Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

9EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 1999 ÖSS ialavuzlapı basılıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gelecek yıl tek basamaklı olarak gerçekJeştırilecek üniversite sınavının kılavuz hazırlıkJan son aşamaya geldi. Kılavuz basımlarını ekim ayında tamamlayacak olan Öğrencı Seçme ve Yerleştirme Merkezı (ÖSYM), kitapçıklann 2 Kasım'a kadar lıse ve dengi okullardan elde edilebıleceğinı bıldirdi. 1998 ek kontenjanlannın ise haftaya açıklanacağı ögrenıldı. Teknoloji ödülleri başvuruları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Teknoloji Gelıştirme Vakfı (TTGV) TLJBİTAK ve TÜSÎAD'ın "yaratıcı düşünceyi yenilikçı ürüne dönüştürme" çabalannı özendirmek amacıyla oluşturduklan ve ilki gecen yıl verilen "Teknoloji Ödülü" nün ikincisi için başvurular başladı. Bursa'da işçi kıyımı • BURSA (Cumhuriyet Bürosu) - Bursa'daki Lovv Profile Tekstıl Işletmesi'nde sendikaya üye olduklan gerekçesivle işten atılanlann sayısı dün 260'a yükseldi. Pazartesı günü başlayan işten çıkarmalann nereye kadar süreceği merak edilirken "tazmınatsız" işten çıkanlan ışçılenn fabrika önündeki oturma eylemi de devam ediyor. AÖF'liler sınava yetjşemedi • tstanbul Haber Servisi - Dünya Offshore Şampiyonası 4. ayağı olan Grand Pnx '98 Sİirat Motorlan Yanşf nın yapıldığı geçen pazar günü. yanşı ızlemeye gelenlerin Boğaz'ın her iki yakasında trafiğın kilıtlenmesı nedeniyje yüzlerce açik: ;: ,ı. öğretini •faîaûltesi • .lyy^b öğrencismin sınavlanna yetışemediği belırlendi. Öğrenciler. AÖF Dekanlığı'ndan kendilerine ek sınav hakkı tanınmasını ıstedı. Su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - ISKl'denyapılan açıklamada Kâğıthane Terfi ve Tasfıye Tesisi'nde yapılacak çalışma nedenıyle Kâğıthane. Hasdal, Çağlayan, Hürnyet Mah, Gürsel Mah. Okrneydanı. Kuştepe. Mecidiyeköy, Şişli, Teşvıkıye, Nışantaşı, Maçka. Taksim, Fenköy, Yeni Levent. Etiler, Çeliktepe, Gültepe. Rumelikavağı. Silahtar, Kiiçükköv. Yıldıztabya. Bayrampaşa, Terazıdere. Atışalanı. Esenler.Yıldınm Mah. Cebeci, Sultançiftliği. Metns. Hasköy. Eyüp, Kasımpaşa. Edirnekapı ve Fatih'in bir kısrruna yann 24 Saat süreyle su verilemeyecek. Işten atdmaya karşı süresiz açbk greviîpragaz AŞ'den keyfi olarak 9 gün önce işten atıldığını söyleyen Mnstafa Yaşar, eylemiyle sınıfsal mücadele verdiğini belirtereksendikasızlaştırma ve Özelleştirmeye karşı direnme çağrısıyaptı tstanbul Haber Servisi- tpragaz AŞ'nin Kurtkö} dolumtesislerindeki işindenatı- lan Mustafa Yaşar, süresiz açlık grevine başladı. Dokuz yıldırçalıştığı işindenatıl- masını işverenin keyfi tutumu olarak de- ğerlendiren işçi Yaşar. "Bu anlamda, ey- lemi sadece kendime vapılan haksızlığı gi- dermek amacıyla değiL işçi sınıfına vöne- lik tehditleri de protesto etmek amacıyla gerçekleştiriyorum'* diye konu- şuyor. 31 Ağustos'ta işten çıkanlma- sının ardından 1 Eylül'de Îpragaz AŞ Kurtköy Dolum Tesisleri önünde çadır kurarak açlık gre- v ine başlayan Mustafa Yaşar. bir süre sonra jandarmanın çadınnı kaldırttığını anlatarak şöyle de- vam ediyor: "Ülkemizde ilk özelleştirüen kuruluşlardan olan İpragaz'ın Fransız iştereni Türkiye Cum- huriyeti'nin iş güvencesi sağla- mayan yasalarına sığınarak işçi- lerin havatmı karartıv or. Onlara göre işlem yasaya uygun olduğu zanıan problem yok. Ancak be- ninı açundanyasadan dahaönem- li bir şev var: "Yaşama hakkf. Dokuz yıl emek verdiğim bir iş- yerinden gerekçesiz atılnıavı ka- bul etmem mümkün dcgildir." Açlık grevinin sekizinci gününde ağn- lannın başladığını anlatan Mustafa Ya- şar'a eşi Emine Yaşar destek oluyor. Ay- nca CHP, ÖDP. EMEP, Halkev leri, Perrol- Iş ile diger sendikalardan da destek ziya- retleri yapılıyor. Türkiye'nin ilk özelleş- tirilen kamu kuruluşlanndan biri olan ip- ragaz'ın Primagaz Enerji isimli Fransız şirketine satılmasından sonra Türkiye ge- nelinde 10 dolum tesısinde gerçekleştiri- len toplu işten çıkarmalar üzerine Petrol- lş Sendikası uzun süreli direnişler düzen- ledi. Petrol-lş. Kurtköy dolum tesisinde- ki işten çıkarmalann ardından işyerinde- ki yetkisini kaybedince son kalan 14 işçi- den 13'ü kıdem tazmınatlannı alarak iş- ten aynldı. işverenin teklifinı kabul etme- yen Yaşar ise eylemini sürdürmeye karar- Tek başına verdiği mücadelenin sekizinci gününde ağnlannın başladığını anlatan Mustafa Yaşar"a eşi Emine Yaşar, destek oluyor. (Fotoğraflar: HATlCE TUNCER) lı. Petrol-lş Anadolu Yakası Idari Sekre- teri Musa Altuıtaş, Yaşar'ın açlık grevi üzerine Petrol-Iş'in, ipragaz'ın özelleşti- rilmesi sırasında yaptığı direnişleri anım- sattı. Altıntaş. taşeronlaşmaya karşı yasal düzenlemeler gerektiğini belirtti. Iş güvencesi yok tş Yasası'run 13. maddesıne göre işve- ren hiçbirneden göstermeksizin dılediği zaman dilediği işçiyi ya- sal tazminatını vererek işten çı- karabiliyor. ILO'nun 158 sayılı sözleşmesi haklı birgerekçe gös- termeden kimsenin işinden edil- meyeceğini hükmebağlıyor. Tür- kiye 158 sayılı sözleşmenin altı- na ımza armasına karşın bugüne dek sözleşmeyi iç hukukuna yan- sıtmadı. SHP-DYP koalisyonu döneminde bu yönde çıkanlan yasa ise ışverenlerin baskısı so- nucu dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Ozal tarafından onaylan- mayarak TBMM'ye geri gönde- rildi. Meclis ise yenı bir düzen- leme yapmadı. Bu boşluk nede- niyle sendikal örgütlenme hak- kı da yasal güvenceden yoksun bulunuyor ve sendikalaşmak ıs- teyen işçi kendıni kapı önünde bu- luyor. Geçen yıl iflası ilan edilen mağazanın çalışanlan alacaklan için mücadelelerini sürdürüyor Printemps çalışanlanmn umudu Demireltstanbul Haber Servisi- Eml ak- bank ve Vakıfbank iştiraki olarak 1988 yılında faaliyete geçen, an- cak geçen yıl iflası ılan edilen "Printemps"ın enkazı altında ça- lışanlar kaldı. tflasa neden olan kamu yöneticilerinin hiçbirinin bir kaybı olmazken mağazanın 130 çalışanı ödenmeyen tazminat ve maaşlan için mahkeme kapılann- da sürünüyor. Çalışanlar. batık mağazanın borçlannı karşılaya- cak mal varlığı bulunmadığını belirterek "Tek umudumuz Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel üeBaşbakan Mesut Yılmaz'ınü- gili bankalara direktif vererek hakJanmızın ödenmesini sağla- maknr" diyorlar. Bakırköy İş Mahkemesi'nde haklannı arayan çalışanlar, ya- kın birtarihte sonuçlanması bek- lenen mahkeme karannın pratik bir yaran olmayacağını. çünkü mağazadan arta kalan rnal varlı-^ ğının 30 milyar cıvanndaki top- k lam alacaklannın üçte birini bfr- le karşılamayacagını \iirguluyor- lar. Printemps'in son Yönetım Kurulu Başkanı Mehmet Akif L'çar. şirketin iflas masasına tes- lim edilen 4 otomobıli, bazı bü- ro eşyalan ve bir kjsım mah bu- lundugunu söylerken çalışanlar- dan Yücel Tannkulu, söz konu- su eşya ve mallann satışından en fazla 8-9 milyar lira sağlanabile- ceğini savunuyor. Çalışanlann yüzde._ 70'inın henüz bir iş bulamadığını anlatan Tannkulu, dokuz yılTîk kıdem tazminatlan- nın yanı sıra 1997 Kasım v e ara- lık maaşlan ile 4 maaş tutannda- ki ikramiyelerinin de ödenmedi- ğini kaydediyor. Printemps'i 1 trilyonu aşan borçla birlikte iflasa sürükleyen Emlakbank ve Vakjfbank üst dü- zeyyöneticilerindenoluşan Prin- temps Yönetim Kurulu üyeleri- nin çoğu. bu bankalardaki gö- revlerini sürdürüyor. Mağazayı 1 trilyon 350 mılyon lira zarara uğratmakla suçlanarak mahke- meye verilen eski Yönetim Ku- rulu Başkanı Ünal Yalunk. ıflas öncesinde brüt 30 milyan bulan tazminatını alarak istifa ermişti. Yaltınk'ın ardından Printemps Yönetim Kuruiu Başkanhğı'na getirilen Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı ve Printemps Yöne- tim Kurulu üyesi Hasan Kıisnuz. batmakta olan şirketin Vakıf- bank'a olan 70 milyarlık kredi borcunu kapatmış, Printemps'in 60 milyarlık vergi borcu ise yö- netim kurulu üyelennın yurtdışı yasağının kaldınlması için ilgili bankalarca ödenmişti. Nakil ve geçiş yönergesi değiştirildi O k u l k a n t i n l e r in de s a t ı ş ı y a s a k ÎHUden düz liseyegeçişyok MilliEğitim 'den dergi kotası EBRV TOKTAR ANKARA- Milli Eğitim Bakanlı- ğı, lise 2'de düz liselere geçerek ek pu- an almak isteyen imam-hatip lisesi öğrencilerinin girişimini engelliyor. Alanlar arası geçişe göre ek puanı ön- gören yeni sınav sistemini dikkate alan bakanhk "Ortaöğretim Kurum- lan Oğrenci Nakil ve Geçiş Yönerge- si"ni degiştirdi. Bakanhk, yönergeyle imam-hatip li- sesi dahil tüm meslek lisesi öğrenci- lerinin düz liselere geçişine izin ver- mezken meslek liselerini özendinnek amacıyla lise 2. sınıf ögTencilerinin meslek liselerine geçişine olanak ta- nıyor. Üniversite seçeneklerini lisedeki alanlanna göre yapan öğrencilerin or- taöğretim başan puanını yüksek tut- mayı öngören tek basamaklı sınav sis- teminde. imam-hatip lisesi öğrencile- rinin başka fakülteleri tercih ederek "ek puan sistemini delme gjrişimi" ortadan kaldınhyor. Ilahiyat dışında- ki fakülteleri seçen imam-hatip lise- si öğrencilerinin oıtaöğretim başan pu- anı ise 0.5 yerine 0.2 ile çarpılıyor. An- cak lise 2'de düz liselere geçerek "ek puan almak" isteyecek imam harip li- sesi öğrencilerini dikkate alan bakan- lık. Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi'ni değişti- riyor. Yeni yönerge. yeni sınav sistemin- de puan türlerinin degişmesini dikka- te alarak lise 3 'te okuyan öğrencile- rin alan değiştirmesine de olanak ta- nıyor. AMC4RA(CumhuriŞ« Bürosu)-Mil- li Eğitim Bakanlığı, yardımcı eğitim ara- cı olarak kullanılan öğrenci dergileri- nin okul kantini, okul koruma derneği, okul aile birliği ve kooperatiflerinde sa- bşını yasakladı. Dergilerin alımı ve kul- lanılmasında velilere baskı yapılama- yacağını açıklayan bakanlık. ünite pla- nınm da öğrencilerle işbirliği yapılarak hazırlanmasını istedi. Milli Eğitim Bakanlığı, dergi Iobiie- rinin tüm baskılanna karşm dergilerin okul kantin ve derneklerinde satışına yasak getirdi. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Lluğ- b ^ . önceki gün yayımlanan genelge- sinde, ilk ve ortaöğretim kurumlannda okutulacak ders kitaplannın bakanlıkça belirlendiğini anımsatarak ^ Bakanlıkça Defirlenmeyen hiçbirkttapve egitim ara- a okullarda kullanılamaz" dedi. Ilköğretim okullanndaki eğitim et- kinliklerinde öncelikli olarak TalimTer- biye Kurulu Başkanlığı tarafindan belir- lenen ders kitaplannın esas alınacağını vurgulayan Uluğbay, "Derskjtaplannın yanında yardımcı egitim aracı oiarak Talim Terbiye Kurulu karannca tavsiye edilen öğrenci dergilerini de isteyen öğ- rencüer satın aktüSecektir" diye konuş- tu. Uluğbay, dergi alım ve kullanımında velilere kesinlikle baskı yapılmayacağı- nı kaydetti. Yönetici, öğretmen ve diğer personelin de dergi alım satımında hiç- bir şekilde aracı olmayacağını belirten Uluğbay, eğitim öğretimde kuHamlacak ünite planı, mevsim ve tarih şeridinin öğ- rencilerle işbirliği içinde hazuianacağı- nı bildirdi. BILGI ÇAGININ ILKELERIIŞIGINDA GÖKDİL KOLEJİ YENİDEN YAPILANDI. ilköârretim okulumuzda 4. sınıftan itibaren tüm derslere branş Ö3r«tmenleri glrecektir. • ^ ^ Branş ders leri, dersfn özelliârine göre dUzenlenmiş özel donanımlı dersliklerde işlenecektir. İlköâretim /bkulumuzun 2.,3.,4.,5.,6.> ^sınıflarına kayıt yaptıranlara) ders yılı içinde ÜCRETSİZ İNGİLİZCE UYUM KURSLARI AÇILACAKTJR. ^ ^ Dil egitimf düzeyl, aldıgımız yeni t e d b i r l e r l e daha da yükselt ilmiş tir. ilköğrretimin 8. sınıfını bitiren öğrencilerimizin Lise Hazırlık okumaya ihtiyacı kalmayacaktır. ^^r Teknolojik grelişmeler ışıgında, bilgisayar agı yeniden kurulmuştur. BUtUn birimlerde |" Bikjisayar Destekli Egitim" uygulanmaktadır. ^ ^ ÖSYS'ye yönelik çalışmalar 9. sınıfta toaşlayacaktır. C3grencilerimize Universiteye girişte destek saglayacak "Üniversite Hazırlık Birimi" kurulmuştur. Bu toirim, bir dersane gitoi işlev yapacak, ögrencilerimizin dersaneye gitmesine gereksinim bırakmayacaktır. Okulumuzun bütün sınıflarına kayıtlar başlamıştır. Başvuru sırasına göre mülakatla öğrenci alınacaktır. GOKDIL KOLEJİANAOKULU • İLKÖĞRETİM • LİSE HAZIRLIK • LİSE - SÜPER LİSE cı, Değirmen Yolu Cad. (Ankara Asfaltı ûzerı) 81120 Kadıköy - istanbul Tel: (0216) 362 91 93 (4 Hal) Fax: (0216) 362 40 94 « * » » = / / ^AMADOLU YAKASINDA^ OTURANLAR: â . Yarın, ^GÖKDİL KOLEJİ broşürünüz gazeteniz ile ^ biriikte. J MNİYETMÜDÜRÜNE TEPKİ Vali Nehrozoğlu gözaltma alman çocuklan dinledi tZMtR (CumhuriyetEge Bürosu) - Izmir Va- lisi Kemal Nehrozoğlu, Karşıyaka'da 4 çocu- ğun gözaltına alınmasıyla ilgili "Olay, ele alı- nış biçimi olarak herkes açısından önem taşır hale geldi. Bulgulara göre gereken karar veri- lecek" dedı. Emnıyet Müdürü AhmetDemir'in çocuklann karakola götürülmelerinin gözaltı olarak değerlendirilmemesi gerektıği yaklaşı- mına hukukçular karşı çıkarak "Kendiliğindcn karakola gtaneyen herkes gözaltına alınıruş sa- yüır 1 " dediler. Vali Kemal Nehrozoğlu, Karşıyaka tlçe Em- niyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan G.K. (14), B.K. (11). A.Ü. (11). Y.D. (15) ile çocuk- lardan ikisinin babası Cumhur Kaya ve CHP tzmir Milletvekili Ali Rjza Bodur'u, maka- mında kabul etti. Ziyaret sırasında Izmir Em- niyet Müdürü Ahmet Demir de bulundu. Va- li Kemal Nehrozoğlu. olayın meydana gelişi ile ilgili anlatılanlan çocuklann ağzından din- leme ımkânı bulduğunu sö>ledi. Olayla ilgili ilk bilgileri Emniyet Müdürü Ahmet Demir'den aldığını. emniyet müdürünün soruşturma aç- tığını ifadeeden Vali Nehrozoölu şunlan söy- ledi: "Ortada çok önemsenmesi gereken bir olay yok. Olay, ele ahnış biçimi olarak basın, halk ve poUs, kısaca herkes açısından önem taşıyan halegebnis. Olayla ilgiliilk bOgüerden sonra em- niyet müdürü soruşturma başlattı. Bulgulan- na göre gereken karan vereceğû. Karar için he- nüz çok erken. Ola> ların canlı şahitlerini din- lemek \v çocuklan rahatlatmak, sakinleştirmek imkânı bulduk." Izmir Emniyet Müdürü Ahmet Demir çocuk- lann gözaltına alınmalannın söz konusu olma- dığını öne sürerken Izmir Barosu'na kayıtlı bir grup avukat, uygulamanın gözaltı olduğu- nubelirttiler. Çağdaş Hukukçular Derneği tz- mir Şube Başkanı Nedim Değirmencû çocuk- lann haklı bir gerekçe gösterilmeden gözaltı- na alındıklannı belinerek çocuklan gözaltına alan polislerhakkında Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmak ıçın gereklı çalışmaîara başladıkJannı, bu konuda tüm İzmirli hukukçulan kapsayan bir çalışma yapüklanru söyledi. HP'Lİ EŞREF ERDEM 'Cindoruk'un önerisine gülünür' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Ge-.T ( nel Sekreter Yardımcısı EşrefErdem. DTP Ge- nel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un yan baş- kanlık sistemi önensine değinerek "Bu laflara gülünüp geçilir" dedi. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel de Cındoruk'un önerisi için "ts- tikrar ara> ışı sürdükçe bu rür tarbşmalar kaçı- nılmazdır" diye konuştu. Eşref Erdem dün düzenledıği basın toplan- tısında ülkenin bugün içinde bulunduğu karan- lık tablonun. 1950 yılında Adnan Menderes'le başlayıp Süleyman Demirel ile süren, Kenan Ev- ren'le doruk noktasına tırmanan ve Turgut Özal'la sürdürülen yanlış politikalardan kaynak- landığını belirtti. DTP lideri Cindoruk'un yan başkanlık sis- temi önerisine de değinen Erdem, Türkiye'nin rejim bunalımı olmadığını söyleyerek "Halka gidip başkanı seçsek,bukaranlık tabloertesi gün aydinlanacak mı? Bir kişi mi yapacak bunu? Bu laflara gülünüp geçilir" dedi. Azerbaycan'ın başkenti Bakû'de "Ipek Yolu Zirwesi''ne katıldıktan sonra yurda dönen Cum- hurbaşkanı Demirel, Esenboğa Havaalanı'nda gazetecilerin sorusu üzerine, DTP Genel Baş- kanı Hüsamettin Cindoruk'un, "Genel seçim- ler 1999 Kasunı'nda yapılsın. Demirel de süre- si bitmeden istifa ederek yan başkanlık sistemi- nin ilk cumhurbaşkanı adayı olarak seçime gir- sm" yönündeki önerisini değerlendirdi. Ülke- de istikrann sağlanamadığı görüşünü yineleyen Demirel, "İstikrar arayışı sürdükçe bu rür tar- bşmalar kaçuulmazdır" diye konuştu. İSKENDERUN2.ASLİYE HITOJTC HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo. 1998 173 Davalılar- 1- Sanıye Maaz, 2- Abdülkerira Uben, 3- Bedı Uberi, 4- Süreyya Uben. 5- Vedat Uben. 6- Suat Uben, ad- reslen meçhul Da\ acı Orman Genel Mudürlü- ğü tarafından davalı aleyhıne açılmış bulunan tapu ıptal \e tescıl, men'ı müdahale da\asınrn ya- pılan açık duruşmasında, Adınıza çıkartılan dave- tiyede tanınmadığınız- dan ıade edılmış olması üzenne yapılan zabıta tahkıkatında da adresınız meçhul kaldığından adı- nıza ılanen duruşma gü- nünün teblığıne karar ve- nlmiş, duruşma 15. 9. 1998 günu saat 10 15'e talik edılmıştır Mezkur gün ve saatte gelmenız, gelmedığınız veya bir vekille de temsıl ettırme- dığınız takdırde davanın yokluğunuzda bıtırilece- ğı davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen teblıg olunur 19 8 1998 Basın: 41772 VURULDUK EY HALKIM 3 UNUTMA BİZİTURKULERİMİZ-3«197l 1. UTAN UTAN Söz ve MOzık: Muhlıs Akarsu Bağlamalar Anf Sağ, Muhlıs Akarsu, YavuzTop 2. BUNOAN SONRA Söz ve Mûzık. Muhlıs Akarsu Bağlamalar Arif Sağ, Muhlıs Akarsu, YavuzTop 3. MADEN DAĞI Anonım Gıtar (açıs) Selda Bağcan Bağlama Osman Bayşu Kaval Anf Sağ 4. BERİ OEL HALO Anonım - Derleyen. Asık Yoksulı Bağlama Osman Bayşu 5. O YANA DÖNDER BENİ Anonım Elektro Bağlama- Anf Sağ 6. KARAOĞLAN Anonım Elektro Bağlama Anf Sağ Bılgı ıçın te' (0 212) 527 61 28 1. MADEN İŞÇİLERİ Şıır: Nacı Gelendost - Beste Selda Bağcan Düzenleme: Timur Selçuk 2. GEZ, GÖZ. ARPACIK Şiir Enver Gökçe - Beste. Selda Bağcan Gitar: Selda Bağcan 3. GARDAŞIM HASSO Şıır Turgut Yarkent Beste: Selda Bağcan Çalanlar: Moğollar 4. ACIYI BAL EYLEDİK Şıır: Hasan Huseyın Korkmazgıl Beste. Selda Bağcan Gıtar Selda Bağcan 5. VURULDUK EY HALKIM, UNUTMA BİZİ Şıır. Zûlfu Livanelı • Beste Selda Bağcan Gıtar- Selda Bağcan 6. HASAN KALESİ i ıtfl IÖOİ Anonım (Hakkân Türküsu) \ J M T K İ H K I Derleyen: Selda Bağcan Düzenleme' Timur Selcuk Alman hüviyetimi kaybettim. hükümsüzdür. ' HAMZ4 KEREM MASARAC1 Nüfus cüzdanımı kaybettim. hükümsüzdür. ERHAN BlTtRlM SATIUK Altınova'da tripleks villa. Gelibolu-Saroz Güneyli Köyü'nde 2 parsel arsa satıhktır. 0 216326 65 04 ANADOLU YAKASINDA^ OTURANLAR: j t Yarın, ÜGÖKDİL KOLEJİ broşüfûnüz gazeteniz ile biriikte. y Nüfus cüzdanımı kaybettim, hükümsüzdür. ZlYAETTtN BtTlRlM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog