Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 EYLÜL 1998 ÇARŞAME 2 OLAYLAR VE GORUŞLER Yüzbaşı Şeref in Bayrak Töreni AYDCVAYBAY B ugun9EyIul. Turkatlılan- nın nal seslennın aradan geçen uğursuz 3 5 >ıl son- ra tzmır ın sokaklarında \ e- nıden >ankılandığı 1922 \ ı- lınm 9 Evlul'unun vıld'o- numu 1922 vılmın guzu ba^larken 30 Ağustos u ızleven gunlerde ışgal ordusu- nun )ok olma tehhkesını goren Baglaşık Devletîer bu feJaketlı sonu oniemek ıçın çeşıtlı kanallardan ate^kes onenlen getı- nyorlardı Bu gırışımlenn oykusu u So>- le\"de vazılıdır (Cumhurıvet yayını s 328 \d) Bunun ılgınç \e onemlı bır bo- lumunu bırhkte okuvalım "Telsizle doğrudan doğruva bana gon- derilen bir tel vazısında da tzmir'deki İti- laf Devlederi konsoloslanna benimlegonış- melerde bulunmakvetkısının verildiği bü- dirilivordu \e hangı gun ve nerede buluşa- bileceğım soruluvordu. Buna verdiğim va- nıtta da 9 E\ luJ 1922'de kemalpaşa'da go- ruşebıleceğimjzı bıldirmışOm. Gerçekten, dediğiın gunde ben Kemalpaşa'da bulun- dum. Ama goruşmevi istejenJerorada de- ğildL Çunku ordularunız İzmır nhtimın- da. ilk verdiğim hedefe, 4kdeniz'e ulaşmış bulunuvoriardL" Bunun ardından, M.Ke- maJ Ataturk, So\le\'de. vanlan sonucu bır anıt(eser) olarak nıteledıkten sonra. şov - le dı\ ordu "Bu anıt, Turk Uhısu'nun oz- gurluk ve bağunsızhk duşuncesinin olum- suz anıtıdır. Bu sonucu varatan bir ulusun çocuğu. bir ordunun Başkomutanı oldu- ğum için sevincim ve mutiuluğum sonsuz- dur." Işte Suvan Yuzbaşı Şeref Be>, Başko- mutanına "sevinç ve mutfuluğum sonsuz- dur" dedırten o şanlı ordunun yuzlerce su- bayından bındır Butun çağda'şlan gıbı. o da bırtakım anlamsız sa\ aşlann gırdabın- da villarvılıcephedencephevekosanyor- gun savaşçı kuşağındandır Butun bunla- nn sonunda yenılgıyı, ışgalı, umutsuzluk ve vılgınlığı vaşamak bahtsızlığına mah- kum edılen kuşak Ama butun bu trajedının ardından, bır- denbıre Anadolu'nun bagnndan yukse- len bır sesle sarsılmışlardır "\aistiklalya olum" dı\en bu ses, onlan yenıden gore- v e çağırmaktadır Buçağnyıkıntılarıçın- de venıden doğacak Turkıye'nın kurtuluş ve kuruiuş çağnsıdır Yuzbaşı Şeref de otekı >orgun savaşçı- largıbı, bu cagnva uvarak umutla ve coş- kuv la savaş alanına donmuştur Işte, umut v e coşku jle\e geleceğe ınançla başlayan bu seruv emn ılk durağı tzmir'dır 9 Eylul 1922 'de tzmır'e gıren suvan bırhğıne ko- muta eden Yuzbaşı Şeref'tır \e Izmır'ın hukumet konagvna bayrak çekjlmesı anı- nı Fahrettin Altav (IstıkJal Harbınde Su- van Kolordusu. 1949. s 65 v d ) şoyle an- latıvor "Duşmanlarhukumetikapamışve kaçmışlar: birodacı kadın kapüan açıvor. Şeref, birkaç erie hemen balkona çıkrvor. ŞanLsancagımıaoperekdiregtçeki>ürve selamlıyor. Sancak yüksenrken av yıkuzı- mızın bir kısmına yuzundeki varaıun ka- nının bulaşogını gonıvor ve saadete er- roekten basan hevecanını gozierinden bo- şalöVOT.Hıçkınldannırutarnıyor. Biran son- ra kendıni topariıyor. "\rkadaşlar vazıfe- mız bıtmemıştır Mıllet bızden daha çok şevlerbeklıvor dryerekaşağıinryoriar.Bu defa orada toplanan tzmıriiierin coşkun al- kışlan ile kucaklanrvorlar." Daha sonra 16 Eylul 1338'de(1922),Üerigazetesındeşu haber çıkıyor "Dun akşam vurud eden maJûmata na- zaran Izmir'e ilk dahil olan muzaffer su- vari kıtalarunızdan birisinin kumandanı bulunan suvari boluk v uzbaşısı Şerafettin Bey'e, Izmir'e ilk giren zabitimize verüe- cek kıhnç dunku cuma namazından son- ra resmen taJik edilmiş ve bu munasebet- leMustafa KemaJ Pasa Hazretleri tzmir'e geierek merasim-i mezkûrevi bizzat idare ve ifa buvıırmuşiardır." Buhara Muslumanlan tarafmdan tz- mır e gırecek ilk Turk subayına venlmek uzere gondenlen bu "küınç'', daha sonra Şerafettin Bey tarafindan Izmır Beledıye Muzesrnearmağanedılmıştır Şeref Yuz- ba^ı'nın bundan sonrakı oykusu kendı ku- şagından olanJann çoğununkj gıbı, yalın, sade ve gostenşten uzak askerlık hızmetı oykusudur Sonuçta, erken sayılacak yaşta albay rutbesmde "maJûJen" emetdı olan Şera- fettin İzmir (bu sovadını almıştır). savaş- ta aldığı yaralar yuzunden hareketsızlığe v e >atağa mahlcûm olarak omrunu tamam- lamış ve 6 Kasım 1951 gunu yaşama goz- lennı yummuştur V'efatından bır sure once "İzmir san- caktannı aramalıdır" başlığı ıle >a>ımla- nan bır \ azı uzenne kendısını Beşıktas 'ta- kı evınde zı>arete gelen heyete (tzmır"ın kıırtuluşundakı hızmetlennı anlatmasıru ıs- temelen uzenne), "Sağolun. Uginız bana yaşama gücu verdi; ama benim \apüğım bir vatan ve askeriik vazifesinden ibaret- tir" dıyordu Ama onun olumune kadarher >ilın 9E>- lul gunu. vaşadığı ev ın u»t katındakj pen- cerenın dışına, yansı ıçerden gorulecek şekılde bu>oık bır Turk bayragı astırdığı- nı ve akşama kadar oturduğu jerden onu seyrettığını, çevTede yaşayanlar gorurler- dı Sanınm, kendı kendıne yuruttu|u bu sessız bayrak torenı ona, Fahrettin \Jtav Paşa nın sozunuettığı, "saadetveheveca- nı" her yıl 9 Eylul'de bır kez daha yaşa- ma duvgusu venyordu Nur ıçınde yatsm ARADABIR Dr. FARUK GÜÇLÜ 9 Eylül ve CHP 9 Eylul, ulkemız açısından tarıhsel onemı bulunan bır •gundur Hem CHP'nın kuruluşu hem Izmır'ın kurtuluşu aynı gunerastlamaktadır Bılındığı gıbı CHR Atatürk ta- ^rafından kurulmuş kendıni 'Ataturkçu' ılan eden, ama 0 Ataturk'le ılgılı ne varsa ımha eden Kenan Evren tara- ^fından kapatılmıştır Bugun ıçınde yaşadığımız sorunların tarıhsel gelışı- mını ıziedığımızde karşımıza Osmanlı kalıntısı olan Cum- 1 nurıyet karşıtlan 1950 DP ıktıdan ve 12 Eylul askerı re- '•jlrnçkar Çunku 12EyluM980 adeta27Mayıs1960'ın karşıtı uygulamalarıyla tanınır olmuştur Bır tur ıntıkam alınmıştır Ve ulke bugun rejımı, Ataturk u tartışır hale so- kulmuştur Bınlerı kalkıp neredeyse kendısını halıfe ılan şdecek hale gelmıştır _, Işte bu ortamda Ataturk'un kurduğu partı CHP'den Ü>uyuk çabalar, katkılar beklenmektedır Ancak ne ya- zık kı bu beklenen çaba ve katkı sağlanamamaktadır Bugun CHP ulkenın kurtuluş umudu olması gerekırken 'adeta bır klık ve dar grup orgutlenmesı gorunumunde- ijır 1980 oncesının CHP'lılerı bugun CHP'de değıldır Ancak onlan CHP'ye davet eden gonullennı alan bırı- Jerı de yoktur Şımdı duşununuz ulkemızde son ıkı aydır turban, n şerıat çete ve asker konuşuluyor CHP Genel Başkanı nerede ne yapar, bu konularda ne duşunur, duyan ol- du mu' Hem acıl seç/m ısteyeceksın hem de obur par- tı lıderlerı koy koy gezerken omur boyu tatıl yapacak- ' «ın Dogrusu anlaşılır gıbı değıl Memleket yıllardır ba- . şına bela olan çeteyı konuşuyor CHP Genel Başkanı ta- -Ğlde torunuyla meşgul Oysa yaşanan enflasyon, eko- nomık bunalım ışsızlık çeteler ırtıca ve yolsuzluklar CHP ıçın sıyası anlamda mucadele ıçın bulunmaz bır fırsat değıl mP Bu somut olanaklan de^erlendırmekten acız bır yonetım acaba ulkeye CHP'ye neler verebılır 1 ? FP'lı yerel yonetımlerde yolsuzluk dızboyu CHP'den €ikz bıreysel sesterden başka ses yok Pekı kım bun- larta mucadele edecek kım açacak toplumsal muha- lefetın onunu >»bk8a sayın CHP yonetıcılen deuzaydan 'Mehdı' getenesım mı beklıyorlac'' Bugun ulkenın solu paramparça Yanı 1980 sonrası donemın yonetıcılerınce boluk boluk bolunmuş Şım- dıkı yonetıcıler de bellı kı bu durumdan memnunlar kı bırleşmek butunleşmek ıçın yeterlı çaba ıçınde değıl- ler Oysa şerıatın kapıya dayandığı bır ulkede CHP'ye ne kadar çok gereksınım var değıl mı? Tuyu bıtmedık yetımın hakkı olan kamu malları vergı vermeyen maf- ya mahsuîu ozel kuruluşlara peşkeş çekılırken CHP'ye ne çok gereksınım var değıl mı 7 Sayın CHP Genel Başkanı bıraz da ulkenın sorunla- rıyla yetermce ılgılense kamuoyu yanlarmda yer alacak Hele basın toplantısı yapmaktan başka bır ışlevlerını gor- medığımız partı ust yonetımını değıştırse de 1980 on- cesının cesur yureklı CHP'lılerı Ataturk un partısının ça- tısı altında toplansa olmaz mı' Az olsun benım olsun mantığı ıflas etmekle sonuçlanır Oysa ulkenın CHP'ye her zamankınden daha fazla gereksınımı vardır DSP, adını taşıyan ve sağ partılerın pıyonu olmaktan başka bır ışlevı olmayan partıye sataşmak yerıne, par- tı kokune, eskı yapısına donse kusturulen eskı mıllet- vekıllerı senatorlerı ıl başkanlan bu mucadeleye katıl- sa, onlann gonlu alınsa ve onlardan ozur dılense daha guzel olmaz mû Iki 9 Eylül... Av. CELAL ÜLGEN IstanbulBarosu 0 kı 9 Eylul'un ılkı, Izmır'm (ve ^rdumu- I zun) kurtuluş gunudur "Ordularükhede- finiz Akdeniz'dir. Öeri!" Işte Izmır'ın kur- tuluşunun ozetı bu gızemlı emırde 26 Agustos 1922'de başlayıp 31 Ağustos'a değın suren Kocatepe,Afjon ve Dumlupı- narsavaşlanndaduşmanbozgunauğramıştır Ar- tık bır an once Izmır'e ulaşmak gerekmektedır Izmir'e ulaşmanın gecıkmesı, duşmanın kaçış yolu uzenndekı fum kenrJenn, kasabalann ve de sonuçta tzmır'ın yakılıp yıkılması demektı Bu emnn venlmesınden sonra izmir'deki Itı- laf Devletlen konsoloslanna Mustafa KemaJ ıle goruşme yetkısı venyor ve hangı gun ve nerede buluşabıleceklennı telsızle soruyorlardı Musta- fa Kemal ıse bır yanda 9 EylüJ 1922'de Nıf'te (Kemalpaşa'da) buluşma gunu venyor, obur yan- da ıse 30 Afustos Utkusu (Başkomutanhk Zafen) sonrası Bakanlar Kurulu Başkanı olan Rauf Bej'den ateşkes anlaşması ıle ılgılı aldığı bır te- le şu yanıtı gondenyordu "Anadolu'da Yunan ordusu kesin olarak ve- nilmiştir. Yunan ordusunun venıden sağlam bir direnmedebulunmasıduşunulemez. Anadoluıçin herhangıbır goruşmev e gerek kalmamışür. Ateş- kes anlaşması ancak Trakva ıçin soz konusu ola- büir. Bunun ıçın Evlul'un 10'una deön Yunan hü- kümeti v^ doğrudan doğruv^ va da IngUtere ara- cüıgı ile hukumetimize resmi olarak başvurursa buna yaıııt verilirken aşağıdaki koşullar öne sü- rülmelidir. O gunden, vani Eylül'ün 10'undan sonra başvurulursa vanıtı başka turlu olabilir. Bunun için de durum bana aynca bildırümelidir. 1 - Ateşkes anlaşmasının ımzalandıgı gunden başlâyarak on beş gun ıçınde Trakya. 1914 sınır- lanna dek fııçbır onkoşul ılen surulmeden Tur- kjye Bûyuk Mıllet Meclısı Hukumetı 'nın srvıl gö- revlılenne ve ordu bırlıklerıne bırakılmış olacak- tır 2- Yunanıstan'da tutsak bulunan yurttaşlan- mız on beş gun ıçınde Izmır, Bandırma ve Izmıt lımanlanndan bıze venlecektır 3- Yunan ordusunun uç buçuk y ıldan ben Ana- doluda vaptığı ve yapmakta bulunduğu zararla- n odemeyı Yunan hukumetı şımdıden ustlenecek- tır" Bakanlar kuruluna gondenlen bu tehn ıçenğı Mustafa Kemal'ın yalnız asker değıl, ne buyuk bır onder, bır dıplomat oldugunu da gostenyor- du Ataturk Buvoık So> lev ınde şov le dıv ordu "Gercekten dediğim gunde ben kemalpaşa'da bulundum. Ama goruşmevi ıstevenler orada de- ğildj. Çünku ordulanmız İzmir Rıhbnu'nda ilk verdiğjm hedefe, 4kdeniz'e ulaşmış bulunuvor- lardL" Ataturk bu utkuyu (zafen) şoyle değerlendın- yor "HerevTesi>1edüşünüünüş,hazırİanmış,vö- ndan netilmiş ve utkuyla sonuçlandınlmış olan bu sa- vaşJar.Türk ordusunun subavlannın ve komutan- laruun v uksek guçlenni ve v ığıüiklerini tarihte bir daha saptayan ulu bır anjtbr. Bu anıt Tiırk ulu- sunun ozgurlük ve bagımsızlık duşuncesinin olüm- sü/ anıtıdır.'' CHP'nın kuruluşu 9 Eylul, yalnız Izmır'ın kur- tuluş gunu değıl, devnmlenn kaynağı olan Cum- hunyet Halk Partısı'nın de kuruiuş gunudur Ön- ce Halk Fırkası adıyla 9 Eylul 1923'te kunılan partı sonra, halk egemenlığıne, cumhunyete da- yandığı ıçın CHP adını almıştır Halk egemenlığı ılkesıne dayanan bır partı ku- rulacağını ve bu partının ızlencesı (programı) ıçın aydınlann ve yurtseverlenn katkısını ıstedı- ğını ve daha sonra bu katkılardan çok yararlan- dığını belırten Mustafa Kemal, "8 Nisan 1923'te görüşlerimizi dokuz ilkede saptadım. fkinci Bti- yük Millet Mecüsi'nin secimi sırasında vayımla- djgım bu program, par&mızın kunıluşunun teme- li olmuştur" demıstır 9 Eylul 1923'te \nadolu ve RumeU Müdafaa-yi Hukuk Grubu, Halk Fır- kası'nadonuşuyor daha sonra Cumhunyet Halk Partısı olarak gunumuze değın suren bır çağdaş koşu başlıyordu Cumhunyet Halk Partısı, Ataturk'un sıyasacı dehasmın ve keskın anlağının urunudur CHP, ulusal egemenlık ve ummetten yurttaş- lığa geçış doğrultusunda sıyasal orgutlenme ıçın kurulmuş ve bırbın ardına gerçekJeştırdığı kurul- taylarla sıyasal ergmlığıne kısa zamanda kavuş- muştur Ataturk'ten sonra da devnmlenn yılmaz savunucusu ve bekçısı olarak kalan CHP, Halk- çıllk, DevTrtçiukl'Nfffhyetçılık, Devrimcılık, La- ıklık ve Cumhunyetçılıkten oluşan 6 ılkesıne Ke- malizmadını vermıştır Halkevleri, Köv Enstitü- leri, Türk Dil Kurumu, TOrk Tarih Kurumu. HalkOdalan, Cumhunyet Halk Partısı'nın kur- mak ıstedığı duzenın kurumlanndandı Mustafa Kemal Ataturk'e, hılafetm kaldınlma- sı. tekke \e zayıyelenn kaldınlması, şapka gıyıl- mesı, harf devnmı \e devnmın heralanda uygu- îanmasında guçluk çıkaramayan gencılenn, tu- tuculann zaman zaman etkın ve yonetımde ol- ması ıle ılerleyen yıllarda bu kunımlar hedef tah- tası olmuş ve ne yazıktır kı Ataturk'e karşı duv- duklan oç alma du> gulannı bu kurumlan yıpra- tarak. kapatarak doyurmuşlardır Cumhunyetın ve Cumhunyetle yaşıt CHP'nın kunıluşunun 75 yılında Ataturk'un ozenle uze- nnde durduğu laıklık ılkesmın gencı ve turucu çevreler ve ışbırlıkçılen tarafindan tehdıt altın- da olması uzunru vencıdır Ancak boyle bır do- nemı yaşıyor olmak Ataturk'un kurduğu partının onemını ve ışlev ını arttırmaktadır Tanhsel ışlevı yanında çağcıl bır partı olmak zorunda olan CHP geçen yıllar ıçınde sıkınülı gun- leryaşamış, son genel seçımlerde ülke barajı ola- rak konulan % 10 oy oranını guçlukle aşmıştır Bu durum neden-sonuç ılışkılen ırdelenerek bılım- sel olarak saptanmalı, CHP yenıden kıtlelenn umudu konumuna gelmelıdır Halkın ılgısını ve beğenısını çekecek >enı bır cevren (ufuk), yenı bır soylem yaratılmalıdır CHP'nın sorunu aslında başka bır yazı konu- su olmalıdır Ancak kuruiuş yıldonumu nedenıy - le CHP'nın bazı sorunlanndan soz ederek bu tar- tışmayı bır yerden başlatmak gerekır • 12 Eylul ıle bırhkte CHP kapatılmış ve yıl- lann bınİcımı olan partı özekini (kulturu). partı gelenekleri ve partı etigı bılınçlı olarak unutturul- muştur • Yenne kurulan Halkçı Parti, SODEP, SHP gıbı sıyasal partılerde yığma uvelık. delege ağa- lığı, mezhep temsılcılığı gıbı gencı ılışkıler be- lırleyıcı olmuş, gerçek partılılen soğutmuştur • Demokratık gıbı gorunen onseçımler aslın- da antıdemokratık uygulamalar yaratmış, partı emekçılennı, oluşan yığma kayıtlar ve delege sıstemı safdışı bırakmıştır 'Halk katJımı'partı ıçındekı onseçım yanşının aracı olmuştur • CHP 'totaliter' ya da 'otoriter' bır partı ol- madığı ıçın dunya goruşu (ıdeolojısı) guçlu, par- tı dısıplını katı değıldır Uyelen yonlendınne. se- ferber etme zayıftır Bunun sonucu olarak partı- de yer alan alt gruplar (etnik, mezhepsel .vada böl- geseOalt kımlıklennı de partı>e taşımış ve duşun- sel bırlıktelıkler değıl aJt kimlik örgıitlenmeleri partı kadrolanna egemen olmuştur • Çok sayıda çıkar grubunun partı ıçınde yer alması ıle partı orgutu çatışkılı ve çelışkılı duru- ma duşmuş, ozel çıkarlar partı çıkarlannı golge- lermştır • Uluslararası emperyalıst guçjenn dayattığı yenı devlet duzenı anlayısıyla (kureselleşme) emek ıle sermaye arasındakı çelışkıler ve de ure- tım araçlan ılışkılen, yennı sahtebirbilinçle>a- pılandınlan etnık, dınsel, yuzeysel çelışkılere bı- rakmış ve CHP de seçmen bazında bundan ol- dukça olumsuz etkılenmıştır Ataturk'un kurduğu CHP, yıne de Ataturk ıl- kelen ıle bu sorunların ustesınden gelmek venı- den umut olmak zorundadır Kamuoyu bu gelış- meyı sabırsızhkla beklıyor Cumhurbaşkanı Gazı Mustafa Kemal'ın. par- tının 7 kuruiuş yıldonumunde soyledığı bır so- zu CHP'lılere armağan etmek ıstıyorum "Ben.Cumhum et Halk Parrisi'nin Genel Baş- kanrvıraCumhurrvvtHalkPartisi \nadohj'v-aa\-ak basbğım andan itibaren kurulmuş, benımle çalı- şan Anadolu ve Rumelı Mudafaa-i Hukuk Cemi- yen'nden doğmuştur. Bu kuruluşa tanhle bağtı- yun. Bu bağı çozmem ıçin hiçbir neden voktur ve olanıa/. Resmı gorevimin bitiminde. Cumhurivet Halk Partisı'mn başmda evlemli çalışacagını. Bu noktada duraksamava asla yer yoktur." PENCERE Saatli Maarif Takvimi"Saatlı MaanfTakvımrn\ çocukluğumdan ben bı lınm Bıçımını hıç değıştırmedı; takvim yaprağının so lunda bıralafranga saat resmı vardır; sağında bır ala turka saat1 Her sabah "gunun anlam ve onemını Saatlı MaanfTakvımı'nden oğrenmek alışkanlığını edın mış kımbılır kaç kışı var9 Her yaprakta gunun tan hı, gece ıle gunduzun uzunluğu, fıkralar, ozdeyışler şıırier ve bırde yemek lıstesı yeralır, sozgelımı 1 Ey- lul'dekı lıste "Patiıcan musakka, pılav, mucver, salata, meyva.. " 2 Eylul'dekı lıste "Turlu, bulgur pılavı, turşu, meyva " 5 Eylul'dekı takvım yaprağında Cahit Kulebi'nın "Sonbahar Gelıyor" adlı şnn "Sonbahar gelıyor serçe Yuvanı nereye yapacaksın? Ayva çıçek açmadan once Meyvelenn ıçı geçecek Ruzgâr başka esecek Yağmuriaria ıslanacaksın Halbukı ne kadar sıcaksın" • "Saatlı Maanf Takvtmı" hem dunu bugune taşır, hem yanna donuk gostergelen sergıler Unırtkanlık bu ya, 30 Ağustos'tan bu yana takvım yapraklannı koparmamışım, bırden aklıma geldı, papatya falı açar gıbı tek tek kopanp okumaya başladım 30 Ağustos, Pazar "Zafer Bayramı, Kütahya'nın kurtuluşu.." 1 Eylul, Salı "Uşak'ın kurtuluşu.." 2 Eylul, Çarşamba "Esk/şehır'ın kurtuluşu.." „ 3 Eylul, Perşembe "Emet, Eşme, Dursunbey, Ödemiş, Stndırgı ve Tavşanlı'nın kurtuluşlan.." 4 Eylul, Cuma "Bayındır, Bıgadıç, Buldan, Ku- la, Tire ve Soğüt'un kurtuluşlan.." 5 Eylul, Cumartesı "AJaşehır, Bılecık, Bozüyük, Demirci, Gördes, Kuyucak, Nazillı, Salıhlı, Simav ve Susuriuk'un kurtuluşlan.." 6 Eylul, Pazar "Akhısar, Balıkesir, Inegöl, Sö- ke ve Yenişehir'in kurtuluşlan.." 7 Eylul, Pazartesı "Kasaba, Tepeköy, Kuşada- sı ve Aydın'tn kurtuluşlan.." 8 Eylul, Salı "Burhanıye ve Manisa'nın kurtu- luşlan.." 9 Eylul, Çarşamba "Menemen, Edremrt ve \z- mir'in kurtuluşlan.." 9 Eylul'dekı yemek lıstesı Patateslı kuru kofte, zeytınyağlı ayşekadın, salata, komposto.. • Bugun 9 Eylul Şaır dıyor kı "Sonra 9 Eylul'de Izmir'e gırdık ve Kaysenlı bır nefer yanan şehnn kızıltısı ıçınden gelıp ofkeden, sevınçten, umıtten ağlaya ağlaya, Doğu'dan Batı'ya, Turk halkıyla beraber seyrettı Izmır nhtımından Akdenız'ı " Pekı bıttı rr\Û Hayır* Saatlı Maanf Takvımı'nın yapraklannı koparmaya devam edelım 11 Eylul, Cuma "Bursa, Foça, Gemlik ve Orha- neli'nin kurtuluşlan.." , \2 ,Eylgl, Qymartes^, '/Kjjfcşğaç, Mudanya ye Urla'nın kurtuluşlan..." , ., ı s 13 Eylul, Pazar "Soma'nın kurtuluşu.." ' " 14 Eylul Pazartesı "Mustafakemalpaşa, Ber- gama, Karaburun, Karacabey, Dikili'nin kurtuluş- lan.." 15 Eylul, Salı "Ayvalık ve Balya'nın kurtuluşla- n.." 16 Eylul, Çarşamba "Çeşme'nin kurtuluşu.." 17 Eylul, Perşembe "Bandırma'nın kurtuluşu.." 18 Eylul, Cuma "ErdekveBıga'nın kurtuluşu.." 20 Eylul, Pazar "Bozcaada, Mıhalıççık ve Siv- rihisar'ın kurtuluşu.." • Bugun 9 Eylul Ey Ummetı Muhammet 1 Mustafa Kemal olma- saydı, 30 Ağustos'tan sonra gun gun sayılan ıller, ıl- çeler, beldeler, kasabalarduşmandan kurtulabılecek mıydı^ Yobazlar, şımdı Hınstıyanlann elınde bulunacak dan bu ılterde, ılçelerde, beldelerde, kasabalarda Ata- turk'e duşmanlık sıyasetını gudebılecekler mıydı 9 İ YAPI KREDI'YLE ARANIZDAKI Ö Z E L T E L E F D N H A T T I T Ü m bankaClllk İŞİemlerİnİZ İÇİn.YapıKredrden bır "yem yenılık" daha TELETEL Arük 444 0 444'ten TELETEL'ı arayarak, kredı kartı borcunuzu odemekten havale yapmaya, fon alıp satmaktan repo yapmaya, dovız hesabı açmaktan elektrık, su. dogalgaz. kabiolu TV ve her turlu teiefon faturalarınızı odemeye kadar tüm bankacılık ışlemlerınızı, şubeye grtmeden. zaman kaybetmeden. 24 saat.bır telefonia yapabıleceksınız TELETEL de, telefonda bankacılık hız- metı verme alanında uzmanlaştırılmış. aynı anda bınlerce kışıye hızmet verebılecek sayıda TELETEL Yetkılısı gorev yapıyor Yapı Kredı nın ınsan teknolojı butunleşmesındekı mukemmellığının, genış kıtlelere kusursuz h/zmet verebılecek guçtekı altyaptsının getrdığı olağanustu farklılıkları TELETEL'de de goreceksınız TELETEL, Yapı Kredı anlayışınm, kulturunun. felsefesının Turkıye'ye kazandırdıgı bır "yenı yenılık'tır Yapı Kredı'de "yenı yenılıkler" bıtmez Burası Yapı Kredi. Fark burada. 444 tü özel hat TELETEL m ozel numarası 444 O 444 Turkıye nın reresınden o!wsa olsun, onune bolge kodu eklenmeden dırekt çevnlır ve yalnızca şehf ıçı goruşne uc-etı odenır BJ Twk Telekon unyenı hızmete sunduğu 444 lu hatlara ozel bır ayrıcalıktır ve bu hızmetın onculuğunu Yapı Kredı yapmaktaüır YAPI^CKREDi "hizmette sınır yoktur" FAWfL|H|... ÖtiHjJ WE.rH 101 fVKSUl 10... fu.sm.si FANrtjiiı... sız vmın wtDUUSMI OULAKA ıooo\ı...v» / I A T C W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog