Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

14 UKİ KEShHStZ HbNET SMTMMEKKtmPTE8ÜMl sjur OYHJK KABULÜ/f A f f sMriwnm£idnpsxnşi Dıledığımz kıtabın admı, kredı kartınızın numarasi \t sonfculianmaîantu de bırlıkte bildırm. kıtap evuuzde olsua. Admızı, scyadmızı ve telefoo numannm da bıldırme\ı unutmayın Üye değıisenız, dılersenız üye 6e olun va da üveİıfimtzı venıleyın H£R İŞLEM BtR TELEfONLA-0212 514 01 96 Cumhu tCumhurlyt IA|«nd«»ı Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDtBERü SpA -lulya Tesıslenndc üreütaiînr) TetÇ12)614 01 96 Fate:(212)514 0195 76. YIL SAYI: 27094 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 ARALIK 1999 PAZAR U M H U R İ î N K Ü Ü R RACINE BAYAZIT Ç e v i r e n : R e ş a t N u r i D a r a g o •;.-••• "Bu tragedyanın konusu, henüz hiçbir tarih kitabında bulunmamakla birlikte, gerçektir. Aşağı yukarı otuz yıl önce Osmanlı Sarayı'nda geçen bir olaydır. Tragedyamı kurarken bazı şeyleri . . değiştirmek zorunda kaldım. Dikkat ettiğim şey, halkın göreneklerinde hiçbir değişiklik yapmamak olmuştur.Türklerin tarihine ve Paul Rycaut'nun 'Osmanlı İmparatorluğunun Bugünkü Tarihi'ne aykırı hiçbir olay\y?r v^rffiemeye özen gösterdim." Jean Racine (İlk kez 1672 yılında oynanarak büyük başarı kazanan ve aynı yıl yayımlanan "Bayazıt" . tragedyasının önsözünden.) Şair ve tragedya yazarı Jean Racine, 17. yüzyıl klasik Fransız tragedyasının en büyük ustası... Çağdaş eleştirmenlere göre tragedyanın gerçek özünü yakalayabilen tek Fransız oyun yazarıdır. IV. Murat'm öldürttüğü kardeşi Bayazıfın öyküsünü anlatan "Bayazıt"; "Andromak" ve "Phaidra" ile birlikte, onun en yetkin tragedyaları arasında yer alıyor. Ölümünün 300. yılında, Racine'den.. konusunu Türk tarihinden alan bir tragedya... - Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Koşullu adaylık verilen Türkiye 'Avrupa aile fotoğrafmda' ilk kez yer aldı Smır• AB Bakanlar Konseyi'nin önceki gün öğleden sonra Türkiye'nin adaylığını açıklaması ve sonrasında yaşanan bunalımın Finlandiya Başbakanı Paavo Lipponen'in gönderdiği mektupla çözülmesinin ardından Başbakan Ecevit, AB'nin Helsinki zirvesinin kapanış bölümüne katılmak için dün öğle saatlerinde Finlandiya'ya geldi. Dışişleri Bakanı Ismail Cem, Devlet Bakanı Mehmet Ali îrtemçelik ve dışişleri bürokratlanyla beraber gelen Ecevit, havalimanında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin adaylığının tüm dünya açısından önemli olduğuna dikkat çekerek "Bu karar Doğu ile Batı, Asya ile Avrupa'nın bütünleşmesi açısından önemlidir" diye konuştu. Ecevit, Lipponen'in mektubunun. Türkiye'nin kaygılarını giderici nitelikte olduğunu da kaydetti. Lahey'e• AB ile Türkiye arasında çıkan bunalımı yatıştırmak üzere önceki gün aniden Ankara'ya gidip geri dönen Javier Solana, Türkiye'nin sınır sorunlannı Lahey'e götürmeyi kabul ettiğini belirtirken tam üyelik görüşmelerinin ne zaman başlayacağı konusunda bir tarih bildirmenin olanaklı olmadığını kaydetti. Solana, "Türkiye, diğer adaylara uygulanan ölçütler doğrultusunda AB üyeliğine adaydır ve bu, Türkiye ile ilgili karann odak noktasıdır" dedi. Türkiye'nin adaylığı konusunda en fazla kulis yapan ülkeler arasında yer alan Almanya Başbakanı, Lüksemburg zirvesi sırasında iktidarda olan 'Hıristiyan Demokratlar'ın iç politik kaygılar nedeniyle Türkiye'nin • • dışlanmasma yol açtıklarını söyledi. SERKANDEMtKTAŞ HELSİNKİ-Türkıye 40 yıldır içinde yer almayı arzuladığı "Av- rupa aile fotoğrannda" ilk kez dün Başbakan Bülent Ecevit ile yer aldı. Ecevit, AB'nin verdıği koşullu adaylık konusunda içi- nde sindiremediğı noktalar ol- masına karşın, "Türldye'nin Av- rnpa'sız, Avrupa'nın Türki- ye'sB" yapamayacağını söyledi. AB-Türkiye arasında çıkan bunalımı yatıştırmak üzere ön- ceki gün aniden Ankara'ya gidip geri dönen Javier Solana, Türki- ye 'nın sınır sorunlanru Lahey'e götürmeyi kabul ettiğini belirtir- ken tam üyelik görüşmelennın ne zaman başlayacağı konusun- da bir zaman bildirmenin ola- naklı olmadığını kaydetti. Tür- kiye'nin adaylığı konusunda en fazla kulis yapan ülkeler arasın- da yer alan Almanya Başbakanı, Lüksemburg zirvesi sırasında ik- tidarda olan 'Hırisriyan Demokratlar'ın, iç politik kaygılar nedeniyle Türkıye"nın dışlanmasını sağladıklannı söyledi. AB Bakanlar Konseyi'nin önceki gün öğle- den sonra Türkiye'nin adaylığını açıkla- ması ve sonrasında yaşanan bunalımın Finlandiya Başbakanı Paavo Lipponen'in gönderdiği mektupla çözülmesinin ardın- dan Başbakan Ecevit, AB'nin Helsinki zirvesinin kapanış bölümüne katılmak ıçin dün öğle saatlerinde Finlandiya'ya geldi. Dışişleri Bakanı tsmafl Cem, Dev- let Bakanı Mehmet Ali trtemçdik ve dı- şişleri bürokratlanyla beraber gelen Ece- vit, havalimanında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin adaylığının tüm dünya açı- sından önemli olduğuna dikkat çekerek "Bu karar Doğu ie Bao, Asya §e Avru- pa'nınbütünleşmesi açısından önemKcnV dıye konuştu. Ecevit, Lipponen'in mek- tubunun Türkiye'nin kaygılannı giderici nitelikte olduğunu da kaydetti. Ecevit, da- ha sonra zirvenin yapıldığı merkeze ge- lerek zirvenin kapanış toplantısına katıl- dı. Toplanünın sona ermesinin ardından aile fotoğrafınm çekileceğı bölüme ge- çildi. Fotoğrafın çekileceğı platforma ge- len ilk lıder olan Ecevit'i karşılayan Fin- Fotoğraftaön sırada yer alan Başbakan Bülent Ecevit, AB'nin venBğj koşuBu adaylık konusunda içine sindiremediği noktalar obnasına karşın "Türkiye'nin Avrupa'sız, Avrupa'nm Türidye'siz yapamayacağuu" söyledL landiya Cumhurbaşkanı MartiAhtisaari, başbakanm duracağı yeri bulmasında yar- dımcı oldu. Platforma en son gelen Yu- nanistan Başbakanı Kostas Simitis, yal- nızca Ecevit'in elıni sıkarak yenne geçti. M ArkamSa. 9, Sü. 5te AB'nin ilk isteği: Olüm cezası kalksın # Avrupa Birîiği (AB) dün yayımladığı bildiriyle tam üyelik adaylığı verdiği Türkiye'nin yapması gereken reformlar arasında ilk sırada ölüm cezasının kaldınlması gerektiğini bildirdi. Başbakan Ecevit, yaptığı basın toplantısında AB ûyeliği ile ölüm cezasının bağdaşmadığını belirterek MHP'nin pozisyonunu bu gerçeğe göre değiştirmesi gerektiği mesajını verdi. • 9. Sayfada Demirel: AİHM 'Kıbns konusunda kararlanna uyulmalı geri adım atılmadı' < Cumhurbaşkanı Demirel, Abdullah Öcalan'ın idam karanyla ilgili olarak Avrupa ülkelerinde ölüm cezasınuı kaldmldığuu söyledi. Demirel, "Fevkalade nazik bir meseledir. Fakat mademki Avrupa ile beraberiz, birçok anlaşma imzalamışız. Bu anlaşmalar gereğince -Benim şahsi kanaatimdir- AIHM'nin ne diyeceğine bakmamız lazun. Beklemek lazım" dedi. • 11. Sayfada ı Türkiye, Helsinki zirvesi sonuç bildirisinde yer alan Güney Kıbns Rum Yönetimi'nin (GKRY) üyeligj ile ilgili maddeyi "kesinlikle reddettiğini" açıkladı. Başbakan Bülent Ecevit, AB'yi uyanrken Türkiye'nin itirazlanna karşın Rumlarla AB arasındaki yakınlaşmaya koşut olarak Türkiye ile KKTC arasmdaki bütünleşmenin süreceğini söyledi. M11. Sayfada • ECEVÎT'TEN AGSK TEPKÎSÎ • //. Sayfada • TANSU ÇİLLER: MEMNUNUZ-RECAl KUTAN: ENDÎŞELİYİZ • ıı. Sayfada otopsl rapohı veıikli »Elazığ Evrenpaşa Ilköğretim Okulu'nda okuyan 14 yaşuıdaki Bahar Altundal, yaklaşık 6 ay önce rahatsızlanarak Elazığ SSK Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan muayenelerde, lösemi olabileceği üzerinde duran doktorlar, Altundal 'ı Ankara Dışkapı SSK'ye sevk etti. HASANKIZILTAŞ ELAZIĞ - Hacettepe Tıp Fakülte- si'nde lösemi teşhisi konulanve mem- leketine gönderilen Elazığh Bahar Al- tundal için SSK'ye, 5 kez otopsi ya- pıldığına ılişkin fatura gönderildiği be- ürlendi. Elazığ Evrenpaşa Ilköğretim Oku- lu'nda okuyan 14 yaşuıdaki Bahar Al- tundal, yaklaşık 6 ay önce rahatsızla- narak Elazığ SSK Hastanesi'ne getiril- di. Burada yapılan muayenelerde, lö- semi olabileceği üzerinde duran dok- torlar, Altundal'ı Ankara Dışkapı SSK'ye sevk etti. Buradaki tetkikler sonunda Altundal, Hacettepe Tıp Fa- kültesı'ne gönderildi. Hastanede yapı- lan araştırma ve tetkikler sonucunda ailesinın de iznıyle Altundal'a müda- halelerde bulunuldu, kisti incelendi ve lösemi olduğu belirtildi. Altundal bir süre tedavi gördükten sonra Elazığ'a döndü. Geçencuma günü, Elazığ SSK Baş- hekimliği'ne çağnlan Bahar' ın babası YaşarAltundaL kendisine sorulan "Kı- zuı sağ nu, öhı mü" sorusu üzerine şaş- kmlık geçirdi. Kıztnın sağ olduğunu söyleyen baba, SSK Genel Müdürlü- ğü'ndeki bir yetkili telefonla görüştü- rüldü. Kendisine verilen "28 Arahk 1999'da muayene için Hacettepe'ye ge- lecek" yazısını da genel müdürlüğe fakslayan baba şaşkınlık içinde hasta- neden aynldı. SSK yetkilileri, Bahar Altundal'ın Hacettepe'deki tedavisi için 1 milyar WArkasıSa.8,Sü.9'da Barolar Birliği 'nin Güneydoğu Raporu 'Korucular dehşet saçiyor' # Türkiye Barolar Birliği, Güneydoğu'daki olağanüstü hal uygulamasının ülke ve bölge genelinde ikili hukuk sistemi yarartığını, idare tarzı nedeniyle yurttaşla devlet arasında güven bunalımı yaşandığuıı öne sürdü. # TBB, resmi dilde ilköğretim zorunluluğu saklı kalmak koşuluyla etnik kökenli yurttaşlara kendi kültür, dil ve kimliklerini ifade ile eğitim, öğretim ve özel kitle iletişim araçlanndan yararlanma olanağı verilmesini istedi. • 4. Sayfada İmam hatipler azalıyor# 8 yılhk kesintisiz temel eğitim ve üniversite sınavlannda alana koşut tercih uygulaması nedeniyle kan kaybeden imam-hatip liseleri, öğrenci erozyonuna uğradı. Valilikler, ögrencisiz kalan 4 imam-hatip lisesinin kapatılması için îçişleri Bakanlığı'na teklif verdi. # Öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle imam-hatip liseleri (9, 10,11. sınıflar) mevcudunun 2004 yılında 24 bin 749 öğrenciye ineceği hesaplandı. Ocak 1998'den Kasun 1999'a kadar kılık-kıyafet yönetmeliğine uymayan 13 imam- hatip lisesi müdürünün görevden ahndığı saptandı. BRU TOKTMrn lObnH • 5. Sayfada EsMmiş teknolojüer Türkfye'ye # Batılılar doğal kaynaklar \ açısuıdan son derece zengin olan Türkiye'ye geçmişin çöp teknolojilerini dayaüyorlar. Bu yolla bir yandan sermaye akışı ve uluslararası anlaşmalarla ödeyecekleri tazminatlardan kurfuluyor, diğer yandan kendi çevre ve insanlannı zararlı unsurlardan korumuş oluyorlar. SBtOAR KBK'n hatari • 3. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 8-12-15-17-27-31 FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE BERABERE KALDI • Spor'da ( ÇED, YATIRIMCIYI KORUYOR • Arka Sayfada ESKİŞEHÎR'DE DEPREM TATBİKATI • 6. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Uyarı"Artık Avnıpalıyız." Medyadaki çarpıcı, heyecan verici bu başlıklara ba- karak şöyle bir irdeleme yapabilir miyiz acaba? Türkiye ve Türkler, Asyalı ulus devlet olarak yattı. Avrupalı kalktı! AB'ye adaylık karan, Türkiye'nin üsttendiği yüküm- lülükleri anımsatmayan bir bayram havasında karşı- landı. MArkasıSa.8,SiL l'de Âşiklarm yaşı ne olmahf Sinema, yaşlı erkeklerle genç kadınların eşleşmesini oldum olası meşru görüyor. Durum tersine çevriIdiğindeyse, filmler uyarılarla dolu! İleri yaştaki kadınlardan sakının!.. Ne var ki hayat, çekilen filmlerin çok ötesinde... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Başanacağımıza Inanarak Yola Çıkmalıyn... Ortada, "bardağmyansı boş, yans; dolu" denecek bir durum yok. Şu var AB bize.boş bir bardak sundu. "Arkadaş" dedi, "ıs- tediğimiz yol haritasını izlersen, sen de bizim pınara ortak olabilirsin". Biz Türkler bardak görsek, boş mu dolu mu diye MArkosıSo.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog