Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 EYLÜL 1998 ÇARŞAMB/ 8 DIŞ HABERLER Filistin'nin yanında olduklannı hatırlatan Başbakan, Suriye'yi bölücü teröre destek vermekle suçladı Yılmaz\laıı Şam'a sert yanıtRAMALLAH (AA) - Başbakan Mesut Yılmaz,Sunye'nm Ortadoğugezısıne\o- nelık eleştınlenne Fılistınden sert yanıt \erdi Yılmaz. "Düşmanhktansozedikcek- se. asıi büyuteç aldna alınması gereken,Su- rive'nin Turkıye'dekı bolucu terore verdi- ği destektir'1 dedı Turkıye ıle Fılıstın arasındakı goruşme- lerın tamamlanmasmdan sonra Başbakan Yılınaz ve Fılıstın Devlet Başkanı \aser Arafat, ortak basın toplantısı duzenledı \ ılmaz basm toplantısmda bır gazete- cının.Sunye'nmOrtadoğugezısınevone- lık tepkılennı hatırlatarak bu konudakı duşuncesını sorması uzenne "Ürdün. Is- rail \e Filistin'i kapsayan zrvaretuni Suri- ye'mn eleşü'rmiş obnasuu.duşmanlık \ara- Taleban iran'ı uyardı tacak bir gezi olarak nitelemesinı kaale al- mamız soz konusu olamaz. Duşmanhktan soz edılecekse, asıl buyuteç alüna alınması gereken, Sunve'ıun Turkıye'dekı bolucu terore verdiği destektir" dedı Yılmaz ın Israıl zı>aretıne tepkı goste- ren Şam y onetımı dun bır açıklama y apa- rak Turkıve nın Israıl'le yapmavı duşun- duğu bolgesel ıttıfakın "tehükelı sonuçlar yaratabıleceğıni" one surmuştu Yılmaz basın toplantısmda Arafat'la temaslannda, ıkılı ılışkıler \e Ortadogu banş surecındekı tıkanıklığın aşılması ko- nulannıneiealtndıgınıbelırttı Turkjye'nın Fılıstın da\asına daıma destek verdığını anlatan \ ılmaz şunlan sov ledı "Turkıye. bu bolgede acıl \<e kalıcı bır barışın sağlan- masııçin Ortadogu banş sürecini tarihi bir firsat olarak değeriendirivor ve başından be- ri de desteklemışür. Bugün bir bkanıkhğm yaşandığı herkesn malumudur. Bu okanık- hğın aşıiması içın aülan adımları ıçtenlikle desteklıvoruz. Bu çerçevede Filıstin'in ka- bul ettiğı ABD planını İsraiTin de kabul et- mesinı beklrvoruz." Yılmaz, Turkıye'nın bu bolgede banşin sağlanması ve Füısün Dev- letı'nın kalkınması ıçın kendısınden bek- lenen her turlu destegı sağlayacağını soy- ledı Ajafat da, bolgesel sorûnlann da ele alındığı deta> lı ve yararlı bırgoruşme yap- tıklannı bıldîrdı Banş surecının, ABD'nın gınşunlenne karşı Israıl'ın gundeme getır- dığı olumsuz uygulamalar dolayısıyla tı- kandığmı ıfade eden Arafat, Filıstin'in bu gınşımı onayladığını daha onceden açık- ladığıru hatırlattı Arafat, Fılıstın davasına gosterdığı destekten ve ızledığı yapıcı tu- tumdan dolayı Turkıye'ye teşekkurederek "Banş surecinin hedefine ulaşması için Türkjye'ni/ı gösterdiği çabalardan memnu- nuz" "dedı tkılı goruşmede, Turkıye'nın Fılıstın yonenmme yapmayı kararlaştırdı- ğı yardım da gundeme geldı Yılmaz, bu yardımın 1 mılyon dolarlık hıbe edılecek bolumu ıle ılgılı ışlemlenn tamamlandığı- ru ve paranın Fılıstın Başkonsolosluğu'na ulaştığım bıldırdı Yılmaz dun gece Tur- kıye'ye dondu Bu arada, Sunye Dışışlennden Sorum- lu Devlet Bakaru \asır Kaddur dun hu- kumetyanJısı Teşrın gazetesıne verdığı de- meçte, Turkıye ıle guvenlık sorunlan ya- şandığını ancak sorûnlann çozumü ıçın dıyalog kurulabıleceğını soyledı Türkıye ve Israıl'ın, kasım ayrnda ara- ma ve kurtarma amaçlı ortak denız tatbı- katının ıkıncısını yapacağı, Mısır ve Ur- dun'un de tatbıkata katılmasının ıstendı- ğıbıldmldı Israıl'deyayımlananHaaretz gazetesının verdığı habere gore tatbıkatın kesın tanhı henuz netlık kazanmadı Ma- anv gazetesı ıse Lrdun Haberalma Teşkı- latı Başkanı SamihBattihinın, Lrdun, Is- raıl ve Turkıye arasında stratejık ortaklık kurma amaçlı goruşmelerde bulunmak ıçın pazar gunu gızlıce lsraıl'e gıttığını ve Israıl Gızlı Haberalma Teşkılatı uyele- nyle goruştuğunu belırttı 'Savaş İslam düşmanına yarar' Dış HaberierServisi- Taleban. Afganıstan'la Iran ara- sında çıkabılecek olası bır savaşın Islam duşmanlarının ışıne >ara>acağını belırttı Taleban ın onde geien dını lıderlerınden Me\fevi Psur Muhammed Sakıp, "tran, İslam duşmanlannaaletolma- malı \e versiz askeri uvarı ve tehditlere bir son vermeli- Pangalos Tahran'da TAHRAN(AA)- Yunanıs- tan Dışışlen Bakanı Teodoros PangaJos. Iran. Yunanıstan ve hrmenıstan arasındakı uçlu goruşmelere katılmak ıçın Tahran'a gıttı Pangalos, "İran,MınanstanveErmenis- tan dışişleri bakanlan arasın- dakıtopian&iannen onembso- nucu, boigeıçın banş \e ıstık- rangetirmekîir''dedı Panga- los, Ankara ıle Tel A\ıv ara- sındakı asken anlaşmanın, ozellıkle Arap ülkeien ve bol- ge ulkelen uzennde çok etkı- lı olacağmı savundu tranDı- şişlen Bakan Yardımcısı Mah- mud Vaezi de Tahran, Atına ve Envan arasındakı uçlü ış- bırlıgınm, uç ülke arasındakı ılışkılenn guçlenmesıne kat- kıda bulunacagını soyledı. dır" dedı Sakıp Iran a;>agduvr uluda\- ranma çağrısı \apa- rak"KendisiniMuslu- man bır ulke olarak goruvorsa asken se- çenekten vazgeçmesı- ni" ıstedı Iran ın Af- ganıstan a saldırma- sının ağır sonuçlara \ol açacağını so\le venSakıp pekçoksa- \aş gormuş Afganlı- lann ulkelennı sa\ un- mavı ıvı bıldıklennı vurguladı Ote >andan. bagım- sız kavnaklar Tale- ban a karşı saldın du- zenleven \hmet Şab Mesut'a bağlı ıttıfak guçlerının başkent Kabıl vakınlarında ılerleme sağladığını belırttıler Ittıfak guç- lennın K.âbıl'ın ku- zeyındekı stratejık bır tepeyı ele geçırdığı bıldınldı i-*-$*fe-ff* PEACE 'GerçeklRA Uan tam ateşkes' Dış Haberler Senisi - Kuzey Irlanda'da şımdı- ve kadar duzenlenen en buyuk saldmnın sorum- lusu •'Gerçek IRA" (RIRA) u tam ateşkes" ılan ettı 15 AğustOi ta Omagh kentınde 29 kışının olu- muyle sonuçlanan bombalı saldmnın sorumlusu RIRA tarafından Dublın radyo \e tele\ızvon ku- rumuna gondenlen bıldınde tam ateşkes ılanının dun TSİ 02 OO'den ıtıbaren geçerlı olduğu belır- tıldı RIRA'nın açıkJamasında "Sonhaftaİardaya- pılan >t)ğun goruşmelersonucu RIRA'ıun tuzuğuy- İe uyunı ıçınde. gonulluler tum askeri etkjnliklere tam anlamıyla son \erümesine karar vermişJerdir" ıfadelenne yer venldı RIRA 199" yılının tem- muz ayında Irlanda Cumhurıyet Ordusu'ndan (IRA) aynlan ateşkes muhalıflen tarafından ku- rulmuştu Irlanda Başbakanı Bertie Abern, ateşkes açık- lamasınımemnunıyetlekarşıladığını belırttı Ahern. karann tamamıyla uygulanması halınde bunun onemlı ve olumlu bır gelışme olduğunu soyledı Ahern, bununla bırlıkte ateşkes ılanının, Omagh'ta olenlen gen getırmeyeceğını ve kurbanlann aıle- lennın yaralannı sarmayacağını belırttı Irlanda Devlet Başkanı Mary McAfcese da ateşkes açık- lamasını "cesaret \erid" olarak nıtelendırdı tn- gıltere hukumetının Kuzey frlanda Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Gerçek IRA'nın "yalmzcako- nuşması degil, Irianda haJkını şiddeteylemlerinin sona erdiği konusunda ıkna etmesı gerektiğmi" bıldırdı Ingıltere'mn Kuzey Irlanda Bakanı Mo Mowlam, ateşkes ılanma karşın Omagh saldınsı- nın sorumlularının yakalanıp yargılanacağmı soy- ledı Talabani 12 Eylül'de gidecek Barzani ABD'de temasa başladı FUATKOZLUKLU WASHINGTON-Irak Kurdıstan Demokrat Par- tısı (IKDP) ıle Irak Kurdıstan Yurtseverler Bırlığı (İKYB) arasında banşın sağlanması çabalannda, ABD ınısıyatıfı yenıden ele geçırmeye çalışıyor BfliOintonyoneümı bu amaçla, DCDP lıden Me- sud Barzani ıle IKYB lıden CelaJTaJabani'y ı \\as- hıngton'adavet ettı ABD başkentıne ılk olarakon- cekı g\ın Barzani geldı ve temaslanna dun başla- dı IKDP lıden, bugun ve yann Dışışlen Bakanlı- ğı'nda bır dızı goruşmelerde bulunacak Talabani ıse Washıngton'a 12 Eylul Pazartesı gu- nu gelecek Her ıkı Kurt lıdenn, Clınton'ın baş- danışmanı Sandy Berger ıle Kongre'den bır grup uye ıle ayn ayn göruşeceklen kaydedıldı Barza- nı'nın ıse hafta sonunda New York'a geçerek BM Genel Sekreten Kofî Annan ıle göruşmeye çalışa- cağı behrtıldı Bu arada IKDP ve IKYB lıderlen- nın Turkıye'nın VVashıngton BuyûkeJçısı BaJdÜ- kin'le ayn ayn gonışeceklen de belırlendı \nkara'da TBMM Başkanı HikmetÇetin. Baş- bakan Yardımcısı Bûlent Ecevit ve Dışışlen Baka- nı İsmail Cem tarafından kabul edılen Barzani, 'PKKikmucadeleyedevanıedeceği'mesajını ver- mıştı Barzani VVashıngton'da Talabam'yle bır araya geleceğını ve anlaşmaya varacaklannı umu- yor IKDP lıden, Talabani ıle anlaşma sağlaması durumunda sılahlı mucadelenm surup surmeyece- ğı konusunda ıse "Ateşkesi konımak için elimden geleni yapacagım" dıye konuşuyor MÎT ve Genelkurmay'ı da zıyaret eden Barza- ni 'ye Turk tarafi, Irak'ın toprak butunluğunu bo- zacak gınşımlere 'yaJandavranınaması' yonunde 'uyanda' bulunmuşru HAFTA IÇI HERGÜN 12.1Q •üyük bir aşk, ^aybedilenler, cazanılanlar... Ve aynı gence aşık iki genç pzın dramatik işköyküsü... ıreır Vizilcr için hoğru ekravibasımz KONGRE ÎLANI Turkıye Den-lş Sendıkası'mn 26 Olagan Genel Kıırulu, 3-4 Ekım 1998 Cumartesı ve Pazar günlen saat 10 00-H 00 arasında aşağıdakı gûndem dahılınde Altunızade Mah Kuşbakışı Sok No 25 Oskudar lstanbul ad- resındekı Petrol-tş Sendıkası Toplantı Salonu nda. çogunlugun saglana- maması halınde ıse 10-11 Ekım 1998 Cumartesı \e Pazar günlennde 10 00-17 00 saatlen arasında aynı adreste toplanacakür 2821 savılı Sendıkalar Kanunu sendıkamız anatüzûjû ve Genel Ku- rul ve Seçım Yönetmelığı'ne göre ılan olunur TÜRKİYE DERİ-İŞ SENDİKASI GENEL VÖNETİMKIRLIU GLNDEM 1 Voklama ve açılış 2 Dıvanseçımı 3 Saygıduruşu 4 Konuklann tanıtımı ve konuşmalar, 5 Komısyonlann seçımı a) Hesap Tetkık ve Tahnunı Bütçe Komısyonu b) Tüzûk Tadıi ve Mevzuat fComısvonu 6 Raporlann okunması ve mûzakeresı a)Çalışma raporu b) Malı rapor c) Denetun Kurulu raporu d) Dısıplm Kurulu raporu 7 Yöneacılerın eleşünlere varatı ve kurullann ıbrası 8 Tuzuk Tadıl Komısvonu raporunun okunması ve mûzakeresı 9 Hesap Tetkık Komısyonu raporunun okunması ve mûzakeresı 10 Seçımler a) Genel Başkan b) Genel Başkan \ rd, c) Genel Sekreter, d) Genel Malı Sekreter, e) Genel Eğıtım ve Teşkılatlandırma Sekreten, f) Genel Yönenm Kurulu ûyelen g) Denetım Kurulu üyelen, ğ) Dısıpun Kurulu üyelen, h) Tûrk-Iş Cst Kurul delegelen 11 Kapanı; BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Fidel, Denktaş ve Mandela Bır buyuk gazetemızde, aynı sayfada a(t alta duşen ıkı resım Resmın bınnde Mandela ıle Castro el sıkışı- yoriar, haber, Guney Afrıka Bırlığı'nde Bağlantısızlar Konferansı Dığer resımde Ecevit KKTC'yı zıyaret et- mış, Denktaş-Ecevıt yan yana oturuyorfar, Denktaş'ın konfederasyon onensıne Ecevıt'ın desteğı ve Kıbns'ın Bosna-Hersek'e donmemesının hıkâyesı haberde yer alıyor Castro, Mandela ve Denktaş Uç ayn krta, uç ay- n dunya, uç ayrı tanh Bu farklılıklara karşın uç lıdenn polıtık ve tarıhı çızgılen, yazgılan bazı temel noktalarda kesışıyor, kesışme ne kelıme, tam tamına ortuşuyor - Uç lıder de buyuk devletlere ustun guçlere karşı sa- vaş vermışler Mandela, Avrupa ve ABD'ye karşı sava- şını, Kara Afrıka olarak kazanmış, hatta bugun onlarla, uyumlu bır çızgıye bıle gırmış Oldukça ılımlı ve uyum- lu, eskı duşmanlan ıle bugun, yakın bır çızgı ıçınde Fı- del Castro ıse 1990 sonrasının gelışmelen karşısında hem ıç rejımını yumuşattı hem de Papa'nın elını ope- rek Batı ıle koprulen yenıden kurdu Denktaş, 40 yılı aş- kın suredır Kıbns Turk halkının Ingılız ve Yunan hege- monyasından kurtulması ıçın Avrupa ve ABD'ye karşı savaştı ve yolun sonuna yaklaştı - Ik/ncı kesışme noktası ıse her uç lıderın de kendı halklannın ozgurluk ve bağımsızlık savaşını, başından ben surdurmekteoluşlandır 50'lerden 90'iara, 40 yılı aş- kın bır sure - Uçu de halen ıktıdarda, kendı yonetımlennın en ust noktasında bulunmaktadııiar Batı Mandela'yı "sonunda" bağnna basmış, Papa ıse Fıdel'ın ayağına kadar gıtmış, Fıdel de ıkı elı ıle sa- nlarak, Papa'nın elını "sonunda" opmuştur Amenka artık, Fıdel'e bıle tırnaklarını gostermemektedır Pekııı ya Denktaş' Yaşadığı adada kendı halkının hak- larını emperyalıstlere ve Enosısçılere karşı korumak ıçın savaş vermış ve vermektedır O da dığerten gıbı ABD ve Avrupa'ya karşı dırenmış, boyun eğmemıştır Onlar gıbı, hapse gırmış, surgun edılmıştır Eşrtlık, egemenlık, ozgurluk ıstemış, sonunda başarmıştır Batı, Mandela ve Castro'ya bıle gosterdığı hoşgoru- yu Denktaş'a neden gostermemıştır'? Çunku - Denktaş'a gostenlecek hoşgoru, Turkıye'ye goste- nlmış bır hoşgoru olarak tanımlanmaktadır, Batı boyle bakmaktadır Oysa Turkıye'nın bu bolgede "gengıtme- sı", hatta bıraz kuçultulmesı ıstenmekte, bunun hesap- lan yapılmaktadır - Denktaş Batı'nın gozunde Doğulu ve Musluman bır halkın temsılcısı olarak goruluyor Denktaş'a gostenle- cek hoşgoru, Batı'nın bu konudakı teon ve hesaplan- na uygun değıldır Bolgeye son 300 yıldır Avrupa'nın, son 70 yıldır da Amenka'nın gozluğu ıle bakmaktadır- lar - Denktaş'ın bugune kadar savaştığı "farar, kendı ıç- lennde bulunan Yunanıstan'dır, bunu kendılenne karşı bır savaş olarak algılamaktadıriar Eşıt bır taraf olarak gorememektedırfer Denktaş'ın son "konfederasyon'one- nsıne de tepk/len, bu nedendendır Mandela ve Cast- ro'nun el sıkışırken resmedıldıklen toplantıda, çok ılgınç- tır, Denktaş'ın son onensıne, ıkı lıderde karşı çıkmış, bıl- dınyı ımzalamışlardır, aynı kaden son 40 yıldır paylaşan uç lıderden ıkısı, uçuncusune karşı taraf tutmuştur Oy- sa, ıkıncı resımde, Denktaş'la bırlıkte oturan Ecevit, Tur- kıye'de, belkı de her ıkı lıdere de en fazla sempatı du- yan kışıdır Bır hatırlatma yapalım Mandela bırkaç yıl once Ataturk Ödulu'nu de reddetmıştı, en azından Ata'nın hatm ıçın, bunu kabullenmesı gerekmez mıydı'' Işın ozunde Denktaş ın Mandela'dan ve Castro'dan farkı, "farklı bakan buyuk devtetlenn gozluk camlann- dadtr", o konferansın adı "BağlantısızlarKonferansrbı- le olsa Denktaş ağzıyla kuş tutsa o farklı gozlukler de- ğışmemektedır, aynen kurtla kuzu masalında olduğu gı- bı Denktaş'a, suyu sen kırietıyorsun dıyebılmektedır- ler Mandela, Castro ve Denktaş özde aynı şey ıçın sa- vaşmış lıderler, aynı resım ıçınde olmalan gerekırken bı- nlen almış makası elıne, foto-montaj yapmış Dunyayı yonetenler makaslan çok sevıyor olmalı ECumhuriYet kitap kulübü Taksim Sergi Salonu EYLÜL AYi ETKINLİKLERi 9 Eylul Çarşamba Saat 18 00-20 00 FAIKA SARP AYDILGE SARP Kıtaplarını ımzalayacaklar ve okurlarıyla soyleşecekler IstıklalCad (Aksanat karşısı) Taksim Tel 252 38 81/82 ÎZMÎR DEMtR ÇELİK A.Ş.'NDEN SERMAYE ARTTIRIMINA ÎLÎŞKİN DUYURUDUR Şirketimiz çıkanlmış sermayesinin 12.450 milyar TL'lık kısmı yeniden değerleme değer artış fonundan, 4.150 milyar TL'lık kısmı nakden karşılanmak üzere 8.300 milyar TL'dan 24.900 milyar TL'na arttınlması sırasmda ihraç ve halka arz edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca 23.6.1998 tarih ve 44/677 sayı ile kaydına alman 9. tertip hisse senetlerine ilişkin Tasarruf Sahipleri Sırküleri Cumhuriyet ve Dünya gazetelerinde ilan edilmiştir. Bu sirkülerde 26.8.1998-9.9.1998 tarihleri arasında 15 gün olarak belirtilen halka arz süresi 26.10.1998 tarihine kadar uzatılmıştır. Tasarruf sahiplerine duyurulur. .'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog