Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

14SAADBEttKÎW / / f SAAT ÛYBJK KABULJO A • * MJir Ktnv stoufe ouıuö A v f s/UTttKtfnfKmp Dıledığjraz kıtabın adını kred kartmızın numara^ı ve son kullanmatanhı ılcbffiıfciebdcUnruknape\mız(leolsup \dınızı scfjadımzı vetelefoo numaranızı da bıldınneyı unutmayın Cye de^ılsenız, dılersenız üye de olun >a da üvelığınizı venıleytn HER tŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhuriyef Cumhuriyet Kitap Kulübü '• Se|gi Salonlarında ve Temsilciliklerinde (LED1BERG SpA -ltalya Tesıslemıde ür«ılroı$tır l l T&toca& Cadttea No »4104334) Ca&k&ı û btanbul T*(212)514 0196 Fate(212)514 01 95 76. YIL SAY1:27093 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) KÜRUCUSU; YUNUS NADİ (Î924-Î945) BAŞYAZARt: NADİR NADİ 0H5-J991J 11 ARALJK 1999 CUMARTESİ U M H U R î î N K U U R H M RACINE BAYAZIT Çeviren: Reşat Nuri Darago "Bu tragedyanın konusu, henüz hiçbir tarih kitabında bulunmamakla birlikte, gerçektir. Aşağı yukarı otuz yıl once Osmanlı Sarayı'nda geçen bır olaydır. Tragedyamı kurarken bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldım. Dikkat ettiğim şey, halkın göreneklerinde hiçbir değişiklik yapmamak olmuştur.Türklerin tarihine ve Paul Rycaut'nun 'Osmanlı İmparatorluğunun Bugünkü Tarihi'ne aykırı hiçbir olaya yer vermemeye özen gösterdim." Jean Racine (İlk kez 1672 yılında oynanarak büyük başarı kazanan ve aynı yıl yayımlanan "Bayazıt" tragedyasının önsözünden.) Şair ve tragedya yazarı Jean Racine, 17. yüzyıl klasik Fransız tragedyasının en büyük ustası... Çağdaş eleştirmenlere göre tragedyanın gerçek özünü yakalayabilen tek Fransız oyun yazarıdır. IV. Murafın öldürttüğü kardeşi Bayazıt'ın öyküsünü anlatan "Bayazıt"; "Andromak" ve "Phaidra" ile birlilcte, onun en yetkin tragedyaları arasında yer alıyor. Olümünün 300. yılında, Racine'den.. konusunu Türk tarihinden alan bir tragedya... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Adaylığın koşula bağlanmasına karşı çıkan Türkiye, Ege ve Kıbns konusundaki ısrannı sürdürüyor Ankara'daABpazarhğıA VRUPA BİRLİĞİ40 YIL SONRA KAPISINIARALADÎ Türkiye'ye adaylık yoluTürklye. Kopenhag krlterlerine uymak zorunda Avrupa Birügi, 40 yıidır kapısmda beklettiği Türkiye'ye Kıbns ve Ege koşuluyla adaylık statüsü verdi. Türkiye'nin adayhğı ile ilgili ifadelerin yer aldığı zirve bildirisının 4,9 ve 12. maddelerinde, bölûnmüş Kıbns Adası'nın birliğe üye olabileceği, sınır sorunlannı çözemeyen adaylann Lahey Adalet Divanı'na gitmeleri gerektiği, Türkiye'nin Atina ile ilişkiler ve Kıbns sorununun çozümünde yapıcı olraası koşullanna yer verildi. AB, Türkiye'ye diğer adaylara sunmadığı koşullan getirdi. Türkiye, bugünden itibaren Kopenhag kriterierine uymak zorunda kalacak. Bu kapsamda Türkiye'nin öliim cezasını da kaldırması gerekiyor. SBUUN DEMtNlf• htori • 11. Sayfada ' t HELSİNKİ ADAYLIĞIAĞIR KOŞULLARA BAĞLADI BtOLIMNİMU'Ni yazm • 10. Soyfada AGSKPROJESt ONAYLANDI • 10. Sayfada RAUF DENKTAŞ'TAN KARARATEPKİ • //. Sayfada YUNANİSTAN KARARDAN MEMNUN M 1L Sayfada BAŞBAKAN BÜLENTECEVİTHELSİNKİ'YE GİDİYOR Adaylığa koşullu evetLipponenden Ecevite 'Lahey' mektUbU Türkiye, Helsinki ve Ankara arasında süren yoğun pazarlıklar sonucunda AB üyeliğine adayhğı koşullu olarak kabul etti. Başbakan Bülent Ecevit, arabulucu olarak Ankara'ya gelen Solana ve Verheugen'le göfüştükten sonra bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Lahey konusundaki çekincelerinin dönem başkanı Finlandiya Başbakanı Paavo Lipponen tarafindan resmi nitelik taşıyan bir mektupla giderildiğini belirten Ecevit, Kıbns konusunda ise Türkiye'nin kararlı tutumunu ödünsüz sürdüreceğini söyledi. Ecevit, bugün kapanış yemeğine katılmak ve aile fotoğrafinda yer almak üzere Dışişleri Bakanı tsmail Cem ile birlikte Helsinki'ye gidiyor. • //. Sayfada AtHM ÜYESİ YARGIÇ RIZA TÜRMEN Türkiye ev ödevlerini iyi yapmalı' # Rıza Türmen, Insan Haklan Evrensel Bildirisi'nin kabul edilişinin 51. yıldönümü nedeniyle Yargıtay'da "Avrupa Insan Haklan Mahkemesi ve Türkiye" konulu konferans verdi. Türmen, Türkiye'nin AB üyeliğinin Atatürk'ün başlattığı modern devlet projesinin adımı olduğunu belirterek bunun için insan haklan ve demokrasi alanında yeni adımlar atması gerektiğini söyledi. • 9. Sayfada Prof.ŞebnemKonır 'Doktor işkenceye ortak' # Adli Tıp Anabilim Dab Başkanı Şebnem Korur, çok yaygın olmasa da bazı doktorlann işkenceye katüdıklannı söyledi. • 4. Sayfada Hacaloölu eleştlrdi Eski insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, demokrasi, insan haklan gibi kavramlann yerleşmesini AB'ye girmek için değil, Türk halkı için istedBderini söyledi. Hacaloğlu, "AB oylamasında oy hakkım olsaydı, Türkiye'nin şimdiki durumunun sürmesi halinde 'hayu-' oyu verirdim" diye konuştu. Hacaloğlu terörün varlığmın, şiddetin ve hukuksuzluğun gerekçesi olamayacağını söyledi. • 4. Sayfada KOPENHAG KRtTERLERİ VE TÜRKİYE • 9. Sayfada Adalet Komisyonu'nda hükümet önergesinin reddedilmesi ortaklar arasında gerilime yol açtı Ttüüdııı geriye işlemeyecek llîllltlllmavaiVlUlUllUlIiayail 20.vûzvübiHm,sanat,spor,poIrtikavedahapekçokalaı>. ^ oiağanûstüb i r m m m o l d l J U B u yüzvıü uğurlarken ona d&mgysını vuranlan amnak ve 20. yüzyüı 'ayncabkh' kıldıklan için onlara teşekkür etmek amacıyla düzenlenen *Unu- tulma>'anlar: 20. Yüzyılm Portreleri' başhklı fotoğraf sergjsi tstanbul'dald BUgi Atölye'de sûrüyor. Louis Armstrong'dan Picasso'ya. Brigjtte Bardot'dan James Joyce'a, Jimmi Hendrix'ten Albert Einstein'e kadar iki yüz yetmiş ünlü kişinin pek bilinmeyen fotoğraflanndan oluşan sergi ay sonuna kadar görfllebilecek. Aynı adı taşıyan ve sergkleki fotoğraflan içeren bir kitapdasergiyle eşzamanlı olarakbehrli kitapçı ve mağazalarda satışa sunuluyor. Editörlüğünü Suat Aksoy'un, sanat danışmanlığın] Bülent Erkmen'in yapüğı kitap, gerçek anlamda bir '20. Yüzyıb Yaratanlar' belgeselL 1 Meclis Adalet Komisyonu tahkimle ilgili uyum yasa tasansmm görüşülmesi sırasında hükümetin verdiği "1 Ocak 1998 tarihinden bu yasanın yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde imzalanmış bulunan sözleşmelerin de tahkim yoluyla çözülebilmesine" ilişkin önergesini reddetti. Önergeye muhalefetin yanı sıra bazı DSP ve MHP'li üyeler de karşı oy kullanırken ANAP Sinop Milletvekili Yaşar Topçu, "Bu şekilde giderse hükümeti falan bırakır gideriz" diye bağırdı. ı Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de önergeye karşı oy kullanan DSP Bursa Milletvekili Ali Arabacı'ya "Hükümet önergesi aleyhinde oy kullanamazsınız" diye tepki gösterdi. Arabacı ise "Ben partimin ilkelerini savunuyorum" karşılığını verdi. Görüşmeler sırasında ANAP'hlann verdiği, 3. kişilerin dava açmalannı engelleyip tahkime gitmesini zorunlu kılan önerge de reddedildi. • 5. Sayfada TANDARD AND POOR 'S Uzun vmlelı kredi notııyiikseldi # Önde gelen rating (kredi derecelendirme) kuruluşlanndan Standard And Poor's, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notu görünümûnü, "durağan"dan "olumlu"ya çevirdi. Türkiye'nin "B" olan kısa ve uzun vadeli döviz cinsinden kredi notlan ise değişmedi. • 19. Sayfada JET-PA ALMANYA'DA MAHKEMELİK M 8. Sayfada 'ÇEVRE KAYNAKLARI PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR' M 6. Sayfada SÎYANÜRCÜLERE YARGI DARBESÎ • 6. Sayfada BOBSA OOLAB ÛûDta DOn 1 1 ^ « : 904JOO OncMu < Oncok. toM? ı aaa.7oo MARK . Aİ.TTH Dün D*i Z7UO0 4.7&L000 Oncofcı ûncvkı GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Bekleme Odası' Gündem ışıl ışıl. Galatasaray'ın zaferi, Avrupa Birliği'ne adaylığımı- zın saptanacağı gün ve Merkez Bankası Guvarnörü Gazi Erçel'in enflasyonu yüzde 20'lere çekmeyi amaçlayan "devrim" nitelikli ekonomik açıklamalan... Pırıl pınl bir ilkbahar gününü anımsatryor. AB'nin "bekleme odas/"na girdik, girmek üzere ol- duğumuz günün sabahı. Bütün iletişim organlan he- UArkasıSa.19, SiLl'de Olası depremin şiddet haritası GUNDEM € Levha tektoniği kurammın mimarlarından biri: Xavier Le Pichon C Uzaydan haberler (Kasım 1999) C Sağlık: Yarınlardan ne bekliyoruz? C^Bilim-deprem, medya-siyasetçi C Deprem kayıplarını azaltmak için stratejik önlemler ^ Fizyoloji Kongresi: Gençlerin yükselişi MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. AB Bir Adnıı Dahafielsinki Ver Bhıi Helsinki... Dün, çok uzun birgündü. Helsinki zirvesindenTür- kiye için çıkacak karann ucu birkaç gün önceden gö- rünmüştü. Ama şu sorunun yanıtını vermek zordu: Hem Türkiye'yı hem Yunanistan'ı mutlu edecek tümceler aynı metinde nasıl yer alabilir? Metinde b : ldiğimiz Yunanistan istekleri yer alsaydı, MArkasıSa. 19, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog