Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makale



Katalog


«
»

8 EYLÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Rusya lideri Boris Yeltsin 'in uzlaşma çabalarına rağmen Duma diretiyor Çernomırdin'e ildnci kez redHAKANAKSAY MOSKOVA - Rusya Başbakan Ve- kili Viktor Çernomırdin için dün ya- pılan ikinci tur güvenoylamasında da red karan çıktı. Parlemento'nunalt kanadı Duma'da dün yapılan oylama- da. 273 milletvekili Çernomırdin"in aleyhine oy verirken, 138 milletvekili lehte oy kullandı. Bir milletvekili ise çekimser kaldı. Oylamaya, 450 kişi- lik Duma'dan, 412 milletvekili katıldı. Geçen Cuma günü yapılması plan- lanan oylama, Devlet Başkanı Boris Yeltsin. son anda yaptığı bir önerinin kabul edilmesi üzerine bugüne erte- lenmişti. Ne var ki, Yeltsin'in önerile- ri doğrultusunda dün yapılan muha- lefet ile uzlaşma görüşmeleri de Çer- nomırdin'in güvenoyu almasını sağ- layamadı. Boris Yeltsin görüşmeler- de, Çernomırdin için güvenoyu veril- • Çernomırdin için dün Duma'da yapılan ikinci tur güvenoylamasında da red karan çıktı. Komünist Partisi lideri Gennadi Züganov, Yeltsin'in üçüncü ve son tur oylama için bir başka isim önereceğini ıleri sürdü. Duma Yeltsin'i köşeye sıkıştırmak için yeni bir yasa tasansı hazırladı. mesini, 6 veya 8 ay içerisınde, Başba- kanm kim olacağı konusunun yeniden tartışılmasını istemişti. Böylece krizi dondurmak isteyen Yeltsin. hafta so- nunda da muhalefete sempatik gelebi- lecek bazı yeni kararlar imzalamıştı. Yeltsin. hükümetin kurulmasında, ba- kanlann belirlenmesi ve atanması ile hükümetin ve bakanlann görevden alınmasında Duma'nın söz sahıbi ola- bileceği. De\ let başkanımn, bu yönde- ki kararlannın uygulanabilmesinde. Duma'nın söz hakkını genişleten bir mekanizma kurulması için, Hükümet Kuruluş Kanunu'nda bazı değişiklik- ler yapılmasınailişkinönerileri hazır- layarak Duma'ya gönderdi. Yeltsin'n bu önerileri doğrultusunda Duma, ka- nunda değişiklik yapabilecek. Yelt- sin'in bu çabalanna karşın muhalefet. Çernomırdin'in başbakan adayı ola- rakgösterilmemesinde ısraretti. Bo- ris Yeltsin, üçüncü ve son turda da Çer- nomırdin'i yeniden aday gösterirse, ülkedeki siyasi hava daha da gerginle- şecek. Bu turda da Yeltsin'in adayının reddedilmesi halinde, Devlet Başka- nı'nın Duma'yı fesh etme hakkı doğa- cak. Oylama öncesi geüşmeter Rusya'da Başkan Boris Yeltsin ile komünist ağırlıklı Duma arasmdaki mücadele, dün iJginç gelışmelere sah- ne oldu. Yeltsin'in başbakanlığa atadı- ğı Viktor Çernomırdin'e onay vermek istemeyen komünistler, alternatif ola- rak beş adaydan oluşan ayn bir öneri paketi sundular. Komünistlerin başba- kan adaylan arasmda Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakav. parlamento üst ka- nadı Federasyon Konseyi'nin (senato) Başkanı YfegorStroye'v, Moskova Bele- diye Başkanı Ytori Lujkov. eski Merkez Bankası Başkanı Sergey Geraşenko ve eski sanayi bakanı komünist YiıriMasl- yukov bulunuyor. Ilk üç isim, Rusya'nın siyasi yaşa- mında son derece etkin kişiler olarak dikkat çekiyor. Lujkov. devlet başkan- lığı için de adı geçen ve son zamanlar- da Federasyon Konseyi'nde öne çıkan bir lider. Bu arada komünistferin açık- ladıklan alternatif listeyle birlikte Dı- şişleri Bakanı Primakov'un komünist- lerie arasmdaki yakınlık ilk kez açıkça ortaya çıkmış oldu. Bu arada Komünis Parti Başkanı Gennadi Züganov. Yeltsin'inbugün başkanlık için bir başka isim önerece- ğini öne sürdü. Züganov, dünkü güven oylaması ardından yaptığı açıklamada, Yeltsin'in üçüncü ve son tur için Çer- nomirdin'den vazgeçeçeceğini söyle- di. Öte vandan, Duma'nm Yeltsin'i kö- şeye sıkıştırmak için yeni bir yasa ta- sansı hazırladığı bildirildi. Fiyatlann dondurulmasını içeren yeni tasan ile Duma halkın sempatisini kazanmayı amaçlıyor. israilABD'ye füze üretecek TEL AVİ\' (AFP)- 'Dünyanuı jandarması' ABD ile Ortadoğu'daki müttefiki Israil'in ortak füze üretecekJeri bildirildi. lsrailli silah üreticisi Rafael ile ABD'li sanayi devi Lockheed Martin, Popeye (Temel Reis) füzelerinin ortak üretimi için anlaşma imzaladılar. 136 milyon dolar (yaklaşık 37.5 katrilyon TL) karşılığında anlaşan iki devin ürettikleri füzeleri ABD hava kuvvetleri kullanacak. Havadan karaya fırlatılan Popeye füzelerin ilki 10 yıl önce üretilmişti. Popeye serisinin geliştirilmiş versiyonu olan flizeler ABD'nin AJabama eyaletinde üretilerek ABD'nin yanı sıra Israil ve Avustralya'ya satılacak. Rafael şirketinden önceki gün yapılan açıklamada, Güney Kore'ye de füze satmayı ' timduklan kaydedikfi;; İTAR-TASS AJANSININ İDDİASI K. Kore yeni füze denemesi planlıyor Dış Haberler Senisi - Dı$ Haber- ler Senisi - Rus Itar-Tass ajansı, Kuzey Kore'nin yann balistik fü- ze denemesi yapmayı planladığı- nı haber verdi. Ajans, ismi açıklanmayan dip- lomatik bir kaynağa dayanarak Pyongyang yönetiminin çarşam- ba günü (yann) balistik füze de- nemesi yapacağını duyurdu. Rus- ya Dışişleri Bakanhğı ise Kuzey Kore'nin füze denemesi yapmayı planladığı yönünde bir bilgileri olmadığını kaydetti. Japonya, Ku- zey Kore'nin 31 Ağustos'ta ken- di hava sahasını ihlal ederek, ba- listik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Kuzey Kore ise yap- tığı açıklamada, balistik füze de- ğil, ülkenin ilk uydusunu taşıyan roket fırlattıklannı belirtmişti. Pyongyang'ın bu açıklaması, Rusya tarafından doğmlanmıştı. Bu arada, Kim Jong Il'in "bii- yük lideriiğe" getirilişini kutla- mak için uzaya uydu fırlattıgını açıklayan Kuzey Kore, teknoloji- sinin. "ileri ülkelerle" eşit düzey- de olduğunu öne sürdü. ABD. ' Gûney Kore ve Japonya ise fırlat- ma işleminin içeriği konusunda sessiz kalmayı tercih etti. Üç ül- ke de Kuzey Kore'nin geçen haf- ta başında orta menzilli bir balis- tik füze fırlartığıru, füzenin Japon hava sahasından geçtigini iddia etmişti. Pyongyang yönetiminin denetimindeki Kore Merkezi Ha- ber Ajansf ndan yapılan açıkla- mada. u Bu fırlarma işlemi. bilim- de ve teknolojidefleriülkelerieeşit düzeyde olduğumuzu gösteriyor. Sosyalizmin kapitalizme üstünlü- ğünii de ortaya koyuyor" denildi. Japonya rahatsız Kim Jong Il'in büyük liderlik- le beraber savunma komisyonu başkanlığma da getirilmesi. Ku- zey Kore'nin "füze" denemesin- den sonra savTjnmasını alarma ge- çiren Japonya'da rahatsızlık ya- rattı. Japon kabinesi başkanı Hi- romu Nonaka, "Hem parti lider- liğini yürütecek hem savunma ko- misyonu başkanlığıııı. Bu gelişme- ler ışığında Kuzey Kore'de ordu- nıın etkisinkı artmasından endişe- liyim" diye konuştu. Saldında kullanılan bombalardan biri patiamadı Kamboçya'da Hun Sen 'e saldırı Dış Haberler Servisi - Kamboçya tkincı Başbakanı HunSen'in başkent Phnom Penh'deki evinin bahçesine 2 adet el bombası atıldığı bildirildi. Hun Sen'in evinde olmadığı bir sırada gerçekleşen patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı, ancak hasar meydana geldigi kaydedildi. Patlamalardan muhalefeti sorumlu rutan Hun Sen, "Bu muhaJefetin ihtilaüdir. Hükümet darbesi gibL." diye konuştu. Ikinci başbakan. muhalefet liderlennin askerden ve polisten kendisini vurmasını istedigini hatırlatarak "Hiçbir şey yapamıyorlar, bu yüzden terorizmi kullanıyorlar. Gösterilerin üderlerini tutuklamanın zamanı gddi" dedi. Muhalefet lideri Sam Rainsy hakkında tutuklama çrnH '„,'•,',',. çıkanldığı bildirildi. POLTIİKADA SORUTVLAR ERGUN BALCI Suriye Sorunu Başbakan Yılmaz'ın Ür- dün'den sonra Israil'i ziyaret et- mesi Suriye'nin sert tepkisine yol açtı. Gelen haberiere göre iktidardaki Baas Partisi'nin ya- yın organı "El Baas" gazetesin- de çıkan yorumda, Yılmaz'ın is- rail gezisi kınanarak bunun "düşmanca bir hareket" oldu- ğu iddia edildi. Biz herzaman Türkiye'nin Is- rail'le ilişkilerinde daha temkin- li davranması, sessiz diplorna- si uygulaması ve Arap ülkeleri- ni kuşkulandıracak girişimler- den (ortak tatbikat gibi) kaçın- ması gerektiğini savunduk. Ancak Suriye'nin Türk - Isra- il ilişkılerinden şikâyet etmesi, en hafif deyişle yüzsüzlüktür. PKK'nin ikinci adamı Şem- din Sakık geçen hafta mâhke- mede verdiği ifadede, "Suriye, Türkiye içinde banş istemiyor. Suriye'nin çıkan Türkiye'deki savaştadır. Suriye savaşın ka- rargâhıdır" dedi. Bunlar aslında bilinen ger- çekler. Arna ilginç yanı Şemdin Sakık tarafından da doğrulan- masıdır. • • • Suriye, Türkiye'nin komşula- rı arasında en kindar ve sinsi olanıdır. Yıllardır Abdullah Öcalan'ı banndınp PKK'ye destek veren Suriye, Arap dünyasında Türki- ye düşmanlığının bayraktarlığı- nı yapıyor. Ankara da Israil'le or- tak tatbikat düzenleyerek ya da Tahran'da Islam ülkeleri topla- nırken, Israil Genelkurmay Baş- Kanı'nı Türkiye'de ağırlayarak Şam'ın ekmeğine yağ sürüyor. Orası da ayn bir konu. Şemdin Sakık'ın yakalandığı gün, ilginç bir rastlantı olarak "US News and World Report" dergisinde çıkan bir haberde, Suriye'nin Birecik Barajı yapı- mının sabote edilmesi için PKK'ye eğitim verdiği bildirili- yordu. The Washington Times ga- zetesi de Ocak ayında CIA'nın gizli raporuna dayanarak verdi- ği haberde, Suriye lideri Hafız Esad'ın Saddam Hüseyin e gönderdiği mektupta, ikı ülke- nin Abdultah Öcalan ve Küfdis- tan Yurtseverler Birliği (KYB) li- deri Celal Talabani'yi Türki- ye'ye karşı birlikte destekleme- sini önerdiği öne sürülüyordu. Yani Esad, Saddam'a, Türki- ye'ye yönelik bir askeri ittifak öneriyordu. • • • Fırat'ın sularından daha fazla pay isteyen, Hatay'ı ise Suriye sınırlarının içinde gösteren Şam. Türkiye'ye karşı ortak cephe kurabilmek için 1981 'den beri diplomatik ilişki- lerin kesik olduğu Bağdat'a ge- çen yıl zeytin dalı uzatmış ve Mayıs ayında Irak'a bir ticaret heyeti göndermişti. Bu yıl 20 Ağustos'ta ise iki ül- ke Irak petrolünü Suriye'nin Ak- deniz limanına taşıyan boru hattının tekrar açılması için an- laşmaya vardılar. Kerkük'ten Suriye'ye giden boru hattı 16 yıldır kapalı duruyordu. Son olarak Şam, geçen haf- ta Bağdat'ta 18 yıldır kapalı du- ran ticaret merkezini yenider^ açtı. J • • • j Terörü destekleyen, Türki;» ye'ye karşı işbiriiği yapabilmek; için en büyük düşmanı Irak'la. bile banşan, Türkiye'nin Israil ile- askeri işbiriiği yapmasından ya-. kınırken kendisi Yunanistan'la askeri işbirliği anlaşması imzat- layan Suriye'nin hızla silahlarv dığını da gözden kaçırmamalı.- ( Geçen yıl mart ayında Ame-^ rikan "Defence News" dergM sinde çıkan bir yazıda, SurL-, ye'nin geniş kapsamlı biraske* ri modernizasyon programı uy& guladığı belirtildikten sonrat Tahran'la Şam arasında yapılaat anlaşma uyannca Iran'ın Suri>- ye'ye silah alması için gerekl/ kredi ve garantili borç sağlama-'- yı kabul ettiği bildiriliyordu. Su-' riye de bu kredilerle Rusya'darf füze ve diğer gelişmiş silahlalrf alıyor. '" Suriye terörü destekleyerek' Türkiye'ye en büyük zaran ve-' ren ülkedir. Şam'a bu tutumunun kendi-, sine pahalıya mal olabileceği çokciddi biçimdeanlatılmadığı, sürece, Suriye'nin verdiği zarar., sona ermeyecektir. KAMUOYUNUN DİKKATİNE, Biz aşağıda imzası bulunan 114 kooperatif ve Boğazköy Kooperatifleri Birliği olarak, kurucumuz, önderimiz, Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ın 2 Eylül 1998 günü Esenyurt Belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırıyı, nefretle kınıyoruz. Menfaatlerinin ve hukuk dışı egemenliklerinin sarsıntıya uğradığı her dönemde, karanlık kaynaklar bu für saldırılardan medet ummuşlardır Ancak, tarih bu çırpınışların hiçbir işe yaramadığını ve haklı olanın daima kazandığını göstermiştir. Bu saldınlardan yarar umanlar, bizi sindirmek ve caydırmak yerine, çalışma azmimizi kırbaçlamışlardır. Bu karanlık saldırıyı lanetlemekle yetinmiyor, çağdaş bir kent yaratmaya baş koymuş bizleri, bu saldırıların ancak güçlendireceğini kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Saygılarımızla, o S ı K ö r S.S. BOĞAZKÖY KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S DOKUK ILGAZ KOOR, S.S. KRİSTAL EVLER KOOP, S.S. MAVİ KARDELEN KOOP, S.S. SİTE YEŞİL HAYAT KOOP., S.S. SOMUT KENT KOOR, S.S. K1ZILIRMAK KOOP, S.S. ÖZSAĞLIK KENT KOOP., S.S. İNŞAAT İŞÇİLERİ KOOP, S.S. DOĞAYISEVENLER KOOP, S.S UMUT EZGİ KOOP, S.S. LİDER SİTE KOOP, S.S. ÖZUYUM KOOP, S.S. EVRENSEL KOOP, S.S. HOŞDERE OĞUZKENT KOOP, S.S. İKTİSATIILAR KOOP, S.S. ESfN ÇINAR KOOP, S.S. ÇAfiDAŞ ÖZAYDINUR KOOR, S.S. GÖLENSU KOOP, S.S. BAHÇEKEMTMİM. MÖH. KOOP, S.S. EMUK YURT KOP.S.S. DENGE ÖRETİM KOOR, S.S. MEFAN KENT KOOP, S.S. PELİKAN KOOR, S.S. LİDER TASARIM KOOP, S.S. EMRE MELİH KOOR, S.S. GÖLEVIER DESEN KOOP, S.S. SEN YUVA KOOP, S.S.DOĞA IlKTAŞ KOOR, S.S. VEFALI BİZİMKENT KOOR, S.S. ISTANBUL ÇAĞDAŞ KENT KOOR, S.S. GÖREKİNLER KOOP, S.S. MİLÜYET ÇAUŞANURI KOOR, İÇTEN KENT KOOR, S.S.CEM DOSTUR KOOP, ZEMİN KENT KOOP S.S. HÖRBAKIR KENT KOOR, S.S. JET PETEK KOOP, S.S. BİZİM ÇATi KOOR, S.S. ÖZBİRİKİM KOOR, S.S. YENİOYMAK KOOP, S.S. ÇAĞDAŞ ÇUKUROVALIUR KOOP, S.S. BOĞAZKÖY DOĞA EVLER KOOP,S.S. CAUSKAN KARINUUR KOOP, S.S. tlfRl ÇAĞ KOOR, ZÜMRÜT BAHAR KENT KOOP, S.S. YE5İL YUVAM KOOP.,S.S. ADAY KOOR, S.S. PAZAR KENT KOOP, S.S. EDİTÖRLER KOOR, S.S. REZZAN KOOR.S.S. ÖZGÖR SİSTEM KOOP, S.S. POURİS EVLERİ KOOP, S.S. ATASEV KOOR, S.S. ÇAĞDAŞ EMİN KENT KOOR,S.S. ESEN DAMLA P1NAR KOOP, S.S. BASIN EMEKCİLERİ KOOR, S.S. GÖZDE GÜNEŞ KOOR,S.S. HOS ERENLER KOOR, S.S. KOMESKO KOOP, S.S. K. CEKMECE EMNfYET MENSUPURI KOOP, S.S. MEGA HUZUR KOOR S.S. HOŞ SEDA KOOP., S.S. ZÜMRÜT YESİÜEPE KOOP, S.S. BAHÇEKENT ERDEM KOR.S.S. GENC KADIKÖYLÜ MİMARLAR KOOR, S.S. ÖZBAHCESARAY KOOP, S.S. CAN ONUR KOOP, S.S. TEK BORSA KENT KOOR, S.S. BOĞAZKÖY KADEM KOOR, S.S. TEK ALARA KOOP,S.S. MERCİN KOOP, S.S. SANTE DOST KENT KOOP, S.S. ÖZGÜN TAN KOOR, S.S. BASKENT VİLLALARI KOOP, S.S. ESENKENT ÖZLEMEVLER KOOP, S.S. SAYGI KOOP,S.S. CİHAN DOĞA YASAM EVLERİ KOOP, S.S. YENİ GURUP KOOP, S.S. BENSEt KOOP, S.S. MAVİ MARLİN KOOP, S.S. BAHCEŞEHİR DOĞA KOOP, S.S. BAYSAL YAŞAM KENT KOOP.,S.S. BİZİM TEPE KOOR, S.S. ÖZGÜN EÜT YAŞAM KOOP, S.S. TOPIULUK KOOR, S.S. TEKİNEVLER KOOP, S.S. YAZKENT KOOR, S.S. PALANDÖKEN KOOR, S.S. VİLLA ALT1NKENT KOOR.S.S. ARYA ÇEVRECİIİR KOOP, S.S. YENİ KAFKASYA KOOP, S.S. lUİAY CEM KOOP, S.S. PRESTLJ KOOP, S S. HUKUKÇULAR YİRMİ KOOP, S.S HOSDERE DOĞA EVLERİ KOOP,S.S. MARLA EVLERİ KOOR, S.S. ÖZVERİ89 KOOP, S.S. ÇATIMIZ PJRAMİT KOOP, S.S.^EVEN KOOP, S.S. SAYFA KOOR, S.S. BOĞAZKÖY KARYA KOOP, S.S. BOĞAZKÖY ORKİDE KOOP, S.S. İDEAL HUKUKCULAR KOOR, S.S. AKTAŞ DURU EVLER KOOR, S.S. BOĞAZKÖY BAHÇEKENT MİMARLAR MÜHENDİSLER KOOR, S.S. BOĞAZKÖY EVLERİ KOOP, S.S. HOSDERE KORU VİLLALARI KOOP, S S BOĞAZKÖY TASARIMCILAR KOOP, S.S. ÖZOVACIK KOOR, S.S. TÜMÇEVRE KENT KOOP, S.S. BAYSAN KOOR, S.S. ÖTEYÜZ KOOR, S.S. SEZGİN KOOR, KAMUOYUNUN DİKKATİNE, Biz S.S. Esenkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği ve ona bağlı 75 üye kooperatif olarak, başkanımız ve çalışma arkadaşımız Esenyurt Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan'ın uğradığı silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Bu saldırıların, dünya görüşlerimizi, inançlarımızı, ideallerimizi ve hedeflerimizi tökezleteceğini sananların yanıldıklarını, çalışmalarımıza her zamankinden daha şevkle sarıldığımızı kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Başkanımız Dr. Gürbüz Çapan'ın bir an önce sağlığına kavuşarak aramıza döneceğinden kuşkumuz olmadığı gibi, bu saldırıya bulaşmış olanların hak ettikleri cezayı bulacaklarına olan inancımızı sürdürüyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ur S.S. ESENKENT KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S. TÜM SAĞLIKÇIUR KOOR, S.S. SEÇKİNLER KOOP, S.S. ÜMRANİYE EĞ. KOOP, S.S. YESİL ALTIN KOOR, S.S. ESENKENT KORUGAN KOOP, S.S. AUGÖZ KOOR, S.S. GÜLBİN KOOR, S.S. YENİ DÜNYA KOOR. S.S. ONUR KOOP, S.S. UMUT 94 KOOR, S.S. ES. ÇALIŞANLARI KOOP, S.S. ÖZGÜR NESE KOOR, S.S. ESENKENTT.E.M. KOOR, S.S. TEK KARINCA KOOP, S.S. ASYILDIZ KOOP, S.S. ÖZ ESENYURT KOOP, S.S. UZMANLARİST. KOOP, S.S. UMUM KOOP, S.S. ÖZ GÖKLER KOOP, S.S. BETONKENT KOOR, S.S. GÖK ÜĞ KOOR, S.S. G.O.R GÜRSEL KOOR, S.S. ÇAĞDAŞ 93 KOOR, S.S GÖZDE BAHÇEKENT KOOP, S.S. YEŞİLDOĞU KENT KOOP, S.S. ÖZGÜR BAHCE KOOR, S.S. İST. ÖZGÜR KOOR, S.S. EMRE DENİZ KOOR, S.S. ELİF ÇEYUN KOOR, S.S. CANANLAR KOOP, S.S. HAZAR KOOR, S.S. ES. YEŞİLYURT KOOP, S.S YİRİK KOOP, S.S. KORUPINAR KOOR, S.S. REİSKENT KOOP, S.S. FERDA KOOP, S.S. İSPARTAKULE KOOP, S.S. ESEN UYDU SEHİR KOOP, S S. İST. l. Y. ÇEV. KOOP, S.S. 41 EVLER KOOP, S.S. BAĞ. TÎKNİK KOOP, S.S. AYAN EVLER KOOP, S S İLK ÖNÇÜ KENT KOOP, S.S. EKİM BASAK KOOP, S.S. ES KENT KOOP, S.S. BAHÇEKENT KOOP, S.S. ESENKENT MAVİ GÖK KOOR, S.S. EKİN KOOP, S.S. BİRLİK KENT KOOR, S.S. ÖZDENİZ KOOP, S.S. SAFİR EVLER KOOP, S.S. T. ÇAYKARALIUR KOOP, S.S. ELİT ÇAĞ KOOR, S.S. ÖNCÜL KENT KOOR, S.S. ARYA KOOR, S.S. UZMAN KENT KOOP,S.S. KİMYA SİTE5İ KOOR, S.S. HA5 ESOEM KENT KOOP, S.S. ÇAĞDAŞ TRUVA KENT KOOR, S.S. ON KOOP, S.S. YEŞİL BAHÇE KOOP, S.S. MURAT BAHÇEKENT KOOP, S.S. YENİ OVAÇIK KOOP, S.S DEMİRKAL KOOP, S.S. KUTLU ARAS KOOP, S.S. E5ENK. MALİ MÜŞAVİRLER KOOR, S.S. ESENYURT İMBAT KOOP, S.S. YEŞİL BASAK KOOP, S S. SON ÖRNEK KOOR, S.S. ÖZBAHAR KENT KOOP, S.S. ESENYURT MAVİ GÖK KOOP, S.S. MAVİ BOĞAZ KOOR, S.S. NİCE ÖZEN ÇİĞDEM KOOP, S.S. SİTE YESİL BAHCE KOOP. S.S. DOKTORLAR ÖNERİ KOOP.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog