Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

/% y S t e 1 JSMTNIIESEldlllPTESÜMİ / / # SAATÜYELİKKABULÜ A • * «WF KfUU» SfrArtŞ OUUMâ J » f SAAT TMlfnf » Ş OJedığınız kuabın adını, kredı kartınjzın oumaraM %e son kullanma tanhı ı* buiıkte bıİdınn, kıtap e\ımzdeokun ^dımzı smadmızı ve telefon njmaranız] da tokiırmeyi unutma>ın Oye degılsenız, dılersenız ö>e de olun \a da üvelıgınızı \enıleym MER ÎŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhu j Cumhuf lr»t Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDIBERG SpA -ltalya Tcsısknode ürttılmıştır) I i ı o c ^ Caddes No 3&41 04334) Cağ*ğkj 5 Isfarbti Tel (212)514 01 96 Fate(212)614 01 95 76. Y1L SAYI: 27100 / 250.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) V 18 ARALIK 1999 CUMARTESİ U M H U R î î N K U U R H \M MIGUEL DE UNAMUNO TULA TEYZE İspanyolcadan çeviren: Yıldız Ersoy Canpolat Miguel de Unamuno... Hegel, Kierkegaard, Nietzsche ve Fransız modernistlerinden etkilendi. Akılla duygu, inançla mantık arasındaki savaşımı LNAMUNO ( TLLA TEYZE işleyen yapıtlarıyla bir tür "Hıristiyan varoluşçuluğu''nunfKurucusu oldu. Tek gerçekçi romanı olan "Savaşta Barış" dışındaki bütün romanları -bunların başında gelen "Tula Teyze" de- çevreden soyutlanmış bilinç olayları üzerine kuruludur. Yapıtlarında İspanyol insanının özyapısını büyük bir ustalıkla betimleyen Unamuno'dan bir başyapıt.. "Tula Teyze"... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Öğretmen isteyen çocuklann mahkemeye çıkanlmasına her kesimden tepki Hııkıık ayıbıRahşan Ecevit: Naslhatle bırakılsınlar Yaş ortaiaması 12 olan 6 çocuk, Istanbul 1 No'lu Çocuk Mahkemesi'nde yapılan duruşmada altı ay ile üç yıl arasında değişen hapis istemiyle yargılandı. Atatürk Çiftliği Ilköğretim Okulu öğrencilerinin suçu, boş geçen derslerine "öğretmen istemek" ve pankartla yürümekti. Mahkeme davayı 16 Şubat'a erteledi, ancak yankılan sürüyor. DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, öğrencilerin "nasihatle" salıverilmelerini istedi. Milli Eğitim Bakanı Bostancıoğlu da olayın, demokratik bir hak arama eylemi olduğunu belirterek "Bir an önce bu olumsuz durumdan kurtulmalarını bekliyoruz" dedi. ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet Bûrosu) -Başbakan Bülent Ecevit ın eşı, DSP Genel Baş- kan Yardımcısı Rahşan Ecevit, derslennın boş geçmesinı önlemek ıçın "Öğretmenisteriz'' pan- kartı açan öğrencılenn yargılanmasının bır hukuk ayıbı olduğunu söylerken öğrencilenn "nasihat- le" salıverilmelenni istedi. Mıllı Eğıtım Bakanı Metin Bostancıoğlu da öğrencilerin ısteklerinin demokratık bır hak arama eylemi olduğunu be- lirterek "Bir an öncebuolumsuzdurumdan kur- tulmalannı bekliyoruz" dedı. Istanbul Gazios- manpaşa Atatürk Çıftlığı Ilköğretim Okulu'nda 6 öğrencınin boş geçen derslenne öğretmen iste- mek amacıyla yaptıklan eylem nedeniyle yargı- lanmalarına tepkılerbüyüyor. DSP Genel Başkan Yardımcısı Rah- çocuk Hakları Sözlejmesi hatırlatıldı Istanbul Barosu çocuk Haklan Komisyonu adına yapılan yazılı açıklamada, Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin Birleşmiş Mületler Genel Kurulu'nca 10 yıl önce kabul edildiği anımsatıldı. Çocuk Haklan Sözleşmesi'nin çocuklar için getirdiği yeniliklerden birinin de 15. maddede yer alan "Deraek kurma ve banş amaçlı toplantılar düzenleme hakkı" olduğunun belirtildiği açıklamada, "15. madde devlete aktif olarak özel yükümlülükler getirmemektedir. Devletin bu hakkın kullanımı için yapması zorunlu ve gerekli işler bulunmamaktadır" denildi. şan Ecevit dün yaptığı yazılı açıklamada, öğ- rencılenn başı- na gelenlenn Türkiye'dekı hukuk düzenın- de ne ağır den- gesizlikler bu- lunduğunun ıl- ginç bır örneğı olduğunu söyle- dı Adı sayısız cınayete veya karanlık ışlere kanşmış bazı kı- şilerin adaletın elinden çok ha- fıfcezalarlakur- tulduğuna dık- kat çeken Ece- vit, dahaönce de 3 çocuğun bır- kaç dılim bakla- va çaldıklan ıçın yıllarca hapis cezasına çarptı- nldığını anım- satarak "Bu drama şimdi de öğretmen açığını di- le getiren çocuklann mahkemelik olmalan ayıbı eklendi. Ben,hukukdüzenimizdeki bu tür denge- siziikler nedeniyle bir af yasası istedim di>e ağır ekştirilere uğramışam. Ama sanınm şimdipekde haksız oimadığım görûlmektedir" dedı. Ecevit, hukuk düzenimızın baştan aşağı elden geçırilme- si gerektığını vurgularken öğrencilerin "nasihat- mArkasıSa.6,SiL8'de AFtD davasında sanıklar gazetecilere küfretti H 6. Sayfada Üniversitede dayağa öğrencilerden tepki U 6. Sayfada Futbolda Jet-Pa senaryolan USpor'da Mahkûm yakınlan obryian duyar doymaz Bayrampaşa Cezaevi önünde bddemeye başladı. (Fotograf: HATİCE TUNCER) Yıneceztıeviytıfaldıl Bayrampaşa Ce2aevi'nde arkadaşlannın başka cezaevine sevk edilmek istenmesini protesto eden adli tutuklu ve hükümlûler koğuşlan ateşe verdi, 6 infaz koruma memurunu rehine aldı. îsyan, Istanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile îl Jandarma Komutanı Ibrahim Tüysüz'ün yaptıklan görüşmeler sonucunda sona erdi. İPEKYEZDAiNt/ HATİCE TUNCER/ BERTAN AĞANOĞLU Bayrampaşa Cezaevı'nde adli tutuklu ve hûkumlülerin, arkadaşlannın başka birce2aevine nakledilmek ıstenmesı üze- rine koğuşlan ateşe vermesi ve 6 ınfaz koruma memurunu rehine almasıyla baş- layan ısyanı, tutuklu ve hükümlülerle ya- püan görüşmeler sonucunda anlaşmayla sonuçlandı. AJaattinÇalacı'run Bayram- paşa Cezaevi'nde tutuklu bulunan adam- İanndan Kenan AB Gûrsel'ın üç ay önce U Arkası Sa. 6, Sü. 3'te CEZAEVLERİHESAPLAŞMA ALANIB 6. Sayfada EVRE GAZETESİDEPREM OUSlLIĞINI YAZMIŞTI 6 yıldır uyamyordu # Yalova Çevre gazetesi ilçenin il statüsü kazanmasıyla birlikte 1. derece deprem bölgesi olan Yalova'da çarpık kentleşmenin yaygınlık kazanacağını, depremle birlikte bu yapılann tamamen yıkılacağım öne sürmüştü. Tam 6 yıl önce Yalova'da 7.5 büyüklüğünde deprem olacağını ısrarla yazan Çevre'nin yayınlarmı kimse önemsemedi. Rantlan kesilen müteahhitler gazete sahibini tehdit etti, ilanlan bıçak gibi kesildi. Çevre gazetesi ise bugün artık yayımlanamıyor^öevre gazetesi ekonomik zorluklar içinde güçlükle ayakta durabihfflş 6 yıl boyunca. • 3. Sayfada UMKOLONLARIHAVASIZLIK VENEMDEN YIPRANDI Âmtkabir tehlikede # Yaklaşık 20 yıl boyunca bakım ve onanmlan yapümayan Âmtkabir'in altındaki galerilerde taşıyıcı özelliği olan tüm kolonlarda havasızlık ve nıtubetin neden olduğu yıpranmanın, bu amtsal yapıyı çökme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı belirtildi. Aslanlı Yol'un takviye inşaatım yapan îzomas şirketinin yetkilisi inşaat mühendisi Ismail Çoksayar, burada bir galeri olduğunun Anıtkabir'in şimdiki komutanı Albay Gafur Aksu tarafindan bir şans eseri olarak keşfedildiğini anlattı. CBM ULÜTHŞ'Bta^Tl• 9. Sayfada Türkbankyolsuzluğu davası için Fransa 'ya başvurulacak Çakıcı içinizin istemi• Adalet Bakanlığı, Alaattin Çakıcf nın Türkbank ihalesi yolsuzluğundan sorgulamp yargılanması için Fransa'dan izin isteyecek. Bakanlık, Türkbank ihalesinin de aralannda bulunduğu dosyalan birkaç gün içinde Fransız makamlanna ulaştıracak. Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, Çakıcı'nın bilgisine tanık olarak başvurulabileceğini söyledi. Oktay, iç ve uluslararası hukuk kurallan çiğnenmeden çözüme ulaşılmasımn önemli olduğunu kaydetti. • 6. Sayfada Emeklilikyasası TBMM'de DSP'de 'kıyak' utancı# Kamuoyunda "kıyak emeklilik" olarak anılan yasa önerisi, dün alelacele TBMM Genel Kurulu'na getirildi. Görüşmeler öncesinde öneri sahiplerinden 3'ü imzasını çekerken DSP içinde çok sayıda milletvekili öneriye karşı oy kullanacağını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun DSP'li üyelerinden Ramis Savaş, 150 bin depremzedenin yaşam mücadelesi verdiği bir ortamda bu önerinin getirilmesinin "yakışıksız" olduğunu, ret oyu vereceğini söyledi. • 4. Sayfada Grozni 'de halk kapana kısıldı Siviller ateş altında kaldı# Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye yönelik Rus bombardımanı ve çatışmalar uluslararası tepkilere karşın bütün hızıyla sürüyor. Ruslar dün de Grozni'yi birkaç gün içinde alacaklannı yinelerken kentteki siviller korkudan evlerinin bodrumlanndan çıkamıyor. • 10. Sayfada Fenerbahçe yine berabere • Türkiye Kupası'na veda eden Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'la berabere kalarak ligde de inişini sürdürdü. Rüştü'ye saldıranlann kulüp personeh olmadığı açıklandı. USpor'da BOB8A DOLAB | MABK AUTN Oun OOn 53O.0OO 274.7S0 OncWtı ı OncWu _ _ _ 530 OOO 1 274.800 ] 4.7T0 000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Mucize Değişimler AB adaylığının yararlan hemen her gün bir veya bir- kaç örnekle kamuoyuna yansıyor. ömeğin çeşıtli nedenlerle kimi konularda konuş- maktan çekinen liderien susturabilene aşkolsun. Düne kadar üzerinden atladıklan konulara cesaret- le giriyorlar. "AB böyle istiyor" dayatmasını çokça kullanıyortar ama, varsın öyle olsun. Hiç değilse Türkiye'de tabu • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de 50 mityon $'a depreme ğözaltt € Aspirin üzerine yeni araştırmalar C Her geçen gün daha da mı şişmanlayacağız? C Marmara fay haritaları üzerine kıyaslamalar CHastalık habercisi genler»c IQ uygarlığı 1^ Ülkemizdeki akademik dergilerin durumu GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Askerin Yunanistana Bakışı: lyi Niyet+Giiven=Çözüm... Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday üyeliği hemen her konuyu tartışma masasına getirirken, önceliği doğal olarak Yunanistan'la ılişkiler aldı. Yunanistan'la Ege'deki sorunlanmız ve Kıbrıs söz konusu olunca görüş açısının tümünü "ulusal çıkar" kaplıyor. • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog