Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

24 8MTKE8İ*mİZHİZMET sAATADRESEKTTO»TKÜMI SAAT Ü Y H * KABULÜ 8AX Ntw sftwriş ouuuâ S/WT nusmf Krap Düschğpuz lutabm adını. kredı kammzın numara*ı \e son kuUanma tanhı ıle birİıkîe 5ildmn kıtap e\mızüe ol:>up -\dınızı, soyadınızı ve telefoo nun-jaranızı da bddırmeyı unutmajın Oye de£üseni2. dılersenız üye de olun \a da üvdıgımzı >enı1e\ın HER İŞLEM BÎRTEİEFONL\':0212 514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet Kitap Kulübü Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDtBERG SpA -halya Tesıskrmde ûreotansOr ) Tûttaıc^ Caddea Ncr » 4 1 Ş4334) C ^ * 3 u lstanbulTet(212)5U01 96Faks.(212>51401 95 76. VIL SAYI: 27101 / 250.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSü: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-Î991) î 19 ARALIK 1999 PAZAR u M H U R î Y I N • K Ü Ü R H î M MIGUEL DE UNAMUNO TULA TEYZE İspanyolcadan çeviren: Yıldız Ersoy Canpolat Miguel de Unamuno... Hegel, Kierkegaard, Nietzsche ve Fransız modernistlerinden etkilendi. Akılla duygu, inançla mantık arasındaki savaşımı UNAMUNO TULA TEYZE J işleyen yapıtlarıyla bir tür "Hıristiyan varoluşçuluğu"nun kurucusu oldu. Tek gerçekçi romanı olan "Savaşta Barış" dışındaki bütün romanları -bunların başında gelen "Tula Teyze" de- çevreden soyutlanmış bilinç olayları üzerine kuruludur. Yapıtlarında İspanyol insanının özyapısını büyük bir ustalıkla betimleyen Unamuno'dan bir başyapıt.. "Tula Teyze"... Salı günüCumhuriyet'le birlikte... Avrupa'da meydan savaşı Fransa98\Je İngfliz, Alman ve Hoüandah hooliganlar tntentet araabğı 3e randevulaşıp kavga çıkardılar. 2000 Ay- rupaFutbol Şamphonaa Flnalkriöncesi en büyijk rırobtem güventik önfcnuerinm wteraznğL ™ Futbol terörü yine gündemde Kim 'dur' diyecek? # Türkiye Kupası 3. kademe maçlannda çirkin yüzünü gösteren ftıtbol terörü, aslında ytllardır spor dûnyamızın • kanayan yarası. Futbolun 'sadece futbol' olarak algılanmaması, kimlik bunaiımı, medyanın olaylan farklı yorumlayıp bazı kesimieri 'kışkırtmasf, hooliganizmi sürekli sıcak tutan etkenlerden sadece biıkaçı. 2. ligde hep olay var # F. Bahçe kalecİsi Rüştü'nün dövûlmesiyle su yüzüne çıkan futbol terörü 2. ve 3. ligde ydlardır sürüyor. Doğu ve güneydoğudaki 2. lig maçlan için kente veya ilçelere giden takınılann en büyük sorunu, güvenlik birimlerinin cartgüvenliği garantisi verememesi. Cezalar caydırvcı değil # Futbol sahalanmızda çıkan olaylann önünün kesilememesindeki bir önemli nokta da ceza sisteminin yetersizliği. Yönetmelikte, seyircisiz maç oynama cezasının bulunmaması, sahaya atılan taş ve yabancı maddeler için 1-3 rnilyar arasında para cezası verilmesi olaylan körüklüyor. • Habetieri 7. Sayfada Başbakan Ecevit, yargılanan öğrencilere teşekkür edilmesi gerektiğini söyledi Çoeuklara destekSusurluklar aydınlanamıyor 1 Başbakan Ecevit, deprem sırasmda kurtarma çahşmalanna katılan maden işçilerine teşekkür etmek ve TTK'ye yeni işçi alımı karannı açıklamak üzere Zonguldak'a gezi düzenledi. Ecevit, gazetecilerle sohbeti sırasında, öğretmen istedikleri için yargılanan çoeuklara teşekkür edilmesi gerektiğini vurguladı. Ecevit, Fransa'dan iade edilen Çakıcı'yla ilgili olarak "Ölüm cezasını hâlâ yürürlükte bırakarak biz kendi kendimizi sınırlamış oluyoruz. O yüzden Susurluk'lar aydınlanamıyor, önemli olan bu" diye konuştu. 'Yöntem konusunda rahatsızım' Başbakan Ecevit, kamuoyunun yoğun tepkisine neden olan ve TBMM Genel Kurulu'nda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle görüşülemeden askıya alınan "kıyak emeklilik" yasa önerisinin kamuoyuna anîatılmadan aceleyle gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ecevit, gazetecilerin düzenlemenin gerekliliğine inanıp inanmadığını sorması üzerine "Benim bile haberim olmadan komisyona getirüdi. Benim daha çok yöntem konusunda rahatsızhğım var" dedi. • 4. Sayfada SERTAÇEŞ ANKARA / ZONGULDAK - Başbakan Büknt Ecevit, öğret- men istedikleri içuı yargılanan çoeuklara teşekkür edilmesi ge- rektiğini vurguladı. Türkiye'nin ıdamla hareket alanını sınırladı- ğını tekrarlayan Ecevıt, ölüm ce- zası kaldınlmadığı ıçın Alaattm ÇakKi hakkmda asıl suçlan ne- deniyle soruşturma yürütüleme- mesinden ûzüntû duyduğunu söyledi. Başbakan Ecevit, eşi ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Rah- şan Ecevit ve Devlet Bakanı Şükrû Si- naGüreTle birlikte karayoluyla Zon- guldak'a gıderken gazetecilerin soru- lannı yanıtladı. Ecevit, gezisinin amaçlanndan ilkının, karşüaşüan dep- rem sırasında yeraltmda çalışmarun deneyimini de kullanarak çok sayıda insanın hayatıru kurtaran maden işçi- lerine teşekkür etmek olduğunu söy- Tahkimgeriçekildi # TBMM Genel Kurulu'nda, Danıştay'ın imtiyaz sözleşmelerindeki inceleme ve karar verme yetkisini tırpanlayan yasa kabul edildi. Tahkimin geriye dönük işletilmesini öngören 3996 sayüı Yap- Işlet-Devret Yasası'nda değişiklik öngören tasan MHP ve DSP'nin direnciyle karşılaştı. Tasannın reddedileceğini anlayan hükümet, tasanyı plan ve bütçe komisyonuna geri çekmek zorunda kaldı. ANAP zamanında, yapılan ihaleleri kapsayacak biçimde geriye dönük tahkim işleyişini sağlayacak düzenleme komisyona geri çekilince, ANAP'hlar genel kurul salonunu terk etti. • 5. Sayfada Ecevü'e 'açız'isyanı % Başbakan Bülent Ecevit, eskı seçim bölgesı Zonguldak'ta hem alkiş hem de protestolarla karşılandı. Ecevit, bölgedeki işsizliği gidermek amacıyla Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 4 bin 12 yeni işçi kadrosu verildiğini açıkladı. 1 lK'ye alınacak işçilerin 30 yaşın altında olması ve emeklilik yaşmın yükseltilmesi nedeniyle bazı yurttaşlar Ecevit'i protesto etti. Başbakan Bülent Ecevit, Zonguldak Valilıği'nin deprem bölgesine yaptırdığı prefabrike konutlan ve kurduğu çadırlann örneklerini de inceledi. MJ mmbirmitatart• 6. Sayfada ledi. Yeraltındaki kömiir ocaklannda çalışan işçi sayısında büyük azalma olduğunu, bunu gidermek amacıyla 3 bin 700 yeni işçi alımına karar veril- diğini belirten Ecevit, gezisinin ikın- cı amacımn bu gelişmeleri Zongul- daklılara anlatmak olduğunu kaydet- tı. Ecevit, Fransa'dan iade edilen Ça- kıcı'nın başka suçlardan dolayı sor- gulanıp sorgulanama>acağı sorusu üzerine, bu konuda "yetkiyle, bügryte" konuşabilecek durumda olmadığını söyledi. Kendisini asıl üzen konunun Türkiye'de ölüm cezası kalduıbnadı- ğı için Çakıcı'mn asıl kanştığı eylem- lerle ilgili soruşturma yapılamayacak olması olduğunu belirten Ecevit, yürürlükte bıra- u Ötüm karak, biz kendi kendimizi suurtamış obıyoruz. O yüzden Susurluk'lar ay- (fanlanamıyor, asıl önemli olan bu" di- ye konuştu. Orgeneral Kıvnkoğ- lu'nun, Öcalan'ın idamı ıle ilgili söz- lerinin anımsatılması üzerine Ecevit, "YctkiııinTBMM'de olduğunu,kendi- lerinin herhangibirtavır almaya gerek görmediklerini söyledL Demokratik biryaklaşun" değerlendırmesıni yap- ü. Ecevit, Kürtçe televizyon yayuu tar- tışmalanyla ilgili olarak, "O konubü- kûmetveMGK'dehenüztartışdmadL Buralarda görüşülmeden, Başbakan olarakbirşeysöyleme>idoğru bulmu- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te TALYA Başbakan D'Alema istifaetti ROMA (AA)- Itarya Baş- bakanı Massimo D'Alema dün gece geç saatlerde Cum- hurbaşkam Carlo Azegfio Ci- ampi'ye istıfasını sundu. Istifasıru cumhurbaşkam- na sunmadan önce mecliste bir konusma yapan Başbakan D'Alema, anayasa ve seçim yasalan konusunda refonn- lann gerçekleştinlmesının bir zorunluluk olduğunu vurgu- ladı. D'Alema, "Hiç kunse bu yasalara tahammül ede- mez ve hükümetler. oy satm alma uğnma bunlara razı ol- nnmah<tır" dedı. Başbakan D'Alema, ttalya'nm bugünü ve yannı için koalisyonu kuv- vetlendirmeye ihtiyaç oldu- ğunu ifade etti. D'Alema'nın, 57. hükü- metı kurması için cumhur- başkanınca yeniden görev- lendirilmesi bekleniyor. Yeni hükümetin oluşumu, bakanlıklarda değişim yapıl- ması ve Demokratlar Parti- si'nin hükümete girmesi şek- linde gözükürken meydana gelen hükümet 10 partili koalisyondan oluşacak. RUSYA SANDIK BAŞINDA • 11. Sayfada WM vtfilfifl Teması "Britanya-Tarkive 2000" ve "Ölümünün 250. Yıhnda g€i3 **»**«» * Johann SebastianBach""olarakbeürtenen28. UluslararasıIs- tanbul Müzik Festrvaü'ne yine ünlû isimler ilginç çahşmalanyla kaolacak. • 14. Sayfada UİTAL KIYAMET GENELGESİ Kriz merkezine yılhaşı mesaisi # Başbakanlık, 2000 yüı sorunu için yayımladığı genelgede, otomasyon sistemleri uyumsuz olan kamu kurumlannın yılbaşı gecesi ve sonrasmda çıkabilecek sorunlar için Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nden yardım isteyebileceklerini bildirdi. Yeni binyüda yaşanabilecek bilgisayar sorunlan için Başbakanlık, yayımladığı genelge ile kamu kurumlannı uyararak önlem almaya çalışıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık, ya- yımladığı bir genelgeyle bil- gisayar sistemleri 2000'e uyumlu ohnayan kamu ku- rumlaruıı gerekli önlemleri almalan konusunda uyardı. Genelgede, otomasyon sistemleri uyumsuz olan ka- mu kurumlannın yılbaşı ge- cesi ve sonrasmda çıkabile- cek sorunlar için Başbakan- lık Kriz Yönetim Merke- zi'nden yardım isteyebile- cekleri büdirildi. Yeni bınyüda yaşanabile- cek bilgisayar sorunlan için Başbakanlık, yayımladığı genelge ile kamu kurumlan- nı uyararak önlem almaya çahşıyor. Marmara Bölge- si'nde meydana gelen dep- remleT nedemyle oluşturulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, yılbaşı gecesi ve sonrasmda da kamu kurum- lannda yaşanabilecek bilgi- sayar uyumsuzluklanna mü- dahale edecek. Başbakanlık taraündan yayımlanan ve bü- tün ilgili birimlere gönderi- len genelgede, bütün kurum- larmbu tür sorunlann yaşan- maması için önlem almalan istendi. Genelgede, meyda- na gelebılecek sorunlann aşılması içm kriz merkezimn çahşacağı ve kamukurumla- nna yardımcı olacağı dile ge- tirildi. Türkiye'de kamu ku- rumlannın 1980'li yıllardan sonra bilgisayarh otomasyon sistemine geçtiği.bu sısteme geçilirken 2000 yıh sorunu için alınan önlemlenn yeter- li olmadığı büdirildi. SAY1SAL LOTO ÇEKİLDİ 22-23-24-25-40-47 GALATASARAY'DA DENİZLİGALİBÎYETI SEVÎNCt M Spor'da MECLİS ELEŞTİRİ tSTEMtYOR B 6. Sayfada 'BAKAN OKUYAN NEYİN PEŞtNDE?' • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ayaklammız Yere Basarsa Henüz ayaklanmız yere basmadı. Parti liderieri Avrupa Birliği'nin kimi ilkelerini öne sürerek iç politika oyunları tezgâhlıyor. 18 Nisan seçimleri yenilgisini 28 Şubat kararlanna bağlayan Mesut Yılmaz; -MHP'nin öne sürdüğü sa- va göre- şimdi de HADEP (yani Kürt) oylannı "kurtu- luş" olarak görmeye başladı. MHP'ye yakınlığıyla tanınan Ortadoğu gazetesi • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de 20 sınıf ihtîyat olayı İkind Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'deki azınlıklar, Varlık Vergisi uygulaması dışında bugün pek de hatırlanmayan bir başka olayla daha yüz yüze geldiler. Askerliklerini bitirmiş ve ihtiyata alınmış gayrimüslimler önceden haber bile verilmeden yeniden silah altına alındı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dal Pencerelepi... Geçen yaz başıydı. Taze ceviz yaprağını parmak- lanmın arasında biraz gezdirdikten sonra kokladım. Nefis bir koku. Ceviz yaprağının kokusunu ne zaman öğrendiğimi anımsamıyorum. Ama onunla her karşı- laşmamda, bir kokuluk selam vermeden geçmem. Tamamarkadaş"öed\m kendi kendime, "1999'un ağacı kestaneydi, 2000'de yanına cevizi de katarsın. Hem arkadaşlığını okuria da paylaşır, kim bilir belki mArkastSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog