Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

8 OCAK 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Adliye sarayı • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Adliye Sarayı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'nca (lMKB)68milyarlira harcanarak onarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici, adliye binasının 1950'li yıllarda yapıldıgını ve daha önce de onanm gördüğünü anlattı. Uonslardan yardım • tstanbul Haber Servisi - Anadolu Yakası Lions Kulüplerı. Maltepe'de Kardelen Düğün Salonu'nda 300 özürlü ailesine yaklaşık 3 milyar TL değennde gıda yardımında bulundu. Banka şubesine bombalı saldırı • tstanbul Haber Servisi - Gazıosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesı Ordu Caddesi'ndekı Esbank Şubesi'ne dün gece saat 0I.30 sıralannda bombalı saldında bulunuldu. Parça tesirli boru tipi bombanın kullanıldığı saldında ölen ya da yaralanan olmadı. DHKP-C operasyonu • DENİZLİ (Cumhuriyet) - Denizh'nin Tavas ilçesinde geçen yılın kasım ayında >apılan operasyonda ele geçinlen DHKP-C militanlannın ifadeleri doğrultusunda sonışturma başlatan Denizli Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgûte yardım ve yataklık yapnkJan ıddiasıyla 7 kişiyi gözaltına aldı. Diyabet Eğitim Merkezi • İstanbul Haber Servisi - Tanhımizın en değerli eserlerinden Davutpaşa Medresesı, 500 yıl sonra Davutpaşa Diyabet Eğitim Merkezi adıyla diyabetlilere şifa dağıtacak. Merkezın tanıtımı, yann Ceylan Intercontinental Oteli'nde düzenlenecek bir toplantıyla yapılacak. Sınav tarihleri • tstanbul Haber Servisi - istanbul Mıllı Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 21 Aralık 1998'den ıtibaren başlayan kurumlara baglı meslek liseleri smavının başvuru tarihinin, 11 Ocak 1999'da sona erecegi bildirildi. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı başvuru tarihide 14 Ocak-12 Şubat olarak belirlendi. Ortaöğretım Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın ' başvuru tanhi ise 26 Şubat"ta başlayacak. İHD raporu • İstanbul Haber Servisi - Insan Haklan Derneği (IHD), İstanbul Şubesi"nin hazırladığı rapora göre ıki ay içınde 3 bin 38 kişi polıs tarafından gözaltına alındı. Bu sürede 53 kişi işkenceye maruz kaldığı gerekçesiyie derneğe başvurdu. Kasım ayında 9 kişi, aralıkta ise 7 kişi faili meçhul cinayete kurban gitti. Eskişehir'de bir araya gelen askerler, TSK'deki son durumu ve ülkedeki gelişmeleri değerlendirdi Komutaıılarnı 'tatbikat' toplantısı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu başkanlığında Eskişehır'e giderek, "1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Plan TatbikatTnı ızlediler. Orgeneral Kjvrıkoglu'nun gezısine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Arilla Ateş. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ühan Kılıç, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Rasün Betir katıldı. Kıvnkoğlu ıle kuvvet komutanlan bugün Ankara'ya dönecekler. Rutin olduğu bildirilen tatbikat sırasmda komutanlar bir araya gelerek TSK'deki son durumu ve ülkedeki son gelişmeleri gözden geçirdiler. TSK'nin irticayla mücadelede kararlılığı. herhangi bir sapma yaşanmaksızın sürüyor. Irtica odaklannın TSK'ye yönelik "sempati" içeren mesajlan dikkate alınmazken: başta FP olmak 0-îere orduyu kendine yakın gösterme girişimlerine Genelkurmay zaman geçırmeksizin ağır yanıtlar veriyor. FP lideri Recai Kutan ın TSK'nin partinin yaklaşımını olumlu bulduğu yolunda mesajlar içeren açıklatnalannı geçen ay örtülü açıklamayla yalanlayan Genelkurmay. 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada. Türk Silahlı Kuvvetleri'nın (TSK) şeriatçı ve bölücü akımlarla mücadele kararhlığından yılmayacağını vurgulayarak. "farklı düşüncelere sahipmiş gibi göstererek komutanlar arasına nifak sokmanın bey hude gayretler olduğu"nu kaydetmişti. Eskişehir'de dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu başkanlığında yapılan toplantı da, •'tatbikat niteüği" tasıyor. Askeri kaynaklar, komutanlann düzenli olarak bu tür toplantılan yaparak TSK'deki son durumu ve ülkedeki gelişmeleri gözden geçırdiklerinı belirterek, gelecek aykı toplantının da Ankara dışmda yapılabileceğini söylediler. Soruşturmalar oyalanıyor YûmazveÇüler'm i YikeDivan 9 plmttANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in "azınlık hükümetine destek"te buluşan DYP ve ANAP, liderleri üzerindekı "Yü- ce Divan tehdküni" de kaldırmay a hazır- lanıyor. Hakkında "örtülü ödenekten usulsüz kaynak kullandırdığı" suçlama- sıyla Meclıs soruşturması açılan DYP li- deri Tansu Çiller ile Kurtköy Havaalanı ihalesine fesat kanştırdığı gerekçesiyle TBMM So- ruşturma Komisyonu'nun "Yüce Divan'a sevkini" kararlaştırdığı Başbakan Mesut Yümaz arasındakı yumuşamada Yüce Divan pazarlığı etkili oldu. ANAP ve DYP arasmda Başbakan Yılmaz hakkın- da Kurtköy Havaalanı iha- lesiyle ilgili Meclis Soruş- turma Komisyonunda DYP'lilerin tavır değiştir- mesiyle bozulan "akla- ma" anlaşması. Ecevit hu- kümetine "ortak destek" noktasma gelinmesiyle yeniden canlandınlıyor. Başlangıçta Yılmaz hak- kındakı "Yüce Divan'a sevk" karannı içeren ko- misyon raporunun hemen genel kurula indirilmesini Tansu Çuler isteyen DYP, bu konudaki ısrarından vazgeçerken komisyonun DSP'li Başka- nı Necati Aibay da raporürçıı be.tıÜ2'Tp- '! MM Başkaniığı'na sunmâdı. Komisyöfl çalışmalannı 17 Aralık'ta tamamlama- sına karşın ANAP ve DSP'li üyelerin muhalefet şerhlerini geciktirdıkleri, baş- kan Albay'ın da raporu sunmak için ye- ni hükümetin kurulmasını beklediği öğ- renildı. TBMM Başkanı Hikmet Çetin. Yıl- maz ile Yaşar Topçu hakkında Yüce Di- van karan veren komisyonlann başkan- lanna uyan göndererek raporu başkan- lığa vermelerini istedi. Necati Albay ra- porun geç verilmesinin bir yaptınmı ol- madığına dikkat çekerek "Redaksiyon çalışması biterbitmez bas- kanlığa vereceğim. Bu iş ne zaman biter bilmiyo- rum" dedi. DYP lideri Çiller hak- kında ise "örtülü ödenek- ten usulsüz kaynak kul- landırdığı" savıyla açılan Meclis soruşturması bu- lunuyor. Sanayi Bakanı Yaüm Erez'in hükümeti kurmakla görev lendinldi- ği dönemde. "dışlanmış" konumuna düşen Çil- ler'in, Meclis antmetiği- nin aleyhıne olması nede- niyle seçimleröncesi Yü- ce Divan'a sevk edilebi- leceği kulislerde konuşul- maya başlanmıştı. Çil- ler'in "ani manevrasının" temel etkenlennin başın- da da bu olasılığın geldi- ğine dikkat çekildi. ANAP ve DYP kurmaylan. resmi söy- jernlerinde "Yüce Divan anlaşnusı" ıd- '"dlalarını yajanlamalanna karşn» soru^- - turina komisyontarı çalışmalannı ta- mamlama ve raporlannı yazma konu- sunda aceleci davranmıyor. Örtülü öde- nek komisyonu için başkanlık divanının oluşumunda da aynı uzlaşma yaşandı. Greenpeace'ten zincirli eylem Greenpeace üvesi bir grup, İzmifte bulunan katı atık yakma tesisinin Çevre Bakanhğı'nın kapatma karanna rağmen çalıştınldığı gerekçesiyle tesisinin giris kapısına kendilerini zincirleyince, güvenlik görevlilerince fartaklandı. Eyleme katılan 10 kişi gö/attına <± almdt. Bekirpaşafleesine bagh Solaklar mevidmde İzmit Büyülısehfr Belediyesi'ne bağlı İZAVT>\Ş Klinik ve Tehlikeli Ank Yakma ve Enerji Üretimi Tesisi, Evsel ve Endüstriyel Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi önüne gelen yaklaşık 10 Greenpeace üyesi. bazılan ellerinden, bazılan bellerinden ve banlan da boyunlanndan olmak üzere kendilerini tesisin giris kapısına zincüiedi. Eylemci çevrecilerin Türkçe ve İngflizce "Greenpeace tarafından mühürlendi" şeklinde pankartiar ile Greenpeace bayrağı actıklan görûldü. "İZAYDAŞ atık yaknıayı durdur" •» yazılı pankart açmak isteyenleri de engeUeyeii güvenlik görev lileri, bir çevreciyi yerlerde süriiklediler. Çevrede geniş güvenlik önlemleri aünırken ey lemcikr zincirleri makas vc elektrikli testerey le kesUerek gözalnna alındL ı -t'H t- Adayların çoğu merkez yoklaması ile belirlenecek DYP'ye 'Çiller dönemi bürokratlarından' ilgi AYŞE SAYIN İstanbul Büyükşehır Belediyesi Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. ' BtNALtÇOBAS ANKARA - Milletvekıli adaylannı büyük ölçüde "örgüt egflimine" göre "merkez yok- laması'' ıle belirlemesi kesinleşen DYP'de mil- letvekilliği ve belediye başkanlıklan için ya- nş başladı. Muhalefette olması nedeniyle da- ha çok "esld bürokratiann" 1 ılgi gösterdiğı DYP'nin. tarikatlarla da "dirsek temasında" olduğu ifade edihyor. DYP Genel Başkanı Tansu ÇOler'in. başta genel merkez ve grup yöneticileri olmak üzere partıyi "REE\H- YOL sürecinde terk etmedikleri" için mevcut milletvekillennin büyük bölümünü "konten- jandan" aday göstereceğıne ışaret ediliyor. Iktidarda olduğu 1995 seçimlerinde Çil- ler'ın "Atakunı" dıye nitelendirdığı ekonomi ve emniyet kökenli bürokratlar ile valileri par- lamentoya sokan DYP'nin. bu ekibin kısa sü- rede dağılmasını da göz önünde tutarak daha dikkatli olacağı belirtiliyor. ANASOL-D hükümetinin bürokratlannın, büyük ölçüde ANAP ve DSP'yi tercih etme- sı nedeniyle DYP'ye. Çiller döneminin bürok- ratlan ilgı gösteriyor. DYP'nin milletvekili adaylan arasmda REFAHYOL sürecinde dö- nemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'in "ge- ceyansı baskınıyta" göreve getirdiğı eski Em- niyet Genel Müdürü Kemal ÇeHk ile Genel- kurmay'ın telefonlannın dinletilmesi skanda- lıyla adını duyuran eski Emniyet lstıhbarat Daire Başkanvekili Bülent Orakoğlu'nun adı sıkça geçiyor. Süleymancılar olarak bilinen grupla da te- maslannı sürdüren DYP'nin. kapatılan RP kö- kenlı bağımsız milletvekillerini de aday gös- terebileceği belirtiliyor. Süleymancılann lide- ri olarak bilinen Kemal Kaçar'ın önceki ak- şam, kendisine yakınlığıyla bilinen bağımsız milletvekilleri Göksal Küçükali ve Hasan Bel- han'la Çiller'in iftar yemeğine katılmasmda da bu yakınlığın etkisi olduğu belirtiliyor Ilıcak İstanbul'dan, Akgönenç Ankara'dan aday FP'de türbansız kadın adayların yolu açddı SEBAHAT KARAKOYTJN ANKARA - Imaj yenileme çabasıyla önce programını değiştiren FP, 18 Nisan'da yapıla- cak genel ve yerel seçimler için aday listelerin- de "türbansız" kadın adaylara yer verecek. FP Genel tdare Kurulu(GtK) üyesı NazlıIhcak'ın İstanbul. Oya,4kgönenç'in de Ankara'dan mil- letvekili adaylığına kesin gözüyle bakılırken belediye başkan adaylan arasında kadınlar da yer alacak. Belediye başkan adaylığı yanşında tstanbul Büyükşehır Belediye Başkanlığı kilit nokta haline aldı. Tanışılan adayiar arasında Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ıle Sıvas Milletvekili AbdüllatifŞener'in isimleri ön pla- na çıkarken tartışmaya son noktayı koymak için biranket yapılması kararlaştınldı. FP Genel Merkezi'nde yaklaşık bir aydan be- n yerel seçimler ıçın aday belirleme çalışmala- n devam ederken son günlerde milletvekili lis- teleri için yapılan yanş da ön plana çıktı. Kapa- tılan RP'nin eski Genel Başkanı Necmettin Er- bakan'ın doğrudan devTede olduğu aday belir- leme sürecinde. kadın aday adaylannın sayısı- nın artması dikkat çekti. FP'nin RP'den farklı ol- duğu izlenimi vermek için aday listelerinde ba- şı açık kadın adaylann yer almasına özel önem veren parti yönetimi. parti tabanına mesaj için listelerın geri sıralanna da olsa bazı türbanlı adaylan koymayı planlıyor. Belediye başkanlı- ğı seçimleri için de kadın adayiar üzerinde ça- lışılırken Mersin Yenışehir'de 26 yaşındakı tür- bansız Gülizar Açık'ın adaylığı kesinleşti. tstanbul'da adayın belirlenmesi FP ıçinde en çok tartışma yaratan konu oldu. Abdullah Gül ve Abdüllatif Şener'in isimleri ön plana çıkar- ken, FP tstanbul İl Başkanı Nuttıan Kurtulmuş ile Erdoğan" ın yenne başkanlık koltuğuna otu- ran .AJi Müfit Gürtuna'nın da adaylık şanslan- nı tamamen yıtirmedıkleri belirtiliyor. tstanbul için son bir anket yapılarak hafta başında ka- rann netleştirilmesi bekleniyor. Murat Karayalçın CHP'nin Ankara adayı Karayalçın ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Pani Meclısı (PM)," Ankara ve ts- tanbul'da milleKekıllıği ile belediye baş- kanlığı adaylarını önseçımle belirleme karan aldı. CHP. mületvekilı seçimlerin- de 22 ılde merkez yoklaması. 58 ilde ön- seçim yapacak. PM'nin genel merkez adına önen götürdüğü Murat Karayal- çın'ın Ankara Büyükşehir Belediye Baş- kanlığı'na aday olması kesinleşti. CHP Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) önceki gün yapılan ve saat 19.00'dan dün sabah 05.30'a kadar sü- ren toplantısında alınan kararlar. P.VI'de oylamaya sunuldu. Toplantı sürerken Karayalçın. saat 13.00'te isteğı üzerine CHP lideri Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Karayalçın'ın, Ankara Büyükşehir Bele- diye Başkanlığı için genel merkez des- tekli olarak önseçime girmesı konusun- da anlaşmaya vanldı. Eski SHP milletve- kili Erol Tuncer de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için önseçime gıre- cek. Saraç CHP'ye katıldı Ankara Büyükşehır Belediye Meclisi bağımsız üyesi MuzafTer Saraç dün sa- bah saatlerinde CHP'ye katıldı. Saraç'ın Çankaya Belediye Başkanlığı için aday olabileceği bildirildi. lstanbul'da beledi- ye başkanlığı önseçimlerine Nurettin Sö- zen. Ali Özcan ve Mustafa Kul'un gıre- ceğı. Zülfü Livaneli nın ise önseçimlere katılmak için ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Dün yaklaşık 8 saat süren PM'nın ar- dından açıklama yapan CHP Genel Sek- reten Adnan Keskin. ıki gündür süren yoğun çalışmalann ardından aday belir- lemede uygulanacak yöntemı tabanın ıs- teklen doğrultusunda kesinleştırdikleri- ni bildirdı. PM'nin ağırlıklı olarak önse- çim karan aldığını belirten Keskin, mer- kez yoklama karan alınan 22 ılden 19'u- , nun örgüt isteği dpğrultusunda gerçekleş- tirildiğıni kaydetti. Keskin, Dıyarbakır ile Adana'da genel merkez ve örgüt ara- sında yöntem konusunda görüş aynlığı yaşandığını. partiyle ilgılı aşılması gere- ken sorunlar nedeniyle bu ikı ilde mer- kez yoklaması karan alındığını bildirdi. Ergûl ve .\ksoy karşı çıkh Eski Belediye Başkanı Yüksel Çak- mur'un önseçım koşulunu getirdiğı İz- mir'de belediye başkanlığının merkez yoklaması. milletvekıllığinın önseçimle yapılması kararlaştınldı. lzmir milletve- killeri Sabri Ergül ve Veli Aksoy'un da aralarında bulunduğu 7 PM üyesinin merkez yoklamasına itıraz ettiklen öğre- nildi. Bursa, Mersin ve Gazıantep'te. millet- vekillıği için önseçim, belediye başkan- lığı için merkez yoklaması; Antalya. Or- du. Aydın. Tunceli ve Diyarbakır'da her ikisi için önseçim; Hatay'da belediye baş- kanlıklan için. merkez ilçe Antakya ve İskenderun'da önseçim, dığer yerlerde merkez yoklaması. milletvekilliği için önseçim; Kocaelf nde milletvekilliği için önseçim, belediye başkanlığı için merkez yoklaması yapılması görüşü benımsendi. Milletvekili adaylığı için Adana. Arda- han, Ağn, Bıtlıs, Çankm. Diyarbakır, Gümüşhane, Mardin, Muş. Kınkkale. Bartın. Hakkâri, Rıze. Siirt, Şanlıurfa. Kütahya, Isparta. Erzurum. Baybun. Van. Şırnak ve Kilis illerinde merkez yoklaması yapılacak. Diğer 58 ilde ise önseçim karan alındı. Bu illerden bazı- lannda belediye başkan adaylan merkez yoklamasıyla belirlenecek. İstanbul'un Beşiktaş, Kartal. Kadıköy. Pendik il- çelerinde merkez yoklaması yapılacak. GAZİAıNTEP KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1990/195 Gazıantep ılı Şahinbey ilçesi Burç köyü Kıl mevkiınde kaın. Tarla vasıflı. 17500 m2 yüzölçümlü. 101 ada. 3 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak davacı Mehmet Vural tara- fından davalı Bayram Çetin aleyhine mahkememıze açılan kadastro tespitine itıraz da- vasının yapılan yargılaması sırasında venlen ara karan gereğınce: Aleyhine dava açılan Mehmet Alı oğlu Bayram Çetın'ın yapılan yargılama sırasında ölü olduğu bıldinldığinden ve bu şahsın celp edılen nüfus aıle tablosundan da ölü oldu- ğu tespit edildiğınden Bayram Çetın'ın adresı tespıt edılemeyen mırasçılan: Bayram kı- zı 1340 doğumlu Fatma Çetin. Ali kızı 1970 doğumlu Kadriye Çetm. Alı kızı 1970 do- ğumlu Leyla Çetin. Ali oğlu 1976 doğumlu Muzaffer Çetin, Ökkeş kızı 1932 doğumlu Zeynep Çetin'e duruşma gününün gazete ilanı ile tebliğ yapılmasına karar verıldığin- den4 adı geçen mirasçılara duruşmanın bırakıldığı 17.2.1999 tarıhinde saat 09.00'da mahkeme salonunda hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil ıle temsil ettırmelen, dava ıle ilgılı delıllerinı bıldırmelen. aksı takdirde yargılamaya gıyaplannda devam edi- leceği. duruşma günü davetiyesi yerine geçmek üzere ılan olunur. 24.12.1998 Basın: 67708 ESKtŞEHtR ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞrNDEN Dosya No: 1997/688 esas. 1998/735 karar Davacı IsmaılEkeryılmazvek. Av. YusufSever tarafından davalılar AbdülkadirŞen- bayTam vs. aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılan duruşmalan sonunda: Mah- kememizm 17.'l 1.1998 tanh, 1997/688 esas. 1998/735 karar sayılı ılamı ile davacı ve- kili tarafından açılan tazminata yönelik davada toplanan delıllere göre subut bulan da- vanın kabulüne: buna göre mülkiyeti davacıya ait olan bir adet bağımsız bölümün mah- keme karan ile dava dışı 3. kişi adına hükmen tescilinın yapıldığı. bu sebeple davacı- nın zarara uğradığı ve daıresinm elınden alındığı sabit olmakla dava tanhi ıtıbanyla fazlaya dair haklan saklı olmak üzere 3.000.000.000.- TL tazmınatın kabulü ıle dava- lılardan dava tarihınden itıbaren müştereken ve müteselsılen alınıp kanunı faizı ile bir- hkte alınarak davacıya verilmesıne karar verilmiş bulunduğundan. karann tüm arama- lara rağmen adresı tespit edılemeyen davalı Şener Ceyhan'a tebliğ edılmış sayılacağı, teblığinden sonra 15 gün içinde temyiz edılmediğı takdirde hükmün kesınleşeceği ilan olunur. Basın: 67693 KIRKLARELİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1997,536 Karar No: 1998701 Davacı: Maliye Hazinesı Vekili: Av. Nilgün Ülgen - Kırklareli Davalılar: Günay Büyükbodur vs. Da\>a: Tapu ıptali ve tescıl Mahkememizden venlen 10.9.1998 tarihli ilam ile Kırklareli merkez Enklıce köyü. Ketendere sırtı mevkiınde. 181 parsel sayılı taşınmazın tapu- daki 1 4 pay maliki. davalılann munsı Hasan oğlu Hüseyin Büyükbodur adına yazılı 1/4 payın ıptali ile Hazıne adına tapuya tesciline; 9.0Ö0.0OO.- TL İiarcın davalılardan tahsiline, Davacı Hazine tarafından yapılan 29.125.000.- TL yargılama gideri ıle davacı vekılıne 13.500.000.- TL ücreti vekâletın davalılardan alınıp davacı- ya venlmesıne karar venlmış olup. ancak Hatice Özen ve Günnur Özkoç bütün aramalara rağmen adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla ılanın gazetede yayımlandığı tarihten 15 gün sonra adı geçen davalılara tebliğ edılmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 44932 MENDERES ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998/297 Esas Davacı V VVolfgang Gerovvskı vekili Av. M. Alı Büyükkayıkçı tarafından davalılar Zekıye Önkol. Tansel Önkol ve Fulya Özaltun aleyhine açılan Menderes ılçesı, Kesre köyü, Çukuraltı mevkiınde kaın tapunun 22 pafta, 7406 parselinde kayıtlı taşınmazın 8/1 bağımsız bölümünün tapusunun ip- tali ile davacı adına tapuya tesçilıni talep etmiş olmakla. davalılardan Ful- ya Özaltun (Önkol)'un adresı tespit edilemediğinden dava dılekçesının ve duruşma gününün ilanen tebliğjne karar verilmıştir. Davalı Fulya Özaltun (Onkol)'un duruşmanın atılı bulunduğu 05.05.1999 günü saat 11,30'da duruşmada hazır bulunması veya kendisinı bir vekıl ile temsil ettırmesı aksi takdirde, yargılamaya devam olunup, gı- yabında karar verileceği dava dılekçesı ve duruşma günün tebliğı yenne ka- im olmak üzere ilan olunur. 23.12.1998 Basın: 8 UZUNKOPRU SULH HUKUK MAHKEMESİ Esas: 1996136. Karar: 19981093 Davacılar Hatice Batı vs. vekili Av. Edip Can Yayalar tarafından davalılar Celal Batı vs. aleyhine açılan ortaklığın gıderilmesi dava- sında, Dava konusu Uzunköprü Kıre- mitçısalih köyü muhtelif mevkile- nnde bulunan 32. 34. 548, 461. 570, 571, 594, 437. 1611. 1624. 1591, 1498. 1514. 1567. 1337, 2169 parsel sayılı taşınmazlann sa- tılarak ortaklığının giderilmesıne karar venlmiştir. Davalılardan Ferhan Baysal, Ür- kiye Baysal (Varna) Çetin Bay- sal'ın adreslenne tebligat yapıla- madığından ve duruşma gününün de ilanen yapıldığı anlaşıldığından karann da ilanen tebliğine karar venlmiştir. Yukarıda isimleri belırtiJen şa- hıslara, karann. ılan tarihınden iti- baren 7 gün sonra tebliğ edilmış sayılacağı, bu tarihten itibaren 8 gün ıçerisinde karan temyız etme- dikleri takdirde karann kesinleşe- ceğı hususu ilanen tebliğ olunr. Basın: 67721 « Cumhurtyet ^ kitap kulübü TAKSİM SERGİ SALONU'NDA Saat:16.00-18.00 (Cemal Süreya şiirteri) İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog