Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

J% JSMftnttMET ' f M SAXT JUKESE KtTKP TESÜMİ / / | SMTÜYHJKIUBULÜ A 4 * SMTK1Ws**rtşOLANAÖ M I sMTiu«taf Ktıfrsjmp Dıkdığnuz kjiabm admı, kredı kartınıan numarası v e *on kullanma tanhı ılc butdK bıldıruı. kıtap evuuzde olsın \dınızı, so\admızı \e telefon numannızı da bıkhrmeyı ununtıayın Üye degılsemz, dılercenız üye de olun ya da uvdığımzı yenüeyro HER İŞLEM BİR TELEFONL4:0212 514 01 96 Cumhuriye76. YIL SAYI: 27099 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H R H I K I Çumhurl*«t Cumhuriyet Kitap Kulübü ergi Salonlarında ve Temsilciliklerinde ILEDIBERG SpA -ttalyı Tessknnde ürct Iraıjtır) f Tütocag CaJdes No 39*41 (34334) C^atoOu 5fetanbtiTeM212)514 01 96 F*s.(212)514 0196 17ARALIK1999CUMA LIMAN VON SANDERS TURKIYEDE BEŞ YIL -III- Çeviren: Örgün Uğurlu + Liman von Sanders'in yakın tarihimiz açısından bu çok önemli anı kitabını okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... AMUNO TULA TEYZE İspanyolcadan çeviren: Yıldız ErsoyCanpolat Yapıtlarında İspanyol insanının özyapısını büyük bir ustalıkla betimleyen, Lorca'nın "ilk İspanyol" diye nitelediği Unamuno'dan bir başyapıt... "Tula Teyze"... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Başbakan Ecevit'in Ege değerlendirmesi: Sonındört yddaçözülürEcevit, KKTC lideri Denktaş'ın, Türkiye'nin kararlı tutumundan duyduğu memnuniyetı dile getırdiğırü belırterek KKTC'ye uygulanan ambargonun bağışlanamayacağını bildirdı. Ecevit, AB'nın Kıbns'takı gerçeklen göz ardı etmemesi durumunda anlaşmanın kolaylaşacağını belirtirken Ege sorunlannın 2004'e kadar diyalog yoluyla çözülmesi için çalışacaklannı anlattı. Bûlent Ecevit umuthı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, Ege sorunlannın 2004'e kalmadan mahkeme- siz çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklannı bıldirdı. Kıbrıs'ta olası bir çözü- mün Avrupa Bırhği'nin (AB) kendinı aldatmaktan vazgeçmesi durumunda ko- laylaşacağını belirten Ecevit, KKTC'ye uygulanan ambar- gonun Irak'a uygulanan am- bargodan daha ağır olduğu- nu da bildirdi. Ecevit, KKTC Cumhurbaşkanı R*- uf Denktaş ile öncekı gûn yaptığı göriişmenin başanlı geçtığinı belirterek KKTC liderinin Türkiye'nin kararlı tutumundan duyduğu mem- nuniyetı dıle getirdiğuu kay- dettı. Ecevit, Helsınkı zirvesi sonrası AB ve Kıbns konu- lannda yaşanan gelışmelen MArkasıSa. 19, Sü. 4te Doğudaki 11 ilin güvenlik uzmanlan örgüt için toplanıyor Hizbııllah'a büyük gözaltı lYARBAKIR'DA TOPLANTI Son aylardaki büyük operasyonlarda 2 bin militanı yakalanan Hizbullarf la ilgili durum değerlendirmesi için 20 Aralık'ta Diyarbakır'da bir toplantı düzenleniyor. Güvenlik uzmanlan 11 kentte sürdürülen operasyonlarda elde edilen sonuçlan tartışacak. Diyarbakır Valisi Cemil Serhadlı, toplantıya örgütün faaliyet gösterdiği Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Hakkâri, Bingöl, Van, Şanlıurfa, Adıyaman illerinin üst düzey güvenlik yöneticilerinin katılacağım bildirdi. İVİL GÖREVÜLERİZLİYOR "Menzil" kanadını saf dışı bırakan ve son aylarda örgüt içi çatışmalarla gündeme gelen Hizbullahçılar, hücre evleriyle şifre bağlantılannı sıradan yurttaş gibi Diyarbakır'm Bağlar Mahallesi'ndeki camilere gelen militanlan aracılığıyla sağhyorlar. Güvenlik güçleri bunun engellenmesi için örgütün karargâh olarak kullandığı 140 camiyi sivil görevliler aracılığıyla kontrol altında tutuyor. Camilerin çoğu yatsı namazımn ardından cemaatin dağılmasından sonra kapatılıyor. Ytart Haberieri Servisi - Şenatçı terör örgütü Hiz- bullah'ın eylemlennın engellenmesi ıçın Dıyarba- kır'daki 140 camide sıvil polisler görevlendirildı. Hizbullah'ın en tehlikeli kanadı "ÎKnKİIer > 'e yönelik operasyonlar sürerken örgütün son durumunu değer- lendırmek içuı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölge- lerindeki 11 ilın güvenlik yetkilileri Diyarbakır'da bir araya gelecek. Uzun süre çatıştığı "Menzfl" kanadını saf dışı bı- rakan ve son aylarda örgüt ıçı çatışmalarla gündeme gelen "HizbuHah-tHm'' kanadına yönelik operasyon- lar sürerken örgütün yenıden toparlanmasını engel- lemeye yönelik önlemler de arttınldı. Güvenlik bı- nmleri Mardin ve Diyarbakır'ın bazı köylennde ra- mazan ayıyla birlikte yeniden hareketlenen çok sa- yıda militanı gözaltına aldı. Özellıkle Mardin'de gö- zaltma alınan 100 kadar mılitan ve sempatızamn sor- gusu sürüyor. Polıs, örgüt müıtanlannın camilen karargâh ola- rak kullanması nedenıyle özellıkle llımcıler'ın yoğun faaliyet gösterdiği Dıyarbakır'ın Bağlar Mahallesi ve çevresınde yoğun önlemler aldı. Ikı ay önce baş- latılan operasyonlarda Bağlar'dakı çok sayıda camı- ye gece baskuu yapan güvenlik bınmleri, yatsı na- mazından sonra camilen karargâh olarak kullanan 250 militanı gözaltına almıştı Diyarbakır Emniye- tı'nden bir yetkıli operasyonu şöyle anlatıyor. "Yatsı namazlanıucemaatie kıhnakisteyen sıradan UArkasıSa.l9,SiL4'te Öğretmen isteyen çocuklar yargılandı # Boş geçen derslerine öğretmen istedikleri için dövizlerle gösten yapan 5'ikız6çocuk 1 yıl 6'şar ay hapis cezası istemiyle yargılandı. Yaptıklannın suç olduğunu bilmediklerini söyleyen çocuklara çok sayıda okul arkadaşı da destek vermek için adliye önüne geldi. • 7. Sayfada Türk: Çahcı sorguya ahnamaz # Içişleri Bakanı Tantan, Alaattin Çakıcı'nın sorgulanması gerektiğini söylerken Adalet Bakanı Türk, Fransa ile yapılan anlaşma gereği Çaİacrnın sorgulanamayacağını belirtti. # Malkı cinayeti sanığı Erol Evcil, aynı cezaevinde kaldığı Çakıcı'yı ziyaret etti. Evcil, Malki cinayeti soruşturmasmı yürüten Savcı Aykut Cengiz Engin'e 5.5 saat ıfade verdı. • 7. Sayfada GENCAY ÇAKICI: SOYADIMIZA SALDIRILDI • 7. Sayfada ribündeki terör sokaklara sıçradı ananzm sporu tetıı Futbolumuzun karanlık yüzü yine kendini gösterdi. Pendikspor-Fenerbahçe, Çanakkale Dardanelspor-Beşiktaş ve Siirt Jet-Pa-Altay maçı sonrası çıkan olaylarda fanatik taraftarlar, futbolcu ve teknik adamlara saldınrken spor dünyası, "Futbol terorizmi hortladı" şeklinde görüş belirtti. tçişleri Bakanlığı valiliklere genelge göndererek önlemlerin arttırılmasını istedi. Futbolcular, saldınlan protesto etmek için lig maçlanna 5 dakika geç çıkacaklannı açıkladılar. ı Spor dünyasının önde gelenleri, futbol terorizmini kınadılar. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, "Avrupa stadlardaki tel örgüleri kalduırken biz nereye gidiyoruz" dedi. G. Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Sadece Rüştü'ye değil, hiç kimseye bu şekilde davranılamaz" ifadesini kullandı. Fair-Play Komitesi Başkanı Erdoğan Anpnıar ise "Herkes üzerine düşen sorumluîuğu yerine getirmeli" diye konuştu. MdF HZmUlTiitabarf• Spor'da 'LİLEREEFES'TE GÖSTERÎ Aııtik kentte mangal partisi # Tarihi mekânda deve güreşleri, konserler derken şimdi de Kültür Bakanlığı'nın verdiği özel bir izinle ABD'li milyarderler için mangal partisi düzenlendi. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Tırpan, "Biz onlann ülkelerine gittiğimizde, eserlerin yanına yaklaştırmazlar. Bu rezalete dur demek gerekiyor. Üç-beş kuruş kazanacağız diye bütün dünyayı bize güldürüyorlar" dedi. ASUMAN ABAaOĞLU İZJVIİR - Inanç tunzmınin en gözde mekânlanndan bi- ri olan Efes antik kentı, Tat- hses konserlen ve deve gü- reşlerinden sonra 'barbekû partisi' ıçın hazırla- nıyor. Dev konserler 'jgjssf sırasında tahnbata uğrayan Efes antik kentinde Amerikalı 'müyarder' bin turist için barbekü partisi ve havai fışekli gösteriler yapılacak. Arkeologlar, tıtizlıkle kazdıklan E- fes'ın bu tür etkınlıkler için kullanılmasını 'bo- ruk' izliyorlar. tnanç turiz- minden pay alma çabasında olan Türkıye, Hıristıyanlığın gelişimınde önemli bir mer- kezolanEfes'e dahafazla zı- yaretçi çekmenin yollarmı anyor. Bu arada, kültür var- lıklannın 'koruma-kullan- ma' dengesini göz ardı eden gelişmeler de yaşanıyor. Kültür Bakam tstemihan Ta- lay, "kaa iznivermek için ko- ruma koşuiu aranacağını" bildirirken bunun tam tersi bir bıçımde, "daha fazla tu- rist, daha fazla para" polıtı- kası, bakanlığın antik kent- lerde tahnbata yol açan et- _ kınlıklere ızın ver- mesine dayanak oluşturuyor. Efes yıllardır, Incefirça- larla" tıtizlıkle kazı yapan arkeologlarla sanatsal etkinlik*' adı altında 40 bin kişılik dev konserler düzen- lenmesıne, "Saaatçda- ra tuvalet ve soyunma odası yapacağız" ge- rekçesıyle antik tıyatronun tarihi mermerlerinde delik- ler açılmasma, yemek ve kokteyl davetlerinin ardın- dan mermerlenn yağlı artık- larla kirlenmesine ızin veren zıhmyet arasında süregelen brr mücadeleye tanık oluyor. Bu tür etkınüklere karşı çı- MArkasıSa.l9,SiL5'te Koç'tan hükümete destek # Koç Topluluğu, hükûmetin "makro ekonomik" hedeflerini destekleme karan alarak enflasyon ve kur hedefıne uygun davranacaklannı açtkladı. Sabancı Grubu da progranunda değişiklik yaptı. • 19. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\UREK Uyum Zorluğu "Avrupa mevzuatına uymak" galiba başımıza bir hayli iş çıkaracak. Başbakan Ecevit, AB'ye tam üye olabilmemiz için yasalarda yapılması öngörülen değişikliklerin fazla sorun çıkarmayacağına inanıyor. Önemsediğı bir başka gerçek daha var: En az üç yıl süreceğıni söylediği AB'ye uyumu sağlayacak eko- nomik yaptınmlar kafasını kurcalıyor. • Arkosı Sa. 19, Sü. 1 'de Depremde riskli bölgeler Amerikan Jeoloji Servisi Deprem Tehlıke Grubu Başkanı Dr. Zoback, "Depremde en korkulması gereken yerler sahil kıyısıdır" dedi. • 3. Sayfada 'Okuyan'ın amacı özelleştirme' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan'ın, SSK ile ilgili açıklamalanyla kurumu kamuoyu önünde küçük düşürerek hastaneleri işletmeyi amaçladığı ileri sürüldü. • 8. Sayfada Müzisyen Gergin'e işkence iddiası Kutupyıldızı müzik grubu üyesi Şeyda Gergin'in, polis olduğu öne sürülen kişilerce kaçınlarak işkence gördüğü, öne sürüldü. • 7. Sayfada BORSA ûDun 12960 Öncekı 12560 DOLAR VDun 530.000 Öncekı 531.800 MARK ûDun 274.800 öncekı 272.500 ALTIN Dun 4.770.000 öncekı 4.780.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Fay Canavan! Nükleer santral ve karanlık ilişkiler Prof. Dr. Tolga Yarman, Türkıye'de nükleer santral kurmak istenmesinin arkasında karanlık çıkar odaklannın bulunduğunu öne sürdü. Yarman "Enerji sorunlan sıyaset içerir. Nerede enerji meselesi varsa orada kirli siyaset vardır" dedi. • 9. Sayfada Fıkra bu ya; öğrencinin bin öğretmenine sormuş: - öğretmenım 1402 Ankara Savaşı'nda Timur, Be- yazıt'ı yendikten sonra ne oldu? Tarih kitabında tam olarak anlatılmıyor, neden? öğretmen, "Ben de bilmiyorum, müdüre soralım" demış. Müdür, "Bu, ılmillieğitim müdörünün işı" de- mış. Il mılli eğitim müdürü de, "Bakanlığa yazalım. On- lar bilimselyanıt versin" karşılığını vermiş. Bakanlık- mArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog