Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

9 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER FP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin öğrenci standını kaldırdı Tarikata özgürlülv ADD'ye engelSABtT HORASAN KONYA - Kent otagannda kurduğu danışma bü- rosu aracalığıyla öfrencileri tarikat yurtlanna yön- lendiren FP'li Konya Büyükşehir Belediyesi, aynı otogarda izin ahnarak kurulan Atatürkçü Düşün- ce Deraeği (ADD) standını kaldırdı. ADD Şube Sekreteri Hüfya Ünver, "Standınuza üginin fazla ol- ması nedeniyle. emniyetten de gerekli izin alınma- sına rağmen masamız kaldınlarak çalışmamız en- geUendi" dedi. Konya Selçuk Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak 13 bin yeni öğrenciye rehberlık yapmak için üni- versitenın yanı sıra ADD Konya Şubesi de kent otogannda stand açtı. Konya Belediyesi ile Kon- • Konya Selçuk Üniversitesi'ne kayıt yaptıracak 13 bin yeni öğrenciye rehberlik yapmak için üniversitenin yanı sıra ADD Konya Şubesi de kent otogannda stand açtı. Konya Belediyesi ile Konya Emniyet Müdürlüğü'nden izin ahnarak açılan stand, önceki gün FP'li belediye görevlileri tarafından kaldınldı. ya Emniyet Müdürlüğü'nden izin ahnarak açılan stand önceki gün FP'li belediye görevlileri tarafın- dan kaldınldı. ADD Konya Şubesi Sekreten Hülya Ünver. FP'li belediyenın öğrencileri tarikat yurtlanna yön- lendirdiğini, kendilerinin çalışmalanna ise engel olduğuna dikkat çekerek şunlan söyledı: "ADD olarak, belediyeye başvurarak otogarda öğrenci danışma bürosu açacağunızı söyledik ve izin istedik. Kendileri izin vereceklerini açıkladılar. Bunun üzerine gösterilen yere masa koyduk ve oğ- rencilere danışmanlık yapmaya başladık. Ancak, ADD danışma bürosuna üginin fazla olması nede- niyle, emniyetten de gerekli izin alınmasına rağ- men masamız kaldınlarak çalışmamız engellendi. Dün, izin almak için belediyeye tekrar başvurduk. Ancak, belediye yetkilileri hiçbir derneğe bu konu- da izin vermediklerini belirterekteklifimizi geri çe- virdi. Kamu yaranna dernek olan ADD'ye izin ve- rilmemesine anlanı vermek olanaksız." ADD'nın faaliyetlerini engelleyen FP'li Konya Belediyesi kent otogannda kurduğu danışma mer- kezinde Milli Gençlik Vakfı ile diğer tarikat vakıf- lanna militan kazandırmaya devam ediyor. Bele- diye yetkilileri danışma bürosuna başvuran öğren- cilere, içinde kaymakamlıkJar, merkez ilçe beledi- yeleri, otobüs işletmeleri ile Milli Gençlik Vakfı ve şeriatçı yayın yapan KON TV ile Gençlik FM radyosunun telefonlannın yazıldığı kent krokosi ile birer adet kalem dağıtmayı sürdürüyorlar. Danış- ma masasında görevli çember sakallı belediye gö- revlileri, öğrencilere tarikat yurtlanna gıtmelenni, erkek öğrencilerin tmam-Hatip Lisesi ve Mıllı Gençlik Vakfı yurtlanna, kız öğrencilenn de Öz- güzar yurtlanna kaydolmalannı öneriyorlar. Serkan Eroğlu olayı yine gündemde Kuşkulu ölümü konu alan kitap için dava NECATİ AYGIN İZMİR- Ege Üniversitesi fle- tişim Fakültesi tuvaletinde asılı olarak bulunan Serkan Eroğ- lu'nun denemelerini, çizimleri- ni ve kuşkulu ölümünden sonra- ki gelişmelerin yer aldığı kita- bını yayına hazırlayan Muam- mer Nadir Kaya ile kıtabı basan Etkı Yayınevı sorumlu müdürü Adem Kargı hakkında, 1-6 ay arasında değışen hapıs cezası is- temıyle dava açıldı. Izmir 2. Asliye Ceza Mahke- mesi'nde başlayan duruşmada savcı, Kaya'nın Serkan Eroğlu ile ilgili hazırlık soruşturması dosyasındakı belgelerden bazı- lannı kitap haline getirdiğini, Kargı'nın ise kitabı bastığını ve böylece her iki sanığın Basın Yasasfnın 30'1-3 maddelerini ihlal ettiklerinı öne sürerek 1 ay ila 6 ay hapis cezasına çarptınl- malannı talep etti. Muammer Nadir Kaya, Basın Yasası'nı ihlal etmedığini belir- terek "Ben Serkan Eroğlu'nun ölümünden sonra evinde bulu- nan notlannı, Baro, Tabip Oda- sı ve demokratik kide örgüüeri- * hin Serkan"ın ökfârühnesiile il- gili açıklamalan, olayia( jlşjfi.tja- sında çıkan habeıieriörtbasedil- mekistenenolayın aydınlanlma- sı amacıyla kitap haline getir- dim" dedi. Adem Kargı da bas- tığı kitabın Basın Yasası'na ay- kın olmadığını belirterek aklan- masını istedi. Sanık avukatlan da müvekkillerinin basında çı- kan haber ve belgelerle, Eroğ- lu'nun evinde bulunan yazılan kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla derleyerek kitap hali- ne getirdiğıni, bunun suç unsu- ru oiuşturmadığını belırttıler. Mahkeme yargıcı, Bornova Cumhuriyet Savcılığı 'nca sürdü- rülmekte olan soruşturma dos- yası ile dosyalardaki eksik belge- lenn tamamlanması ıçın duruş- mayı ilen bır tarihe erteledı. Duruşmayı fzmır Tabip Oda- sı adına izleyen yönetim kurulu üyesi Dr. Zeki Gül de olayın sü- rüncemede bırakılmak istendi- ğini öne sürerek " Ortada bir d- nayet var. Cinayetle ilgili soruş- turmayavaş sürerken sanki üze- ri örtülmek istenirken olayı ka- muoyuna haorlatmak amacıyla yazılan kitap hakkında hızlı bir şekilde dava açılmasını yadırgı- yorum. Eroğlu ile iligili tüm ge- fismderi izleyecegiz. Bunda ka- rarÖjiz. 1 ' diye k'onuştu. Milli SavTinma Bakanhgı'na ait arazide bulunan 13 gecekondunun yıkımı sıra- sında v urttaşlar. kendilerini dozeıierin önüne atarken bir grup kadm da yüomı protesto için Kalender Ordue\i'ne girme,jMştedi,i,FotQâraf: ÖZKAN.GÜVEN) Sanyer'deolayk gecekonduyüamı İstanbul Haber Servisi - Sanyer'de Yenıköy Bağlar mevkiinde bulunan ve Mil- li Savunma Bakanlığı'na aıt 13 gecekondunun yıkımı olaylı gecti. 2 ailenın diren- meleri ve evienni terk etme- meleri üzerine yıkım uzun bir süre gerçekleştirilemedi. Evlerinin yıkılmasıru is- temeyen yurttaşlarla çevik kuvvet polislen arasında za- man zaman gergin anlar ya- şanırken bir grup kadın da yıkımı protesto için Kalen- der Orduevi 'ne girmek iste- di. Yeniköy Bağlar mevkii Ercan Sokak. Girne Sokak ve Güzel Alibey Sokak'ta bulunan ve Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu be- lirtilen arazideki 13 gece- kondu, dün İstanbul Büyük- şehir Beledıyesi'ne bağlı ekiplerce yıkıldı. Sabah saatlerinde başla- yan yıkım sırasında çok sa- yıda çevik kuvvet polisi çevrede geniş güvenlik ön- lemi aldı. Yıkıma engel ol- mak ısteyen yurttaşlar, ken- dilenni dozerlenn önüne at- malanna rağmen yıkım ger- çekleşti. Yıkım için tebligatın ön- ceki gün yapıldığını söyle- yen yurttas.lar, belediyeden kendilerine kafacak yer gös- termelerini istedi. 13 gecekondu yaklaşık 5 saatte yıkıhrken yıkımı pro- testo eden yaklaşık 60 kişi- lik bır grup kadın. Kaiender Orduevi'ne doğru yürüyüşe geçti. Grup. orduevine giriş sırasında çevik kuvvet poli- sı tarafından engellendi. Ge- cekondu sahiplen adına ba- sma açıklama yapan avukat Sevgi Akpınar. "Buradaki gecekondu sahiplerinin tek istediği sadece kendilerine bir yer gösterilmesidir" diye konuştu. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Olmayacak Dua, Ama... Sağda ve soldaki partiler birieşse ne olur? Hemen tüm köşe yazarları oybirliği etmiş gibiy- di: - llımlı sağ iktidar olur. Sol, ana muhalefeti oluş- turur.. Ve siyasal istikrar gerçekleşir. PlAR-GALLUP'un yaptığı kamuoyu yoklaması, evdeki hesabın pek de çarşıya uymadığını göste- riyor. Anlaşılıyor ki soldaki bir güç birliğine oy ve- receklerin sayısı, sağdakinden çok daha fazla. Sol güç birliğine oy vereceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 36.4. Oysa sağ güç birliğine oy vere- cekler ancak yüzde 27.7'de kalıyor. Ikisinde de yüzde 21 gibi bir kararsız seçmen kesimi var. Onları da hesaba katacak olursak; sol güç birliğinin oylarının, rahatlıkla yüzde 40'ın üze- rine çıkabileceğini tahmin etmek zor değil. Gerek CHP'li gerekse DSP'Iİ seçmenin yüzde 95'i güç birliğine oy vermeye hazır. Ama sağ güç biriiğine FP'li seçmenin yüzde 70'i, DYP'li seçme- nin yüzde 55'i ve ANAP'lı seçmenin de yüzde 56'sı karşı. • • • Sayın Ayla Özkandan bir mektup aldım. O da "ortak sorun"a çok kafa yoranlardan. Ye- rim olsa tümünü yayımlamak isteyebileceğım bir çahşma yapmış. Bir akılcı zincırın halkaları olarak bazı sorular sormuş önce.. Ve sonra da bunların yanıtlarını aramış. Soru 1- Neredeyiz? Yanıt- Türkiye'nin ivedi çözüm bekleyen on so- runu var: Demokratikleşme yetmezliği, şeriatçı akımlar, enflasyon, gelir dağılımındaki adaletsiz- lik, devletteki çeteleşme, adalet mekanizmasıntn işlememesi, terör, dış siyasetteki yalnızhk, iç siya- setteki kilitlenme, bürokrasideki kilitlenme. Ancak demokratik toplumcu bir çizgi bu sorun- lara çözüm getirebilir. Ama bu kesimin içinde bu- lunduğu durum, bu potansiyeli harekete geçir- mekte ciddi bir engeldir. Soru 2- Neden buradayız? Yanıt- Türkiye'nin bu durumunun nedeni, yak- laşık elli yıldır sağ iktidarlar tarafından yönetilme- sidir. Solun içinde bulunduğu durumun ise birçok ne- deni vardır: Çözüme yönelik somut proje üretiie- memesi, yapay bolünmeler, örgütlenme yetmez- liği. Soru 3- Solun etkin ve etkili olması nasılsağia- nabilir? Yanıt- Hem birleşerek iktidara yürtinmeli, hem yenilenmeli, hem de somut projeler üretilmeli. Soru 4- Birleşme nasıl sağlanabilir? Yanıt- Soldaki parti önderlerinden "öncü örnek davranış" bekleyerek zaman yitirmemeli. Suçlu arama ve önderlik kavgası yaratma gibi yanlışia- ra sapmamalı. Sivil toplum örgütlenmesi düzeyin- deki kenetlenmeyi harekete geçirmeli; buna bilim ve basın çevrelerini katmalı. Partilerle polemiğe girmekten kaçınmalı. Sayın Özkan, bir uzun yürüyüşün, solun altında toplanacağı bir siyasal şemsiyeye kadar uzama- smı öngörüyor. "llkeliBirlikmi, llkesiz Yalnızlıkmı?" başlıklı yazımdaki soruna çözüm öneriyor. Doğu Perinçek'in Işçi Partisi, soldaki güç bir- liğini çoktandır savunuyor. Ortak program olarak da "Altı Ok"u gösteriyor. REFAHYOL'un devrilmesinde büyük rol oyna- yan sivil toplum örgütlerinin ortak paydası da aşa- ğı yukarı aynı. Onların kaygısı da, "Cumhuriyetin temel değerleri"n\ koruyabilmek. Ama Ecevit ile Baykal farklı bir tavırda birleşi- yorlar: - Küçük olsun, benim olsun! Ya soldaki geleneksel önderler, sonunda kendi kendilerini aşmak zorunda kalacaklar.. ya da top- lum sonunda onları aşacak! Başkaca bir çıkış yolu -ne yazık ki- görülmüyor. Sağlık meslek odalan ve yerli ilaç sanayicilerinden Meclis'e çağn w Daca patent iptal edikin' İstanbul Haber Servisi - Sağlık meslek odalan. yerli ilaç sanayicile- ri, TBMM'yi; 1999 yıhnın başında yürürlüğe girmesi öngörülen "pa- tenf uygulamasına karşı çıkmaya çağırdılar. Meslek odalan yetkilileri. ilaçta patent uygulamasının başlama- sıyla birlikte ilaçlann daha kaliteli değil, daha pahah olacagını vıırgula- dılar. İstanbul sağlık meslek odalan. sağ- lık meslek odalan birlifeleri ve yerli ilaç sanayicileri dernekleri dün dü- zenlenen basın toplantısında ilaçta patent anlaşmasını "utanç belgesi" olarak nitelendirdiler. Yerli tlaç Sana- yicileri Derneği (YlSAD) Başkanı Umran Uzbek, günümüze kadar Tür- kiye'de ilaç sanayiinin patent konı- ması kapsamı dışmda tutulmuş olma- sınm, milli ilaç sanayiinin gelişmesi- ne olanak verdiğine dikkat çekerek "Patent uygulaması ile Türkije, üaç konusunda dışa bağımh hale getiril- meye çahşüıyor. Türkiye''nin bu uy- gulamada hiçbir çıkan yoktur" dedi. GATT anlaşmasına göre Türki- ye'nin 2005 yılına kadar patent koru- ması dışında kalma hakkı olduğunu söyleyen Uzbek. "Ancak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanmış olan gümrük birliği protokolü ile 566 sayılı Kanun Hükmünde Kararna- me, ilaçlann 1 Ocak 1999'dan itiba- ren patent kapsamına alınmasını ön- görüyor. Diğer AB ülkelerine tanın- mış olan haklar, Türkiye'ye tanınnu- yor" dedi. Kararname değiştirildiği takdirde Türkiye'nin 6 yıl daha hal- kına ucuz fiyatla ilaç sağlayabilece- gini söyleyen Uzbek, "Yalnızca par- lamento bu kararnameyi degiştirebi- lir" dedi. İstanbul Eczacı Odası Baş- kanı Erkan Önsel ise ilaçta patent uy- gulamasını 2005 yılından. 1 Ocak 1999 tarihine geri çeken dönemın Ba- kanlar Kurulu üyeleri hakkında. ülke- nin ve halkın menfaatlanna aykın davranmalan nedeniyle Yüce Di- van'da yargılanmalan \e cezalandı- nlmalan için suç duyurusunda bu- lunduklanm anmsartı. İstanbul Tabip Odası Genel Baş- kanı Kürşat Yıldız da patent uygula- ması ile ilaçlann daha kaliteli değil, daha pahah olacağına dikkat çekerek "Ulusal bir karşı çüaş gerekiyor" de- di. İstanbul Veteriner Hekimleri Oda- sı Başkanı Tahsin Yeşüdere ise ulusun çıkarlannı ilgilendiren konularda ulusa danışılması gerektiğini savun- du. Eskisi Ue y enisiBeko! Markaları ne olursa olsun, çalışır durumdaki: Eski fınnınızı 10 milyona, Eski midi, mini, davul fırmlarınızı 4 milyona, • Eski ocağınızı 2 milyona sayıyor, yerine üstün teknolojisiyle yepyeni Beko'ları veriyoruz. Koçfinans Avantajiarıyla!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog