Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makale



Katalog


«
»

Cumhuriyet | Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç Genel Yayın K.oordinatörü Hikmet Çetinkaya • Yazıışlen Müdüru. tbrahim Yıldız "• Sorumlu Müdür. Fikret tlkiz 9 Ilaber Merkezı Müdürü. Hakan Kara 0 Görsel Yönetmen: Fikre* Eser fstıhbarat Cengiz Yıldınm 9 Ekonomı Özlem Yüzak • Rultür: Handan Şeaköken • Spor: Abdülkadir Yüceiman 9 Makaleler: Sami Karaören 0 Düzeltmc Abdullah Yazıcı 9 Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu 9 Bilgı-Belge. EdibeBuğra9YurtHaberlen Mehmet Faraç Yayın tCurulu tlhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Okta> Knrtböke. Hikmet Çeünluya, Şûkran Soner, tbrahim Yddız, Orhan BursaİL Mustafa BaHnv. HakanKara. AnkaraTemsılcısı. Mustafa Balbav Atatürk Bulvan No: 125, Kat:4, Bakanhklar-Ankarâ Tel: 4195020 (7 hat), Faks 41950279LzmirTemsücisı:SerdarKızık, H ZiyaBlv 1352 S Z3Tel 4411220, Faks:4419117 9AdanaTemsılcısi:ÇetinYigenoğlu. tnonüCd. 119 S No:l Kat.l.Tel. 363 12 11, Faks-363 12 15 Mûessese Müdüru ÜstâB Akmen # Koordmaıör Ahmet Koroban 0 Muha- sebe Bttleni Yener • Idarc Hûseyin Gürer» Bılgı-Ukm Nail tnal • Bılgı- sayarSıstem. Mörûvet Ç9rr9Satı;' FuiktKuza MEDYA C: • Yonetım Kunılu Başkanı - Genel Müdür Gfilbin Erduran 9 Koordmatör Reha Işıtnun 9 Genel MüdürYardımcısı SevdaÇoban Tel- 514 07 53 - 513 95 80-513846(^61,Faks:5B8463 Ya\ımla\an \e Basan: Yenı Gun Haber Ajansı. Basın \e Yayıncıîık A.Ş Turkocajı Cad. 39 41 Cagaloğlu 34334 Istanbul PK. 246 - Sırkecı 34435 Istanbu) Tel (O212)512 05 05ı2Ohat> Faks (0212151385 95 ww-vv.cumhuriyet.com.tr 24 EKİM 1999 lmsak:5.51 Güneş: 7.18 Öğle: 12.56 Ikindi: 15.50 Akşam: 18.19 Yatsı: 19.41 Bugünlerde Ariston bayilerinden manzaralar 'Abdiilcanbazlar ortayaçıksın' "Ben demiştim! Böyle yapacaklaffîi biliyordum ben." Tüm Ariston beyaz eşyalar peşin fiyatına 8 taksitle, Ariston Yetkili Satıcılarında. Üstelik hemen teslim! / j AJİ ARİSTONi s t e y n ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalya Dev- let Tiyatrosu, Turban Selçuk'un ünlü çizgi kahramanı 'Abdükanbaz'ı sahnelerine taşı- dı. Gala gecesine katılan Selçuk, "Türki- ye'de Abdükanbaz'lar çok. Ortaya çıkacak- lar ve gericüere izin veriîmeyecektir'' derken Ahmet Taner KışlalTya yapılan suikastın. \tatürk'ün laik cumhuriyetine yapıldığına dıkkat çekti. Ege Aydan'm yönettiği oyun- da, Abdükanbaz'ı Mehmet Şahin, Gözlük- lü Sarra'yı AMMeriç, Karanfil Hoca'yı da Er- doğan Aydemir canlandırdı. Oyun bitımin- de Turtıan Selçuk da sahneye davet edildi. Da- kikalarca alkışlanan Selçuk ve oyunu sahne- leyen ekip, Türkiye'nin Atatürk'ün yolunda çağdaş uygarlık seviyesine çıkacağı mesajı- nı verdiler. Turhan Selçuk, gericilerin, irti- cacılann başanlı olamayacagını belirterek. sözlenne "Bunun üstesinden gelinecektir mudaka. Büyük bir Atatürkçü güç var. Or- du var, aydınlar var. Abdülcanbaz'lann mev- dana çıkması lazım'* diye devam etti. Oyu- nu, "başank geniş kadroyla hazırianmış gü- zdbEroyun" olarak değerlendiren Selçuk, Kış- lalı'nın katledilmesiyle ilgili olarak da "Va- tansever insanlan suikasta uğraby orlar, kat- lediyorlar. Tabii bu. aydınlara karşı bir suikast tertibi deöil. aslında Gazi Mustafa Kemal Atartirk'ün laik cumhuriyetine karşı yapılan smkastbr" dedi. Selçuk sözlerini şöyle sür- dürdü: "Bugünkü durum maaJesef aydmlann bi- le Atatürkçülere laikçiler diye hitap ettiği bir durum. Bütün bu kanşıkhğa, bu karanhk ve aydınhğın mücadelesine karşı savaşacağız. Galip de geleceğjz." Neriman Köksal yaşamını yitirdi • İstanbul Haber Servisi - Ünlü sinema sanatçısı Neriman Köksal, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığina yenik düştü. Surp Agop Hastanesf nde kanser teşhisi konulan Türk sinemasın'ın iihurülmaz karakter oyuncusu Köksal'ın sağlık durumu dünağirlaştı. tCöksal, yapılan tüm müdahalelere karşın dün gece kurtanlamayarak öldü. ölüm iddiası • BURSA (AA) - Bursa'da uzun süredir astım rahatsızlığı çeken Mustafa Alan (34), eşi Emel Alan ile birlikte öncekı gün mesai saati bitiminde, SSK Bursa Hastanesi doktorlanndan Ahmet Yalım'ın muayenehanesinde, "Onadron" ile "'Difilin" adlı ilaçlardan oluşan kanşımı ığne yapıldıktan 10 dakıka sonra öldü. Alan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere, Bursa Adli Tıp ICurumu BaşkanlığYna kaldınldı. Alan"ın akrabası Mustafa Türedi, "Hastamızın yanlış tedavi sonucu öldüğüne inanıyoruz. Otopsiden çıkacak sonuca göre yargıya başvuracağız" dedi. Ttost Şarkılan' konseri • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamada. Sezen Aksu ile Yunan sanatçı Haris Ale\iou'nun, iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmek amaciyla "Dost Şarkılar" isimli iki ayn konser vereceği belirtildi. Konserlerin ilki 6 Kasım Cumartesi gûnü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, ikincisi ise 23 Kasım tarihinde Atina'da yapılacak. Yunan öğrenciler Anrtkabir'de • ANKARA(AA)- ODTC Sevgi . Topluluğu'nun davetlisi olarak Yunanistan'm 12 değişik üniversitesinden gelen 14 öğrenci, Atina Tanm Oniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Sofronios E. Papoutsoglou ile birlikte dün öğleden sonra Anıtkabır'ı ziyaret ettiler. 'Türk Hizbullahı'nın eylemlerinde Kışlalı suikastında kullanılan el yapımı bombaya rastlanmadığı belirtildi Gözler Hizbııllalı^uı dış baglantısında MEHMET FARAÇ Ahmet Taner Kışlah'ya yönelık saldınyla gündeme gelen "Türk Hizbuflahı'' ile olay- daki bomba arasında bağlantı kurulması ka- fa kanştınyor. Bazı çe\Teler Kışlah'yayöne- lik suikastı Hizbullah'a da mal ederken, bu örgütün Kışlalı cinayetinde kullanılan ZDX ve TNT kanşımlı bombalarla şimdiye kadar yaptığı bireylemine rastlanmıyor. 1992'deki bazı eylemlerinde molotofkokteyli kullandı- ğı belirlenen örgüte yönelik son operasyon- larda bazı basit düzenekli el yapımı patlayı- cılar ile taarruz tipi el bombalanna rastlandı. Bazı militanlannı 1990 öncesi lran'a bomba eğitimi için gönderen örgütün patlayıcı kul- landığı en önemli eyiemi "Vasat" grubunca Gaziantep'te bir kitabevine yönelik yapılan el bombalı saldın. Bir kişinin ölümüne, 22 ki- şinin de yaralanmasma yol açan söz konusu bombanın Kurtalan Çevik Kuvveti'nde görev- li birpolisten ahndığı saptandı. Uğur Mumcu cinayetinde de gündeme ge- len "TürkHizbullahı''nın, Kışlalı cinayetinde- ki rolü tartışılırken, örgüt bu tür saldınlarda kul- lanacağı ekipman ve bomba malzemelenni bir araya getiımekte uzun süre güçlük çekti. Hiz- bul'lah bu nedenle 199I'de Batman'da PKK yandaşlan ve "kâfir" olarak niteledifi bazı he- deflere basit molotofkokteylleriyle saldırma- ya başladı. llk başlarda henüz lojistik açıdan iran bağlantısmı kurama^n, etkili ve tahrip gü- cü yüksek patlayıcı malzemesi ile bu malze- melerı kullanacak ekipmanı oluşturamayan örgüt, Batman'daki 25 kadar molotoflu saldı- nnın ardından patlayıcılarla eyleme son ver- di. Örgüt 1991'den 1997'ye kadar Batman'ın dışında. Diyarbakır, Nusaybin ve Silvan'dada PKK mensuplan ve sempatizanlannın ev ve işyerlerine karşı kundaklama eylemlerine baş- vurdu. Örgüt militanlan, Nusaybin'de 14 Mart 1993 'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunun Güneş Kırtasıye ile Locan Caddesi üzerinde bulunan bir okey salonuna el bombası attı. Hizbullah'ın patlayıcı kullanarak dikkat çek- tıği en önemli eylemini örgütün Vasat kanadı Gaziantep'te gerçekleştirdi. 14 Eylül 1997'de Gaziantep Fuan'nda Incil satılan Müjde Kita- bevi'ne atılan el bombası 4 yaşındaki AK Öz- demir'in ölümüne, 22 kişinin de yaralanması- na yol açtı. Bu kanlı eylemin ardından Gazi- antep ve Mersin'de düzenlenen operasyonlar- da Vasat'ın adı da ilk kez duyuldu. Örgütün li- deri Şahmerdan San ile askeri kanat sorumlu- su Faruk Özrürkoğlu Mersin'de, 15 kadar üye- si de Gaziantep'te el bombalan ve bazı basit düzenekli el yapımı patlayıcılarla yakalandı. Bombayı polis verdi Güneydogu'daki eylemleriyle özellikle PKK sempatizanlan arasında "Hizbul-Kont- ra" diye adlandınlan Hizbullah'ın bazı gü- venlik mensuplanyla ilişkileri de ortaya çık- tı. Vasat'ın Gaziantep Fuan'na attığı bomba- nın Kurtalan Çevik Kuvvet Müdürlügü'nde görevli polis memuru Halil V üdız'dan ahn- dığı belirlendi. Yıldız, Malatya DGM'de Va- sat yandaslanyla birlikte yargılanıyor. "Höcretipi'' çalışan örgüt, hem militanla- nnın deşıfresini önlemek hem de daha kesin sonuç alabilmek için önce satırlı sonra da Ta- karovlann kullanıldığı tabancalı saldınlara yöneldi. 1992'den 1998 yılısonuna kadar Gü- neydoğu'da PKK'lilere, kendi karşıt grupla- nna ve demokrat çevrelere yönelik saldınlar- da 500'den fazla insanı katleden Hizbullah, militan kadrosunun genişlemesi ve ekono- mik gücünün artmasının ardından uzun nam- lulu silahlar ile el bombalan edindi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1997'de hazırladığı raporda, önceki beş yıl içinde 255 kişiyi öl- düren, 219 kişiyi yaralayan örgütün 1578 mi- litanınm, 77 Kalaşnikof otomatik silah, 216 tabanca, 6 bin mermi ve 40 el bombası ile ya- kalandığına dıkkat çekildi. Türkiye'de tslamı esaslara dayalı Iran mo- deli bir devlet kurmayı amaçlayan Hizbul- lah'ın. el bombalı ve molotof kokteylli saldı- nsının dışında TNT ya da diğer patlayıcı mad- deyle gerçekleştirdiği eyiemi bulunmuyor. Gü- venlik güçlerince Hizbullah'a yönelik gerçek- leştirilen operasyonlarda şu ana kadar el bom- basraın dışında hiçbir patlayıcı madde ele ge- çirilemedi. Operasyonlarda elde edilen el bom- bası sayısı ise 100'ü geçmiyor. Son iki yılda- ki operasyonlarda büyük darbe yıyen örgütün İran bağlantısını sıklaştırdığı, Hizbullahçılann itiraflanna yansıdı. Polisin aradığı Hizbul- lah'ın beyin takımından Edip Gümüş tarafin- dan lran'a götüriilen itirafçılardan Abdülaziz Tunç'un şu açıklaması dikkat çekti: "Tahran'daki Türk Büyükelçiligi'nin ya- lanındald bir \illaya >erleştirildik. Burada la- sa bir süre kaldıktan sonra Hüseyin Velioğ- lu'nun (örgüt lideri) yanımıza gelmesiyle bir- likte Iranlı yetkililerce bizlere askeri ve siyasi eğHiın veriüneye başlandı. Bizlere tranh yet- kfliler tarafmdan silahlann sökülüp takıbna- SL kullanılmasL. el bombası ve patla\ıcı mad- deterin vapımı ve kullanılması konulannda tek- nik bilgiler \erildL Bir a\ süren bu egitimler- den sonra TürkİYe'ye döndûk." Ahmet Taner Kışlab'nın cenaze töreninde dinci terör örgütlerine lanet yağdı. On binler, hep bir ağızdan' lalar İran'a", "Türkiye. Cezayir olmayacak" sloganlan atarak şeriata geçit \trmeyeceklerini ha\kırdı. Hizbullah dnayeûeri FP'yi huzursuzediyor Md- ENVERSEVİŞ Dt\ARBAKIR - FPnin Günevdoğu'daki örgütleri- nin, aralannda partililerin de bulunduğu Hizbullah yandaşlanna yönelik öldür- me ve kaçırma olaylann- dan rahatsız oldufu ve par- tı merkezine konuyla ilgili bir rapor gönderdigı öğre- nildi. Rapordan yola çıkan FP Genel Merkezı, Ahmet Taner Kışlalı'yla birlikte Güneydoğu'da işlenen failı meçhul cinayetlenn araştı- nlması için TBMM'ye araş- tırma önergesi \erdi. e-posta : tan (a prizma. net. tr Batman ve Diyarbakır'da son 10 ay içinde çevrelerin- de Hizbullah'a yakınlıklany- la bilinen 16 kışi sokak or- tasında infaz edildi. Çoğu DGM'lerde Hizbullah da- valanndan yargılanan ya da polisçe Hi^5ullah konusun- da sorgulanan bu kişıler, yı- ne Hizbullahçılann eylem biçimleriyle. Takarof mar- ka silahla öldüriildü. Bu ara- da 18 Nisan seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Kaya- pınar Belediye Başkanı olan eskîimamtsmailErendeka- çırıldı. Hizbullahçılar tara- fından kaçınldığı bildirilen Eren'in oğlu Mustafa da ha- len Hizbullah üyesi olmak- tan Diyarbakır DGM'de yar- gılanıyor. Ölenlerin yakınlarının 'faili meçhul cinayetler se- risinin devamı' olarak ta- nımladığı olaylann artma- sı Güneydogu'daki FP ör- gütlerini de endişeye sürük- ledi. Bölgedeki FP örgüt- leri bir süre önce genel mer- keze gönderdikleri rapor- da, bölgede işlenen cina- yetlerin TBMM gündemi- ne alınması ve konuyla il- gili Meclis araştırması ya- pılmasını istemişlerdi. Par- tide huzursuzluğa yol açan ve tabanda da tepkilere yol açan cinayetler nedeniyle zor durumda kaldıklannı belirten FP örgütlerinin gi- rişimlen, Kışlalı cinayetiy- le yeniden gündeme geldi. ABD'ye yapacağı gezi öncesi Başbakan BülentEce- vit'le görüşen FP lideri Re- cai Kutan, gazetecilere yap- tığı açıklamalada, Kışlalı ile birlikte Güneydoğu'da işle- nen faili meçhul cinayetle- nn araştınlması için TBMM'ye önerge verdik- lerini söyledi. Güneydo- gu'daki kaynaklar, FP'nin, bir dönem PKK'lilere yö- nelik işlenen, şimdi de Hiz- bullahçılan hedef alan ci- nayetler nedeniyle parti ta- banından yoğun baskı gör- düğüne dikkat çektiler. Diyarbakır Valısi Cemfl Serhâdh son Hizbullah ope- rasyonlanyla ilgili hafta ba- şında düzenlediği basın top- lanüsında, cinayetlerin Hiz- bullah'ın kendi iç hesaplaş- masından kaynaklandığını açıklamıştı. Vali Serhadlı bu cinayet- leri faili meçhul gibi gös- terenlerin asıl niyetlerinin devleti töhmet alnndabırak- mak isteyenler olduğunu belirterek şu açıklamayı yapmıştı: "SoodönemlerdeHnİKil- lah terörörgütü tarafindan işlenen örgüt içi cinayetler, de\let tarafindan işkniyor- muş gibi lanse edildi. Hiz- bullah terör örgütü tarafin- dan işlenen cinayetlerin ta- mamenörgütiçi hesapiaşma olduğu acıkca ortadadır." Çhisi Çıkmış 1Ş1LÖZGENTÜRK Ne yazsam, bir gece tele\izyon iz- lemeye oturdum ve yaşadığım ülkeran ekonomik ve kültürel tüm gerçeği, in- kâr edihnez bir biçimde gözlerimin önüne serildi. Ve gerçekten artık hiç- bir şey beni şaşırtamaz demiştim, ge- ne şaşırdım. Efendim gecem önce bir televizyon reklaruiyla başladı. Bu bir banka reklamı. Aynı reklama Hümyet gazetesi yazan Serdar Turgut da deh- şetli ıçerlemiş, etik değerlenn böyle- sine ayaklar altına ahndığı bir rekla- ma karşı çıkmanın bile reklam vere- nin işine yarayacağmı söylüyor. Hak- lı, çünkü böyle bir reklamı onaylayan- lar, insanlann bu reklama neden kar- şı çıktıklarmı anlayamazlar. Ve sade- ce sevirurler: "Yaşasm- rekbunımızdan sözedOiyor!" Baştan söylemelıyim, yaşlı ve anti- patık olması ıçın özellikle çahşılmış bir öğretmenin bilgilendirme çabasının, lümpen görünüşlü genç bir adam tara- fından aşağılanmasını sergileyen rekla- mın benim için asıl şaşırtıcı yanı; ya- yınlanyla, sergileriyle, yıl boyu süren kültür ve sanat festivaliyle kültüre, bil- giye ve sanata en çok yatınm yapan bir bankanın reklamı olması. Her şey aşa- ğı çekilıyor. Boşverin kültürü, sanatı, ha- yata.. şimdi sadece paramn ve reponun zamanı! Baştan söyledım, bir gece te- levizyon izlemeye oturdum ve... Şimdi bunlan bilmiyor muydum? Biliyordum bilmesine âe gene bir umut diyordum, bir umut! En iyisi ben ge- ne televizyonu izlemeye devatnedeyün. TRT 2 anlı şanlı bir devlet televizyo- nu. Ve bir ekonomı programı. Progra- mın konuklarmdan biri ünıversite ho- cası, bir ekonomı uzmanı.. öteki yıl- larca ülkenin en can alıcı örgütü plan- lamada çalışmış değerli, eski bir bü- rokraL tkisi de kendi üsluplanyla "tm- datacfl durum!" sinyali veriyorlar. Ho- cadünyanuıbiryüzyıldırgeçerli saydı- ğı ekonomik doktrinlerden söz ediyor. Iç borçlanmaya ve sürekli yüksek enf- lasyona bağlı bir ekonominın mutlaka çökeceğini söylüyor ve "Işte çöktü" di- yor. Programın eski bürokrat konuğu, mümkün olduğunca serinkanlı olmaya çalışıyor ama sözlen çivi gibi. Çok açık ve net konuşuyor: "Efen- dim" diyor, "kısaca bugün devlet dük- kânın kaptsını acnğmda sadece bir gün için 55 triryon iç faiz borcu ödüyor" ve devam edivor, "Yeni bütcede Dışişleri Bakanuğı'nın bütçesi yıllık 160 triryon olarak tespit edilmiş. Ne >azık, gerek coğraryası,gereksejeopofitik durumu ne- deniylerhştşteri'nediğer birçok ülkeden daha fazla özengöstermesi gereken Tur- kiye Cumhurrşeti'nin bu alana ayırdı- ğı para üç günhık iç faiz borcuna eşjt" Evet, gerçek bu denli çarpıcı. Hoca- mız bu noktada devreye ginyor. "Bu si- yasi erkle herhangi radikal bir ekono- mikkararahnamaz'' diyor. "Çünkü si- yasi erk belfi bir a/mhgın ehndedir. Ve onlar ne isterlerse o olur. Enflasyonun devam etmesinL hatta artmasmı Lsteyen enflasyonun lobisi, radikal önlemlerin alınmasıru ve Türk ekonomisinin düz- lüğe cıkmasını istemez. Karşı koyar!" Hocamız devam ediyor. "Türkiye Cumhuriyeti kendi prestijini kullana- rak Merkez Bankası'na para buluyor. Merkez Bankası bunu diğer bankala- ra dağırıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi bulduğu bu parayı ozel bankalardan yüksek bir faiz ödeyerek geri alıyor. Acilen bir bankalar kano- nu çıkması şartor. Bankalann özelleş- tiritmesibu ekonomikcıkmazıdaha da art&racaktu-." Seçımlerde ANAP'tan adayhğını koy- muş eski ve değerli bürokrat, alınacak önlemlen tek tek sayıyor: "Tek elden yönetilen acil bir ekonomik kuruL Üç yühk üıandıncı program." Şaşkmlık ıçindeyim. Böylesine her şeyın açık açık konuşulduğu bir prog- ram herhangi bır özel kanalda yapıla- maz. Mevcut siyasi erk böylesine hal- laç pamuğu gibi atılamaz. Çünkü bu düzende herkesin devletle bır işi vardır. Bu bilinir. Ama devlet televizyonu bü- yük bir yüreklilikle gerçeklerin açık açık konuşulduğu bu programı yayım- lıyor. Bana birisı bu ülkeyi anlatsın! Öyle lafı gevelemeden.. açık açık... Te- levizyon gecem devam ediyor. Arena programında Uğur Dündar şu anda Zonguldak ilçesi Vali Muavini olan bir bürokratın, kaymakamlık yaptığı il- çede kumar oynatan birdernekten açık açık nasıl rüşvet aldığıru gösteriyor. Bü- rokrat ise gayet sakın makamında otu- ruyor, "Beni rüşvet abnaya bu sistem zorladı" diyor ve elinin altındaki kâ- ğıtlan ımzalamaya devam ediyor. Türkçede mükemmel bir deyim var: "Çhisi çıkmtş." Evet, her şeyin çi- visi çıkmış ve su alıyoruz.. hem de öyle böyle değil. Hâlâ batmadıysak bunu idealist öğretmenlerimize, ide- alist bürokratlanmıza, idealist kültür adamlarımıza, sanatçılanmıza, ide- alist yatınmcılanmıza borçluyuz. Ve tabii ölüp gidenlerimize. Sözün kısa- sı bu ülkede biz vanz. ısoz50@hotmaiLcom Bugünlerde Ariston bayilerinden manzaralar "Inarimıyorun Hemefflİir telefon edebilir miyirTj? Kocamı airamam lazım.1 i Tüm Ariston beyaz eşyalar peşin fiyaüna 8 taksitle, Ariston Yetkili Satıcılarında. Üstelik hemen teslim! ARİSTONAS i z s t e y i n
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog