Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

©EYLÜL1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER •fleğıekçiler'e gözaltı • ANRARA (Cumhuriyet Bürosu) - "Çete oluşturmak" sııçlamasıvla DGM'de yargılanmalan gündemde olan Ajıkara'daki 'degnekçıler'e y«nelık operasyonlarda. 10 kişı gözaltına alındı Çankava tl'çe Müdürlügü'ne bağlı ekipler. Kızılay \e çevresınde yaptıklan uygulama sonucunda göre\ lı olmamalanna karşın araç sahıpîenne yer göstererek para alan ve para vermeyen kîşılerin araçlarına zarar \eren İO kışıyı, "haksız kazanç sagladıklan" gerekçesıyle dun gözaitına aldı. Saglıkta ABD ile işbirüği İstanbui Haber Servisi - Amerıkan Hastanesı. New York Pre^bytenan Hastanesı ve Cornell Üniversıtesı ıle Columbıa Universıtesı'nın tıp fakülteleny le ışbırlıgı ve dayanışma anlaşması ımzaladı. Amenkan Hastanesı'nin sahibi olan Vehbı Koç Vakfi'nın Başkanı Rahmı Koç, Dıvan Otel'de düzenlenen ımza töreninde anlaşmayla tıp eğitımı ve hasta bakımı gibı konularda ışbirliğının yanı sıra doktor. yönetıcı. hemşıre ve öğrencılenn değışimını de kapsadığını belırttı. Aga Cantüpk'ün yakalanması • İstanbul Haber Servisi - Kızıltoprak'ta 2 5 yıl önce 2 kişınin ölümü, l kışının de varalanmasıyla bonuçlanan otopark baskınıyla ilgili olarak Behçet Cantürk'ün veğenı Ağa Cantürk'ün de aralannda bulunduğu 6 kışinin. 6 tabanca ve l pompalı tüfekle gözaitına alındıktan sonra tstanbul DGM Cumhunyet Başsavcılığı'na sevk edildiği bıldınldi. Civan'a ek süre • AlNKARAfCumhurnet Bürosu) - Eskı Emlak Bankası Genel Müdürü Engm Civan'a ABD mahkemesınce 56 mılyar 250 milvon lıralık para ce2asını odemesı ıçin 1 av daha ek süre verildi. Duyar bastanede • AFYO1S (Cumhuriyet) - Sabancı Center'da dıizenlenen ve ışadamı Özdemır Sabancı'nın ölümüvle sonuçlanan suikastın zanlısı Mustafa Duyar. dün Afyon De\let Hastanesı'ne kaldınldı. Dr. Cemıl Coşkun. Duvar'ın hastaneye bilinci açık şekılde yürüverek getınldığını belırterek "Duyar. kendısımn çok fazla miktarda ılaç ıçtıgını söylemış. tntihar gınşımı ihtımali var. Önemlı birşeyı yok diyebılirim" dedi. Gazyağmazam • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazyağı ve kaİorifer yakıtı pompa satış fiyatlanna zam yapıldı. Petrol Ofisi AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre. gazyagı Ankara'da 128 bin lıradan 131 bin 700 lıraya. Istanbul'da 125 bin 500 liradan 129 bin 300 liraya. tzmir'de 124 bin 400 liradan 128 bin 200 lirava yükseltildi. Kaİorifer yakıtı, Ankara'da 65 bin 600 lifadan 67 bin 400 liraya. Istanbul'da 62 bin 900 liradan 64 bin "'OO liraya. Izmir'de de 61 bin 500 liradan 63 bin 300 liraya çıkanldı. Eczacılık kongresi • İstanbul Haber Servisi - 2'nci Uluslararası Eczacılık ve Eczacılık Bılimlen Kongresi başladı. Yerli ve yabancı 350 bilima damının katıldığı kongrede ilaçlann klinik öncesi ve sonrası değerlendirmelerı. yeni ilaçlann güvenılırlığı ve konu ile ilgili bilimsel ve yasal düzenlemeler ele alınacak. Su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - İSKJ'den yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul "da şu bölgelere 8 saat süreyle su verilmeyecek: Avrupa yakasında; Karaköy, Saraybumu, Unkapanı, Eminönü, Sultanahmet, Cankurtaran. Kumkapı, Aksaray. Yenikapı. Samatya. Yedikule, Zeytinburnu, Topkapı. Silivnkapı. Kocamustafapaşa, Fatih, Ylerter, Osmaniye ve Bakırköy. Anadolu yakasında; Kayışdağı, Bakırdağ. Dudullu, Ümraniye. Yangın paniği • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Ünıversıtesı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil servis bölümünde dün akşam saat 21.30 sıralannda yangın çıktı. Fatıh ltfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından söndürülen yangında maddı hasar mevdana aeldı. Yerel yönetimler, çözüm üretemediği gibi ruhsatlardan alınan gelirleri bu alanda kullanmıyor Otopark sorunu çözülemiyor • tstanbul'daki otopark sorununun çözümü için yeterli çalışma yapmayan yerel yönetimler. son yıllarda sokak ve kaldınmlann otopark vapılmak üzere kiraya venlmesi uygulamasını yaygınlaştırdı. Belediyeler. mşaat ruhsatlanndan alınan otopark harçlan ve otoparklardan elde edilen gelirleri, otopark sorununa çözüm için değerlendırmıyor. İstanbul Haber Servisi - İstanbul Büyükşehır Belediyesi Kontrol Da- ire Başkanı SelamiLzun. maf>anın; cadde ve sokakiarda kurulan açık otopark v e çav bahçelennden doğdu- gunu belırttı. Içışleri Bakanı Kutlu Aktaş'ın tstanbul Valisi olduğu dö- nemde verdığı emırlerden sonra ana arterlerin otopark olarak kullanılma- sına izın verılmedığinı belırten Sela- mi Uzun. "Otoparkişletmeciliğinde- ki tatlı para bu alanda mafy anın oluş- masına vol açıvor" dedı. tstanbul'dakı ulaşım sorununun bir ayağını oluşturan otopark soru- nunun çözümü ıçın yeterli çözüm üretemeyen verel yönetimler, son yıllarda sokak ve kaldmmlann. oto- park yapılmak üzere kiraya verilme- si uygulamasını yaygınlaştırdı. Ye- terli sayıda katlı otopark üretimini gerçekleştıremeyen belediyeler, in- şaat ruhsatlarından alınan otopark harçlan ve otoparklardan elde edılen gelirleri. otopark sorununa çözüm ıçın değerlendırmıyor. Sokakların bir kısmının otopark olarak kullanılması ve otoparkları iş- letenlerin >ava kaldınmlarını da iş- gal edecek bir şekilde araç park et- tırmesı. yavalan çileden çıkartıyor. Sokakiarda yapılan otoparkların araç trafiğini de olumsuz etkıledıgi- ni belırten yıırttaşların ortak tepkisı şö)le: "Belediyeler bizlerden aldıklan vergilerle vol. kaJdınm yapıvor. Bi- zim paralanmızla bize hizrnet vcri- >or. Ancak ay nı belediye bize hiznıet olarak j apnğı sokak ve kaldınmlan, bi/Jerin yaşantısını olumsuz etkile- cek bir şekilde, otopark olarak kira- va veriyor." Jstanbul Büyükşehır Belediyesi Kontrol Daire Başkanı Selamı Uzun, bir kısım ana arterlerdekı otoparkla- rın Büyükşehir Belediyesi tarafın- dan ihale edilerek otopark olarak kullanıldığını belırterek otoparkla- rın Bıl-Park tarafından işletildiğini söyledı. Cadde ve sokakların valıli- gin talimatıyla otopark olarak kulla- nıldığını anlatan Seiami Uzun. cad- de ve sokaklardaki otoparkların il trafik komisyonunun ıznıyle açıldı- ğını açıkladı. Şu anda sokak ve cad- delerde korsan türde otoparkın yok denecek kadar az olduğunu v urgula- yan Uzun. "Ancak parasız olarak cadde ve sokakiarda park etmeler oluyor" dedi. Büyükşehir ve ilçe beledıyeleri ile trafik polisinin yapacağı işbirliğiyle yanlış park etmenin yarattığı trafik sorununun çözülebıleceğine deği- nen Uzun, şu değerlendirmeyi yap- tı: "Otopark işlermeciliğinde tatlı bir para var. Bu otoparkları işletenler üç gün sonra mafyalaşıyor. İşletmeci ilk başta 3 kişi çalışnnyor. Daha sonra çahşan sayısı 6'ya çıkıyor. Tath para, başka yerleri de elde etmeye \önelti- vor.Otopark veçay bahçeleri mafya- İaşmanuı yeri. Orgütiü suçlann. or- ganizasyonlann temeüeri buralarda oluşuyor. Kutlu Aktaş'ın talimauvla bu tür yerlerin çogu kaldınldı. Yeni- leruıe izin verilmedi. İşin önüne geçil- di. Talimatiar vukandan verildiğin- de alt kadcmedckilcr bu tür yerlerin çauşmasına göz yumamıvor." tstanbu! Büvükşehir Belediyesi APK Daire Başkanı Doç. Dr Mus- tafa HıcaİL. tstanbul'da 450 bin araç için otoparka ihtiv aç duyulduğunu. ancak var olan otopakların kapasıte- sinin yaklaşık 45 bin araçlık olduğu- nu söyledı. Jstanbul'un trafık soru- nunun önemli bir bölümünü otopark ıhtiyacının oluşturduğunu vurgula- yan Ilıcalı, otopark ıhtiyacının hızlı bir şekilde karşılanması gerektığıni belirtti. İstanbul' u mahalle düze> ınde 210 bölgeye ayırarak çalışmalarını sür- dürdüklerini anlatan Ilıcalı, ilçe be- ledıyelerle de görüşmelerın yapıldı- ğını ve bu çalışmanın sonunda nere- ye ne kadarlık otopark gerektığinın saptanacağını söyledi. Ürdünden israil'egecti Başbakan Yümaz soykırım müzesinde Yıuuaz, OrladvğM iutnş sürecini görüşmek üzere lsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Kudiis'te bir araya geldi. Dış Haberler Servtei - Başba- kan Mesut Yıunaz. Ürdün'dekı temaslannı tamamladıktan son- ra Ortadogu gezısinin ikinci du- rağı olan israil'e geçti. Yılmaz, Ürdün'dekı temaslan sırasında Türkiye ıle lsrail arasındaki ış- bırlığinin Arap ülkelen ıçın her- harıgi bir tehdıt arz etmediğinı dıle getırdı. Başbakan Yılmaz. dün Ortadogu banş sürecini gö- rüşmek üzere tsraıl Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Ku- düs'te bir araya geldı. Görüşme öncesinde basının sorularını yanıtla>an tsrail Sa- vunma Baİcanı İzak Mordehav, Başbakan Yılmaz'ın. Kıbrıs Rum kesımıne S-300'lerin yer- leştinlmesi durumunda, Yuna- nistan'la ya$anacak herhangi bir gergınlık karşısında lsrail'in desteğını almaya çalıştığı iddi- alannı yalanladı. Mordehay. ls- rail medyasında çıkan haberle- rı eleştırerek "Kıbns'la (Rum kesimi) dostane bir ilişkimiz var- dır. Kıbns sorununa herhangi bir şekilde dahil olnıavı düşün- müyoruz" dedı. tsrail radyosu. Yılmaz'ın Netanyahu'dan, füze gergınliğınin savaşa dönüşmesı durumunda Türkıye'yı destek- lemesıni ısteyeceğini öne sür- müştü. Dün Tel Aviv'den Ku- düs'e karayoluyla geçen Yıl- maz'ın bu şehirdeki ilk durağı, 2. DünyaSavaşı sırasında Nazı- ler tarafından öldürülen Yahudı- lere ait fotoğraf v e eşyalann ser- gilendiğı Yad Vashem oldu. Soykınm müzesı olarak da anı- lan müzeyı gezen ve yetkıliler- den bılgi alan Yılmaz, anı salo- nuna çelenk koyarak saygı du- ruşunda bulundu. Başbakan Yılmaz, burada soykırım sıra- sında öldürülen çocuklar anısı- na düzenlenen salonu da gezdı ve anıt özel defterini imzaladı. Sorgusu tamamlandı Aslıtürk serbest bırakıldı İstanbul Haber Servisi - istanbul Or- ganize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiple- rince "Türkiye'den ynrtdışma yasadıp yoDardan para kaçıracagı" ihbarı üzeri- ne önceki gün gözaltma alınan eski Şiş- li Belediye Başkanı Güla> Ashtûrk'ün eşi Orhan Asütürk savcılık tarafindan serbest bırakıldı. Organize suç şube müdürlüğündeki sorgusu dün tamamlanan Aslıtürk, saat 15.00 sıralannda Beykoz Cumhuriyet SavcıiığVna götürülmek üzere emniyet müdürlügü binasından çıkanldı. Aslı- türk, emniyetten çıkışında gazetecilerin çeşitli sorulan üzerine "•Vsılsız iddiaiar ve hakkundald asdsız haberier nedeniy- ie buradayım" dedi. Eşi hakkmda da sorgulandığı ögreni- len Aslıtürk. Türkiye'ye neden geldiği yönündeki bir soruyu "Ben her zaman Türkiye'ye gefiyoruın. Bu konudaki ifa- demi poöse verdim' diye yanıtladı. Yet- kililer. Orhan Aslıtürk hakkında vergi borcu nedeniyle vurtdışma çıkış tahdidi bulunduğunu kaydettiler. Gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Aslıtürk, vergi borcunu ödeyeceğini söy- ledj. Başsavcı Cengiz Ertutkun tarafın- dan 25 dakika sorguianan Ashtürk daha sonra serbest bırakıldı. Aslıtürk, Anado- luhisan'ndaki evine döndükten sonra A.A muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine "EşinizGüûyAsbtürknerecte ? Adresini verir misiniz " seklinde bir soru yöneltildığini ve "Eşiınin Nicetfeol- duğunu söyledim vegerekü adresteri ver- dim" dedi. Eşi Gülay Aslıtürk hakkında Şişli Belediye Başkanlığı yapöğı dönem- le ilgili açılan davalaria ilgısinin olup ol- madığının da sorulduğunu belirten As- lıtürk, şunlan söyledi: "Bu davalaria hiç- bir ilgimin olmadıgını. bunun da bütün iddianameterde ve dava dosyaJannda is- mimin geçmemesij le görüleceğini söyle- dinı. Tüm bunlar. uzun zamandır bazı ya/ılı ve görsel basın kuruluşlannda yer alan tanıamıv la as^bız iddiaiar ve kendi- ni bilmez bir kişinin yine aynı konularda \-aptığı ihbariar neticesinde tarafima yö- nehilmiştir. Yapılan soruşturma sonu- cunda, iddialann ne kadar yalan ve yan- lış olduğu ortaya çıkmıştarT 2 bine yakın hükümlü ve tutuklu, Ayaş Cezaevi'nin yapımı biter bitmez buraya nakledilecek Slayt gösterisi Hasankeyf in kurtanlması için çağn İstanbul Haber Senisi - Hasankeyf Gönüllüleri. sular altında kalnıa tehlikesiyle karsı karşıya olan Hasankeyf'in çıglığını duyurmak amacıyla 10- 13 Eylül tarihlerinde Moda Cocûk Parkı'nda "Etme Eyleme Dicle'' sloganıyla slayt gösteri yapacak, fotoğraf sergisi açacaklar. Hasankeyf Gönüllüleri 'nden Nilgün Göksoy. antik Hasankeyf'in göz göre göre sular altında bırakıldığını belırterek "Bizden sonraki nesillere kusura bakmayın, baraj yapacak başka yerimiz yoktu mu diyeceğiz'* dedi. Gönüllülerden Y üksel Fındık da Hasankeyf'le birlikte Mezopotamya'nın da sular altında kalacağına dikkat çekerek tüm yurttaşlan geç olmadan Hasankeyf'e sahip çıkmaya çağırdı. Zeynep Za>ıf ise GAP kapsamında bölgede yapılması planlanan Ilısu Barajf nın Hasankeyf'i ne ölçüde etkileyecegj konusunda yetkililerin net bir açıklama yapmasını isteyerek Hasankeyf'in sular altında kalmasından endişe duyan herkesin kendilerine katılmasmı istedi. Görkemli ve narin Dicle'nin en güzel incisini boğmaya zorlandığını belirten Şadiye Çetintaş da "Hasankeyf "i kurtarmak istemek bir lüks değfl. Ekonomik gelişmeye hayır demek hiç değil. Hasankeyf gibi tarihi ve doğal bir hazine Güneydoğu yerine Batı Anadolu'da bulunsaydı. onu diinva mirası listesine sokınak için yerii yabancı pek çok insan seferber oiurdu" dedi. Sevil Üzrek de Hasankeyf izlenimlerini şöyle aktardı: "Yıllardır baraj sulan altında kalacak hiçbir yatınm yapılmayan bölge insam. ashnda o kadar duyarlı \e gelişmeye açık ki... Y'ülar önce Batnıan'da yer gösterilecegi söv lendiği haide halen bu komıda bir hartket görüimemekte. Bununla bûiikte yer yer göç başlamış durumda. Ne yazık ki yöre insanı artık Hasankeyf in kalesini. köprüsiinü. camilerini düşünecek durumda değil. Kendi geteceğinüi kaygısını yaşıyor." Mafya suçlularına ayrı cezaeviANIC\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'dekı tüm cezaevlerinde mafya suçlarından 2 bıne yakın hü- kümlü ve tutuklu bulunduğu bıldı- rildı. Adalet Bakanlıgı'nın Anka- ra'dan sonra gelecek günlerde tstan- bul cezaevlennde yatmakta olan mafya suçlularını da sevk etmeye hazırlandığı öğrenildı. Ankara Merkez Kapalı Ceza- ev i'nde kalmakta olan yeraltı dünv a- sının ünlü ısımlerınden Kasını Gençyılmaz ile Kürt Ahmet lakaplı Ahmet Turgut'un akrabası Kadir Turgut'un adamları, önceki gün sa- bah sıkı güvenlik önlemleri altında Eskişehir E Tipı ve Nığde Ceza- evı'ne nakledılmişlerdi. Adalet Ba- kanlığı yetkılılen, mafya suçlann- dan cezaev lennde bulunan yaklaşık 2 bin kişinin bir araya toplanıp Es- kişehir, Niğde. Aksaray. Nevşehir, Kırşehir. Beypazan ve Şereflikoç- hisar cezaevlerinde banndınlacağı- nı kaydettiler. Yetkılıler. Ayaş Ceza- ev i'nin yapımı tamamlamr tamam- lanmaz bu suçlulann buraya gönde- rileceğını söyledıler. Eskişehir E Tı- pı Cezaev ı'nın hücre tıpinde değil. oda sistemınde olduğuna dikkat çe- ken yetkilıler, mafya suçlulannın olası firarına karşılık gerekli tüm önlemlen aldıklannı, bu cezaevle- nnde görev yapan mfaz memurlan- nı ıse özel bir denetimden geçire- ceklerini söylediler. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tutu- kevien Genel Müdürü Çağatay Ka- yvrsm, şu anda cezaev lennde toplam hükümlü ve tutuklu sayısımn 64 bin civarında olduğunu anımsatarak her gün ortalama 400 kişinin cezaevine girdiğını söyledi. Bu artışın Türkiye'de ayda bir ce- zaev i yapma anlamına geldiğını kaydeden Kayıran, 400 kışilik gü- venli bir cezaev i inşa etmenin dev- lete 4 tnlyon liraya mal olduğunu, buna da genel bütçe olanaklanyla u- laşmanın mümkün olmadığını be- lirtti. Öte yandan Ankara Merkez Kapalı Cezaevi önünde toplanan mahkûm yakınlan dün akşam polis tarafından dağıtıldı. Halay çekerek şarkı söy leyen gnıba polis müdaha- le ederek dağıttı. Ekipler, gnıbun tekrar toplanmaması için önlem aldı. Avrupah heyete de ret Avrupa Konseyi Parlamento Meclisi Denetleme Komisyonu üye- lerirun Ankara Merkez Kapalı Ceza- evi 'ndeki tutuklularla görüşme iste- ği de kabul edilmedı. Bankazedenin protestosu İstanbul Barosu Başkanı Yücel Savnıan'ın adli yılııı başiangıcı nedeniyle istanbul Adliyesi'nde dün yaptığı basın toplantısı, Müzeyyen TuTiaval adlı 50 yaşlarında bir bankazedenin şovuna sahne oldu. Batan Impexbank'ın mudilerinden olduğu belirlenen Tırna\al, kameralan görünce basın açıklaması yapan baro başkanının yanına vaklaşarak pantolonunu çıkardı. Tu-naval'ın 1981 yılında Almanva'daki dükkânında çıkan yangın sonucu bacaklannın yandığı, bunun karşılığında sigortadan aldığı paravla birlikte vaklasık 400 bin marta 1993'te Impeibank'a vatırdığı beliriendi. Bankanın 19%'da iflas etnıesiy le birlikte parasını kaybeden ve iflas masası tarafından kendisine yalnızca 10 milyar lira ödendiğini söy leyen Tırnaval, olava tepki gösteren Sajman'dan daha sonra özür diledi. Pantolonunu bacağındaki yanık yerieri göstermek için indirdiğini belirten Tırnaval, "Ashnda ben bunu yapacak insan değilim. anıa mecbur kaldım" dedi. 75. yıl harcamalannın tasarruf önlemleri dışında kalacağı bildirildi Başbakanlık'tan kutLama genelgesi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık'tan valıliklere gönderilen genelgede "Cumhuriyet'in 75. Yıldönümü Kutlamalan" çerçevesinde yapılacak harcamalann tasarruf önlemlen dışında kalacağı bildirildi. Başbakanlık Müsteşan Yaşar Yazıcıoğtu. "Başbakanlığın verdiği destek ve kendi imkânlan dahilinde tüm kamu kurum ve kuruluşlannın görev alanlannda kutlamaları en iyi şekilde düzenleyerek cumhuriyetin erdemJerini ön plana çıkaracak faaliyetlerde bulunataklannı" belırterek 1998 yılında tamamlanan kamunun büyük yatınmlanna "75. yıl" ile başlayan adlar verilecegini kaydetti. Yazıcıoğlu genelgede şunlan kaydetti: "75. yıldönümü kutlamalan için bazı kuruluşlaruı spon$orluk adı altında logoy u kullanmak isteyen kurumlardan para talep ettiğine dair duyumlar ahnmaktadır. Bu kutiamalann temel hedefl, katıhmcı zihniyet ile toplumun her kesiminin kutiamalann içinde yer alması olduğundan tüm faaliyetler bedelsiz olarak yürütülmektedir. Bu nedenle hiçbir şekilde logo \e benzeri materyaUerin kullanımında bedel ödenmemesi ve ücret talep edildiği takdirde durumun Başbakanlığa bildiriunesi gerekmektedir." Ceçici tutanağa onay TBMM yeni salonda toplanacak ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Başkanı Hikmet Çetin, ek tu- tanakta belirtilen koşullann yerine ge- tirilmesi ve tüm yasal haklann saklı kalması kaydıyla yenilenen genel ku- rul salonunun geçici kabul tutanağını onayladı. Masa ekranlanndaki parla- manın giderilmesi için 1 milyon dolar- hk teminat alınırken kesin kabule dek parlamanm giderilmesi istendi. Geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla TBMM'nin 1 Ekim'deyeni salonda ça- hşmalanna başlaması da kesinleşmiş oldu. Emlak Konut ile yapımcı Fırma Me- sa-Nurol arasında 17 Nisan 1998 tari- hinde imzalanan geçici kabul tutanağı- nın ardından, 14 Ağûstos 1998 tarihin- de ek bir tutanak dûzenlenmişti. Bu ek tutanakta bazı eksikJikler sıralamrken bunlann kesin kabul tarihine dek gide- rilmesi istendi. Kesin kabul tarihüün genel olarak bir yıl olduğu ve bu süre içinde sıralanan eksikliklerin gideril- mesi gerektiği bildirildi. Masa ekran- lanndaki parlamanm giderilmesi için de 1 milyon dolarhk teminat alındı. Ek tutanakta; TBMM Başkanlı- gı'nm her türlü sözleşme ve ekleriyle diğer belgelerden doğan hak ve çıkar- lannın, bunlardan dolayı açılmış ya da açılacak davalardaki tüm haklannın saklı tufuîduğu. geçici kabuiün karşı tarafin ibrası anlamına gelmediği vur- gulandı. 710 bin dolarhk gecikme zam- mı konusunda ise bir ihtilaf olmadıgj, bu paranın tahsil edildiği bildirildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog