Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 1999 PAZAR 10 PAZAR YAZILARI dishab@cumhuriyet.com.tr Noel Baba Golist mi?Türkiye, 12 Aralık'tan ben geleceğe bir başka iyimser bakıyor. Kuzeyin, tskandinav kışınm sevimli meıkezlerinden Helsinki, Avnıpa Birliği'nin (AB) geçen hafta sonu gerçekleşen tarihi toplanusında Ortadoğu'nun, "Orient-doğu"nun "Bab-ı AK"süıi açtı. Anahtar kimdeydi veya kimlerdeydi? Kilidin sihrini kim çözdû? Açıldığı söylenen kapıdan neler geçer? Sayın tarihçiler. siyaset bilimciler, iktisatçılar, polisiye roman yazarlan, vs. vs... bu kapı(lann) ardında hepinize yıllar sürecek bol bol malzeme var. Biz bu "aah doğum sârednaV 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye'ye hak ettiği "hediye''yi getiren "Noel Baba"nm ve ardında olan "büyük baba"nın ve siyasi ailelerüun hakkını vennek istiyoruz. Çoğunuzun bildiği gibi "Kanuni 'Magnifique' Suhan Sükyman"ın 15. yüzyıldan kalma dostu, 1. François'nin (Fransuva) torunlan, lstanbul ve Anadolu işgalcileri arasında yer almalanna karşın, "tstiklai Savaşı'ndan sonra genç Tûrkiye Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk Bahlı süper devletin temsilcileri olma özellığıne de sahıptı. Daha 1963'te doğmakta olan Avrupa ortaklıgına Ankara Antlaşması'yla kaülmış Türkiye'yi, İ968'de ziyaret eden, bitirmekte olduğumuz yüzyılın en önemli Fransız siyasi kişiliği GeneraJ ChariesdeGauDe(Gol) ———— Anıtkabir'deki deftere şöyle yazıyordu: "Fransz ulusunun. Tûrk ulusuna karşı hissettigi sadık dosüuk duygulannı dile getirmek isterim. Türkrve"nin tarihi, bugün her Tgmandgıı fazla Baü ve Avrupa tarihinden aynlmaz durumdadır." Generalin siyasi diplomatik dehası, Avrupa ve dünya tarihinde oynadığı rol o tarihlerde çoktan anlaşılmıştı. Soğuk savaşa rağmen ABD'ye meydan okuyarak Fransa'yı NATO'nun asken yapısının dışuıda tutabümesi; Avrupa Bırhği'nı Hffler'in Uk başta tasarladığından farklı, halklara saygılı, demokratik ve iradi bir çerçeveye oturtması; Çin'i tanıması, Cezayir'de ve Fransa'da banşın, ilkinin bağımsızlığından geçtiğini teslim etmesi yine aynı kişüiğin çağına damgasını vuran bazı tarihi adımlanydı. 1947'de De Gaulle'ûn önderliğinde oluşan "Fransız Halkinm Toparianmasj-Birliği"' (RPR) hareketiyle "Gofist" düşüncenin bayraktarhğını ve Tûrkiye sempatizanı eğilimlerin öncülüğünü üstlenecekti. Son AB seçimlerine kadar geleneksel Fransız sağının -hep bölünmek ve didişmek gibi bir hastalıkla malul olan liberal ve merkez sağcüar dışuıda- en güçlü partisi olan siyasi hareket özellikle eski Meclis Başkanı PhiKppe Segırin'in başkanlığı sırasında yeni bır ivme kazanmıştı. Atatûrk'le ilgılı hazırlanan bu- kitap için yazdığı katkısında Seguin: "-.Türkiye'ye karşı var olan çekmcekr, geçmişten PARİS kaynaldanan önyargıiar ve geleceğe ifişkin duyulan endişeter, dürryanın Atatürk'e hak ettiği önemi vermesi, kim olduğu ve ne yapbğını değeriendirmesine de enget oluştunıyor- O, Türidye'nin karar vermesi halinde her istediğme erişeceğmi söylemcktedir." Iki hafta önce RPR partisinin başına, hem de üyelerinin doğrudan oylanyla seçilerek büyük bir sürpriz yaratan bayan Mfchek AHott-Marie ise Türkiye'nin AB adayhgına kabul edilişinden 48 saat sonra kamuoyuna şöyle bir soru yöneltiyordu: "Zengia, dinamik ve yapısallaşnıa yolunda hnh adımlar atan. Müshlman öze&iğinden fleri. laikliği ön plana çıkaran Tûrkiye gibi ülkeyi bir 'Büyük Islam' blokuna mı itelim, yoksa laikliğe, çağdaşlaşmaya ve Avrupa'ya demir atmış bir ûİke mi yeğleyelim?" Cumhurbaşkanı Jacques Cbirac'a geünce, gençliğinden beri Doğu hayranı olduğu bilinen "Modern GoBzm"ın kurucusu. lstanbul AGİT zirvesı sırasında Hürriyet gazetesine verdıği demeçte " 19801i yıDardan beri Türkiye'nin çesjtU kunımlan araahğryla AB'ye entegre olmaa içm nasİ mücadek etâğffiT, anlattyor. 12 Aralık 1997'de UĞUR talihsiz Lüksemburg zirvesi HÜKÜM sırasında tanık olduğumuz basın toplantısında ise "hediyesini iletmek isteyen, — — " ^ — ama dikdiği adrese varamamış hüzünlû bir Nod baba edasıyfaT Türkiye'yle ilgilı karar ve düşüncelerinı şöyle özetliyordu "Tarfti ve kültûrüyle Türkiye büyük bir millertir. Kim ne derse desin, Avrupa'nın avnhnaz bir parçasıdır_ Bu savın her zaman savTinucusu oldum. Bu zirveden çıkan sonuç kimseyi aldatmasm. Tûrkiye en kısa zamanda AB'ye katüacakdr." Gerçekten de aradan geçen ikı yıl Chriac'ın kararlı mücadelesinın haklılığını kanıtladı. Oldu bitti Türkiye'ye eleştirisel bakmış, fakat Türkiye'nin Avrupaldığını her zaman teslim etmiş Fransız solu, Helsinki sonrasuıda genel bir memnunıyet sergilerken yalnızca "demokratüdeşme, insan haJdan" gibi haklı konularda konuşnıakla yetindi. Ama Fransız aşın ve millıyetçi sağıyla aynı "koroda" şakıyan "Hberal" ve sözüm ona "merkezci sağ"lar Türkiye'yle aralanndaki "kültürel ve uygarbk" farkuıı vurgulayıp, "tsfaun işgalTnden dem vurdular. Bu kesim, 48 saatte "takke değSştirir" gibi "stratejr değiştihr, artık "ABTifikisteyen parti" olduklannı ıfade edenlerin, Avrupa'yı (kendilerince) "denizara teşkUatiarTyla içerden "fetbetmeye" hazn-lanmasını "öcü" gibi kullandı. Gel gör ki "Nazi işgakilerhie" boğuşmuş "Goüst" hareket ve tabanı. böyle kofhıklara hiç itıbar etmedi. Sağ var, sağ var! 2000 yılırun Noel Babası "Golist" olamaz mı? Kışın kalıcı kuşlar âa. üşürKuzeye kış geldi. "Benim göl" donmaya başladı; üzeri kısmen kar tuttu. Bırkaç hafta sonra üzerindeki kan grayderle küreyip buz pateni pisti açarlar. Kış sporlanna çok düşkün olan halk, resmen 7'den 70'e, gelir ve patinaj yapar. Hele hafta sonuysa ve hava gûneşliyse. Güneş, Tûrkiye saatiyle 09.30 gibi doğuyor ve göle, bulut durumuna göre rengini çahyor. Batışı ise daha 14.30 filan. Bu ramazanda burada oruç tutanlann işi güç değil yanı. (Ramazanın bir de yazj var; o başka!) Göçmen kuşlar çoktan güneye göçtûler. Benim sevgililerim, kalıcı kuşlar. San lacivert bir çeşit serçe, ispinoz, karatavuk, ardıçkuşu ve birisi kımuzı göğüslü, öteki kahverengi iki ayn cins ağaçkakan. Oğlumla dairemızın göle bakan pencerelerinden en genişinin dışma, bizden önceki bir kiracının vidaladığı çengele, ağ içinde fistık asıyoruz ilk kar iner ınmez. Aslında üzerine minik bir çatı da koymak gerekiyormuş; yoksa şahin, atmaca kaparmış benim minik kuşlan ama... lşte bu kadim Ankaralımn yapüğı tek kış sporu da bu. Şu anda kiminiz doğalgaz sıkıntısından, elektrik kesintisinden dertiisiniz; hepiniz enflasyon ve trafik canavanyla her gün boğaz boğazasımz. Birçoğunuz, aynen benim gibi, deprem felaketlennde çok yaİanlannı STOCKHOLM GÜRHAN UÇKAN ve hatta aılesirun bir kısmını kaybetmiş durumda. Ben de oturmuş size, uzak ve soğuk bir ülkedeki kuşlardan söz ediyorum! Çünkü kuşlar bir çeşit kurtuluşu, özgürlüğû temsil ediyor. Geçenlerde sıkı bir kasırga oldu, kilıse çatısı bile uçtu. Benim balkonun önündeki huş ağacırun üzerindeki kuş yuvasuıa hiçbir şey olmadı. Doğanın miman dışı kuş, kilisenin mımanndan daha başanlı çıkmıştı! İnsan ruhunun da yaman zaman kanat çırpmaym, havalanmaya, erişilmesi güç yüksekliklere ulaşmaya gereksinmesi var. Bana kalırsa, en kötü baktığımız yerimiz, ruhumuz. Dişlerimizi her gece yatmadan önce fırçahyoruz. Ya nıhumuza ne yapıyoruz? Ruhumuz bizden ne bekliyor, bunu ne kadar sık düşûnüyoruz? Ona ne kadar sık zaman ayınyomz? Vaktimiz var mı ruhumuzun sesini dinlemeye, sevgili Gfilten Alan'ın yazdığı gibi, "Durnp ince şeyleri anlamaya". Kalıcı kuşlar, donuk böğürtlenler ve diğer yaban yemişlerini bedenlerinde biriktirerek kışa haarlanıyorlar. Sincaplar yuvalannı atkestanesi ve meşe palamutu ile doldurdu bile. Yazm saatlerce korularda, ormanlarda, parklarda yûrürken yeteri kadar tanış oldum sincaplarla, karacalarla, • oğlaklarla. çayır tavşanlanyla ve diğer hayvanlarla. Stockholm gibi yeşil ve mavi bir kentte kendini doğaya verenlerin elinde bu şans var. Kışın bu soğuk ülkede kalmayı yeğleyen kuşlar bana, sıcak diyarlara gitme fırsatı olduğu halde bunu kullanmayan insanlan arumsatıyorlar. Burada, şu ya da bu nedenle saplanıp kalan güneylileri. Kocaman da olsam, uçamasam da, ben de bir kalıcı kuşum. Bir de yuvamı yapabilsem... TinaiJ Tİtttnr'n ntt>l OPİdH D o S u Tunor'unbaşkentiMikıyüaniMiotel demir at- ISUgU 1 imur U Uiei getUl, j A J D e V yûzer-otel Ohmpia, ülkenin yeniden yapüan- mas çahşmaUnnda yer alacak binkrce Bffteşmiş MiUetler göfcvfei ve yanhm çaiışanma ev sahipliği yapacak.DoğuTimor,halkoylamasıyla Endonezy a"dan bağmısıznğmı kazandıktan sonra Carakta yan- ha müisler ülkede şiddet rüzgârlan estirmişve özeDUde Dfli'yi yakıp yıkmışlardı.(Fotoğraf:REUTERS) Dijital kıyamete ne kadar hazırsuuz?Dijital kıyamet kapunızda. Ydbaşının ardından bütûn dünya belkı de yaşanılması olası bir kargaşanrn ince hesaplannı yapıp, kuşkusunu taşıyor hanidir. Özellikle aylarca önceden uzmanlar öncelikle bilgisayarlann yeni yılla birlikte, büyük bir karmaşayı yaşayacağını saptadılar ve şimdi herkeste, acaba yeni yıhn ilk günlerinde ne olacak merakı \ f ar. Uçak şırketlerinin ciddi önlemler ahp, sefer sayılannı azalttığı ve benzin ıstasyonlannda ve bılhassa bankalann para otomatlannda yaşanacak tıkanıklıklann hesaplan Bah'da çoktan yapıldı ve halk uyanldı... Bizler ise Avrupa Birliği'ne aday olarak kabul edilmenin dayanümaz çekiciliği (?) ile uğraştrken, lstanbul'daki Menkul Kıymetler Borsası'nın ve son dakikada ise THY'nin 51 hattaki yılbaşı uçuşlarun ertelemesi dışuıda ne yapıldığını merak ediyorum. "Biz Türküz, bize bir şey ohnaz" diyenlere karşın, merkezı Lngıltere'de olan "International Momtoring" isimli teknolojik danışma servisi hesap kitap yapıp Tûrkiye'de enerji, iletişim, ulaşnrma ve fınans işlemlerinde ciddi sıkmülann olabileceğini haftalarca önceden müjdelediler. Evet buna Batı'da, 2000 yılı virûsü anlamına gelen "Y2K" deniyor. Bunun önlemini alan ülkelerin yam sua Almanya ise son haftalarda olayuı ciddıyetini kavrayıp çalışmalan yoğunlaşnrdı. Şaka değil. Almanya genelinde yılbaşı gecesi saat tam 24.00'te bütün trenler duracak! Olası bir kargaşayı önlemek için Alman Demiryolu Şirketi DB, kısa adı "ICE" olan ünlü hızlı trenlerine uıceden inceye testler yapnrttı ve yılbaşı gecesi yolcu taşıyacak toplam 500 trendeki yolculann can güvenliği için bu kararı alduitı.Öte yandan yine bilgisayar bağlantılı telefon ağındakı kargaşa ve anzalann olabileceğini uzmanlar anlathlar günlerdir... Evet MÜNİH EROL ÖZKAN kim ne derse desın, şaşkınlık, endişe ve merakla yılbaşını bekleyenler çoğunlukta. Bakahm 1999'u 2000'e bağlayan gece ne olacak beklentisi bilmem.sizin de ılginizi çekiyor mu? Şimdi dünya bir anlamda "dijital kryamete" hazu"lanuken biz ise ülkemizde yaşadığunız iki depremin acılannı yüreklerimizde taşıyıp enflasyon, Apo olayı ve başka yığnüa dertle uğraşıyoruz... Ancak Avrupa Birliği'ne aday olma haberi bozuk moralleri bir parça düzeltti gibi. Helsinki'de Türkiye'ye tam üyelik kapısını aralayan "adayhk" karanna, en çok Almanya'daki Türkler sevindi... Ancak Avrupa'nın, Tûrkiye ile bütünleşmesini yıllardır engelleyen Huistiyan demokrat çevrelerde -üpkı bizdeki tutucu, şehatçı çevrelenn tavn gibi- hoşnutsuzluk yarattı!.. Ancak yeni yılla birükte, buılerce Türk'ün Alman vatandaşhğuıa gececeğiru de bu arada çıtlatahm. Pekı her şey iyi güzel de ya çifte vatandaşlık hakkını elde edip de sınırlarda rezil edilen Türklerin durumuna ne demeli. Bir taraftan "Avrupah" olmaya ayak atmanuı heyecanını yaşarken, öbür taraftan hâlâ daha tutucu ve bağnaz kafa yapmuzı değıştiremiyoruz. Olay bu. Buna son bir örnek geçen hafta Atatürk HavaUmanı'nda yasanan komik bir olaydı. Yıllardır Mûnih'te "çifte vatandâştak" ve "Ahnaıı vatandaşhğına geçme" sorunlan üzerine konferanslar veren Avukat Büal Kalaya'nın Alman vatandaşı olmasına karşın, Türk kimliğıni yanında taşımadığı gerekçesiyle yurt dışına çıkartılmayışı olayı idi ve bu "Aziz Nesm"lık son olaya (!) tepkiler büv-ük oldu. 14 sene önce yürürlüğe konmuş bir kanunu uygulamaya çalışan suıır görevlilerinin kara bıyıîdı, çatık kaşlı görünümlerinı ne zaman değiştireceğız? Bunlar "mevzuat"larla yaşamaya alışkın bizimkilerin oryantal yüzü değil mi? Evet, Avrupa Birliği'ne gireceğimiz şu yıllarda bu tür ufak pürüzlerimizi hızla düzeltmeli>iz. En azırıdan daha çağdaş ve modern bir ülke görünümüne gereksinim var şu sıralarda... "Araplaşmış" görüntülerden hızla annıp kafa değişikliklerinı yapıp dünyaya gülümsemeyı öğrenmeliyiz. Vitrinimızi düzeltmeliyiz. Bütün dünya 2000'li yıllann heyecanıru duyup "dijital kıyamete'' karşı önlemlerini alırken, bizler ise hiç değilse "kafa değişiknklerini'' tamamlayabilsek buna da şûkür diyeceğiz. Ne dersiniz? ÇEVİRMENLER * Ingilizce, Almanca, Fransızca, îtalyanca, Ispanyolca dillerinden en az birinde yazıh ve/veya sözlü çeviri yapabilen * Teknik, ticari veya hukuki çeviriler konusunda deneyimli ve yetkin * Bilgisayan ve înternet erişimi olan çevirmenlerin özgeçmişlerini 0 212 243 60 94 numaralı faksa veya cv@pantr.com . adresine göndermeleri rica olunur. Cumhuriyet Ajandası Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde 4.0O0.0O0TL • * (LEDİBERG SpA.-ltalya Tesısterinde üretlmiştir.) kitap kulübu Çağ Paiartama A.Ş. Türkocağı Caddesi No:39/41 (34334) Cağaloğlu/lstanbulTel: (0212)514 01 96Faks:(0212)514 01 95 ACİL SATILIK ARSA Oksijen Cenneti Altınoluk'ta 2 dönümden imara giren net 830 m2 arsa acilen satılıktır. 0.266 - 396 1111 HA1AY SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999/1483 Maliye Hazinesi vekili Av. Hüseyin Mıski tarafından mahkememızde açılmış bulunan iş- bu kayyum tayini davası dolayısıyla, Antakya 4 Mıntıka Mahallesı, 686 parsel sayıh taşın- maz malikı olan Mehmet Aşık oğlu Ahmet tüm aramalara rafmen adresınin veya mirasçı- lannın adreslennin tespıt edılemedığinden ılanen tebliğıne karar verilmiş olup, davaya ko- nu taşınmaz malikı olan Mehmet A^ık o£lu Ahmet ya da bunun mırasçılannın ilan tarihin- den itibaren en geç üç ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri. aksi takdırde 3561 sa- yıh yasa gereğince taşınmazın idaresının kayyum marifetıyle yürütüleceğı Hatay Defterda- n'nin kayyum olarak tayin edıleceğı hususu t'eblıgat yerine geçeriı ounalTüzere İlan olunur. 7.12.1999 Basın; 65911 İnanca uygun yatınm Ramazan geldi, Araplar Avrupa'ya hoş geldi! Her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek ayın başlangıcıyla çoğu Batı Avrupa kenti hali vakti yerinde Arap turistlerin akıruna uğradı. Bu insanlar acaba niçin Arap yanmadasının sıcağmdan Avrupa'nın sofuğuna kaçıyor? Stuttgart'm yıldızh otellerinin en büyük odalan bu ramazanda da kalabalık Arap aileleri ile dolu. Eşlerini peşine takan Arap zengını, kapağı, Noel hazırlığı ve telaşı içındeki kente atmış; ışıl ışıl dükkânlarda, çamağacı, Noel Baba, — — — - ışıklaria sûslO' " caddelerde hep onlara rastlamak mümkün. Otel lokantalarında mezesinden tathsına yemekleri peş peşe ısmarlarken, barlannda viskileri açtınrken, yüklü hesaplara imza atarken neşelerini hiç yitirmiyor din kardeşlerimiz. Orucu, iflan, sahuru, beş vakit namazı düşûnmedikleri çok belirgin. Stuttgart'm yıldızh otellerinin her yıl ramazan ayında gelen devamlı Arap müşterileri var. Bayramı geçirmek için vatanlanna dönerken de gelecek ramazana odalanm ayırtıyorlar... Almanya'ya geldiklerinde ziyaretin yanı sıra ticaret de yapıyorlar. Suudisi, Kuveytlisi, Katarlısı, Bahreynlisi bankalara uğramadan edemiyor. inanca uygun yatınmı yeğliyorlar. Bu gibi "dmi bütûnkr"in faizi pek STUTTCART sevmedikleri bilinir. Güçlü Avrupa holdinglerinde "kâr ortakhklan" ılgilerini çekiyor. Dünyada dolaştığı söylenen 90 milyar dolarlık "Mûslûman ser\ i eti''rıin hiç olmazsa bir kısmmı Almanya'ya da çekmeyi hedefleyen Commerzbank yan kuruluşu Commerz Intemational Capital Management (CICM) Araplara sokuluyor. Suudi Arabistan'daki ortağı AI-Tavfeekde ünlü bir Arap bankasuun yan kuruluşu.. 47 ülkede ı olduğu \HMET s ° y ' e n e n Baraka'nın. "Islam dinine bizinüe yapm" slogamnı "' reklamlannda kullanan CICM'nin denetleme kurulunda. Islam dinine u>Tnayan Hıristiyan şirketlere yatınm yapılmamasına çok dikkat eden Müslüman üyeler de oturuyor.. Pakistan'dan Mısır'a. Tümü de Islam ve Kuran "uzmam". Yönetim kurulundan Ulf Hotistein'ın söylediğine > göre. özellikle sigara ve alkollü içki üreten, kumarhane ve gece kulübü çalıştıran kuruluşlardan uzak duruyorlar. "Almanya'da yaşayan Türklerin de birikimlerini bekliyoruz" diyor Holstein. "Ük aşamada 100 milyar mark". Commerzbank, bu ülkedeki vatandaşlanmızın yastık altı parasını kapıp, "jet" gibi kaçan kimi kuruluşa rakip olmaya soyunuyor. HATAY SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo. 1999/1481 Maliye Hazinesi vekili Av. Hüseyin Miski tarafından mahkememızde açılmış bulunan işbu kayyum tayini da- vası dolayısıyla, Antakya 4 Mıntıka Mahallesi, 981 parsel sayıh taşın- maz malikı olan Ahmet Gözübüyük oğlu A Kadir tüm aramalara rağmen adresinin veya mırasçüannın adresle- rinin tespıt edilemediğinden ilanen tebliğine karar veril- miş olup, davaya konu taşınmaz malikı olan Ahmet Gö- zübüyük oğlu A. Kadir ya da bunun mirasçüannm ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde mahkememi- ze müracaat etmeleri, aksi takdirde 3561 sayılı yasa ge- reğince taşınmazın idaresının kayyum marifetiyle yürü- tüleceği Hatay Defterdan'nın kayyum olarak tayin edi- leceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 7./12.1999 Basın: 65912 HATAY SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1999/1487 Maliye Hazinesi vekili Av. Hüseyin Miski tarafından mahkememizde açılmış bulunan işbu kayyum tayini da- vası dolayısıyla, Antakya 4 Mıntıka Mahallesi, 720 parsel sayıh taşın- maz maliki olan Ahmet kızı Makbule tüm aramalara rağmen adresinin veya mirasçılannın adreslerinın tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davaya konu taşınmaz maliki olan Ahmet kızı Makbule ya da bunun mırasçılannın ilan tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde 3561 sayılı yasa gereğince taşınmazın ida- resinin kayyum marifetiyle yürütüleceği Hatay Defter- dan'nın kayyum olarak tayin edileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur 7.12.1999 Basın: 65908 TEŞEKKUR Hastalığımın teşhis ve tedavisinde yardımlannı esirgemeyen SSK Okmeydanı Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde Dr. BİNNUR DÖNMEZ'e ve tüm servis çalışanlanna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. HASAN AYAN ERASLAN TEBRİK KARTLARI Sevdikterinize hediye edeceğiniz her tebrik kartı ile sadece bu topraklarda yetişen, Akseki Nevaızları ve Likya Orkideleri'nin açmasına katkıda bulunmuş olacaksınız. TEMA 283 7816(pbx) ' Nüfus cüzdanımı kay- bettün, hükümsüzdür. DENİZSARI LÜ. Işletme Fak. öğrenci kimliğimi ve pasomu kaybettim, hükümsüzdür. OKTAYKIZGIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog