Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

J% JSSttZtfE ' f Vf SMTNMBEIdmPTE&JMİ / // vua ÖYBM KMULO A 4 * SMT Ktou» sft»MÖş ouuuâ Mm f 8A«r TMisrnf Kmp Dtd4mi2 kıabın admı kredı kamnmn numara-ı . c >T, kullanma tanhı û bırlıkte bıldınn, lcıtap e\ınızde alsun ^dınızı soyadınızı ve lelefbn nmararuzı da bıldınneyı unutmayuı Üvc değıbenız, dılersenız üye de olrnı )a <te ujelıgınızı >etuleyuı İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 5 Cumhuriyet 2000Cumhuflyt Al»nd«»ı Ş Cumhuriyet Kitap Kulübü Serği Salonlannda ve Temsilciliklerinde (LEDtBERG SpA -Italyı Teıslennde ürcnlmnnr) î TütaoÇ Ca±Jea No 33/41 (34334) C^aloğlu 3 Bartxi TeL(212)5U 0196 F*s.pi2)514 01 95 7 6 YIL SAYI: 27092 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 10ARAUK1999CUMA H H t K I K LIMAN VON SANDERS TÜRKİYE'DE BEŞ YIL - II Liman von Sanders'in bu anı kitabında yer alan düşunce ve goruşleri yakın tarıhimız açısından oldukça ılgı çekicidir. Bu önemli anı kitabını okurlarımızın ılgıyle karşılayacaklarını umanz. Bugün Cumhuriyet 'le bîrlikte... KACIHE BAYAZIT RACINE BAYAZIT Çeviren: Reşat Nuri Darago > Ölümünün 300. yılında... 17. yüzyıl klasik Fransız tragedyasının en büyük ustası Racine'den... Konusunu Türk tarihınden alan bir tragedya... Salı günü Cumhuriyet le birlikte... AB Helsinki toplantısı bugün başlıyor. Türkiye'ye, Kıbns pazarlıklan sonucunda adaylık statüsü tanınabilir Zirvede Kıbrısdüğümü> Türkiye'nin AB'ye adaylık statûsü bugün ele alınacak. Yunanistan dışındaki AB üyeleri Türkiye'ye "önkoşulsuz adaylık" verilmesini isterken Atina yönetimi özellikle Ege ve Kıbns konulannda Ankara'yı bağlayıcı ifadelerin zirve bildirisinde yer almasını istiyor. Fransa, Almanya ve FinlandiyaYunanistan'ı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. İRVE GÜNDEMİYÜKLÜ Fronsa'nın önceliği Çeçenlet > Yunanistan, zirve bildirisinde "Kıbns sorununun çözülememesinin, adanın AB'ye üyeliğini etkilememesi" ifadelerinin yer almasını istiyor. Ingiltere de bu görüşe destek verirken Türkiye'nin tepki göstereceğini bilen Fransa ve Almanya, bildiride yer alacak ifadelerin yumuşatılmasına yönelik bir ara fonnül hazırladılar. 1 "Avrupa Savunma ve Güvenlik Kimliği" ve birlik içindeki kurumsal reformlarla ilgili "Hükümetlerarası Konferans" konulannda da önemli adımlar atılması beklenen Helsinki zirvesinde Çeçenistan konusunun da yoğunlukla tartışılması bekleniyor. • Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine, dûn "Fransa olarak, gûndemin değiştirilmesini ve ilk olarak Çeçenistan konusunun ele alınmasını önereceğiz" dedi. Vedrine, Çeçenistan krizini ele almak ve bu sorunu siyasi çözüm aşamasına getirmek istediklerini belirtti. • 10. Sayfoda i AP Başkanı Fontaine, zirvenin açılışında yapacağı, basma önceden dağıtılan konuşmasında, "Eğer sonuç olumsuz olursa Türkiye'nin sabn taşabilir" dedi. Fontaine, Türkiye'nin geleceğini başka yönlerde arayabileceği ve bu durumun jeopolitik risklere neden olabileceği uyansuıda bulundu. //. Sayfada 'Düşünce suçlan affedilmeli'TÜRKİYE, AVRUPA BlRLlĞt'NÎNASKERl OLACAKM10. Sayfada TÜRKIYE40YILDIR UĞRAŞIYOR • 10. Sayfada LÜKSEMBURG'DAN HELSlNKİ'YE M10. Sayfada THETIMES:ADAY OLMAZSA ZtRVE YARA AUKM11. Sayfada 1 1968 gençlik hareketinin önde gelen isimlerinden "Kızıl Danny" lakaplı Daniel Cohn Bendit Türkiye'nin öncelikle insan haklan ve demokratikleşme konusımda çok genel değil, mümkün olan talepler üzennde yoğunlaşmasını istedi. Bendit'in isteği TMMOB Başkanı Yavuz Önen'in eleştirisine neden oldu. Önen, Bendit'in 30 yıl önce Paris'te söylediği "Gerçekçi ol, imkânsızı iste" sözlerini anunsattı. • Türkiye ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı Bahçeli'ye övgüler yağdıran Bendit, Öcalan'ı kastederek "Olüm cezasuun uygulanmayacağnıı biliyorum" dedi. MHP'li Kürşat Eser, "Biz Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda Sayın Bendit'le aynı fikre sahibiz. Hüküraetimızin bu konulardakı çalışmalan devam edecektir" diye konuştu. • 9. Sayfada YABANCI FİNANS İÇİN DÜZENLEME GETÎRİLİYOR Enerjide geriye dönük talıldııı # Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1 Ocak 1998 tarihinden sonra imzalanan imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar için de tahkim yoluna gidilebilmesini istiyor. Bakanlığın isteği bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. ANKARA (CumhuriyetBürosu)-Danıştay ve 1dan Yargılama Usul yasalannda tahkim değışüdığı öngören tasanlar, bugün Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. Görüşmeler sı- rasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı- ğı'nın isteğıne koşut olarak, "1 Ocak 1998 ta- rihinden sonra imzalanan imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazhkiariçin de tahkim yoluna giditebUmesi" yolunu aça- cak bir önerge verileceğı öğrenıldi. Tahkimin geriye dönük işletilmesi anlamına gelen bu düzenleme, yabancı fınans kuruluşlannm enerji dağıtım ıhalelerini kazanan şirketlere para aktarmak için tahkim koşulunu öne sür- melen nedenıyle getınlıyor. Söz konusu şır- ketler, sözleşmelen Danıştay onayından geç- mesine karşm para bulamadıklan ıçın enerji dağıtım şebekelerim devralamıyorlardı. Önerge, Devlet Planlama Teşkilatı'nm (DPT) tahkim uyansını dikkate almayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıgı'mn, tahkim yok- ken nsk maliyetini yüksek tutan şirketiere, bu yüksek kaynak aktanmı korunurken üstü- ne bir de tahkim olanağı sunması anlamına gelecek. Başka bir önergeyle de tahkim ko- nulan sözleşmelerde zarara uğrayacak 3 kı- şilerin, yani tükeücilenn dava açmalan engel- lenmeye çalışüacak. MArkasıSa.8,SiL3'te ELEKTRİĞE ÖZEL YASA 6. Sayfada Galatasaray Avrupa'da aynı hıda ŞMU. San-Kmnızıh ekip, 1-1'in rövanşında ttalpn ekibi BoVogna'vi 2-1 yenerekilk 16 takım arasında yer aldı. Galatasaray 'ın gol- lerini 4. dakikada Hasan Şaş ve 29. dakikada L mit atn. ttalyan ekibinin tek golü ise 8. dakikada Ventola'dan gekü. Bologna'nm kaptanı Paramati'nin 87. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta. San-Kınnızıh ekibin genç oyuncusu Alper'in de ayağı kınldL Galatasaray'ın Boiogna önünde aküğı 2-1'ük galibiyet tüm yurtta coşkulu biçimde kuttanırken Türk futbohıgelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne 2 takunla kaulma yolunda büyük a\antaj ekle etti. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) MSpor'da Merkez Bankası Döviz kufianna müdahale # Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, IMF ile yapılan stand-by çerçevesinde 3 yıllık kur ve para politikasını açıkladı. "Enflasyon hedefine yönelik kur sepeti" diye adlandınlan uygulamayla kur artışı 1 dolar artı 0.77 Euro'dan oluşan, günlük olarak açıklanan kur sepetine bağlanacak ve 2000 yılında yıllık artış, yüzde 20 (öngörülen TEFE artışı kadar) olacak. • 12. Sayfada DÖVİZE ALIM GARANTİSİ • 13. Sayfada Pazarlık bitti Islamcı sermaye 2yürahat # ANAP ve DSP arasında yapılan anlaşmaya göre özel finans kuruluşlan iki yıl ıçinde bankacılık sistemine gırecek; aksı takdirde tasfıye edılıp edümeyeceklerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu karar verecek. ANKARA (CmnhuriyetBü- rosu) - Bankalar Yasası değı- şıklik tasansında "tslami ser-' maye" olarak bümen özel fi- nans kurumlanru (ÖFK) ban- kacılık sıstemı kapsamına alan düzenlemeler konusunda ANAP ıle DSP arasındakı pa- zarlık dün gece yansı sonuç- landı. Alt komısyon, ÖFK'le- rin iki yıl ıçinde bankacılık sıs- temıne gırmelerinı; aksı tak-; U Arkası Sa. 8,SiL l'de İnsan . haklannın 51. yılı # Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun ardından bağımsız bir komite tarafindan oluşturulan însan Haklan Evrensel Bildırgesi, 10 Aralık 1948 günü BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. # Evrensel bildirgerun kabulünün 1. yıldönümünde* 10 Aralık tarihi, uluslararası kutlama günü olarak kabul edildi. Bildirgenın 20. yıldönümü olan 10 Aralık 1968'de uluslararası kutlama günü "Dünya insan Haklan Günü" olarak kutlanmaya başlandı. • 4. Sayfada ÖYMEN DEPREM BÖLGEStNDE • 7. Sayfada 'ÜNtVERStTELERE TÜRBANLA GtRİLEMEZ' • 5. Sayfada MÎLLİ PİYANGO ÇEKİLDİ • 77. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK BOBSA, DOLAB û10J37 Oncoki û3a2.no Onc*. S21.400 MABK ALTtN Oûn znjao Ooc*u 272J00 öncata 4.73O000 Uyum mu, Uyumsuzh* ımı? Toplum papatya falı açıyor. AB'ye aday olacak mryız, olmayacak mıyız? Bu ara, hükümet katında ortaklar arası uyumun ne denli uyumsuzluklara yuvariandığını gösteren ciddi işaretler alıntyor. Konu, öteden beri, özellikle laik cumhuriyet savu- nuculannın üzerinde durduklan bir konu. Irricayı kış- kırtan, besleyen kimi dinci holdingterin hukuksal du- mArkasıSa.8,Sû.l'de Yetimhane korkusu ABD'de 9 yaşındaki çocuk bir ay annesinin cesediyle yaşadı VVASHINGTON (AA) - ABD'nin Tennessee eyaletınde 9 yaşındaki bır çocuğun, yeümhane- ye venleceğı korkusuyla, kalp krızınden ölen an- nesinin cesediyle biriikte bır ay yaşadığı ve hiç- bır şey olmamış gıbı okuluna devam ettığı bıldı- rildı. Bır ay boyunca annesinin öldüğünü çevre- sındeki herkesten saklayan ve evdekı hazır ye- meklen yıyerek okula gıden Travis Bufler'ın, annesinin cesedı uzenne paltosunu örttüğü ve yuzünü de defterden koparümış kâğıtlarla kapat- tığı belırtıldı. Kuçük Travıs'ın sım, ölen annesı Crystal VV'eUs'ten hiçbır haber alamadıklan için meraklanan aıle dostlannın evlerine uğramasıy- la ortaya çıkn. Travis, eve gelen aile dostlanna önce annesi- nin ışte oldugunu söyleyerek kendılerinı içen al- mak ıstemedıyse de en sonunda gözyaşlan ıçin- de, "Annem arnk konuşanuyor. Çok hastalandı ve sanuım öldü" dedi ve polıse haber vermeme- len için yalvardı. Travıs'ın velayetuun, Mıssıs- sippı eyaletındeki anne tarafindan büyükanne ve büyükbabasına venleceği bıldırildi GUNDEM MUSTAFA BALBAY Zirveyî Beklerken... Ekonomik, siyasal ve askeri kimhğini adım adım birieştiren Avrupa Birliği'nin Helsinki zırvesi bugün başlıyor. Türkiye doğal olarak konuya öncelikle ken- di penceresinden bakıyor, tam üyeliğe adaylığının ı- lan edilmesıni bekliyor. AB'nin geldiği nokta, "21. yüzyıl nasıl şekillenecek" sorusuna venlebilecek yanıtlann da ipuçlannı ıçeriyor. Gûndemin maddelenne geçelim: UArkosıSo.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog