin Irakh dün başkent Bağ- dat'ta sokaklara dökülerek BM karannı pro- testo etü. Annan'ın yardımcısı Eckhard 'BM'nin Kıbrıs politikası aynı' • Eckhard, adadaki banş gücünün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak Annan'ın raporuna yapılan * ekin, taraflann tutumlannın Güvenlik Konseyi'ne iletilmesiyle ilgili olduğunu söyledi. NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofı An- nan'ın Kıbns'taki BM Banş Gücü (UNFICYP) ile ilgili raporunayapüan ekin, BM'nin politika- smda bir değişikliğe işa- ret etmediği bildirildi. Annan'ın Sözcüsü Fred Eckhard, önceki ak- şam yaptığı açıklamada. bu ekin UNFICYP'nin görev süresinin uzatıl- masına ilişkin ilgili ta- raflann tutumlannın Gü- venlik Konseyi'ne iletil- mesiyle ilgili olduğunu söyledi. Eckhard,u Do- layısıyla genel sekreter her zaman yaptığı gibi yorum katmaksızın bu tutumlan rapor etti" dı- yerek BM polıtıkasmda bir değışıklik olmadığı- m belirtti. BM Güvenlik Konse- yi, geçen çarşamba BM Banş Gücü'nün görev süresinin 15 Haziran'a kadar uzatümasma karar vermişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu'riyeti (KKTC) New YorkTemsılcisı Bü- yükelçi Aytuğ Plümer, karar metninde yeT alan "Kıbns Hükümeti" iba- resı nedenıyle KKTC"nın uzatma karannı tanıma- dığmı bildırmıştı. KKTC'ıun onayt KKTC'nm tutumu, ta- san oylanmadan belli ol- duğu için BM Sekretar- yası olumsuz bu- geliş- meyı önlemek için An- nan'ın hazırladığı rapo- ra ek yapılmasını ve bu- nun raporun bir bölümü olarak yayımlanmasını kararlaştırmıştı. Ekte, ilk kez "Banş gücünün ada- nın ku/e\inde etkinlik gösterebilmesi için KKTC onayinın şart ol- duğu" vurgulanrruştı. ABD-AB ortak bildirisi Türkiye'nin birliğe adaylığına destek WASHESGTON(AA) - ABD ile Avrupa Birliğı (AB) arasında Washing- ton'da düzenlenen yıl so- nu zirvesinde, Kıbns so- rununun BM Güvenlik Konseyi kararian çerçeve- sinde çözühnesine yöne- lik çabalara tam destek verildi. Zirvede, Türkiye'nin AB'ye adaylığı konusu da ele ahnırken ABD, An- kara'mn adaylık statüsü- nün Helsınkı'deki AB zir- vesinde tescıl edilmesin- den büyük memnuniyet duyduğunu bıldirdi Görüşmeler, ABD Baş- kanı BülCBnton. AB Dö- nem Başkanı Fınlandı- ya'nın Cumhurbaşkanı Martti Ahtisaari Avrupa Kormsyonu Başkanı Ro- mane Prodi ve diğer üst düzey ABD-AB yetküile- rinin kaülımıyla yapıldı. Yayımlanan ortakbildi- rinın Kıbns ile ilgili bö- lümünde şöyle denildi: "Akdeniz bölgesinde ba- nş, istikrar ve gelişmenin sağlanması,transatlantik diyaloğu için kilit öneme sahiptir. İlgili BM Güven- likKoaseyi karariançer- çevesinde, Kıbns'ta çö- züm amaçlayan anlamb görüşmelere zemin sağla- yacakbütünçabalara tam desteğimizi sürdürcceğiz ve BMikBM Genel Sek- reteri'nin gözetiminde \TH rütülen dolaylı görüşme- ler sırasuıda birlikte çau- şacağız. Türld\e'nin bü- tün bölgede oynayabilece- ği kilit role iliskin olarak da yakuı davanışma için- de bulunacağjz." Bu arada, görüşmeler- den sonra basuıa bılgi ve- ren ekonomıden sorumlu ABD Dışışlen Bakan Yar- dımcısı Alan Larson, ABD'nın Türkıye'nın tam üyehk için adayhğının tes- cil edilmesınden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. - Yılbaşı ve bayram tebrik kartlarımızdan alarak çâlışmalarımıza destek olunl TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI Kataloğumuzda yer alan tüm sanatçı dostlarımıza teşekkür ederiz. Sipariş için Tel: 0212 257 79 41-42 Faks: 0212 257 79 43 19 Arahk 1999 Bugün depremin günü Profesyonel gonüHülerimiı hâlâ depremzedelerin yanındal Işte el ele verip yaptıklanmız Golcuk Şırınkoy Çağdaş Yaşam Hılton Rehabılıtasyon Merkezı Değırmendere Çağdaş Yaşam IBM Rehabılıtasyon Merkezı. Kocaelı Çağdaş Yaşam Imece Kız Oğrencı Yurdu. Adapazarı Fenzlı Çağdaş Yaşam Munster Bolgesı ek derslıklen. Adapazarı Fenzlı Çağdaş Yaşam. Gilette llkoğretım Okulu. Duzce Çağdaş Yaşam IBM Rehabılıtasyon Merkezı Bize bu çalışmalarımızda yardımlarını ssırgemeyen tüm kuruluşlara ve Imece fonuna Katkıda bulunan herkese teşekkurler. Ve görevimiz daha bitmedi... Yardımlarınız için: (0212)292 87 27-292 08 01 (Iş gunlen saat 10.00 17 00 arası) Çağdf Tirtofeni* GtUcık Ginmctn T.C. BAHÇE ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1992/298 Davacı Sağlık Bakanlığı tarafmdan davalılar Saadet Farsakoğlu ve arkadaşlan aleyhıne Bahçe ilçesı. Bahçe- lievler Mahallesı. 255 ada 5,17 ve 18 parsellenn tescılı için açılan davada davalılar Halil kızı Sultan Farsakoğ- lu, Halil kızı Fatma Farsakoğlu ve Halil oğlu Bekır As- lan Farsakoğlu'na adresleri tespit edilemediğmden bu ılan metnı dava dılekçesı yenne geçmek üzere davalıla- ra duruşma günü 24 02.2000 günü saat 9.35 olarak 7201 S.K.'nun 28. ve devamı maddelen gereğınce ilanen teb- lig olunur. Basuı: 66288 TÜRKİYE ESNAF ve SANATKARLAR KREDİ ve KEFALET KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİ MERKEZ BİRLİĞİ BİNASI ULUSAL MİMARİ PROJE YARISMASI Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredı ve Kefalet Kooperatıften Birlıkleri'nın (TESKOMB) Cınnah Caddesi, No: 5'te yer alan, lmann 2816 ada, 2 no'lu parselinde yapımı düşünülen Merkez Bırlığı Binası'na ait mimari projelenn elde edilmesı ışi, TESKOMB tarafından TMMOB MİMARLAR ODASI, MİMARLIK, MÜHENDİSÜK, ŞEHİRCİÜK ve KEKTSELTASARIM PROJE YARIŞMALARI YÖNETMELİĞI" uyannca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak yarışmaya çıkartılmıştır Bu yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası üyeleri katılabilırter. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ Suat Yalkın Selahattin Balta Prof. Dr. Rüknettin Oskay Belma Akalp Tekin Ayfer Elçi Geyik ASİL JÜRİ ÜYELERİ Prof. Dr. Haluk Pamır Prof. Dr. Vacit Imamoğlu Bilal Yakut Ahmet Can Ersan Hasan özbay YEDEK JÜRİ ÜYELERİ: Doç. Dr. A. Tanju Gültekin Kaan özer RAPORTÖRLER: Rengin Madanoğlu Senlet Dilek Hızarcı Şamlı ÖDÜLLER: 1. Ödül (net) • 2. Ödül (net) 3. Ödül (net) 3 Adet Mansiyon Yanşmanın açılış tarihi Yanşmanın teslim tarihi: TESKOMB Merkez Birlik Başkanı TESKOMB Merkez Birlik Genel Müdürü Makina Y. Mühendisi - ODTU Öğretim Üyesi Mimar ADMMA - Çankaya Belediyesi Imar Müdüıiüğü Inşaat Mühendisi - ODTÜ Y. Mimar - ODTÜ Y. Mimar - ODTÜ Y. Müh. Mimar - KTÜ Mimar - ITÜ Y. Mimar - ADMMA / ODTÜ Y. Mimar - ADMMA Mimar - Gazi Üniversitesi Mimar - ODTÜ Mimar - Gazi Üniversitesi 6.000.000.000 TL. . 5.000.000.000 TL. 4.000.000.000 TL. Her bırine net 2.000.000.000 TL. ödenecektlr. 27/12/1999 21/03/2000 Yanşma şartnamesını ve eklerinı almak isteyenler, 27/12/1999 tarihınden itıbaren, ad ve açık adreslenni belirterek Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin T. Iş Bankası, Meşrutryet Şubesı (Ankara) nezdindeki 9319 no'lu hesabma 10OOO.OOO TL. yatırarak, Oda'nın Ankara, Istanbul ve Izmir şubelerinden banka makbuzunu ibraz ederek temın edebilırler. Şartname almayanlar ve adres bırakmayanlar yarışmaya katılamazlar. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1998'794 Esas 1999,2065 Karar Davacı Iclal Ekenler vekılı Av Turan Başman tarafindan dava- lılar Yeşım Atıl ve 18 arkadaşı aleyhme mahkememıze açılan ıza- le-ı şüyu davasının yapılan yargılaması sonucu davanın kabulöne karar venlmı^ olup ev^ elce duruşma gûnü ilanen teblıg edılen da- valılardan Zafer Ahl'abukezmahkememızcevenlen 16 11 1999 gûn ve 1998'794 Esas, 1999 2065 sayıh karann ilanen yapıbnası- na karar venlmış olmakla, Da'. aya konu Adana ılı Seyhan ilçesı 4 Bölge Tapu Sıcıl Müdürlügünun Kanal Lstû Bağlar Mah Pafta 20-L-l ada, 5710 parsel 1. ve 2'dekı taşınmazlann taksımı müm- kûn olmadığından satışına karar venlmış oldugundan. ışbu üanm teblıg tanhınden itıbaren 8 gûnlük kesin süre ıçensınde temyız edılmedıgı takdırde. 15 gûnluk sure ıçersınde hüküm kesınleşe- cektır Işbu ılan karar teblıgı yenne kaım olmak üzere ilanen teb- lığ olunur 8 12 1999 Basın 66273 ANKARA ALTINCI ASLÎYE TÎCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN EsasNo. 1998,714 Karar No 1999/515 Davalılar 1- tbrahım Yapıct. Kocasınan Merkez Mah Marmara Cad Bayrak Sokak No: 1/4 Bahçehevler - Istanbul 2- Ömer Cızre- lı. Ntşancı Mah. HavuzluMescıt sokak27'3 Kumkapı - Istanbul Da- vacı Celal Kürkoglu vekılı tarafından aleyhımze açılan senet ıptalı davasının yapılan yargılaması sonunda. mahkememızce \enlen 13 10.1999 tarihve 1998/714esas, 1999/515 kararsayılulamıdava- cı tarafından 15.11 1999 tanhlı dılekçesı ile temyız edılmıştır. Dava- hlann yukanda belırtılen adreslenne teblıg edılemedığınden ^ e yapı- lan koİluk araştırması ile de yenı adreslen tespit edılemedığınden temyız dılekçesmin davalılara ilanen teblıg yapılması gerekmıştır Iş- bu temyız dilekçesının gazetede ılanmdan itıbaren 10 gûn ıçensınde cevap verrnenız hususu teblıg olunur. 15 11 1999 Basın 66314
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog