Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

9 EYLÜL1998ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Yunanistan'ın itldiasj • ATİNA(AA)-Yunanistan, Türk savaş uçaklarmın hava safaasını ıhlal ettiğıni iddıa etti. Yunanistan Hava Kuv\etlen Sözcüsü Albay Kosmak Vuras. toplam 26 savaş uçağının önceki gece Yunanistan hava sahasını 7 kez ve Ege Denızi'nın kuzeydoğusundaki Limni ve Midillı adalarına 13 kilometre uzaklıJoakı Atına Uçuş Enformasyon Bölgesı'ni de 14 kez ihlal ettiğini öne sürdü. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı'ysaıddıalan reddedere'k TSK'nin uluslararası hava sahası ıçindekı rutin uçuşlannı gerçekleştirdiğini söyledi Gözler ikinci karakutuda • Dış Haberlcr Servisi - Kanada'nm doğu kıyısı açıklannda okyanusa çakılan MD-11 tipi Svvıssaır uçağının. Nova Scotia Yanmadası açıklannda 65 metre dennlıkten çıkartılan kara kutusunda, düşüşünden önceki son 6 dakikaya ait hiçbir kayıt bulunmadığı bildirildi. ikinci kara kutunun yerinin Kanada Deniz Kuvvetleri'neait araştırmacılar tarafından belirlendiği ve kutudan sinyaller alındığı bildirildi BİO tatbikatı başlıyor • ANKARA (AA) - Banş Için Ortakhk (BİO) ülkelenyle ortak eylem ve ışbırliği sağlamak amacıyla Türkiye. Makedonya, Özbekıstan ve Kjrgızıstan'ın ev sahipliğinde düzenlenen üç ayn tatbikattan ılki 10 Eylül 1998 Perşembe günü Makedonya'da başlayacak. 10-18 Eylül tarihlen arasında yapılacak "Cooperatıve Best Effort-98" tatbikatına Türkiye'den 46 sı paraşütçü 63 personel ile 4 F-16 katılacak. Tatbikata Türkiye'nin yanı sıra 26 ülke fiılı. 2 ülke ise gözlemci olarak katılacak. "Peaceful Bridge-98" tatbikatı ise 29 Eylül-5Ekim 1998tanhlen arasında Îstanbul-Topkule Kışlası'nda gerçekleştinlecek. Rııs faşistleri tetikteDarbe söylentileri Moskova da aşırı sağcı ve milliyetçi grupları harekete geçirdi. Faşistler ve kazaklar silahlı mücadeleye hazır. Rusya Federasyonu 'nun parçalanma tehlikesiyle karşılaşabileceği belirtiliyor. HAKANAKSAY MOSKOVÂ - Rusya gergin bir bekleyiş ıçın- de. Başbakan adayı VTktor Çernomırdin'in Du- ma tarafından iki kez reddedılmesinden sonra her şey Başkan Boris Yeltsin'ın alacağı karara bağlı. Yeltsin'ın Duma'ya üçüncü ve son kez ay- nı adavı sunması. milletvekillerinin ise birkez da- ha reddetmesi halmde Rusya iç savaş tehlikesiy- le karşı karşıya kalabilır. Böyle bir durumda muh- temelen başkanın Duma'yı kapatmak, Duma'nuı ise başkanı düşünnek içın harekete geçmesi bek- leniyor. Ama eğer Yeltsin, Çernomırdin dışında bir aday çıkanrsa veya Çemomırdin'le birlikte bir- kaç aday daha sunarsa. uzlaşma imkânı doğmuş olacak. Duma"da, başbakan için yapıJacak üçün- cü v e son tur oylama için sunacağı başbakan ada- yı üzennde düşünen Yeltsin, karannı Duma'ya bildirmeyi dün de erteledi. Başkan- Duma düellosunun, ülkeyi 1993 son- bahanndaki gibi kanlı bir mücadeleye doğru ta- şıdığı karusı yaygınlaşıyor. Son haftalarda darbe ve dıktatörlük öngörüsü gıderek daha sık dile ge- tırüiyor. Bazı politikacılar, gazeteciler ve sosyo- loglar, Rusya'nın geleneksel olarak otoriter yön- temlere yatkın olduğunu vurguluyor. Yeltsin, Aleksandr Lebed, VTadimir Jirinovs- ki gibi isimlerin demokratiklikten uzak lıderler olduğuna dikkat çekiliyor. Bir başka yaygın tar- tışma da kriz içindeki Rusya ile cunta ve dikta deneyımine sahip Güney Amerika ülkeleri ara- ENKA'nın Rusya sorumlusu Haluk Cerçek ekonomik krlzi değerlendirdi 'Döviz kurunu dedikodu belirliyor9 ÖZGÜR ULUSOY Rusya'da en fazla yatırıma sahıp olan Türk şırketlennden ENKA Inşa- at Grubu'nun Yönetim Kunılu üyesi \e Rusya sorumlusu HalukGerçekile olası siyası senaryolar ve ekonominin geleceğını konuştuk. Moskova Beledi- ye Başkanı Yuri Lujkov'un başbakan- lığa getınlmesıru güçlü bir olasılık ola- rak nıtelendıren Gerçek. telefonla Curahuriyefın sorulannı yanıtladı Rusya'da yaşanan krizin boyuüan nedir? Krizın geçıci olduğuna inaruyonız. Siyasi sorunlar aşıldıgı takdirde, eko- nomik sorunlann da aşılacağını düşü- nüyoruz. Ekonomik bir çöküş yaşan- dığını söylemek yanlış olur. Bazı gös- tergeler kötüye gidiyor, ama bunu aşa- cak kapasiteleri var. Şu anda ödeme- ler dengesinde sorunlar yaşanıyor, özel bankalar çok sıkıntı ıçmde, deva- lüasyon sorunu mevcut. Sorunlar ge- nelde yönetim hatasından kaynaldanı- yor. Siyasi otorite inşa edildığınde so- runlann aşılacağına inanıyoruz. Yönetim hatasından nevi kastedi- yorsunuz? Isım \ermek yanlış olur. Genel bir sorundan söz etmek gerekir. Ekonomı bu halegelmeyebilirdi. Tabıı petrol fi- yatlanndaki düşüş de etkıli oldu Bir de özel sektör cılız. Devlet ekonomı- si halen hâkim. Ancak Rusya"da en zor zamardarda bile bir çıkış yolu bulabi- liyorlar. Çernomırdin'in başbakanhğa geti- rilmesi sorunlan çözer mi? Çemomırdin ikinci kez reddedildi. Başbakanhğa gelmesi rnümkün gö- Ekonomik ve siyasi krizden bir türlii çıkamavan Rusva'da rublenin aJım gücü her gün düşüyor. Almanya kriz kurbanı HAMBURG (AFP) - Rusya'daki ekonomik bunalımm Almanya üzerinde olumsuz etkileri olacağı, ancak krizin asıl eski Doğu Almanya'yı vuracağı belirtiliyor. Ekonomi uzmanlan, Rusya bunalımmın. halen beş ışçiden birinin işsiz olduğu eski Doğu Almanya'da 50 bın işçının ışsiz kalmasına yol açacağını belirtiyorlar. Federal îş Bürosu Başkanı Bernhard Jagoda'ysa Hamburg'da yayımlanan Der Tag gazetesine \ erdığı demeçte, "Alman iş pryasası Rusya ve Güne> doğu Asva'daki sorunlardan etkilenecektir. Ama bu etkiyi çok büyütmemek gerekir. Bİzim asıl ticaretimiz Avrupa ve ABD'yle" dedi. zükmüyor. Şu anda bir belirsizlik söz konusu ve belirsizlik ekonomiyi kötü etkıliyor. Otorite yok Kur belli değil, kuru belirleyecek otorite yok, dediko- dular belirliyor kuru. Moskova Belediye Başkanı Yuri Lujkov'un başbakanhğa getirilmesi konuşuhıyor. Siz ne diyorsumız? Muhalefet Lujkov 'uöneriyorzaten. Ancak sistem gereğı devlet başkanının başbakan adayını önermesi gerekiyor. Lujkov'un adı 2000 yıundaki devlet başkanhğı seçimleri için de adaylar arasında geçiyor. Moskova'ya hiznıet- lerinden örürii ENKA'dan övgiivlesöz ederken Lujkov'un başkan adayhğmı siz nasıl görüyorsunuz? Knzden e\~vel, 2000 yılındaki se- çimler ve başkan adaylan konuşulu- yordu, ama şımdi bütün bu konuşma- lar ertelendi. Lujkov sevilen bir kışi. Moskova için lyi şeyler yapmış bir in- san. Hakkında olumlu düşünceler mevcut. Rusya'yı içinde bulunduğu krizden çıkarabileceğıne inanılıyor. Yeltsin niye Çemomırdin'de bu ka- darısrarb? Bunun nedeninı kimse bilmiyor. Komünistkrin Çernomırdin'e mu- halefeti. Yettsin'le ülkeyi istedikleri gi- bi yönetecekleri korkusundan mı yok- sa ekonomiyi düzeitemeyeceği endişe- sinden mi kaynaklanıyor? Komünistler Çernomırdin'i krize neden olan kışilerden biri olarak gö- rüyor. Çernomırdin yıllarca başbakan- lık yaptı. Muhalefet yeni biri denensin istiyor. Artık herkes parti kaygüannı bir kenara bırakmış durumda, memle- keti düşünüyor. Kjmse particilik yap- mıyor. Konsensus arayışı var. Krizden en çok Almanya'nın etki- lendiği belirtiliyor. Almanva'nın hangi sektörlerde yatırunı v«r? Evet, özellıkle Alman bankalan için doğru bu. GKO denen hazine bonola- nnın ödemesi ertelendi. O anlamda başta Alman bankalan olmak üzere bütün özel bankalar bundan olumsuz etkilendi. Almanlann bir tek bankala- n yok. Sanayı mallan ihraç ediyorlar. Oysa yatınmda bir durgunluk var. sında kurulan paralellikler. Çernomırdin'in ülke- de "ekonomik diktatörlük" kurulacağı yolunda- ki açıklaması da farklı yorumlara yol açıyor. Böyle bir ortamda son günlerde haber ahna ör- gütü FSB'nin (eski KGB) ve tçişleri Bakanlı- ğı'nın sükûnete çağıran açıklamalan tam ters et- ki yaparak gerilimi arttınyor. Dün Rusya'ya bağlı ama on un dışında bir ada- cık durumundaki Kaliningrad bölgesınin olağa- nüstü yoksullaşmayı gerekçe göstererek merke- zi devlete vergi ödemeyeceğini açıklaması ve ekonomik-siyasi olağanüstü durum ılan etmesi. Rusya Federasyonu'nun parçalanma tehlıkesi- nin de küçümsenmeyecek bir ıhtimal oldugunu ortaya koyuyor. Moskova'nın giderek zayıfladı- ğı koşullarda başka özerk cumhuriyet v e bölge- lerde de benzeri gelişmeler bekleniyor. Faystier aktiflejiyor Gerginlik içindeki Rusya'da bazılan 1917 Ekim Devrimi öncesi koşullann gündeme geldi- ğini savunuyor. O zamanki Duma'nın Çar II. Ni- kola'ya karşı başkaldırması. onu "akü gücü suur- b ilan ederek düsürmeye kalkması, yoksul halkın iktidara ve onun ekonomik politikasına duv duğu güveni kaybetmesi'' ile bugünkü gelişmeler ben- • zetiliyor. Ancak son gelişmelenn Rusya yakın tarihin-' den 1993 Eylül-Ekım olaylannı daha fazla hatır-' lattığı ortada. O dönemde Yeltsin ile parlamento" arasındaki anlaşmazlık, her ikı tarafın da kesin- likle ödün vermekten kaçınması üzerine silahlı çatışma ile sonuçlanmıştı. O günlerde nereden geldiğı belli olmayan birçok silahlı kişi ortaya çıkmıştı. 4 Ekim 1993'ten sonra ortadan kaybo- lan bu kişilerin yeniden sahneye çıkması ve son yıllarda aktifleşen bazı militan örgütlerin silahlı mücadeleye başlaması ihtimal dışı değil. Bunlararasında medyanın tüm uyanlanna kar- şın iktidar tarafından bir türlü yasaklanmayan fa- şıst Rusya Ulusal Birliği (RUB) başta geliyor. Binlerce gencin üye olduğu ve Rusya'nın yakla- şık 40 kentinde örgütlü olan RUB'un son dö- nemde Moskova'dagüçlendiğı iddiaedıhyor Ay- nca yine silahlı mücadeleye gırmeye hazır oldu- ğu öne sürülen Rusya Ulusal Demokratik Parti- si, Subaylar Birliği, Orduyu Destekleme Hareke- ti, Afganistan ve Çeçenistan gazilen v e Rus mıl- liyetçisi kazaklar gibi sağ ve sol çeşitli organızas- yonlaruı tetikte olduğu bildinliyor. Görünen o ki Rusya'nın uzlaşmaya gitmek ve krizden çıkmak için çok az zamanı kaldı. Hızla artan enflasyon ve zamlar, yıllar sonra yeniden kuyruklann ortaya çıkması gibi etkenler ve hal- kın hızla artan hoşnutsuzluğu göz önüne alınır- sa, yalnızca uzlaşmayı reddetmenin değil, uzlaş- ma yapmada gecikmenin bile tehlikeli sonuçla- ra yol açabileceği ortada. de BUGÜN Işte CUMHURBAŞKANLIGI KUPASI (Bayanlar) Galatasaray - Brissa NAKLEN CUMHURBAŞKANLIGI KUPASI (Erkekler) Efes Pilsen - Ülkerspor NAKLEN Türkiye Kartnası NAKLEN Dünya Karmast TOY Türkiye'ye yeni ve birtklmli yazarlar k&zandırmayı hedefılyoruz. İyi yazarlar, ülkelerini yarınlara hazırlar... İlkinı 1996 yılında düzenlediğimiz "Yazarlık Seminerierımize" bu yıl da Ekim ayından başlayarak devam edeceğiz. Ancak, bu yıl. seminerlerin kapsammı biraz daha genışlettik: • Yazarlığa Hazırlık Semineri • Lygulamalı Yazarlık Semineri • Radyo-TV Metin Yazarlığı Semineri • L'vgulamalı Senaryo Yazarlığı Semineri • Oyun Yazarlığı Semineri Her biri kendi alanında uzman hocalarla. metinler arasında meraklı bir yolculuğa çıkmak ve yazı dünyasında yeni ufuklara yelken açmak istiyorsanız. başvuru tarihı 15 Eylül 1998 günü sona erecek olan seminerlerle ilgili daha geniş bilgiyi Vakfımızdan edinebilirsiniz. um:ag UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİÜK VAKFI Pırl* Cad4«s! No. 14 06840 Kavıklıdara ANKARA T»l:(0312)417 Fak>:(0]12)417 57 (jranite 9{ousı BODRUM'DA TAT/L/N YENİ ADI Lüks odalan, zengin mutfağı, sosyal aktiviteleri. uzman kadrosu ve Bodrum'un rüya kadar güzel manzarasıyla sizlere kevifli birtatil imkânı sunuyoruz. 4* kalite 5*hızmet. Tel: 0252 316 19 90 Faks: 0352 316 14 03 Bolu Ormanlan'ndaki çiftlik evimizde sakin bir hafta sonu için caap seçenekler: HER H4FTA SONL • At Safari • Jeep Safan • Bısıklet • Doğa yürüyüşleri GRIPIAR.4 HAFTA IÇİ TUR PROGRAMI Tam pansıyon konaklama 20 000.000 - Tl_ Kredı kartlı ödeme imkânı AGM TURİZM Istiklal Cad Mıs Sok 6/9 Beyoğlu İSTANBVL Tel. 0212 251 09 57 5g Faks 0 212 244 07 88 Üniversitemiz öğrenci Işleri Daire Başkanı MEHMET YAYLAGÜL'Ü kaybetmiş olmanın üzüntüsünü tüm Yıldız Teknik Üniversitesi ailesi ile paylaşıyor, ailesüıe ve yakın dostlanna başsağlığı diliyoruz. Mehmet Yaylagül'ün çenazesi bugün (08.09.1998) saat 14.30'da YTÜ Merkez Kampusu'nda yapılacak olan törenin ardmdan memJeketi olan Malatya'da toprağa verilecektir. \1LDIZ TEKNtK ÜIŞtVERStTESt REKTÖRLÜĞÜ ECumhuriyet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AY! ETKİNLİKLERJ SÖYLEŞİL! İMZA GÜNU I 10 Eylül Perşembe Saat:18.00-20.00 tSKENDERUN 2. ASLÎYE HUKnC HÂKtVILİĞl'NDEN DosyaNo: 1998 207 Davalılar: Davıt Gözlüyan, adresi mevhul. Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafindan davalı aleyhıne açılmış bulunan tapu ıptal ve tescıl, men'i müdahale davasının ya- pılan açık duruşmasında; Adınıza çıkartılan davetıyede tanınmadı- ğınızdan lade edılmış olması üzenne yapılan zabıta tahkıkatında da adresuıız meçhul kaldığından adınıza ılanen duruşma gününün teblığıne karar verilmış. duruşma 15 9.1998 günü saat 10.15'eta- lık edılmışnr. Mezkur gûn ve saatte gelmenız, gelmedığınız vev^ bir v ekılle de temsıl ettırmedığınız takdirde davanın yokluğunuz- da bıtınleceğı davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen tebliğ olu- nur. 19.8.1998 Basın: 41795 BEDRİ BAYKAM Kitaplannı imzalayacak ve okurlarıyla söyleşecek. Istiklal Cad. (Aksanat karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 îstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvan kimliğimi kaybettim, hükümsüzdür. SUZANALEV ^ANADOLU YAKASINDA^ OTURANLAR: * k Yarın, ^GÖKDİL KOLEJI bfosürûnüz gazeteniz ile V birlikte. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog