Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

9 EYLÛL 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOM / cumekf2turk.net 11 BM'nin yaptığı sıralamada geçen yıl 74'üncü olan Türkiye 69'unculuğa yerleşti Iıısaııi kalknımada yükseldik!• Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (LTNDP) tarafından her yıl yayımlanan, ekonomik, sosyal, eğitim ve sağlık verilerini kapsayan insani kalkınma endeksinde Türkiye, son yıllarda üst sıralara doğru tırmanıyor. NEWYORK(AA)-Türkiye, insa- ni kalkınma dünya sıralamasında 69"unculuğa >r ükseldı. Birleşmiş MılletJer Kalkınma Programı (UNDP) tarafından her yıl yayımlanan ınsanı kalkınma endek- sinde. Türkiye geçen yıl 74'üncü sı- rada bulunuyordu. Ekonomik. sosyal. eğitim \e sağlık verilenni kapsayan ınsanı kalkınma endeksinde Türkiye. son yıllarda üst sıralara doğru tırma- nı\ or. Yaşam süresi ve kişi başına dü- şen ulusal geliraçısından dünya orta- lamasının üzennde bulunan Türkiye, okuryazar sayısı bakımından dünya ortalamasının altmda kalıyor. Rapora göre. dünya çapında tuke- tım artışında rekorlar kınlırken, hem gelişmış. hem de gelişme yolundaki ülkelerde yoksul, aç ve bannaksız kımselerin sayısı hızla artıyor. Dünyada zenginler ıle fakirlerara- sındakı uçurum gıderek büyürken, en zengin üç ülkenın geliri, en yoksul 48 ülkenın gelınnden daha fazla düzeye ulaşıyor. Dünyada bu yıl tüketilecek mal ve hizmetlenn toplamı rekor kı- rarak 24 triJyon dolara ulaşırken, bu- nun yüzde 86'sını, dünya nüfusunun yüzde 20si tüketecek. Nüfusun yüz- de 80'ine ise kaynaklann sadece yüz- de 14'ükalacak. Raporda, dünya nüfusunun yüzde 80'inin aynı zamanda dünyanın en kirli havasını soluyarak. en kirli suyu- nu içerek ve en kirli toprağını ekerek yaşam savaşı verdiği vurgulandı. ABD \e Avrupa Birliği (AB) ülke- lerinde yaşayanlann her yıl köpek ve kedi maması için 17 milyardolarhar- cadığı bildirilen raporda, bu paranın üçte birini oluşturan 5.6 milvar dola- nn, tüm dünyadaki çocuklara temel eğitim yaptırmak için yeterli olduğu kaydedildi. İnsani kalkınma sıralaması 1- Kanada 2- Fransa 3- Norveç 4- ABD 5- Izlanda 6- Finlandiya 7- Hollanda 8- Japonya 9- Yeni zelanda 10- Isveç 20- Yunanistan 69- Türklye Semte ve gramaja göre değişiyor Ekmekte fîyat, ambalaj karmaşası Ekonomj Servisi - Istan- bul'da ekmeği çeşitli gramaj- larda üretmeye devam eden fınncılar, tutturabildikleri fi- yata satıyorlar. Ekmeğin gramajı ve fîya- tı semte göre değişirken, 200 gramlık ekmek 40 bin lıra- dan, 350 gramlık ekmek kı- mi yerlerde 80 bin lıradan, kimi semtlerde ise 70 bin h- radan satılıyor. Öncelerı ambalaj lamada kolaylık olsun diye 2 ekme- ği birleştırerek 400 gramlık ekmek üreten fınncılar, şim- di bu ağırlığı 350 grama m- dirdiler. Iki ekmegi aynı ambalaj ıçine koyan fınncılar. Gıda Kodeksi'nin ^ _ _ _ _ ^ _ işlenne gelen hükümlerine uygun davra- nıp, gelmeyen- lere ise uymu- yoriar. Istan- bul Fınncılar Odası'na ka- yıtlı ve esnaf kategorisinde olmayan fınn- cılann rahat- lıklagramaj ve fîyatta oynadı- ğı beürtiliyor. Odaya bağlı fınnlar, 200 gramlık ekmeği 40 bin lira- ya satmaya devam ederken, daha büyük ölçekli işyerleri- nin karmaşaya yol açtığı ve çeşitli yöntemlerle kodeksi deldığı ifade ediliyor. lstanbul Ekmek Sanayici- leri Sendikası Başkanı Mu- harrem KeçelL Gıda Kodek- si'nın fınncıya istediği ağır- lıkta ekmek üreterek, istedi- ği fiyata satma hakkını tanı- dığını belirterek, *200gram- hkekmek üretildiği gibi,250, 350 ve 400 gramlık da üreti- li>©E Fıvan da ûnncı gideri- ne göre betirliyor. Vani 350 gramını 70-80bin liradan sa- tabili.Norlar. Bu yasa) bir uy- gulama" diye konuştu. Ambalaj karmaşasına fi- yat ve ağırlıkta yaşanan ka- nşıklıklar da eklendığini be- lirten lstanbul Ekmek Sana- yicileri Sendikası Yönetim • Tüketiciyi Koruma Derneği, ekmeği ambalajlı satmadıklan gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurulu Ü>esı Cihan Koluver de, "Herkes bildiğini okınor. Çünkü. finncı 50"şer artür- mak üzere istediği gramajda ekmek üretebilir" dedı. Koluver. "Daha önce am- balaj yüzde 35 oranında uv- gulanı\ordu, şimdi yüzde 15'e dûştü" diye konuştu. Ekmeğe zam tartışmaları- nın da sonu gelmiyor. Sana- yı ve Tıcaret tzmir II Müdü- rü Halil Ozşarlak, ekmeğe dün yapılan yüzde 50'lik zammm Fınncılar Odası ta- rafından yeniden gözden ge- çırileceğıni bildirdi. Ankara Cumhuriyet Bü- rosu'nun haberine göre. ek- meğın fınnlar dışmda poşet- te satılması zo- runiuluğu, am- balaj ın türü ve tekniğinin ın- san sağlığı açı- sından zararlı olup olmaya- cağı konusunu da gündeme getirdı. Gıda Mü- hendisleri Odası 2. Baş- kanı Ahmet Koçak, gıdala- nn ambalaj- lanmasının gerekliliğine kar- şın, uygun ambalaj türünün seçilmemesı durumunda in- san sağlığı için zararlı du- rumlar oluşabileceğine işa- ret etti. Suç duyurusu Bu arada. Tüketiciyi Ko- ruma Demeğı (TÜKODER), ekmeği ambalajlı satmadık- lan gerekçesiyle Ankara Bü- yükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek \e bazı fınn- cılar hakkında suç duyuru- sunda bulunacağını açıİdadı. Istanbul'da dün bir basm toplantısı düzenleyen TÜ- KODER Başkanı Mehmet Seviın, Gökçek'in ~tlkceza- da 1 mihon ekmeğin üreti- mini durdururum" açıkla- masını anımsatarak, bu dav- ranışın yasalara meydan okumak anlamına geldığini belirtti. Trabzon Cimento Fabrikası Uzanlar'ahaciz AHMET ŞEFtK TRABZON - Uzanlar' ın sahibi olduğu Rumeli Hol- ding tarafından özelleştir- me kapsamına alınan Trab- zon Çimento Fabrikası 'nın baglı olduğu Trabzon Çi- mento AŞ, devlete olan vergi borcunu ödemeyince on bir arsası haczedilerek satışa çıkanldı. Rumeli Holding'inözel- leştirme kapsamında 1992'de satm aldığı Trab- zon Çimento AŞ'nin 1993 hesaplannda inceleme ya- pılmış ve muhasebe kayıt- lannda usulsüzlük yapıldı- ğı ve vergi kaçınldığı sap- tanmıştı. Trabzon Çimento AŞ'nin mahkemeye gitme- sine karşın vergi cezası onanmış, ancak şirket bu cezayı bugüne kadar öde- memişti. Devredilmişti Yasal faizleriyle 2 trilyo- na yakın olduğu öne sürü- len borcu ödemeyen Trab- zon Çimento AŞ'nin bağlı olduğu Rumeli Holding. geçen yılın 25 Hazira- nı'nda Trabzon Çimento da içinde bulunmak üzere sa- hibi bulunduğu beş çimen- to fabrikasını başka şirket- lere devretmişti. Trabzon Çimento AŞ bu tasarruflarda bulunurken Maliye yetkilileri fabrikada haciz yoluna gitmiş, ama fabrika ve araçlannın >enı kurulan Karadeniz Çimento AŞ'nin üzerıne geçirilmesın- den dolayı haciz işlemi yapı- lamamış. ancak gaynmen- kuller haczedilmiştı. Yeni santrallar geliyor ANKARA (AA) - Türkiye'nin önümüz- deki yıllardaki enerji açığını karşılamak amacıyla kurulması öngörûlen santrallara yenileri ekleniyor. Enerji ve Tabü Kay- naklar Bakanlığı, *yap4îtet-de%Tet'' mo- deline göre inşa ettiril- mesi planlanan 8 adet santral için ilgili Fırma- lara çağnda bulunarak, fizibilite çalışmalanru yapmalannı istedi. Silivri'de kurulması öngörûlen 700 mw ku- rulu gücûndeki santra- lın yapımına Koç Hol- ding, Gap Enerji, Okan Holding, Alarko, Gü- riş, thlas Holding ile ABB, Sumitomo ve Marubeni firmalannın fizibilite hazırlJdan yapOklan belirtildi. SIZIN İÇİN BUTUN KAPILARI ACTIK! yr* *, • -,%: Tofaş-Fiat modellerini rakipleriyle her bakımdan karşılaştınn. Hem özelliklerini, hem fîyatlarını, hem de sanş ve satış sonrası avantajlarını! PEŞİN ALIN 72 Milyon'dan 166 Milyon'a varan avantajlardan yararlanın. _ VADELI ALIN Çok cazip taksitlerle ödeyin! y Tofaş-Koçfinans işbirliği ile, çok hesaplı kredi imkanları! Hemen teslim! ORNEK GERIODEME PLANI KARTAL ANAHTAR TESLİM MALIYFTI 2.612.204.500 PEŞINAT KREDITUTARI 1.312.204.500 1.300.000.000 VADEIAY} 3 6 12 ._JL__ 24 AYUK NET FAIZ% 0.00 JL5tt 15ft __ 4J0 5.50 1YUKIAKS1T . 433.333.333 231983.469 J38J18.828 112.735,696 196.714.070 ANAHTAR TESLİM MAÜYETİ PEŞİNAT . KREDİ TUTARI VADE(AY) AYLIK NET FAİZ% AYLIK TAKSİT 3 0.00 500,000.000 3.066.044.8OO U M J M J M 1.500.000.000 ,l 2 J l S ; ) ] J II 4.50 130.079.649 24 5.50 »23.131.619 ^ ukarıJa bclîrtılcn taı/ 1 rjnUrı 1 ^ MıKir !irj\a kadat kredı tutarlan ıs'n ecı,erinjır [>atij \uk>ek rutarda kreJıler \c butı,t;nı^ en ıı\£un di^cr odemc kojullarını Totjş-Fıat bjvncrınJcn nSrenebılır-ınız \rj<,Iifin jnjhrjr te^lım mılı\etknnın hcbupUnmjsında uı»ı\e edılcn pcrjkcndc satı^ rı\jcljr: CJS alınnnvtır Anjlıur ıolım mülnetı. plaka-ruhsjt mısratljnrnian dolj>ı farkiılık göstcrebılır Çok kısa bir süre için! FiJt Paho ve ıthal modelJenmi^ ıçin çok oıc\ kredı ımkjnİannı bj\ilerinnzden öğrenebihfsini/. Fıat Paho harıç tum \crlı modcllcr bu kampan\i kjpsammdadır Bu firsat >ınırh sa%ida otomobıl ve modcl ıçın EC^erlıdır. Kampan\j surcsıntc bı\ı!cnmi7 C umjncsı \c Vıııt gunlen de hı/mcnnı/dcdır Otomobıllenmı^m fı\ jtlan \c daha a\nntılı bılgı ı^ın. I urkı\c'nın her \enndcn u».rctsı/ Tofaş24 Hattı'tıı (0 800 211 42 42) jra\ın ÇİFTÇİ DOSTU SADULLAH USUMİ Tanım İşletmeleninin Başarısı Engelleniyor Türkiye'de tanmın ve hayvancılığın geriledi- ğini ve hatta batma noktasına geldiğini kabul etmeyen yok. Hemen herkes bir kurtuluş yolu arıyor veya öneriyor. Ancak, henüz ciddi bir çö- züm bulunabilmiş değil. Hayvancılık, Türkiye için son derece önemli bir sektör. Hayvancılık bittiği anda Türk ekono- misi de dayanamaz. Ya et ve süt ithalatı için her yıl üç veya dört milyar dolar bulmak zorunda ka- lınz... Veya üç beş yüz bin varlıklı ailenin dışm- da hemen herkes ete, süte, peynire. yoğurda, tereyağına hasret kalır. Çocuklarımız ve torun- larımız da hayvansal ürünleri sadece resımler- den tanıyabilir. İçinde bulunduğumuz kötü koşullar, imkân- sızlıklardan, insanlarımızın yetersizliklerinden kaynaklanmıyor. Tarım ve hayvancılık konusun- da göğsümüzü kabartacak kadar değerli uz- manlarımız var. Ayrıca, Türkiye tarım işletmele- ri bu işler için biçilmiş kaftan. Daha açıkça be- lirtmek gerekirse yağımız, unumuz, şekerimiz var. Ama, aşçıbaşılanmız beceriksiz. Eğer, tarım işletmelerine fırsat verılse bıtkısel üretimde, ette ve sütte çekilen sıkıntılanmız üç beş yıl gibi kısa süre içinde sona erebilir. Dün-, yada söz sahibi haline gelebiliriz. Tarım ürünle-! ri ithalatımız sıfırlanabilir, ihracatımız birkaç kat| artabilir. ' Ancak, hükümet içindeki görüş ayrılıkları vei yanlış uygulamalar hayvancılığımızı da, tarımı-1 mızı da, ekonomimizi de perişan ediyor. Örneğin, Tarım Bakanlığı'na bağlı kuruluşla-, rın bazı önerileri Türkiye'nin içinde bulunduğu', koşullara uygun. Buna karşılık, ekonomiden so-| rumlu bakanlıklar, DışTicaret Müsteşartığı, Dev-| let Planlama Teşkilatı ve Yüksek Planlama Ku-| rulu ise tam tersi bir uygulama içinde. ! • • • : Birdevlet kuruluşu olan Tarım Işletmeleri Ge-j nel Müdürlüğü (TİGEM) hayvancılığımızı ve ta- j nmı kalkındırmak için çeşitli projeler ürettı. Da-, ha da yayılmak ve büyümek istiyor. Bu konuda hazırfadığı projeleri ilgili makamlara iletti. [ Ancak, bu projelere en büyük engel Devlet Planlama Teşkilatı'ndan geldi. TİGEM ürettiği porjeleri uygulayabilmek için yeterli arazıye sa-! hip. Parası var, uzmanları var. Devletten bir ku-1 ruş yardım beklemiyor. Bankalardan faızle kre-. di istemeyecek. Devletin ve hükümetlerin başı j ağrımayacak. ' Eğer, TİGEM'e projelerinı uygulama fırsatı ve-; rilse Türkiye'nin de, tarımının da, çiftçisinin de! kaderi değişecek.Tarımda sömürü düzeni so-; na erecek. Tarım kesimi de refaha kavuşacak...; Peki... Buna rağmen Planlama neden izın ver- miyor? Tanm ^şJetmeteri devreye jgirdiği anda, özel; sektörün agemeniiğf bitecek.' İstediği ürünü is-; tediği fiyattan alıp satamayacak. Tarım işlet- ; meleri ile rekabete girmek zorunda kalacak. Bu nedenlerle özel sektör temsilcileri, hükü-' metleri etkiliyor ve TlGEM'in buyümesi engel- leniyor. • • • Özel sektör bir başarı gösterdiği zaman ga- zeteler, televizyonlar göklere çıkarıyor. Sütun sütun methiyeler yazılıyor. televizyonlarda programlar yapılıyor. Buna karşılık, devlet ku- ruluşlarının başarılarını ise gözlerden kaçırmak için her çareye başvuruluyor. Örneğin, Tarım işletmeleri'nde Sakız koyun- ları ile Karayaka koyunlarının birleşiminden el- de edilen melezlerin her yıl ikiz, üçüz, dördüz hatta beşiz doğum yaptıklarından kimin habe- ri var? Işletmelerde dünyanın en iyi cins saf kan Arap atı yetiştirildiğini kim biliyor? Atatürk un emri ile 1927 yılında başlayan yetiştiricilik Karaca- bey, Mahmudiye ve Sultansuyu işletmelerinde hâlâ başarı ile devam ettiği halde hangi televiz- yon kanalında bir yayın yapıldı? Geçen yazımızda Işletme'nin 1997 yılı kârının 8 trilyon lira, süt veriminin ise sığır başına yıllık 7 bin kiloyu geçtiğini belirtmiştik. Yeni aldığımız bilgilere göre, bu yıl Işletme'nin kârı 15 ila 20 tril- yon liraya ulaşacak. Süt verimi ise 8 bin kiloyu geçmiş... Buna rağmen, başarılı devlet kuruluşlarını mil- letin gözünden düşürerek, özel sektöre satabil- mek için 1980 yılından bu yana sürdürülen if- tira ve yalan kampanyaları hâlâ sürüyor... Hükümet gerçekten tanm ve hayvancılığı geliştirmek, enflasyonu düşürmek, ekonomiyi düzeltmek istiyorsa bu iftira kampanyalanna son verecek önlemleri almalıdır. Bu arada, Tarım İşletmelerine mutlaka sahip çıkılmalı ve daha da buyümesi için gereken des- tek verilmelidir. Hele, yerli ve yabarıcı şirketler- le ortaklıklar asla düşünülmemelidir. İhlas1 herş< İhlas Finans'ta NET KÂR %84'e ulastt 3OGÜN 90GÜN 180 GÜN 360 GUN HER IOOOOO TLICIN 5.286 16.165 35.512 84 003 HEÜ1000 USD ICIN 5.62 19.28 39.52 76.88 mnıooo OM ICIN 5.70 18.68 37.84 72.65 Ko 07 Eylül 1997'de İhlas Finans'a 100.000 TL ^atıranların paraları 07 Eylül 1998de 184.000TL oldu. 080021170 80 |Ü IhldS lKmmm ^ F i n a n s SUK1BUMİZ ÖĞlf TATİJ VE CUMARTESİEH (İİ00-17.-00) ACKTK. http://www.lhlasflnans.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog