Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

/ % 4SMT KESİITİSİZ HZNET 1 yfSMT ADREffltfnPTÜ / / # S/UT ÜraİK KABULÜ A M SAAT KİTOP SİPMRİŞ OUIUâ Dıledığmız kiiabın adını kredı kartmızın numarası ve son kullanma tarihı ıle bıriıkte bıldınn, kıtap evınızde olsun. Aduuzı, soyadımzı ve lelefon mımaranızı da bıldırme>ı unutmayin C>e değıisemz, dıiersenız üye de olun >a da üveh&mız 1 \emle\in HER ÎŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 27098 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) umhuriyet Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlarında ve Temsilciliklerinde (LEDIBERO SpA -Itaiya Tesıslcrmde ürrtıhnışnr) (TürtocaaıCaddesıNo 39M104334) C^atoğlu Ti(212)5140196F*(212)51401 96 KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 16 ARALIK 1999 PERŞEMBE u M H U î N K U U R H M I DERS TÜRKİYE'DE BEŞ YIL -III- Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordularını Çanakkale ve Filistin cephelerinde yöneten Alman General Liman von Sanders için silâh arkadaşı İsmet Paşa (İnönü), daha sonra şunları söylemiştir: "Alman subayların t'aal iştiraki ile orduda talim, terbiye ve tatbikat çok canlı bir haldeydi. Çok defa Liman Paşa'yla beraber teftiş ve tatbikat seyahatlerine iştirak ederdik. Bu seyahatler Alman subaylarıyla bizi hususi hayatta da bir araya getirirdi. Hususi yaşayış âdetlerimiz arasında farklar olmakla beraber birbirimizin yemeklerine ve aile hayatlarına kolay alışıyorduk. Liman Paşa, bürosunda ve kıtaat içinde çok çalışkan bir hayat geçirirdi. Genelkurmayda ve Harbiye . Nezareti'ndeki bütün Alman daire reisleri kendi işleri için Liman Paşa'ya şifahi takrir verirlerdi. Ordunun sulh ve seferzamanı bütün işlerini belki Harbiye Nazırı'ndan daha iyi biliyordu." Liman von Sanders'in yakın tarihimiz açısından bu çok önemli anı kitabını okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Yarın Cumhuriyet le birlikte... Devlet milyonlarca dolarlık yatırım yapacak, kân uluslararası tekeller tahsil edecek Telekomharaç-mezat satılacaközel sektör abone santralı kuracak Kamunun cıkarları korunamavacak Forbes dergisinin Telekom yorumu ^Yontulmamış elmas' % Amerikan iş dünyasının önde gelen dergilerinden Forbes, özelleştirme kapsamındaki Tûrk Telekom'u, "yontulmamış bir elmas" olarak nitelendirdi. Dergi, kurumun kârlı olduğunu, borcu bulunmadığııu ve 3.3 milyar dolarlık cirosuna karşılık 1.2 milyar dolar net kâr sağladığını vurguladı. • 3. Sayfada TBMM'de görüşülen ve alt komisyona havale edilen Telekom'un özelleştirilmesi yasa tasansıyla, stratejik bir alan olan telekomünikasyon sektörü, yabancı-yer- li aynmı gözetmeden özele bırakılacak. Ancak sektör özele bırakılmadan önce Telekom'un milyarlarca do- lar harcayarak kurduğu yeni Numara 7 sistemi devle- tetamamlattınlacak. Işletmecilerise yalmzca bir abo- ne santralı kurarak hizmet karşıhğı tahsilat yapacak- lar. Işletmecilerinbu iş için ücret ödeyip ödemeyecek- leri bile yapılacak sözleşmeyle belirleneceL Işletmeci şirketlerle yapılacak imtiyaz sözleşmeleri de yapılan anayasa değişikliği uyannca Danıştay'a yalnızca görüş alınmak üzere sunulacak. Sözleşmele- re tahkimin de konulmasıyla kamunun çıkarlan koru- namayacak. Tasanda, "alenilik" adı altında şirketle- rin yapacaklan sözleşmedeki hükümlerin ve bilgile- rin silinmesine kadar uzanan uygulamalara meşruluk kazandınlıyor. PTT'nin SÎT alanı dahil, haberleşme hizmeti için gerekli gördüğü alanlara el koyma hakkı işletmecilere de tanınıyor. • 3. Sayfada Hükümet adaylığa yönelik çalışmalanna 2000'den önce başlayacak AB için lıızlı hazırhk• Başbakan Bülent Ecevit'in, önümüzdeki günlerde bakanlardan, AB ile ilişkilerde kendilerini ilgilendiren konulan belirlemelerini isteyeceği öğrenildi. Devlet Bakanı Mehmet Ali Irtemçelik, Başbakanlık'a bağh Insan Haklan Başkanlığı ve sivil toplum örgütlerini de içine alan tnsan Haklan Danışma Kurulu oluşturulması için çalışmalannı tamamladıklannı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye'nin AB'ye adaylığının Helsinki Zirve- si'nde kabul edilmesinin ardın- dan hükümet, bu konuda yapıl- ması gereken çalışmalan belir- lemek ûzere yıtbaşından önce çalışmalanna başlayacak. Tür- kiye'nin yapması gereken ça- lışmalar ve düzenlemelerin be- lirlenmesi için hükümet ortak- lannın genişletilmiş liderler zirvesinde bir araya gelmesi bekleniyor. AB adayhgırun ka- bul edilmesinin ardından hü- kümetin, Türkiye'nin yapması gerekenleri ve bu kapsamda yeralacak konulan belirlemek için çalışmalara 2000 yılından önce başlayacağı öğrenildi. Başbakan Ecevit'in, önümüz- deki günlerde bakanlardan, kendilerini ilgilendiren konu- lan belıriemeienni, bu konu- larda AB'ye uyum için çalış- malannı baslatmalannı isteye- ceği kaydedildi. AB'ye adaylı- ğın kabul edilmesirun ardından Türkiye'nin yapacağı uyum çalışmalannı görüşmek için Demirel 'En kısa zamanda üye oluruz' # Avrupa Birliği, Türkiye'nin 31 maddelik mevzuata uyum sürecini değerlendirdi. AB, ilk olarak özelleştirme ve serbestleşme istiyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. Türkiye'nin de- mokrasiyi daha ıyi işleterek en kısa sürede AB'ye üye olaca- ğını belırterek "Bumınla da kalmayacağız. Dünvadaki ilk 10 ülke arasındaki yerimizi de alacağız" dedi. Türkiye AB Derneği'nce düzenlenen "Heisinki Zirvesi Ardından Türkiye-AB Üişkfle- ri" başlıklı panel dün gerçek- leştirildi. Panelınaçılışındako- nuşan Cumhurbaşkanı Demı- rel, AB ile başlayan yeni döne- min öngörülenden daha kısa sürede Türkiye'yı tam üyeliğe götüreceğine ınandıklannı be- lirterek "Türkiyesadecebüyük bir Avrupa devleti değil, daha M Arkası Sa. 8, Sü.4'te TÜRKİYE AGSK'DE İSTEDIĞİNİ ELDE ETTİ • 11. Sayfada \( Ij a*** EMU1T 2-1'lik Pendikspor yenilgisinden sonra uzun süre Fenerbahçe De- reağa Tesisleri'ndebekleyen Rüştû Reçber, çüaşta taraftarlardan tekme tokat dayak yedL Saldmya spor camiasından tepki geldL Rüştü'ye saldıranlar serbest bırakıldı # Pendikspor yenilgisinin ardından milli kaleci Rüştü'nün tesisler içinde dövülmesine tepki yağıyor. Rüştü saldın olayından sonra gözaltına alınan 6 kişiden davacı olmadığını açıkladı. Savcılık, saldırganlann 5'ini tutuksuz yargılamak üzerine serbest bırakırken bir kişi daha Önceden sabıkası bulunduğu için tutuklandı. Fenerbahçeli futbolcular bir bildiri yayımlayarak "Bu kadannı hak etmedik" dediler. • Spor'da BEŞIKTAŞ DARDANEL'E ELENİNCE TARAFTARLAR OTOBÜSÜ TAŞLADI • Spor'da yılbaşından önce genişletilmiş liderler zirvesi yapılmasının planlandığı öğrenildi. KoaJis- yon partilerinin liderlerinin ya- nı sıra ilgili bakanlann da ka- tılması beklenen zirvede, özel- likle ölüm cezasının kaldınl- ması, AbduUah Öcalan'ın bu mArkastSa.8,Sû.3'te AB Komîsyonu Yabancı sermayeye serbestlik # Avrupa Birliği, Türkiye'nin 31 maddelik mevzuata uyum sürecini değerlendirdi. AB, ilk olarak özelleştirme ve serbestleşme istiyor. AYHANŞtMŞEK ANKARA - AB Komisyo- nu'nun Türkiye üzerine hazır- ladığı ilerleme raporunda Tür- kiye'nin birlik müktesebatını üstlenme düzeyi değerlendiri- lerek "direktifler" sıralandı. Kamu bankalannın ve TEKEL gibi KlT'lerin özelleşririlmesi gerektiği savunulan raporda, Türkiye'nin yabancı sermaye- ye daha fazla serbesti tanıması ve birlik mallanna uygulanan bazı kısıtlamalan kaldırması yönünde mevzuat değişiklikle- ri istendi. AB raporunda Türk mevzuatı ile AB müktesebatı arasında bazı alanlarda çok bü- yük farklılıklar bulunduğu vur- gulanarak, uyum çalışmalan- mArkasıSa.8,Sü.l'de NAIL ALKAN: ŞU ANDA AB'YE HAZIR DEĞtLtZ • 3. Sayfada MHP'lilerle FP'liler birbirine girdi TBMM'de Ruslobisi kavgası# TBMM Genel Kurulu'nda Çeçenistan olaylan ile ilgili genel oturumun ön görüşmeleri sırasında MHP'lilerle FP'liler arasında sert tartışmalar yaşandı. FP'li Abdüllatif Şener, hükümeti suçlarken "Çeçenistan'ın Rusya'nın iç işi olduğunu söyleyen, dünyada bu hükümetten başka kim var? Devlet sisteminin içine adeta Rus lobisi yerleşmiştir" dedi. # Abdüllatif Şener'in sözlerinin üzerine MHP Grup Başkanvekili îsmail Köse, "Siz nasıl istismar etmek suretiyle imam-hatiplerin, Kuran kurslannın kapanlmasma neden olduysanız, Çeçenistan konusunu da istismar ediyorsunuz" dedi. Fazilet Partililerin sıralanna doğru yürüyen MHP'liler "Biz Bedeviye boyun eğmeyiz", "Şener, Çeçenlere kurban olsun" dıye bağırdı # Olaylı görüşmelerden sonra yayımlanan Çeçenistan bildirisinde Rusya'dan operasyonlara son vermesi istendi. TBMM'nin Türk-Rus dostluk grubu adma ANAP'h Bülent Akarcalı başkanlığındaki 5 kişilik bir heyet Rusya Büyükelçisi Lebedev'i ziyaret etti. Heyet, ramazan ayı boyunca saldınlann durmasını ve TBMM tarafindan gönderilecek milletvekillerinin bölgede inceleme yapmasına izın vehlmesini istedi. • 5. Sayfada UENKTAŞ'IECEVİTKARŞILADI ~ 'Kıbrısbartş köprüsü olsun' # New York'ta yapılan Kıbns görüşmeleriyle ilgili bilgi vermek için Istanbul'e gelen KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Başbakan * Bülent Ecevit tarafindan karşılandı. Ecevit, Türkiye'nin Kıbns'la ilgili tutumunda hiçbir değişikük olmadığını söyledi. tstanbul Haber Senisi - Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye'nin Kıbns konusun- daki görüşlerinin değişmedi- ğini ve Kıbns Adası'nda ikı ayn devletin varhğının kabul edilmesinin çözümüçok ko- laylaştıracağını belirterek "Eğer Kıbns'm sadece bir yansını AB'ye alacak olur- larsa öteki tarafin bir devkt olduğunu fıikn kabul etmiş olacaklardır" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenk- taş, BM önûne ilk kez KK- TC'nin Rum cumhuriyeti ile konfederasyon yapma iste- mi ve konfederasyon şekli konduğunu belırterek "Ama biz, hiçbir zaman Kıbns'ı Türkiye'nin gözüne mil taşı yapmayız" dedi. Başbakan Bülent Ecevit, dün New York'tan dönen Kuzey Kıbns Türk Cumhu- riyeti (KKTC) Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş'ı karşıla- M ArkasıSa. 8, Sü. 3'te UNICEF Dünya giderek yoksullaşıyor • UMCEF, dünya para piyasaîannda her gün 1.5 trilyon dolar el değiştirirken 6(X) bini çocuk oimak üzere 1.2 milyar insanın günde 1 dolar kazanarak yoksulluk kıskacında yaşam mücadelesi verdiğini ortaya koydu. M 3. Sayfada BOHSA û DOLAR I MARK I ALTtN 531800 Oncekı OncaK 530.000 | 272.500 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK TAHKİM GERİYE DOĞRU İŞLEYECEK B 4. Sayfada BELÇlKAÖZBEY't İADE ETMİYOR M 4. Sayfada MlLLETVEKlLLERÎNE EMEKLİLİKTEPKİSİ • 7. Sayfada HerKaladanSesÇdanca.. Cumhurbaşkanı Demirel, adaylık sürecimiz başla- dıktan sonra "ciddi bir toparianmaya ihtiyacımız" ol- duğunu söylüyor. Çareyi de ortaya koyuyor "2004 yılına kadaryapmamızgereken herşeyi tak- vime bağlamalıyız" diyor. Önemli konularda hemen her kafadan bir sesin çık- tığını deneyimleriyle bilen Demirel'in saptaması da, m Arkası Sa. 8, SiLl'de Yakın siyas'ı tarihimizin yakın tanığı ve anlatıcısı Cüneyt Arcayürek Meslekte yarım yüzyılı devirmiş bir gazeteci Cüneyt Arcayürek. Daha geniş bir söyleyişle, yakın tarihimizin de "en yakın" tanığı. Arcayürek bu tanıklıklarını kitaplar halinde yayımlamayı sürdürüyor; 'Cüneyt Arcayürek Açıklıyor' dizisinde yayımlanan on kitaptan sonra, 'Cüneyt Arcayürek Anlatıyor'la da on kitaplık yeni bir diziye başladı. "Somut olaylar, bir şeyler anlatmaya, yorum yapmaya zorluyor yazanı" diyen Arcayürek'le konuştuk. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY AB Standartlaraıı Yakalıyoruz! Bir merakım vardı: - Acaba, Avrupa Birliği'ni manşetlerden indirecek ilk konu ne olur? Iki konu yanştı: - Çakıcı'nın törenle Paris'ten Istanbul'a getirilme- si. - Milletvekillerine ayncalıklı emeklilik hakkının kalı- cı kılınması. U Arkası Sa. 8,SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog