Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET Özdemir'in bürosuna bombalı safdırı • İstanbul Haber Servisi - ANAP İstanbul Milletvekili Alı Talip Özdemir'in Bakırköy Fışekhane Caddesi 34 11 numaradaki binanın 4. katındaki bürosunun önüne bırakılan ses bombası dün akşam saat 21.30 sıralarında patladı. Patlama sırasında büroda kımse bulunmazken büronun ginşinde küçük çapta maddı hasar meydana geldi. Saldınnın ardından büroya gelen Özdemir. bombalı saldınyı şıddetle lcınadığını söyledi. İstanbul Emnıyet Müdürii Hasan Özdemir de olay yennde incelemede bulundu. Özdemip'den DfiM'ye ziyaret • İstanbul Haber Servisi - Istanbu) Emnıyet Vfüdürii Hasan Özdemir. mahkeme başkanlarına gönderılen \e makam otomobıllen ile 2 koruma memurundan bırinin geri alınmasına ılışkın yazıyla ilgılı olarak İstanbul DGM Cumhunvet Başsavcısı ErdaJ Gökçen ile - makamında görüştü. tçışlen ' Bakanlığı'na bağlı Ankara Merkez Koruma Komısşonu tarafindan tstanbul Yaliliğı aracılığıyla DGM'de göre\ li ! mahkeme başkanlarına dün ı ulaşan yazıda. koruma ,'memurlanndan bırı ile ; mahkeme başkanlarına tahsis edilen otomobıllerın geri alınacağı bıldırılı\or Adnan Güngör'ün şantaj davası I İstanbul Haber Senisi - ;8. Cumhurbaşkanı Turgut 'özal'ın kızı Ze\nep Özal'ın • eski kocası işadamı Adnan ^Güngör'den '"ellerınde kendisine aıt porno ka>et olduğunu" öne sürürek ! şantaj yoluvla para istedıklen ıddıa edilen Atılla Uğur ile Ruhı Fırat. Beyoğlu ,1. Ağır Ceza Mahkemesı tarafından 5'er yıi agır hapıs cezasına çarptınldı. Davanın diğer sanıkları Hasan Can. Kamıl Temızkan ve Niyazı Öztürkısedelif' yetersızlîğinden'b'eraat ertı Düzeltme Gazetemızın 7 Eylül 1998 günü yayımlanan sayısmda 5. sayfada "Kö\ Enstitülülerin Yaşama Sevincr ba^lıklı >a- zıda, Köy Enstıtülen'mn ku- rucularından İsmail Hakkı Tonguç'un ısmi yanlışhkîa Hasan Tonguç olarak yazıl- mıştır. Düzeltır. özür dilenz HABERLER 9 EYLÜL 1998 ÇARŞAMB» İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı'nm yurtdışı seyahatiyle ilgili açıklama yaptı ^rdoğan'ın Çin gezisi yasal değilber Servisi- İstanbul Valisi ncmava iıaTirUn^ n^«»«-'- " . ı : r_.ı • • Ceniş önlemler alındı İstanbul Haber Senisi - İstanbul Valisi Erol Çakır, Çin gezısıne ızin vermedığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın. 1997'de67 gününü yurtdışı gezısinde gecirdiğini bildirdi. Çakır. Çin gezısıne Erdoğan'ın davet edılmediğini. belediyelerin kullandığı tüm kaynaklann "kamu parası*1 olduğunu vıırguladı. Erdoğan ise Çakır hakkında yargıya başvuracağıru belırttı. Çın'ın başkentı Pekin'e 9 günlük bır gezi ıçin gıtmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a önceki gün İstanbul VaJiliğj gezi iznı vermemışti. 7 meclis üyesi. 3 bürokrat \e 40 ışadamıyla Çin'e uçmaya hazırlanan Erdoğan'a Vali Erol Çakır imzasıyla gönderilen yazıda, gezinın belediye bütçesine külfet getireceği belirtilmişti. Erdoğan, Istanbul'un kardeş kenti "Şanghay Belediyesi'nin daveti üzerine" ticaret fuan ve kültür sanat festivaline katılmak ıçin Çin"e gitmek ıstediklerinı öne sürmüştü. Göreve geldiği 4 buçuk yıldan bu yana ilk kez gezisi engellenen Erdoğan, önceki gün Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 100. halk meclisi toplantısında Çakır"a çatarak "İstanbul'a vali diye birisini atamışlar, bizi kösteklemek için elinden geleni yapıvorlar. Birkaç kişinin atadığı bir memur size engel oluyor" demişti. İstanbul Valiliği'nce dün yapılan yazılı açıklamada, çeşıtli gazetelerde yer alan haberlerin valiliği hedef aldığı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı belırtildi. İddia edildiği gıbi "İstanbul Biiyükşehir Belediyesi'yle Pekin. Şanghay ve \i'an belediyeleri arasında herhangi bir kardeş şehir ilişkisinin mevcut olmadığı" vurgulanan açıklamada, "gezi talebinin de bu betediyelerden değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği" ifade edildı. Açıklamada, adı geçen belediyelerin gezi programı düzenledikleri ancak herhangi bir resmi davetlerinin bulunmadığına dikkat Oğretmenlere sertifikaBeykent Üniversitesi'nin düzenlediği eğitim seminerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kaülan öğretmenler, önceki gün Galatasaray Adası'nda yapılan törenle sertiflkalanıu aJdı. Sıvas ve Malatja'dan gelen öğretmenJere sertifikalarını. \azar Gülten Dayıoğlu, Beykent ÜnKersitesi \füte>elli Heyet Başkanvekili Mustafa Melek \v Rektör Prof. Dr. Fehmi Durukanoğlu verdi. Öğretmenler adına konuşan İrfan Aşgm, yeni eğitim dönemine yeni bilgiler ve yeni donanımlarla gjrdiklerini ve bu bilgileri bölgelerindeki öğrencilerine aktarabilecekleri için çok mutlu olduklannı söyledL 0 YILDIR ÎNTERPOL TARAFINDANKIRMIZIBÜLTENLE ARANIYORDU Baybaşin ve Cantürk cezaevine konuldu çekilerek şöyle denildi: "Gezijelstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı, Dış İlişkiier Müdürü ve Özel Kalem Müdüıiüğü'nden bir eleman ve çeşitli siyasi partüere mensup 7 belediye meclisi üyesi ile birükte toplam 12 kişinin iştirak edeceği belirtilmiştir. Bu taleple ilgili olarak İçişleri Bakanlıgı'ıun 25 Eylül 1997 tarih ve 50569 sayılı genelgesi uyarınca yurtdışı törenleri için geziye kanlanlann fazla oluşu ve gezi masraflaruun belediye bütçesine büyük yük getireceği gerekçesiyle sayının azaltılması ya da seyahat giderierinin belediye bütçesinden karşılanmaması kaydıyla müracaatın yenilenmesi istenmiş, ancak herhangi bir talep olmamıştır. Yaliiiğiınizce bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanlığVnın > urtdışı seyahatlerine herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Belediye başkanının 1997yüı içinde toplam 67 gün yurtdışı se\ahatinde bulunduğu göz önüne alınırsa bu tespitin doğruluğu kendiliğinden ortaya çıkar. Belediyelerin kullandıklan tüm kaynaklar kamu parasıdır. Merkezi hükümetin. belediyelerin tasarruf tedbirleri doğrultusunda uygun harcama yapıp yapamadıklannın kontrolü yüriûiükteki yasalar geregidir. Valiliğimizce yapılan işlemde yasaya aykın herhangi bir dıırunı söz konusu degüdir." İstanbul Haber Servisi- Uluslara- rası uyuşturucu kaçakçılığıyaptı- fiı gerekçesiyle ln- • Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gereçesiyle gözaltına alınan Mehmet Emin Baybaşin, dün çıkanldığı 6 No'lu DGM'ce tutuklandı. 2.5 yıl önce iki kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanması olayına kanşan Ağa Cantürk de dün tutuklandı. terpol tarafından "kınnıa bülten"le maddelerle bır ilgısinın olmadığını aranırken IstanbuKda gözaltına alı- öne sürdü. Baybaşin İstanbul DGM'de nan Mehmet Emin Baybaşin dün çı- savcı Ali Yorulmaz tarafından sorgu- 1 • - * ' ••--•• landı. Savcı Yorulmaz, tstanbul 6kanldığı İstanbul 6 No'lu DGM ta- rafından tutuklandı. Kimlıği belirsiz kişilerceöldürülen BehçetCantürk'ün yegenı Af a Cantürk de hakkındaki gıyabı tufuklama karan nedeniyle Pa- şa'kapısı Cezaev i'ne konuldu. Hollanda'da yakaianan uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in amca- sının oğlu olan Mehmet Emin Bay- başin, dün narkotik şube müdürlü- ğündeki ışlemlenn tamamlanmasın- dan sonra İstanbul DGM Cumhuri- yet Başsavcılıgı'na sevk edildi. Şu- beden çıkanlırken gazetecılerin soru- lannı yanıtlayan Baybaşin, suçlama- lan redderek Italya'ya hiç gitmediği- ni ve orada ele geçirilen uyuşturucu No'lu DGM'de daha önce hakkında açılan bir uyuşturucu davasında tutuk- ' sazyıargılanan Baybaşin'i yeni delil- ler nedeniyle tutuklanması istemiy- le mahkemeye sevk ertı. Baybaşin is- tanbul 6 No'lu DGM'ce tutûklanarak cezaev ine konuldu. Narkotik şube müdürlüğünden alı- nan bilgıye göre Mehmet Emin Bay- başin'ın: 1988'de Istanbul'da 43, 1989'daltalya"da 10.5,1984'teFrank- furt'ta 32. ttalya'nın Torino kenti ya- kınlannda 26 ve Prato kenti yakınla- nnda ele geçirilen 33 kiiogram ero- in nedeniyle Milano'da mahkemesin- de gıyaben yargılanarak 30 yıl hapis cezasına çarptınl- dığı için lnterpol tarafından kırmı- zı bültenle aran- dığı belirlendi. İstanbul Organize Suçlar Şube Mü- dürlüğü'nce gözaltına alınan Ağa Cantürk ile Ahmet Çelebi ve Özer Güner, dün Kadıköy Savcılığı'naçı- kanldılar. Kadıköy Cumhuriyet Sav - cısı Nurettin Aydın tarafından "ruh- $atsız sflah bulundurmak" ve "sah- te kimlik taşımak" suçurtdan sorgu-' lanan ,Mımet Çelebi ve Özer Güner serbest bırakılırken Cantürk mahke- meye sevk edildi. Ağa Cantürk, 2.5 yıl önce Kızıltop- rak'taki bir otoparka düzenlenen ve işyeri sahibi Emin Aras ile arkadaşı Yusuf Yıldınm'ın öldürüldüğü, Or- han Nuri Yıldınm'ın da yaralandığı silahlı saldın olayına kanştığı gerek- çesiyle hakkında çıkanlan gıyabi tu- tuklama karan nedeniyle Paşakapısı Cezaevi'ne gönderildi. Erdoğan'ın açıklaması Mehmet Emin Bay başin,$uç- lamalan reddettL Recep Tayy ip Erdoğan da dün konuyla ilgili bir açıklama yaparak valiliğin gerekçesini uygun bulmadığını ve yargıya gideceğini belirtti. Erdoğan, başkanlığındaki heyette bulunan sadece 12 kişinin yasal harcırah miktan olan 8 milyar 686 milyon lira haricinde hiçbır masraf yapılmayacağı ve geziye katılan diğer heyet üyelerinin masraflannı kendilerinin karşılayacağını ıfade etti. Gezınin resmi bir gezi olduğunu iddia eden Erdoğan, Çin'de kültürel mirasın korunmasına dair işbirliği protokolünün imzalanacağını öne sürdü. Cezaevinde gergaüik demmediyor • Çete mensupiannın başka cezaevlerine nakledilmesinin ardından PKK ve sol örgüt davalanndan yargılanan tutuklu ve hukümiülerin başlattığı eylem sürüyor. • Eyleme 4 ve 5. koguşlar ile kadınlar koğuşunda kalan 117 tutuklu ve mahkûmun katıldığı, tüplerle koğuşlan ayıran demir kapılan kıran eylemcilerin içeri kimseyi almadıklan bildirildi. ANKARA (AA) - Toplumu haraca bağlayan çete mensuplannın cezaevinde de aynı hâkimiyeti kurma çabalan üzerine önceki gün Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla polis vejandarmanın gerçekleştirdiği "nakil operasy3BU''nun ardından siyasi tutuklu ve hukümiülerin Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde başlattığı eylem sürüyor. Edinilen bilgiye göre, çete mensuplannın başka cezaevlerine gönderilmesinin ardından kendilerinin de nakiedileceği endişesine kapılarak Ankara Merkez Kapah Cezaevı'nin 4 ve 5. koğuşlan ile kadınlar koğuşunda başlatılan eylemin 4. gününde de güvenlik güçleri müdahalede bulunmadı. Cezaevinin demir parmaklıklı bölmelerini ve kapılannı tüp kullanarak kırdıklan bildirilen tutuklu ve hükümlülerle resmi görevliler arasında irtibat kurulamadığı belirtildi. Cezaevinin 5. koğuşunda bulunan PKK davası sanığı 65 kişi, 4. koğuşta kalan ve sol örgüt davalanndan yargılanan 32 kişi ile kadınlar koğuşunda kalan 20 tutuklu ve hükümlünün. kantini yağmaladıklan öne sürüldü. Eylemcilerin resmi görevlileri rehin alma girişiminde bulunabileceğini belirten yetkililer. Ankara ll Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı özel birtimin hazır bekletildiğini söylediler. öte yandan, eylemden faydalanarak kaçma girişiminde bulunabılecek tutuklu ve hükümlülere karşı da geniş güvenlik önlemi alındı. Polis önceki gece cezaevinin bulunduğu gecekondu bölgesinde arama yaptı. Güvenlik güçlerinin Adalet Bakanhğı'ndan herhangi birtalimat gelmedikçe müdahalede bulunmayacağı kaydedildi. Bu arada cezaevinde yakınlan bulunanlar ile demokratik kitle örgütleri temsiieüeri cezaevininfcatşısındakiboş bir aknda g«iır kurarak gelişmeleri izlıyorlar. ÎHD'den açıklama Insan Haklan Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki adli tutuklulann bir kısmının Eskişehir Hücre Tipi Cezaevi'ne sevkini kaygı verici bulduğunu bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada "hücre njrf" sistemin insan haklanna aykın olduğu savunufarak "Organize çete suçlulan da olsa hiç kfanse hücrelere konulmamahdır'" denildi. B A C H , C A Z v e L A L E D E V R İ 21 Eyliil Paıartesi 19.30 Akbank Oda Orkestrası / jdil Biret Program-I Şef: Cem Mansur 22 Eylül Sah 19.30 Alexander Rudin Bach Viyolonsel Süitleri-I AYA IRÎNİDE SÖYLEŞİLER VE FİLM « Eylül Çarşamba 19.30 GOSTERILERI Alexander Rudin Bach Viyolonsel Süitleri-ll 22 Eylül Sah 17 30 24 Eylül Perşembe I "18- Yüzyıldan Günümüze j^JİI Qj|-0t Piyaı J. S. Bach Mü2i|in»n Günceüığr Yonecen. Cem Mansur 25 Eylül Cuma 19.30 Konuşmaclar: L a | e D e v r j B e j Aykut Köksal, Hasan Uçarsu, Hülya Tarcan Solist: Munip U 2S Eylül Cuma 17 30 , . _ 26 Eylül Cumartesı | "18. Yüzyılın İlk Yarısında _ ,. D . „ v . Akbank Oda C Osmanlı nın Bau ya Dönen Yuzu Yöneten: Cem Mansur Ş e f C e m Mansı Konuşmacılar: Murat Belge. Baha Tanman, Bülent Aksoy 2 7 ^ ^ P « a r " 3 0 24 Eylül Perşembe 19.30 İdil Biret Piyano Resitali 25 Eylül Cuma 19.30 Lale Devri Bestecileri Konseri Solist: Munip Utandı 2i Eylül Cumartesi 19.30 Akbank Oda Orkestrası / İdil Biret Program-ll Şef: Cem Mansur KÛLTOR SANAT YAYINCIUK YAPI KREDI ARTS FESTIVAL YAPI KREDİ SANAT FESTİVALİ Hafta boyunca her gün 17.00-19.00 arasında "Glenn Gould Plays Bach" 'Goldberg Varyasyonlan' adlıfilminücretsız Swingle Singers Caz Konseri BİLET FİYATLARI 6.000.000 TL. 4.000.000 TL, 3.000.000 TL gösterımi yapılacakor. BİLET SATIS YERLERİ So/feşı günlenndefilmgösunlen 15 30-17.30 arasında ohcaktır. rganizasyon: Hakan Erdoğan Producti Atatürk Kültür Merkezi (0212) 251 56 00 Vakkorarna >T.Tksım. Sundıye. Akmerkez) Aksanat10212ı 252 35 00 www.akbank.com.tr/sanat AKBANK Compania Lirica La Zarzuela Büyük Gösteri La Zarzuelanın Antolojisi Jose Tamayo'nun yönetiminde Türkiye'de ilk kez sahnelenecek olan İspanyolların 350 yıllık saray geleneğine sahip göz kamaştırıcı gösterileri "La Zarzuela", 90 kişilik deneyimli dans ve müzik kadrosuyla aramızda. Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Saat: 21.00 10.000.000 TL, 7.500.000 TL, 5.000.000 TL Bilet Satış Noktaları Galatasaray Yapı Kredı Kıtabevı • Yapı Kredi Akmerkez Şuöesı • Atatürk Kültür Merkezı • Suadiye Vakkorama • Zihni Müzıkevı-Kaclıköy Telefonla Rezervasyon (0212) 243 62 24 - 249 18 29 - 252 67 45 Internet Bilet Satışı rıttp://www.superonlıne.com/ykykultur SOB kademe bilet liyıtlarından iğrencilere % 20 indirim yapılır. YILMAZ GUNEY< AKM BÜYÜK SALON 9 Eylül 1998 Saat: 19:30 YUMZ GUNEY KâTÛR VE SANAT VAKF1 SıraselvSerCd SeMHanNo61 ZemınKat Tet (0212) 252 25 44/rax: (0212) 2451304 NllüferAttal Ortıan Aydın Melike Demirağ Cem Karaca Muammer Ketencoğlu Tuncel Kıntiz ve Sema | "Şeytı Bedrettin Destam' Ruhi Su Dostlar Korosu Yavuz Top KONUŞMACILM: Tarık Akan /Demirtaş Ceyhun Fatoş Güney/Halil Ergün / Yaşar Yılmaz Bilet Sabf Ytritri: Yılmaz Güner KSItûr Stıut Vtkh, AKM Gipltri DÜZENLEYEN SİNE-SEN İlaınlarınız İçin (0212) 293 89 78 (3hat) Galeri ve Sergi • llanlarınız İçin (0212)2938978(3hat) M A H İ R G Ü V E N MUSTAFA H O R A S A N KAİNAT BARKAN PAJONK Prof.Dr. ŞAFAK URAL H İ L M İ Y A V U Z RESİM ÇALIŞMALARI S A N A T T A R İ H İ FELSEFE SOHBETLERİ KONFERANSLAR-SOYLEŞİLER PAZAR OIŞJNDA HERGUN 10 00 - 21 00 WUS£ MEVOAM K1R6AŞ SOK NO46 K U R U Ç E Ş M E TEL:(O 212) 257 72 95 Kültür - Sanat yrr^ ilanlarınız \\\'i 293 89 78 (3 hat) SINEMA 9 Çarşamba Cadı lcazanı 10 Perşembe Evifa Saat:21.00 A K A D E M i SANAT İLETİŞİMİ 25 1 1 2 9 9 DARUŞŞAFAKA ÇETİN BERKMEN iicretsizeğitimfırsatı/iç mimarlık, grafik, moda, resim/ müzik/ bilgisayareğılimı almak ısteyenJer ıçın ingilizce »e bilgisayarlı >ukseh ösrenim fırsatı ? vıl Tnrinvı-'rt. -.«•-.• ™^:-ı-eğılımı almak ısteyenJer ıçin ingilizce \e bilgisayarlı mksek oğrenim fırsatı. 2 yıl Türkiye'de, -yatay geçişle- Ingiltere'de 2 yıl unnersite eğitimi. Adaylar 17-18-19 Eylulde ucretsiz resim kursu ile alınacaktır. Kayıtlar başladı. istasyon sanat merkezi T\KSİ\| lUKIKKOV M(tl)\ : İsranhul t'adde«i No:8İ ('umhuri\cl Itüsvuıılıüı karşısı : M o d a . Dr. Ksal Işık ( a d d c ^ i Şifa Mık.ık \ ı ı : 2 8 gıtar (klasık. popı. piyano ıklasık.) freehaıd,quakxpress,photodıop, flul. sabofon. «s eğıürru ı lııçı-h sonu) aulocat, »1x4 exal. (hjçjJuonu) Tel: 0212. 5711 V5IHI-III Ttl:0216. 4l4'»fı.îs. <•)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog