Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMTKBlNTttZriZIIETr ] M SMTMMESEKtnPTBlM / / # SJMTÜYHJKKABULÜ / ; hm 8MT ıtfnprtPMteOLANAS A » f SMT nnlnf Ktnp sînşı Diledığııuz lûtabtn adınj, kredı lcartîmzuı aumarası ve son krllanrm tanhı üc bırlıktc büdmn. krtap evınızde otsun Adınızı, soyadınızı ve tciefoo nıunaranızı da bıldırmeyı unutmayın Üye degıiscnız. dılersemz üyc de olun ya da üydıgınızı >enileym HER tŞLEM BİR TELEFQNLA:0212 514 01 96 Cumhu hurlyt 2000-'— Cumhuriyet Kitap Kulübü iergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde J (LEDtBERG SpA--lalyı Tesııtnııde ûretılnınliL) f f c ' G S Ş Ş Ş Y Ş Türtocaft Caddea Na » 4 1 (34334) CağatoğkJ L t . kfapkuMbfl btanbU Tet(?12)514 01 96 Fate<212)514 0195 76.YILSAYI: 27095 / 250.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13 ARALJK1999 PAZARTESİ U M H U R I I N K Ü U R H I M î RACINE BAYAZIT Çeviren: Reşat Nuri Darago "Bu tragedyanın konusu, henüz hiçbir tarih kitabında bulunmamakla birlikte, gerçektir. Aşağı yukarı otuz yıl önce Osmanlı Sarayı'nda geçen bir olaydır. Tragedyamı kurarken bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldım. Dikkat ettiğim şey, halkın göreneklerinde hiçbir değişiklik yapmamak olmuştur.Türklerin tarihine ve Paul Rycaut'nun 'Osmanlı İmparatorluğunun Bugünkü Tarihi'ne aykın hiçbir olaya yer vermemeye özen gösterdim." Jean Racine (İlk kez 1672 yılında oynanarak büyük başarı kazanan ve aynı yıl yayımlanan "Bayazıt" tragedyasının önsözünden.) Şair ve tragedya yazarı Jean Racine, 17. yüzyıl klasik Fransız tragedyasının en büyük ustası... Çağdaş eleştirmenlere göre tragedyanın gerçek özünü yakalayabilen tek Fransız oyun yazarıdır. IV. Murat'ın öldürttüğü kardeşi Bayazıt'ın öyküsünü anlatan "Bayazıt"; "Andromak" ve "Phaidra" ile birlikte, onun en yetkin tragedyaları arasında yer alıyor. Ölümünün 300. yılında, Racine'den.. konusunu Türk tarihinden alan bir tragedya... Yarın Cumhuriyet le birlikte... Hükümet, Helsinki zirvesinden sonra AB'yle ilişkileri dış politika toplantısında ele aldı ^Kıbrıs'taödün yok 9 Koşullu Adayhk... Türkiye'nin Avrupa Bir- KğTne adaybğı koşuDu bir kararia gerçekkşti. Bu koşullar ülkemizin uhısal çıkarlanna aykındır. Ankara'nm uzun yıllardan beri Kıbns ve Ege'de be- nimsediği poStika ve strate- jiye ters düşmektedir. Ancak S7'nci hûkümet başlangıçta tepki gösterdiği koşuDan, Avrupa'nın önde gelen siyaset adamlanmn baslasıyİa kabul ettL "Ko- şullu adayhk istemeyiz" di- yenlerin sonunda bu tutum- dan vazgeçmeleri, ilerde Türldye'nin sıkıııtrya düş- mesine yol açabilir. • 1990'ta yıUann ortasmda ağır sorunlaria boğuşan ve bunabmiarla pençeteşen Türkiye bir süreden beri kendini topariamaktadır. PKK'nin yenügisi, Abdul- lah Öcalan'ın yargılanıp hüküm giymesi, hükümet kuracak kadar ülkeye hâ- kira olan irticanın 28 Şu- bat'la birlikte gerilctilmesi, Türldye'nin gûcünü ölç- mek isteyen dış çevrelerm düşünceİerini değiştirmiş- tir. Bu başanlan da askere borçhı okhığumuz açıkür. Ecevit'in koalisyon hûkü- meti bu sûrecin oluşturdu- ğu zemin üstünde kuruklu. 57'nci hükümetin -koşul- lu da olsa- AB adaybğını reddetmesi kolay değildi. Avrupah kurt potitikacıla- nn oyunu ustalıkla oyna- dıklan da bir gerçek!- Yu- nanistan'ın Türkiye'nin adayuğını veto etmesini en- gellediler, Ankara'ya Ati- na'nm istediği koşuDan da- yatülar, Türldye'yi de AB'nin bekleme odasmda uzun yıllar tutabüecek çö- zümü gerçekleştirdikr. Bu oyunun Yunanistan'la an- laşmadan tezgâhlandığuu düşünmek safhkür. Ancak merak ediyoruz; AB'ye aday olabihnek için ulusal çıkarlanm pazaıiık konusu yapan bir başka ül- ke var mıdır?- • Atatürk laik cumhuriyeti kurup hukuk devrimini ya- parken kuşkusuz yüzünü Baü'ya dönmüştü. Ancak Mustafa Kemal "Batılılaşma"yı değii, "çağdaş uygarlık" devri- mini yeğledi Tanzunat ile Cumhuriyet arasındaki farkdabudur. AB'ninçağdaş uygaruğm değeıierini savunduğu da bir gerçek!» Bu bakundan Türkiye'niıı 21'inci yüzyıl eşiğinde AB'ye, gecikmiş ve koşullu adaylığı iyi değer- lendirilmelidir. Çağdaş uygaıiığa eriş- mek için gerekli koşuDan AB patronlannuı basküa- nylazoraki yapmak. bir tür Tanzimatçılıktan başka şey değildir. Türkiye bunlan bağnnsziradeayleyapmak firsatnu geçen yanmyüzyd- da ne yazık ki kaçırdL Cumhuriyet > Ankara, dün yaptığı açıklamalarda Helsinki zirvesinin ardından Kıbns konusunda ödûn verilmeyeceğini vurguladı. Başbakanlık'ta düzenlenen dış politika zirvesinde Yunanistan ve GKRY'nin olası tavır değişiklikleri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Demirel ile konuşan Başbakan Ecevit, New York görüşmeleri için ABD'de bulunan Rauf Denktaş'ı arayarak Ankara'nın tam desteğinin sürdüğünü yineledi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Başbakan Bulent Ecevit, Helsinki zirvesinin ar- dından Kıbns konusunda hiç kımsenin kuşkuya kapılması- na gerek olmadığını belirte- rek "KKTC için Türkiye Cumhuriyeti varoldukça hiç- bir tehfikesöz konusu obnaya- cakür. KKTC'den gelen ha- beıiere göre baa çevreler, ba- na targınhkfannı ifade etmiş- ler.Ödûn verebUeceğimizidü- şûnenlere ben larguıhk duya- nm. Kıbns Tfirklerinin kade- rini pazariık konusu yapama- yız" dedı. Dışışlen Bakanı ts- mafl Cem de Helsinki zırvesi sonuç bıldinsınde yer alan Kıbns ile ılgıli paragrafın "Türkiye için kabul edile- mez" olduğunu yineledi. Başbakan Ecevit, Dışışlen Bakanı Ismaıl Cem, AB ile ılişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali trtemçe- lik ve KKTC ile ılişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Şük- rü Sina Gürel ile Başbakan- lık Konutu'nda dün bir değer- lendirme toplantısı düzenle- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te ANAP VEMHP'DEN 'ÖCALANÇEKlNCESl' Hükümet ölüııı cezasını tarbşıyor # Koalisyonun "sağ kanadı'\Tûrkiye'de 14 yıldır ölüm cezası uygulanmamakla beraber, Ocalan dosyası sonuçlandınlana kadar bu cezanın mevzuatta korunması gerektiği görüşûnü savunuyor. Başbakan Bülent Ecevit ise ölüm cezası uygulayan bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olamayacağını belirterek "îdama karşıyım diye kimse beni PKK'li olmakla suçlayamaz" dedi. • 6. Sayfada • CLlNTON'DAN ECEVlT'E KUTLAMA MEKTUBU • 7. Sayfada • ECEVÎT: DÜZLÜĞE ÇIKACAĞIZ • 7. Sayfada GENİŞLEME PROGRA AB'nin son sımn Türkiye # Helsinki zirvesi, Türkiye'nin adaylığının koşullu da olsa tanınması ile tamamlandı. AB, Helsinki karan ile birliğin gelecek yüzyıldaki sınırlannın nereye kadar genişletileceğini göstermiş oldu. • 15 üyeli AB; 10 Orta ve Doğu Avrupa ülkesi ile Malta, Kıbns Rum Yönetimi ve Türkiye'nin de aralannda bulunduğu 13 adayın yaklaşık 20 yıl sonra tamamlanması beklenen üyelik görüşmeleri sonunda 600 milyonluk, 28 ülkelik büyük bir kurum olacak. 111. Sayfada TlME DERGÎSİ 'Türkiye daha cazip aday' # ABD'nin etkin yayın organlanndan Time dergisi, "Türkiye'nin AB açısından, sırada bekleyen Doğu Avrupa ülkelerinden daha çekici bir aday olduğunu" yazdı. Türkiye'nin güçlü sivil toplumlan ve dinamik bir ekonomisi olduğunu belirten dergi, AB'nin öne sürdüğü koşullann, Türkiye üzerinde büyük bir baskı oluşturacağını ileri sürdü. # Time dergisi, Helsinki'de alınan sonucun Bill Clinton kadar Yunanistan'ı ve hatta Abdullah Öcalan'ı da memnun ettiğini yazdl. • 11. Sayfada Ünal Erdoğan, dünyada 500 bin ton nükleer atığın saklanması gerektiğini söyledi Nüldeer santral aldatmacası HÜKÜMETİN TAHKİM YASASINA DAHİL ETMEK İSTEDİCİ PROJELER: Termik Santrallar • Karadeniz Ereğlisi Doğalgaz • Kırklareli Doğalgaz • Eskişehır Doğalgaz • Yalova Doğalgaz • Konya Ilgın Linyit • Afşin Elbistan (fflD) 5. ve 6. üniteleri Hidroelektrik Santrallar • Germencik Jeotermal •Akköy-IHES • ÇalHES • ArahkHES • KavşakHES • Yamuşak HES • Y. Akçay HES • Dinar 2 HES • Ant HES • Akköy-2 HES • Boyabat HES • Girlevik 2 Mercan • Çamhhemşin HES • Erenler HES • Taraklı HES • Yedigöze HES Termik İşletme Hakkı Devri • Kangal • Orhaneli • Yatağan • Çatalağzı B • Yeniköy-Kemerköy • Soma-B • Tunçbilek • Çayırhan ı Eski Dünya Enerji Konseyi üyesi Ünal Erdogan, Türkiye'nin sıfir maliyetli hidrolik enerji yerine nükleere yönelmesinin arduıdaki gerçeği anlatırken, "Nükleer santralın peşin rüşveti 5 milyar dolar. Rantı veren iktidarda kalıyor. Madem tehlikesi, sakıncası yok, santrah Istanbul'da kursunlar" diye konuştu. Dışa bağımlı enerji politikalannı sert bir dille eleştiren Erdoğan, itnal doğalgaza bağlı elektrik ûretimini de "Yapım süresi kısa, kazık süresi uzun" olarak tanımladı. ı Hükümet, 10 milyar dolarlık nükleer santrah sökme maliyetinin 100 milyar dolar olduğunu, Isveç'in 2010 yıluıda kapatmayı planlamasına karşın yeni yüzyüa girmeden apar topar 15 santralı kapatmasını ve ABD'nin 105 nükleer santralın 25'ini acilen devreden çıkarmasuu görmezden gelmeye devam ediyor. UZM.nEŞÇAKirBbatarl M 3. Sayfada Ingfliz basınından HasankeyPe destek LONDRA(AA)- The Independentga- zetesi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) çerçevesinde Dicle Nehri üzerin- de yapılması planlanan Ilısu Barajı'nrn ınşasında rol almak ve projeye yaünm yapmak isteyen Ingiliz inşaat fırmalann- dan oluşan bir konsorsıyumun, ihracat kredi garantısi almak için tngiltere Baş- bakanı Tony Bfaûr'in desteğını kazandı- ğını belirterek bu durumu eleştirdi. Ük sayfada geniş şekılde yer verdiğı habetinde başlık olarak, Blaır'ın köyle- ri su altında bırakacak bir projeye des- tek verdığine dair bir ifade kullanan ga- zete, haberin ilk bölümünde, Blair'in, vergi mükelleflerinin paralannı, dünya- nın en eski yerleşim binmlerinden bin olan Hasankeyf'i de su altında bıraka- cak, bölgede yaşayan halkı evlerinden edecek ve Ortadoğu'da yeni bir savaşa yol açabilecek projeye harcamaya kalk- üğını iddia etti. Gazete haberinde, Blair'in bu konuda çok kararlı olduğunu, Ingiltere'nin en büyük inşaat firması Balfour Beatty 'nm de ıçinde bulunduğu konsorsiyuma, ih- tiyacı bulunan 200 milyon sterlinlik ih- racat kredisı garantısmi verdirmeye ha- zırlandığını belirterek başbakanın bu ko- nuda, kendi kabinesi ve hatta diğer ül- kelerin hükümetlerinden gelen uyanla- n da "görmezden gekfiğmi" öne sürdü. Independent, Ingiliz kabinesinde, Blaır'in bu projeye verdıği desteğe kar- şı çıkan bakanlann başında Dışişleri Ba- kanı Robin Cook'un geldığıni, Başba- kan Yardımcısı John Prescott ve ihracat kredisuıi onaylayacak kunımun bağlı ol- duguTıcaret Bakanı StephenByers'ınde sözkonusu garantiyi onaylamak isteme- diğını ileri sürdü. Hasankeyf ile 52 köy ve 15 kasabayı su altında bırakacak projenin yarattığı asıl büyük tehlikenin, "Türkiye'ııin böl- gedekismırma40miluzakhktayapılacak barajm yol acabileceği, dünyanuı ilk su savası oİduğu" iddia edılen gazetede, "Eğer Suriye ve Irak böyte bir sebeple Türldye'ye saldırmaya kalkaıiarsa In- gütere, NATO'nun güçhl bir ortagı ola- rak. eğer istenirse Türkiye ile bu savaşa ginnek zorunda kabcaknr" denildi. Çeçenistan Rusya'nın verdiğı süre bitti # Moskova'nın Grozni'de mahsur kalan sivillere kenti terk etmesi için verdiği süre gece yansı sona erdi. Rusya'nın siviller için açtığı koridordan çok az kişinin geçtiği belirtildi. # Ruslar, dün Grozni'yi bu kez havadan bildiri yağmuruna tuttu. Uçaklardan atılan bildirilerde Grozni'yi savunan Çeçen milislere silahlannı bırakmalan emri veriliyor. • 10. Sayfada Talim Terbiye Kundu Çağdaş kitaba engel • Mılli Eğıtım Bakanlığı'ndaki gerici zihniyet, öz Türkçe gözetilerek, çağdaş bir anlayışla hazırlanan lise 1,2 ve 3 edebiyat kitaplarma izin vermedi. # Edebiyat kitabmda yer alan Bedri Rahmi Eyuboğlu'nun Nâzım Hikmet için yazdığı "Yiğidim aslanım burda yatıyor" dizesinin, "Deniz Gezmiş için yazılan şarkı" olduğunu zanneden kurul, söz konusu bölümün kitaptan çıkanlmasını istedi. BMTMnMTBkatari MArka Sayfada Türban için izinsiz eylem HaberMerkezi - Kendileri- ne "Insan Hak ve Özgürlükie- ri Platformu" adını veren ve "insana, düşünceye emeğe say- gı için'' sloganını kullanarak "türbanı yasal hale getirmek" isteyenler yurdun çeşıtlı ille- rinde izinsiz "insan zinciri'' eylemi gerçekleştirdiler. Akit, Yeni Şafak ve Milli Gazete ta- rafından desteklenen eylem sı- rasmda çok sayıda kışı gözal- üna alındı. Izmir'de eylemcile- re karşı vatandaşlar pencerele- re ve balkonlara Atatürk pos- teri ve Türk bayrağı astılar. Ba- zı kişiler de eylem sırasmda • Arkası Sa. 6, Sü. 3 te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gelelim İçimize... MHP'Iİ milletvekili Srtkı Turan, Çanakkale-Balıke- sir yolunda yanlış şeride girerek kaza yapryor, yaşa- mını yitiriyor. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının aracıyla trafik polisinin aracı çarpışıyor, savcı yarata- nryor. Yollanmızın durumuna mı yanarsınız... Bir milletvekilinin yolu kendisinin sanıp istediği şe- M Arkası Sa. 6, Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog