Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMTKBİNTtSİZHlZNEr ' f M SMTMKKKtnPTEaM / / f Ü f c Of / /f Af f Ş Dılecbgınu latabın tdmı. kredı kartınmn numarası ve soo tullanma taribı ıle btriıkte bıkhra, fcıap evınızde olsun Adınızı. soyadınızı ve telefon nmnaranızı (iabılOınDevıunuüna>.n C>£ degılsenız. dılereemzuye de olîin va da üyçlıgmızı yenüe>ın HER İŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 CumhuriYetj İCumhurlı»! fA|«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDtBERG SpA -lalya TeaslenDde ikrtılmışoı) TS" GünÜHÜSÎ TOıtoc^ Caddea Na 3^41 (34334) Cağakjğfcj k*^fcitepkulOba \sbrtxi Tetpi2)514 01 96 Fate£12)514 0195 76. Y1L SAYI: 27096 / 250.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14 ARALJK1999 SALI H R H î t K RACINE BAYAZIT Çeviren: Reşat Nuri Darago Ölümünün 300. yılında.. 17. yüzyıl klasik Fransız tragedyasının en büyük ustası Racine'den.. Konusunu Türk tarihinden alan bir tragedya Bugün Cumhuriyet'le birlikte... LINAAN VON SANDERS TÜRKİYE'DEtfEŞYIL-HI- Liman von Sanders'in yakın tarihimiz açısından bu çok önemli anı kitabını okurlarımızın ilgiyle karşılayacaklarını umarız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Dışişleri Bakanı îsmail Cem, AB ile Kıbns'ın kanştınlmaması gerektiğini söyledi 'Runûar cesaveilendi9 'Disipllnli ve üretken olmak lazım' Türkiye'nin bundan sonra yapması gereken çok şey olduğunu, öncelikle dağınıklığın giderilerek daha disipunli şekilde verimli ve üretken olmak gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Cem, "Kimsenin bize dayatmalar getırmesi, bunlar sonucunda Türkiye'yi cendere içine sokması söz konusu değildir. Ulusal bütûnlüğü tehlikeye attırmak yoktur" dedi. 'Karar adada çözümü zorlaştırır* Îsmail Cem, Avrupa Birlijfri'nin Helsinki zirvesinde Kıbns'ın tam üyelığine yönelik aldığı karann, adada çözüm bulunrnasına yönelik yollan zorlaştırdığını kaydetti. Cem, Türkiye'nin Kıbns politikasında bir değişiklik olmasının mümkün oîmadığını, AvrupaBirliği'nin Güney Kıbns Rum Yönetimi ile bütünleşmesi oranında Tûrkiye ile KKTC'nin bütünleşeceklerini büdirdi. Milli Savunma Bakanı 'Ecevit hükümet adına konuştu' # Helsmki'de idamın kaldınlması gerektiğini belirten Ecevit'in hükümet adına konuştuğunu belirten Milli Savunma Bakanı Çakmakoglu, AB standartlanna uyulması gerektiğini söyledi. Çakmakoglu, Genelkunnay BaşkanlığYrun Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması konusunda "Hukuk düzenimiz ve teşkılatunızuı ükeleri arasında AB değerlerini ülkemize taşımak vardır" diye konuştu. • 7. Sayfada Farklı görüşler Ege'de ikili diyalog arayışlan # Türkiye ile Yunanistan, aralanndaki sorunlann odak noktasını oluşturan Ege sorunlannın "ikili diyalog" yöntemiyle çözülüp çözûlemeyeceğini değerlendiriyor. Türkiye'nin yapüğı "akil adamlann sürecinin canlandınlması" önerisinin Yunanistan'da ele ahndığı kaydedihyor. Türkiye, Ege'de birden çok sorun olduğunu belirtirken Yunanistan, tek sorunun "kıta sahanhğı" olduğunu düşünüyor. • 9. Sayfada Tüketici hakkını arayacak Keyfî zamma AB engeli • Adaylık sürecinde AB'nin yasalanna uygun düzenlemeler yapacak olan Türkiye'de serbest piyasa mantığî alışılanın dışında yorumlanaeak. Fiyatian takip eden alıcüar, keyfi zamlann freni olacaklar. Gazeteler de rekabet yasalannı ihlal ederek fıyat ve promosyon oyunlanna başvuramayacaklar. Bankalar ve kamu hizmeti sunan kururn ve kuruluşlann hazuiadığı tek taraflı sözleşmeler tarihe karışacak. • //. Sayfada ANKARA (Cumhıırryrt Bfirosa) - Dışışkn Bakanı I»- mafl Cem, Avrupa Birliği'nin (AB) Helsinki zirvesinde Kıbns'ın tam üyelığine yöne- lik aldığı karann, adada çö- züm bulunmasına yönelik yollan zorlaşurdığını kaydet- ti. Cem, Türkıye'nın Kıbns pobtikasındabir değişiklik ol- masının mümkün oîmadığını, AB'nin Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKKY) ile bütün- leşmesi oranında Türkiye ile KKTC'nin bütünleşecekleri- ni bildirdi. Türkiye'nin bun- dan sonra yapması gereken çok şey olduğunu, öncelikle dağınıklığın giderilerek daha dısıplınli şelulde venmli ve üretken olmak gerektiğini be- lirten Cem, "Kimsenin bize dayaünalar getirmesi, bunlar sonucunda Türkiye'yi cende- re içine sokması söz konusu değfldir. Ulusal bütünlügüteh- Kkeye atormak yoktur" dedi. Cem, Türkiye'nin sanıldığın- dan önce üye olacağı ıddiala- nnı yineledi. tsmail Cem, "En geç 2 yd icerisinde muzakere- ter baştavabilr. Bunnn içinön- ce 1-2 yd içmde demokratik- leşme,insanhaklanvekoınşu- Urtaiiskflergibisorunlart*- mamlanmah ?. yıl mnnnıl» A* enflasyonu düşürmek, ekono- mideııyuı&yâsabuıçıkjtinrak gerekiyor.Mevznatbenzeşme- SİIIİn tımıınl«nımıi|iı SS0S- makiçinisetarflıvernıekzor'' diye konuştu. Cem, Helsinki nrvesınden çıkan kararlan ve bunlann Türkiye'ye etkilerini dün dü- zenledıği bir basın toplantı- sında değerlendirdi. Cem'uı çeşitli konularda verdiği me- sajlar şöyle: mArkasıSa.7,Sû.2'de TMMOB. AVRUPA'DA KENDÎ KÎMLÎĞtMÎZLE YERALMALIYTZ • 7. Sayfada zagreb Demirel Tucman'ın cenazesinde # Huratistan Devlet Başkanı Franyo Tucman'ın cenazesi Zagreb'de topraga verildi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, cenaze törenine katılan tek devlet başkanıydı. 1 8 . Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK GepçekNe? Kuşkusuz gerçek, bütün avnntılanyla zaman için- de oıiaya çıkacak. Türkiye'yi adaylığa alan Avrupa Biriiği karar metnin- deki bizim için yıllardıryaşamsal değertaşıyan ve ge- lecek yüzyılda da bu niteliğini koruyacak olan Kıbns ve Ege sorunlanndaki ifadelerin, ne ölçüde lehimıze ya da aleyhimize sonuçlar vereceğini gelişmeleri iz- leyip göreceğiz. MArkasıSa.l7,Sü.l'de Ülkücü mafya liderini 4 înterpol görevlisi Fransa'dan Türkiye'ye getirdi Çakıcı: Hesa{Jaşacağnn> Ulkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı, Fransa'da avukatı Muhittin Yüzüak aracıhğıyla yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönmekten dolayı çok memnun olduğıûıu söyledi. Çakıcı, "tsteyen herkesle cezaevi ve mahkeme koridorlannda hesaplaşmaya hazınm" diyerek meydan okudu. Çakıa:Çokmenınunum. Silahçı, Bağdemir ve Karakurt serbest bırakıldı Malki cinayetinde 3 tahliye BURSA(Cumhuriyet)- lşadamı Nesim Mal- ki'nin öldüriilmesı olayında azmetlınci olmak suçundan tutuklanan Erol Evdl'e yardım ve yatakhk ettıkleri gerekçesiyle yargılanan eskı Bursaspor Kulübü Başkanı Höseyin Silahçı ile Hakan Bağdemir ve Hakan Karakurt, Mu- danya Aslıye Ceza Mahkemesi'nde yapılan uk duruşmalannda tahliye edıldiler. Istanbul Bayrampaşa Cezaevi'nde tutuklu ohnalan nedeniyle Hüseyin Silahçı, Hakan Bağdemir ve Hakan Karakurt'un kaülmadığı duruşmada, aynı davada tunıksuz Yargılanan dığer sanıklar Nalan Karakurt ve Omer Ka- rapete hazır bulundu. Silahçı, Bağdemir ve Karakurt'un avukatı Erol Durukan, yaptığı savunmada, Evcil'in 1 yıl önce Hüseyin Sılahçf nın evine geldiğuü belirterek, "Müvekkilim, Evcil 3e arkadaşdr. Erol Evciltestim oUcağnusöyiediğiiçin müvek- kjfim ihbarda bulunmadL Zaten Evcil, müvefc- MArkastSa.l7,Sü.8'de BEKIAN AĞANOĞLU ÖZKAN GÜVEN / UĞUR HÜKÜM PARİS/tSTANBUL- Türkiye'nin ya- km tanhıne damgasını vuran çete skan- dallaruun en önemli ısunlenndenülkü- cü marya lideri Abuttm Çakıa, Înterpol Daıre Başkanı Yalçm Çakıa ve 3 polıs görevlisı tarafindan Aır France'a ait ta- rifeh bu" uçakla dün gece Türkiye'ye ge- tirildı. Çakıcı'nın, Türkiye'ye dönmek- ten memnun olduğunu belirterek her- kesle adlıye koridorlannda, mahkeme- de veya cezaevmde hesaplaşabileceği- m söyiediği öğrenildı. Fransa'dan Tür- kıye'ye koşullu olarak iadesi kararlaştı- nlan Çakıcı'nın "konuşması hahnde" burçok karanlık olayın üzenndekı gız perdesınin aralanması beklemyor. "Crvangate" skandalından, "Tfirk- bank" skandalına, Tefecı Malkı cmaye- tınden Tevfik Ağansoy'un öldürülmesi- nin de arasında olduğu birçok karanlık olayın perde arkasındakı isim olan Ça- kıcı dün avukatı Muhittin Yüzüak ara- cıhğıyla bir açıklama yaptı. Çakıcı açık- lamasınds "Kcadi isâjpnle Türkiye've dönüyonım. Bn dönüş benhn için bir bayrun sevinddir" dedi. Ülkücü Nihat Akgün'ün öldürühnesı olayına değınen Çakıcı, "Akgün'ün öMürühnesJyieugim yok. Ovunla 8 yıkhr görüsmüyorum" açıklamasım yaptı. Çakıcı, dün akşam saatlerinde Fran- sız güvenlık güçleri tarafindan Charles De Gaulle Havahmanı Înterpol Pasa- port Daıresi'ne getinldı ve 2390 sefer sayılı AirFrance'a ait tanfeli uçağabin- dirildi. Uçak Atatürk Havahmam'na sa- at 00.30 sıralarmda inerken, Çakıcı ge- niş güvenlik önlemlen altında Vatan Caddesi'ndeki tstanbul Emnıyet Mü- dürlüğü binasma getinldi. tstanbul Em- nıyet Müdürlüğü önünde Çakıcı'yı gö- rüntülemek ısteyen gazetecilenn önün- de güvenlik koridoru oluşturan çevik kuvvetpolisi eşliğinde birzuhh araç, sa- at 01.10'da Organize Suçlar ve Kaçak- çıhk Şube Müdürlüğü'nün önüne gele- rek beklemeye başladı. Araçtan Çakı- cı'mn çıkması beklenirken diğer bir zninı araç emniyetin garajmdan girerek Çakıcı'yı şubeye teshm etti. Böylece gazetecılerin çekım yapmalan engellen- mArkasıSa.l7,Sû.4te ParisOperaveBaksisanatçılan,GeııçYönetravetşadanüanDenıeği'nin(GYİAD)gi- ^ ^ ^ ö n c e t i g ^ A t a t u r k KüMr Merkezi'nde bir ^steri sundu. Kültûr Bakanh- ğı'nın himayesi ve Fransız Tkaret Odası'nın katkdamia düzenlenen "Ünlü Balelerden Seçmeier" gösterisinde ünlü Fransız balet Emmanuel Thibauh performan- sryla sanatseverierin bmiik beğenisini kazandı. Gösterinin "Türk Kadmı ve Atatürk" adh açıhş bölümünde 10. Yıl Marşı eşliğinde sunulan ve Atatürk posteriyte "Atam tzindeyiz'' yazıh afişin mevdana çıküğı bölüm de seyircilerden büyük alkış aku. DUek Bale Okuhı balerinleriyle anüarmda Tan Sağrûrk'ün de bulunduğu Türk balederin yer aldığı gösteriden elde edDen geürin depremzedelere iletilmek üzere ÇYDD tstanbul Yardım Grubu'na verikceği bcürtikn. Dışişleri Bakanı fs- maD Cem'in kıa tpek Cem'in de kaükhğı geceye Dikk Bak Okulu, THY, Air France, Hyatt Regency Hotel sponsorhık yaptL (Fotoğraf: tPEK YEZDANt) Kdıçdaroğlu: SSK gözden çıkarddı 'Deprem için önlem alın' # tstanbul Valiliği tarafindan kaymakamlıklara gönderilen yazıda, tstanbul'da çok yakında bir deprem olacağı belirtildi ve gerekli hazırlıklann bir an önce yapılması istendi. Belediyeler hasar gören okullarda eğitim yapılmasuıı engelleyecek. B 3. Sayfada AB için ilk adımı CHP attı • Öymen: "AB, Türkiye'nin varması ıstenilen bir hederbr. Bu, 1963'te tsmet Paşa hükümetlerince Ankara Anlaşmasryla açılan bir yoldur. Türkiye'nin daha önceki tarihlerde Avrupalı olma isteği hep çağdaşlıkla, özdeş bir halde olmuştur." dedi.B 4. Sayfada THY'de 2000 iptali > THY, "yılbaşında yolcu talebi ohnadığı" gerekçesiyle toplam 51 tarifeli seferini, 31 Aralık ve 1 Ocak 2000 tarihleri için ıptal ettiğini açıklarken gerçekte iptal nederumn bilgisayar sistemlerindeki 2000 yılına uyum sorunu olduğu belirtildi. • 7. Sayfada Borsa engelshz koşuyor Faiz ve dövizin denetim altına alınmasıyla birlikte paranın adeta "tek adresi" olarak ön plana çıkan borsa, son dönemdeki gelişmelerin de etkısi ile en parlak günlerini yaşıyor. Bileşik endeks dün 12 bin 911 puana ulaştı. • 10. Sayfada Oruç tutmayanlara baskı Eğitim-Sen Genel Sekreteri Kemal Ünal, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bazı okullarda oruç tutmayanlara çeşitli baskılar yapıldığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ve diğer yetkilileri görevterini yapmaya çağırdı. • 6. Sayfada BORSA ûDun 12911 Oncekı 11468 DOLAR ûDOn 527.800 Önceki 524.500 MARK ÛDün 273.100 önceki 271^00 ALT1N ÛDun 4.735.000 Önceki 4.720.000 Beykoz'da villalar yıkılamadı _ . Beykoz Belediyesi ekipleri can güvenlikleri sağlanamayınca Hazine arazisi üzerindeki 17 kaçak villayı yıkamadı. Jandarma villa sahiplerinin tehdit ve saldınlanna seyircı kaldı. Kaçak villalardan birinin jandaıma komutanı Üsteğmen Yavuz Yağcı'ya ait olduğu ileri sürüldü. • 6. Sayfada * Eski SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, •Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'm son günlerde SSK ile ilgih yaptığı açıklamalara tepki göstererek "Bakan sözünü ettiğı yolsuzluklan açıklasın" dedi. Kılıçdaroğlu, Okuyan'm amacının SSK'yi gözden çıkarmak olduğunu belirterek işci ve işveren kuruluşlannm kuruma sahip çıkması gerektiğini söyledi. • 5. Sayfada GIJNDEM MUSTAFA BALBAY AB'a Altmdan Siyaset! Avrupa Biriiği (AB) üyeliğine adaylığımız sadece dış değil, iç politikada da tüm tartışmalı konulann mer- kezine oturuyor. AB'nin getirdiği koşullara nispet olsun diye olsa ge- rek, ülke içindeki geniş bir yelpaze adaylığa evet di- yor, ama "koşullan" vaıi Yazıya başlık düşünürken seçeneklerden biri de WArkasıSa.l7,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog